Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nabór do szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

2 Rekrutacja kandydatów do trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich
techników oraz trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych zostanie przeprowadzona w terminie do 8 lipca 2014 roku

3 składanie podań – od 12 do 23 maja 2014 r.
dostarczenie świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – do 1 lipca 2014 r. do godz ustalenie wyników rekrutacji i ogłoszenie listy osób przyjętych oraz osób znajdujących się na liście rezerwowej – 3 lipca 2014 r., godz potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum – do 7 lipca 2014 r. do godz ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki, przyjętych z listy rezerwowej oraz ewentualnej informacji o wolnych miejscach w Szkole – 7 lipca 2014 r., godz potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum przez kandydatów z listy rezerwowej – 8 lipca 2014 r. do godz składanie podań do Szkoły kandydatów spoza listy (w przypadku wolnych miejsc) – do 8 lipca 2014 r., do godz ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do Liceum – 8 lipca 2014 r., godz

4 Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych wymienionych w § 1 ust. 2 w procesie rekrutacji ustala się na 200, w tym: 1) za wyniki egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów; 2) za ocenę z języka polskiego – maksymalnie 17 punktów; 3) za oceny z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę (w naszej Szkole – j. obcy, matematyka, historia) łącznie – maksymalnie 48 punktów: po 16 punktów za każde zajęcia edukacyjne; w przypadku języka obcego – lepsza ocena z obowiązkowego języka obcego ujętego w szkolnym planie nauczania;

5 za osiągnięcia kandydata, w tym za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 35 punktów, w tym: a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 5 punktów, b) za ocenę zachowania – maksymalnie 5 punktów, w tym: wzorowe – 5 punktów, bardzo dobre – 3 punkty, dobre – 1 punkt, c) maksymalnie 5 punktów: - za wolontariat, w którym uczeń uczestniczy systematycznie przez okres co najmniej jednego roku szkolnego – 3 punkty, - za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu wojewódzkim – 5 punktów, - za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym – 3 punkty,

6 za inne osiągnięcia – maksymalnie 20 punktów:
- za uzyskanie tytułu finalisty – 15 punktów, a za uzyskanie dwóch i więcej tytułów finalisty – 20 punktów, w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim organizowanych i współorganizowanych przez kuratorów oświaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 roku Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041), - maksymalnie 10 punktów: za uzyskanie tytułu laureata – 7 punktów, a za uzyskanie tytułu finalisty – 4 punkty

7 W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązywać będzie następujący system przeliczania
ocen na punkty: 1) z języka polskiego: a) celujący – 17 punktów, b) bardzo dobry – 15 punktów, c) dobry – 10 punktów, d) dostateczny – 3 punkty; 2) z trzech wybranych zajęć edukacyjnych: a) celujący – 16 punktów, b) bardzo dobry – 14 punktów, d) dostateczny – 3 punkty.

8 Liczbę punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala się mnożąc sumę punktów
procentowych uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego wpisanych w zaświadczeniu okręgowej komisji egzaminacyjnej przez wskaźnik 0,2 (wynik zaokrągla się do pełnych punktów, w ten sposób, że mniej niż 0,5 punktu pomija się, a od 0,5 punktu zaokrągla się do pełnego punktu). Wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym (język obcy nowożytny) nie są brane pod uwagę.

9 Nabór elektroniczny do szkół publicznych

10 Należy wypełnić formularz na stronie:
Lub wpisać w wyszukiwarkę E-nabór::Wydział Edukacji Gorzów Wlkp.

11 Można zgłosić się do trzech szkół: szkoły pierwszego wyboru, wyboru drugiego i trzeciego.
Na pierwszym miejscu wypisujemy szkołę, na której nam najbardziej zależy. W przypadku, gdy nie uda się tam dostać, system kieruje do szkoły drugiego wyboru, a jeśli i tam nie, to do trzeciego.

12 Należy wydrukować wypełnione na stronie podanie i razem z oryginałami dokumentów (z chwilą ich dostania) zanieść do szkoły pierwszego wyboru

13 Nabór do naszego Liceum –
nie jesteśmy w systemie elektronicznego naboru, należy wypełnić podanie w Sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej Do naszego Liceum można złożyć podanie niezależnie od trzech szkół w naborze elektronicznym, w tych samych terminach co do szkół publicznych.

14 Dokumenty takie jak do szkół publicznych oraz świadectwo chrztu.
Zasady punktacji takie jak w szkołach publicznych, jako trzy zajęcia edukacyjne do punktacji są wybrane: język obcy, matematyka i historia. Dodajemy dodatkowo 10 pkt za zaangażowanie w życie parafii, wspólnot, Kościoła.


Pobierz ppt "Nabór do szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google