Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT „Przystanek SZKOŁA- podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci, młodzieży Gminy Zebrzydowice” 2010-2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT „Przystanek SZKOŁA- podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci, młodzieży Gminy Zebrzydowice” 2010-2012."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT „Przystanek SZKOŁA- podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci, młodzieży Gminy Zebrzydowice”

2 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

3 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

4 Numer konkursu: 1/POKL/9.1.2/2009 Termin realizacji:

5 Budżet projektu: zł w 2010 r. zł w 2011 r. zł w 2012 r.

6 Termin rozpoczęcia zajęć:
20 września 2010 r.

7 Cel główny: Wspieranie aktywności oraz podniesienie poziomu kompetencji kluczowych warunkujących lepszy start uczniów wiejskich w dorosłość, poprzez umożliwienie szerokiego dostępu do edukacji oraz wybór właściwej ścieżki edukacyjnej.

8 Kompetencje kluczowe:
porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna

9 Cele szczegółowe: Poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych mających na celu: wyrównanie dysproporcji edukacyjnych poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i logopedyczne dla uczniów ze specyficznymi potrzebami, zapewnienie uczniom słabszym stałego wsparcia dydaktycznego, wzmacnianie wiary we własne możliwości;

10 pomoc pedagogiczno-psychologiczną zapobiegającą patologiom społecznym i „wypadaniu” uczniów z systemu edukacyjnego, psychologiczną pomoc w rozwiązywaniu trudności i problemów w kontaktach międzyludzkich;

11 podnoszenie kompetencji naukowych, poprawa jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej, poprawa wyników egzaminów zewnętrznych poprzez cykl zajęć pozalekcyjnych, poszerzanie treści edukacyjnych z poszczególnych bloków przedmiotowych za pomocą nowoczesnych metod nauczania, rozwijanie zainteresowań naukowych, wzmacnianie motywacji do nauki i zdolności do przyszłego zatrudnienia;

12 doskonalenie porozumienia się w językach obcych, podnoszenie kompetencji językowych w celu zniwelowania różnic ze szkołami z terenów miejskich;

13 rozwijanie zainteresowań uczniów w dziedzinie technologii informacyjnej i kształcenie postaw społecznych i przedsiębiorczości poprzez optymalne wykorzystanie zasobów szkół, wskazanie wartości nadrzędnych jakie daje komputer i Internet, uświadomienie uczniom, że są prosumentami sieci, uczą się przez sieć i korzystają ze zjawiska „peer learning”- koleżeńskiego uczenia się;

14 kreowanie ekspresji artystycznej uczniów, poszukiwanie i rozwój uczniowskich talentów, stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, przygotowaniu do podejmowania długotrwałych wysiłków;

15 „Dotrzymuj kroku”- zajęcia wyrównujące dla uczniów
ZADANIE 1 „Dotrzymuj kroku”- zajęcia wyrównujące dla uczniów Zajęcia logopedyczne Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

16 Zajęcia logopedyczne mgr Halina Sztymon – logopeda
mgr Katarzyna Knyps- Korycka – neurologopeda Zadania: Przeprowadzenie badań wstępnych, Diagnozowanie logopedyczne, Organizowanie pomocy logopedycznej, Prowadzenie terapii indywidualnej lub grupowej, Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń mowy, Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,

17 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
mgr Jadwiga Ogrodnik - I etap kształcenia Poniedziałek lekcja 7 Celem zajęć wyrównawczych dla klas III będzie: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z trudnościami w przyswajaniu języka o różnym podłożu, Podczas zajęć uczniowie będą mogli utrwalić materiał językowy wprowadzony na lekcjach poprzez dodatkowe ćwiczenia.

18 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
mgr Barbara Foltyn- II etap kształcenia Środa lekcja 7 Zajęcia wyrównawcze będą dostosowane do oczekiwań oraz potrzeb uczniów. Ich celem jest pomoc w nadrobieniu zaległości z języka angielskiego, a także pomoc w takich sytuacjach jak np. trudności z odrobieniem zadania domowego, przygotowanie do sprawdzianu. Uczniowie będą otrzymywać ksera z dodatkowymi zadaniami, dzięki którym będą mieli możliwość ponownego przećwiczenia i utrwalenia materiału gramatycznego oraz słownictwa wprowadzanego w klasie V.

19 Zajęcia wyrównawcze matematyczne
mgr Agnieszka Łosińska- I etap kształcenia Wtorek lekcja 6 Wyrównywanie braków w wiadomościach oraz doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia poprzez różnorodne ćwiczenia matematyczne obejmujące: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb różnymi sposobami, rozwiązywanie zadań z treścią, działania na grafach, drzewkach matematycznych, tabelki funkcyjne, kreślenie odcinków, obliczanie ich długości oraz obwodów poznanych figur geometrycznych,

20 Zajęcia wyrównawcze matematyczne
mgr Agnieszka Łupieżowiec - II etap kształcenia Poniedziałek lekcja 7 Cele: Wyrównywanie szans, Poprawa wyników nauczania, Ćwiczenia rachunkowe, Przebieg: Utrwalanie na bieżąco zdobytej wiedzy na lekcjach matematyki, Zabawy i gry dydaktyczne,

21 Zajęcia wyrównawcze przyrodnicze
mgr Sylwia Gołębiewska Piątek lekcja 7 Cele: doskonalenie materiału, pojęć i wiadomości niezrozumiałych na lekcjach przyrody, wyrównywanie szans edukacyjnych, przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy przyrodniczej w praktyce, korzystania z informacji oraz wdrażania uczniów do logicznego myślenia, zwiększenie ilości osób biorących udział w konkursie matematyczno-przyrodniczym, wzmocnienie motywacji do nauki, pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych, przygotowanie uczniów do osiągnięcia jak najlepszego wyniku na sprawdzianie po klasie VI-tej

22 Zajęcia wyrównawcze matematyczno - fizyczne w gimnazjum
mgr inż. Agnieszka Karwowska- Pawliczek Poniedziałek lekcja 7

23 Zajęcia wyrównawcze biologiczno- chemiczne
mgr Iwona Buława Czwartek lekcja 8 Cele: Wyrównywanie szans uczniów w nauce biologii i chemii, Utrwalenie wiadomości z lekcji, ćwiczenie w prosty i przystępny dla każdego ucznia zagadnień trudnych, problematycznych,

24 Zajęcia wyrównawcze geograficzne
mgr Lucyna Lasok- Zarzecka Środa lekcja 8 Nadrzędnym celem zajęć wyrównawczych z geografii jest potrzeba uzupełniania podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej. Podczas zajęć wykorzystywane będą metody operatywne – tj. praca z mapą, analiza danych statystycznych, schematów, metody praktyczno – ćwiczeniowe i aktywizujące. Zajęcia te pozwolą również nauczycielowi lepiej poznać predyspozycje swoich uczniów.

25 ZADANIE 2 „Nie jesteś sam” Zajęcia psychologiczne
Zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej Spektakle profilaktyczne

26 Zajęcia psychologiczne
mgr Magdalena Horecka- Kuszmar 20 godzin tygodniowo Plan pracy: Wsparcie psychologiczne dla uczniów Wsparcie psychologiczne dla rodziców Wsparcie psychologiczne dla nauczycieli

27 Zajęcia psychologiczne
Wsparcie psychologiczne dla uczniów: prowadzenie indywidualnych spotkań i rozmów z uczniami, którzy mają trudności rodzinne oraz w kontaktach rówieśniczych; prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych z uczniami nadpobudliwymi oraz posiadającymi problemy emocjonalne i lękowe; interwencje i mediacje w konfliktach między uczniami; zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu; prowadzenie warsztatów psychologicznych z uczniami, których celem będzie m.in.: pomoc w lepszym rozumieniu siebie i innych oraz rozwój umiejętności prospołecznych i interpersonalnych.

28 Zajęcia psychologiczne
Wsparcie psychologiczne dla rodziców: prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami dzieci, które sygnalizują lub zgłaszają trudności; udzielanie porad psychologicznych rodzicom uczniów w zakresie problemów wychowawczych i szkolnych (np. łamanie zasad panujących w rodzinie, brak motywacji u dziecka do nauki itp.) oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dotykających rodzinę (np. przemoc, alkoholizm, rozwód, choroba, wydarzenia traumatyczne). informowanie na temat specjalistycznych placówek zajmujących się pomocą dla dzieci i rodziców.

29 Zajęcia psychologiczne
Wsparcie psychologiczne dla nauczycieli: wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły. udzielanie pomocy i wsparcia wychowawcom klas i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz wspólne analizowanie i omawianie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

30 Zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej
mgr Ilona Szatanik, mgr Grzegorz Kukuczka Cztery razy w tygodniu Na zajęcia zapraszamy wszystkich tych uczniów, których rodzice, zajęci pracą zawodową nie mogą zapewnić opieki po południu. W ramach zajęć proponujemy: pisanie zadań domowych, Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej, Zajęcia plastyczne, Zajęcia relaksacyjne, a także budowanie umiejętności społecznie przydatnych do funkcjonowania w szkole, domu, grupie rówieśniczej. Wychowankowie będą mieli zapewniony bezpłatny posiłek, który jak pokazuje wieloletnia tradycja, zjadają bardzo chętnie.

31 „Odyseja umysłu”- zajęcia dla uczniów zdolnych
ZADANIE 3 „Odyseja umysłu”- zajęcia dla uczniów zdolnych Kółka humanistyczne Kółka matematyczne Konkursy ortograficzne, matematyczne, „Omnibus 2011”

32 Kółko humanistyczne mgr Jadwiga Nowakowska- II etap kształcenia Cele:
Piątek lekcja 7 Cele: Pogłębianie zainteresowań związanych z literaturą, Doskonalenie umiejętności posługiwania się piękną polszczyzną w mowie i piśmie, Pomoc uczniom w przygotowaniach do konkursów przedmiotowych z języka polskiego oraz licznych konkursów literackich,

33 Kółko humanistyczne mgr Barbara Tobiczyk –III etap kształcenia Cele:
Czwartek lekcja 7 Cele: Rozwijanie zamiłowań i uzdolnień humanistycznych, Rozbudzanie dociekliwości i samodzielności w traktowaniu utworów literackich, kształtowanie postawy aktywnego odbioru dzieł literackich, Przygotowanie uczniów do startu w konkursie przedmiotowym z języka polskiego, Uaktywnienie ucznia i stworzenie odpowiednich warunków do pracy indywidualnej.

34 Kółko miłośników rozrywek matematycznych
mgr Agnieszka Ziętek - II etap kształcenia Cele: Rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, Rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni przestrzennej, logicznego myślenia, Inspirowanie do twórczych działań, Przygotowanie do konkursów matematycznych, Uczniowie na zajęciach będą rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności, łamigłówki, zagadki, sudoku. Pojawią się różnego rodzaju gry dydaktyczne, układanki, zabawy z tangramem, origami. Poniedziałek lekcja 7

35 Kółko matematyczne mgr Bożena Piguła- III etap kształcenia
Poniedziałek lekcja 8 Matematyka służy stymulowaniu rozwoju intelektualnego uczniów. Nie bez powodu nazywana jest "Królową nauk". Oprócz utrwalania wiedzy i umiejętności matematycznych stawiam sobie następujące cele: rozwijanie wśród gimnazjalistów zainteresowania matematyką, popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności logicznego rozumowania, wspieranie uczniów zainteresowanych matematyką oraz uczniów uzdolnionych matematycznie, przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych

36 „Język oknem na świat”- zajęcia językowe
ZADANIE 4 „Język oknem na świat”- zajęcia językowe Kółka języka francuskiego Kółka języka angielskiego Konkursy językowe

37 Kółko języka francuskiego
mgr Aneta Szpiech- Kosek- II etap kształcenia Poniedziałek lekcja 7 Cele: Motywowanie do nauki języka francuskiego, Przybliżanie kultury i zwyczajów panujących we Francji i krajach francuskojęzycznych, Rozwijanie umiejętności językowych uczniów.

38 Kółko języka francuskiego
mgr Beata Hanzlik- III etap kształcenia Wtorek lekcja 8 Dodatkowe zajęcia z języka francuskiego mają służyć doskonaleniu kompetencji językowych umożliwiających swobodną komunikację, rozumienie i reagowanie na wypowiedzi w języku obcym na poziomie A1 i A2, a także pozwolą na poszerzenie wiedzy cywilizacyjno – kulturowej.

39 Kółko języka angielskiego NATIVE SPEAKING
mgr Wioleta Dandyk - III etap kształcenia Środa lekcja 7 Zajęcia będą polegały na prowadzeniu rozmowy w języku angielskim na podstawie materiałów stymulujących. Cele: Rozwijanie zdolności komunikacyjnych (umiejętności porozumiewania się w j. angielskim), Nabywanie przez ucznia płynności wypowiedzi, Wzmacnianie wiary ucznia w swoje umiejętności językowe, Praktyczne przygotowanie ucznia do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.

40 „ Dzieciaki – sieciaki”
ZADANIE 5 „ Dzieciaki – sieciaki” Kółka informatyczne Kółka dziennikarskie Warsztaty dziennikarskie

41 Kółko informatyczne mgr Dorota Hobernik- Pindel Cele:
Środa lekcja 8 mgr Dorota Hobernik- Pindel Cele: Wybieranie, łączenie i celowe stosowanie różnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów. Korzystanie z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera. Rozwiązywanie umiarkowanie złożonych problemów przez stosowanie narzędzi mających źródło z innych przedmiotów nauczania. Zainteresowanie uczniów rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami dostępu do informacji i komunikowania się. Dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów. Na zajęciach proponuję udział w projekcie „Filmowa mapa przemianą” realizowany przy współfinansowaniu  ze środków Unii Europejskiej: Narodowej Strategii Spójności, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytutu Rozwoju Regionalnego. W projekcie tym wykorzystane zostaną różnorodne sposoby przetwarzania multimediów: animacja, fotografia i film oraz obróbka dźwięku. Efektem będzie wykonanie 3 minutowego filmu z różnymi efektami multimedialnymi. Kolejnym etapem prac będzie korelacja na zajęciach wiedzy matematycznej z narzędziami informatycznymi: przetwarzanie danych matematycznych w narzędziach komputerowych.

42 Kółko dziennikarskie SP
mgr Lucyna Kondziołka Uczestnicy zajęć: Będą mogli na łamach gazetki prezentować swoje umiejętności, wiadomości oraz zainteresowania, Będą uczestniczyć w redagowaniu kolejnych numerów gazetki szkolnej, Zapoznają się z pracą dziennikarską poprzez wycieczkę do redakcji lokalnych czasopism, do drukarni, spotkania z dziennikarzami, Będą mogli uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich, Rozwiną swoje umiejętności związane z praktycznym wykorzystaniem programów komputerowych oraz Internetu przy redagowaniu gazetki, Będą relacjonować ważne wydarzenia z życia szkoły, Będą prezentować osiągnięcia swoich kolegów i koleżanek, Będą włączać się w akcje charytatywne oraz ekologiczne. Czwartek lekcja 7 - 8

43 Kółko dziennikarskie G
mgr Agata Gabzdyl Wtorek lekcja 7 - 8 Cele: Redagowanie szkolnej gazetki gimnazjalnej, Zaangażowanie w życie szkoły oraz promocja szkoły, Rozwijanie zdolności twórczych, Zdobywanie umiejętności pracy w zespole, Kształtowanie postaw zainteresowania drugim człowiekiem, Umiejętne korzystanie z różnych źródeł informacji.

44 „ Działaj twórczo- nie odtwórczo”
ZADANIE 6 „ Działaj twórczo- nie odtwórczo” Kółka taneczno- ruchowe Kółka teatralne Kółka plastyczne Kółka instrumentalno- wokalne Warsztaty teatralne Wyjazdy do teatru Konkursy

45 Kółko taneczne - salsa mgr Agnieszka Łupieżowiec Cele:
Rozwijanie zainteresowań i indywidualnych zdolności, Budowanie poczucia kolektywizmu oraz zwiększenie odpowiedzialności za pracę zespołową, Przebieg: Poznanie możliwości muzyczno – ruchowych grupy, Nauka podstawowych kroków oraz figur tanecznych – indywidualnie i w parach, Zajęcia ruchowe z salsy oraz innych tańców latynoamerykańskich (merengue, reggaeton, mambo, cha –cha) Poniedziałek lekcja 8

46 Kółko akrobatyczno - taneczne
mgr Magdalena Jarocka Cele: Rozwijanie indywidualnych talentów, zainteresowań i predyspozycji artystyczno- ruchowych. Nauka i prezentacja układów akrobatyczno- tanecznych. Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej, rozwijanie motoryki, kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej Aktywne spędzanie czasu wolnego. Czwartek lekcja 8

47 Kółko teatralne mgr Jolanta Plinta, mgr Barbara Wija - SP
Wtorek lekcja 7 - 8 Na zajęciach uczniowie będą przygotowywać inscenizacje bajek, baśni i utworów literackich. Zaangażowani będą również w tworzenie programów i montaży słowno – muzycznych. Wszystkie przedstawienia będą prezentowane uczniom SP, a w popołudniowych spotkaniach rodzicom. Zorganizujemy również imprezę plenerową, zabawy fabularyzowane, ognisko, zabawę karnawałową oraz turniej teatralny. Planujemy również wyjazd do teatru, udział w warsztatach teatralnych, spotkanie z aktorami, a także udział w konkursach i przeglądach szkolnych zespołów teatralnych.

48 Kółko teatralne – ZAKLINACZE DUSZ
mgr Katarzyna Kondziołka- G Piątek lekcja 7 - 8 Cele: Rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem. Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką, bywania w teatrze. Rozwijanie wrażliwości estetycznej. Udział w życiu kulturalnym szkoły, gminy. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Integracja zespołu. Doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, techniki głośnego czytania oraz recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem, rytmem i intonacją. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy. Wyzwalanie postaw kreatywnych wśród uczniów.

49 Kółko instrumentalno- wokalne
mgr Halina Donocik Wtorek lekcja 7 Gdzie słyszysz śpiew tam wejdź tam dobre serca mają... Cele zajęć: Rozwijanie muzycznej wrażliwości dzieci i młodzieży. Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Możliwość lepszego poznania świata i wartości estetycznych. RADOŚĆ I SATYSFAKCJA Z AKTYWNEGO OBCOWANIA ZE SZTUKĄ

50 Kółko plastyczne mgr Jadwiga Bajger Cele:
Poniedziałek lekcja 8 Cele: Rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych, Pobudzanie kreatywności uczniów, Poznawanie różnych technik plastycznych, Odkrywanie przyjemności tworzenia,

51 „ Byle do lata…”- szkoła letnia
ZADANIE 7 „ Byle do lata…”- szkoła letnia Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze Wycieczki Posiłek

52 podczas wakacji czerwiec/lipiec 2011 i 2012 r
podczas wakacji czerwiec/lipiec i 2012 r. odbędzie się szkoła letnia, działanie ma na celu zorganizowanie aktywnego spędzania czasu w dni wolne od zajęć szkolnych. prowadzone będą zajęcia rekreacyjno sportowe, muzyczne, informatyczne i językowe, dla uczestników będą przygotowane konkursy, zabawy i zawody oraz posiłek.

53 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "PROJEKT „Przystanek SZKOŁA- podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci, młodzieży Gminy Zebrzydowice” 2010-2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google