Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury egzaminacyjne nabór do szkół średnich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury egzaminacyjne nabór do szkół średnich"— Zapis prezentacji:

1 Procedury egzaminacyjne nabór do szkół średnich
Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym procedury CKE Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15 i 21 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2011/2012

2 cd. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (DzU nr 19, poz.166)

3 Kalendarz egzaminacyjny
Typ szkoły Termin Egzamin G 12 kwietnia 2011 (wtorek) Część humanistyczna 13 kwietnia 2011 (środa) Część matematyczno-przyrodnicza 14 kwietnia 2011 (czwartek) Język obcy nowożytny – egzamin gimnazjalny 6 czerwca 2011 (poniedziałek) Dodatkowy termin części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego 7 czerwca 2011 Dodatkowy termin części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego 9 czerwca 2011 3

4 Egzamin Uczeń zgłasza się na każdą część egzaminu w Gimnazjum od godz do 8.20 Uczniowie piszą w 11 salach Uczeń powinien mieć przy sobie (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych! Czas trwania egzaminu wynosi 120 min. i czas wydłużony 180 min. Z języka obcego nowożytnego wynosi 90 minut, czas wydłużony o 50%, do 135 minut.

5 Uczniowie z dysleksją Wszyscy uczniowie, dla których dostosowany jest zestaw egzaminacyjny mogą zaznaczać odpowiedzi tylko w zestawie zadań (odpowiedzi ucznia przenoszone są na kartę odpowiedzi przez egzaminatorów zewnętrznych). Uczeń z głęboką dysleksją może korzystać z pomocy nauczyciela, który jeden raz – przed rozpoczęciem przez ucznia pracy – głośno odczytuje wszystkie teksty liczące 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.

6 Sytuacje losowe , zdrowotne
W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do egzaminu w terminach ustalonych przez dyrektora CKE dyrektor gimnazjum w porozumieniu z rodzicami przekazuje do dyrektora OKE udokumentowany wniosek o zwolnienie ucznia z  odpowiedniej części egzaminu. Uczeń przebywający podczas egzaminu w prewentorium, sanatorium, szkole przyszpitalnej, zakładzie poprawczym przystępuje do egzaminu w tej placówce. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu uczeń odbiera w macierzystej szkole. Rodzice /prawni opiekunowie przekazują pielęgniarce szkolnej informacje o uczniach mających zaświadczenia lekarskie o konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w trakcie egzaminu.

7 cd. W przypadku zwolnienia ucznia z części egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zamiast wyniku egzaminu z odpowiedniej części wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”. Wynik egzaminu ustalony przez okręgową komisję egzaminacyjną jest ostateczny. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana ‎uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i ‎czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

8 Spóźnienie się ucznia na egzamin: uczeń nie jest wpuszczony do sali, pisze egzamin w dodatkowym terminie. Przerwanie egzaminu w przypadku : stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej, zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu części egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

9 Odbiór wyników i zaświadczeń
Szkoła podstawowa: 27 maja – przekazanie wyników do szkół za pośrednictwem Systemu Wymiany Plików 15 czerwca – odbiór zaświadczeń Gimnazjum: 15 czerwca – przekazanie wyników do szkół za pośrednictwem Systemu Wymiany Plików oraz odbiór zaświadczeń

10 Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół
Rekrutacja 1. Kandydaci do klasy pierwszej składają w szkołach ponadgimnazjalnych kwestionariusze - podania: od 16 maja (poniedziałek), od godz do 24 maja (wtorek), do godz Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół od 16 czerwca od godz do 21 czerwca (wtorek), do godz

11 30 maja (poniedziałek), godz. 1200
Rekrutacja cd. 2. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną przeprowadza się: a) sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do oddziałów wstępnych w liceach ogólnokształcących prowadzących takie oddziały przeprowadza się: 30 maja (poniedziałek), godz. 1200 b) sprawdzian umiejętności językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących przeprowadza się: 26 maja (czwartek), godz. 900 dla kandydatów z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania;

12 Od 22 czerwca (środa), od godz. 11
Od 22 czerwca (środa), od godz do 27 czerwca (poniedziałek), do godz Kandydaci składają do (nie więcej niż trzech) szkół w których mają złożone kwestionariusze – podania kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej . W miastach, w których funkcjonuje elektroniczne wspomaganie rekrutacji, a kandydat wybrał trzy szkoły w jednym mieście, może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.

13 od 27 czerwca (poniedziałek) do 1 lipca (piątek)
szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur; do 1 lipca (piątek), do godz szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

14 Rekrutacja cd. 1 lipca (piątek) od godz do 5 lipca (wtorek) do godz kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu; 5 lipca (wtorek), godz szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły,

15 Punktacja 200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum z części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej oraz za inne osiągnięcia kandydatów, w tym: 100 pkt. - liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w  ostatnim roku nauki w gimnazjum z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

16 Sposoby przeliczania na punkty ocen
Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły: 18 pkt. – ocena: celujący 14 pkt. – ocena: bardzo dobry 10 pkt. – ocena: dobry 6 pkt. – ocena: dostateczny 2 pkt. – ocena: dopuszczający. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum: 14 pkt.– liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie,

17 Punktacja 2 pkt - liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 4 pkt - liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu wojewódzkim; 2 pkt - liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym; maksymalna łączna liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi 4;

18 Punktacja cd. 2 pkt. za inne osiągnięcia, odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum w tym: a) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół; b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza wolontariatu lub środowiska szkolnego; do 6 pkt. - za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki

19 5 pkt. – ocena: bardzo dobry 4 pkt. – ocena: dobry
Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen: 6 pkt. – ocena: celujący 5 pkt. – ocena: bardzo dobry 4 pkt. – ocena: dobry 3 pkt. – ocena: dostateczny 2 pkt. – ocena: dopuszczający.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Procedury egzaminacyjne nabór do szkół średnich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google