Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH."— Zapis prezentacji:

1 ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
2014/2015

2 ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 kwietnia 2014 r. o zmianie decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2014/2015 w województwie małopolskim.

3 ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów. Kandydatów do szkół, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, obowiązuje ujednolicone „podanie o przyjęcie do szkoły”, które składają w szkole pierwszego wyboru według wzoru. Informacje o kandydatach ubiegających się o przyjęcie do szkół, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, wprowadzają do systemu rekrutacyjnego gimnazja objęte tym systemem. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów z gimnazjów spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegających się do szkół, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, wprowadzają szkoły pierwszego wyboru. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, która zweryfikowała jego podanie w systemie.

4 ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie; - w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej; - inne dokumenty wymagane przez szkołę, zwłaszcza dla kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

5 ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum: licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe.

6 ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
Od 14 kwietnia do 25 czerwca 2014 r. do godz – składanie dokumentów do wybranych szkół. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum. Kandydaci składają podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

7 ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
Od 27 czerwca 2014 r. do 3 lipca 2014 r. do godz  – dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego. Tryb i formę składania dokumentów określi organ prowadzący szkołę.

8 ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
4 lipca 2014 r. – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej wg wzorów stanowiących Do 8 lipca 2014 r. godz  – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 10 lipca 2014 r. do godz  – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Od 11 lipca 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. – postępowanie uzupełniające (dodatkowa rekrutacja). Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

9 ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia punktów – 200 punktów, w tym: liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 punktów, liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 punktów.

10 ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów: 1) języka polskiego, 2) historii i wiedzy o społeczeństwie, 3) matematyki, 4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, 5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

11 ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Maksymalnie 80 punktów. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia: 1) celujący – 20 punktów (4 przedmioty x 20 pkt = 80 pkt), 2) bardzo dobry – 18 punktów, 3) dobry – 15 punktów, 4) dostateczny – 10 punktów, 5) dopuszczający – 2 punkty.

12 ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
Szczególne osiągnięcia ucznia maksymalnie 20 punktów w tym: ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów, za udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w tym: laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 12 punktów, laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 10 punktów, finalista konkursu o zasięgu pondwojewódzkim – 10 punktów, finalista konkursu o zasięgu wojewódzkim – 8 punktów. za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 6 pkt. zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 w tym: osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) – maksymalnie 3 punkty, osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 1 punkt.

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Opracował: mgr inż. Jerzy Maciejczyk Na podstawie Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2014r. Targanice dnia; r.


Pobierz ppt "ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google