Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT WSPÓŁPRACY „AKTYWNY SOŁTYS”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT WSPÓŁPRACY „AKTYWNY SOŁTYS”"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT WSPÓŁPRACY „AKTYWNY SOŁTYS”
Fundusze unijne dla obszarów wiejskich – Program LEADER. Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Kapitał - Praca - Rozwój 18 października 2012 r.

2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Dokument określa cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których będą wspierane działania dotyczące tej problematyki. Realizowanie strategicznych założeń Programu możliwe jest dzięki działaniom podejmowanym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych. Wszystkie działania współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej. Dzięki pozyskanym środkom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata możliwe jest dofinansowanie m.in. takich przedsięwzięć, jak budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, projektów obejmujących wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, a także szeroko pojęte kształtowanie przestrzeni publicznej. W ramach PROW zdefiniowano 4 osie: Oś 1- Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Oś 4 - Leader

3 LEADER Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym, partnerskim, realizowanym lokalnie na danym obszarze. Celem tego programu jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, jak również polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, poprzez pośrednie włączenie lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem.

4 LEADER Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., jak również wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR. Na poziomie decyzyjnym LGD, co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju. Takie oddolne podejście wzmacnia spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podnosi jakość zarządzania i przyczynia się do wzmocnienia kapitału społecznego w społecznościach wiejskich a także skłonią do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju danego obszaru. W ramach podejścia Leader jest także wspierana działalność lokalnych grup działania, w tym realizowane przez nie projekty współpracy.

5 LEADER W ramach tej osi znajdują się następujące działania:
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

6 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
Cel działania Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. W ramach realizacji LSR, którą zatwierdza samorząd województwa, LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii. Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów. Wnioski te mogą dotyczyć projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi. oraz innych projektów zwanych dalej „małymi projektami”, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

7 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Akty prawne: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 200, poz. 1442) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 85, poz. 519) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 129, poz. 867) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 166, poz. 1125) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 172, poz. 1027)

8 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Beneficjenci: Rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub małżonek tego rolnika, który: Jest obywatelem państwa członkowskiego UE; Jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia Nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej; Jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy; Jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.

9 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Zasady: Refundacji podlega: 50% kosztów kwalifikowalnych; 80% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym rolnika, spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości 100 tys.zł , jeżeli beneficjent realizuje wyłącznie operację lub operacje niedotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, albo 500 tys. zł na jednego beneficjenta - jeżeli beneficjent realizuje wyłącznie operację lub operacje dotyczące niedotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego

10 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Akty prawne: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 139, poz. 883) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 50, poz. 402) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 55, poz. 335) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 62, poz. 319)

11 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Beneficjenci: osoba fizyczna, która podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, jest ubezpieczony w ZUS-ie; Zasady: Refundacji podlega: 50% kosztów kwalifikowalnych; Pomoc jest przyznawana i wypłacana do wysokości; 100 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy; 200 tys zł. - jeżeli epo przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 mniejsc pracy 300 tys. zł – jeżeli epo przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy

12 Odnowa i rozwój wsi Akty prawne:
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007 – 2013 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 65, poz. 417) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 162, poz ) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Poz. 134/2012)

13 Odnowa i rozwój wsi Beneficjenci: Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zasady: Refundacji podlega 80% kosztów kwalifikowalnych, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 tys. złotych w okresie realizacji Programu, z tym że wysokość pomocy nie może być równa lub niższa niż 25 tys. złotych

14 Małe projekty Akty prawne:
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata (Dz. U. Nr 138, poz. 868) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 71, poz. 613) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 158, poz. 1067) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 186, poz. 1104) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. poz. 302)

15 Małe projekty Beneficjenci: Pomoc przyznawana jest:
- osobie fizycznej prowadzącej działalność lub planującą podjęcie działalności gospodarczej. Wyjątkiem jest zakres: 2a – promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych; lub 5c – kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary tradycyjnych zawodów i rzemiosła. - osobie prawnej albo jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa.

16 Małe projekty Zasady: Refundacji podlega 80 % kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez Beneficjenta; Koszty całkowite operacji muszą zawierać się w przedziale od do 100 tys. zł.

17 Wdrażanie projektów współpracy
W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, które są zawarte w LSR oraz nieuwzględnione w LSR, ale zgodne z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD. W ramach projektów współpracy można realizować operacje polegające na : 1) przygotowaniu projektu, w tym opracowaniu koncepcji projektu; 2) realizacji projektu.

18 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
Działanie zapewnia sprawną i efektywną pracę lokalnych grup działania wybranych w ramach realizacji osi 4 PROW oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji lokalnych strategii rozwoju. Działanie przyczynia się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich. W ramach działania, pomoc jest przyznawana LGD na realizację aktywności zgodnie z listą kosztów kwalifikowalnych określoną w odrębnych przepisach. Pomoc przyznawana w ramach działania może w szczególności dotyczyć: badań nad obszarem objętym LSR, informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR, szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR, wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR, szkolenia lokalnych liderów, animowania społeczności lokalnych, koszty bieżące LGD (koszty administracyjne związane z działalnością LGD).

19 SKPR Stowarzyszenie "Kapitał-Praca-Rozwój" (SKPR) powstało w wyniku współpracy polsko-hiszpańskiej. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 9 czerwca 2006 r. Jest jedną z ponad 35 lokalnych grup działania działających na Mazowszu. Obszarem działalności LGD jest około km2. Populacja go zamieszkująca to około obywateli.

20 SKPR Obszar działalności stowarzyszenia obejmuje 23 gminy województwa mazowieckiego z 4 powiatów: powiat Miński (4): Cegłów, Kałuszyn, Latowicz, Mrozy, powiat Siedlce (12): Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, powiat Sokołów (4): Bielany, Miedźna, Sokołów Podlaski, Kosów Lacki powiat Węgrów (3): Grębków, Liw, Wierzbno.

21

22 SKPR Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków - 66 członków
Zarząd - 5 członków Komisja Rewizyjna - 3 członków Rada - 23 członków

23 Projekt realizowany pod patronatem
Ministra Edukacji oraz Ministra Sportu i Turystyki SKPR Główną misją LGD SKPR jest rozwój turystyczny obszaru i stworzenie produktu turystycznego o nazwie Europejski Park Edukacyjny w skład którego wchodzą 23 wioski tematyczne. Projekt realizowany pod patronatem Ministra Edukacji oraz Ministra Sportu i Turystyki

24 SKPR Współpraca międzynarodowa: HISZPANIA, PORTUGALIA, NIEMCY, LITWA, WŁOCHY, UKRAINA , WĘGRY, FRANCJA, BUŁGARIA, ESTONIA

25 SKPR – projekty współpracy
SZREK – Smaczna Zdrowa Regionalna Europejska Kuchnia OPUSS – Ogólnopolska Promocja Urządzeń Solarnych Solis PATROL – Program Aktywności Turystycznej i Rozwoju Obszaru Liwca PRESTIGE - Program Rozwoju Europejskich Szlaków Turystycznych i Grup Edukacyjnych AS – Aktywny Sołtys

26 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój”
Cel ogólny I Wdrożenie wspólnego, sieciowego produktu turystycznego, promowanego i sprzedawanego pod wspólną marką - Europejski Park Edukacji . Cele szczegółowe: 1.Rozszerzenie i poprawa jakości bazy noclegowej 1.1 Utworzenie i rozbudowa specjalistycznych, tematycznych „wiosek turystycznych” 1.2 Budowa i rozbudowa schronisk, kampingów i pól namiotowych 1.3 Budowa i rozbudowa małych hoteli, pensjonatów i moteli 1.4 Wprowadzanie nowoczesnych systemów ogrzewania w oparciu o techniki i technologie odnawianych źródeł energii. 2. Rozszerzenie i poprawa jakości bazy gastronomicznej 2.1 Budowa i rozbudowa obiektów gastronomicznych. 2.2 Wyposażenie gospodarstw agroturystycznych w zaplecze kuchenne umożliwiające oferowanie całodziennych posiłków. 2.3 Wprowadzanie jadłospisów kuchni tradycyjnej i regionalnej oraz sprzedaż produktów i wyrobów regionalnych 2.4 Uruchamianie i rozwój zakładów przetwórstwa rolno- spożywczego w oparciu o lokalne produkty roślinne i zwierzęce w tym owoce lasu. 3.Zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru. 3.1 Realizacja imprez regionalnych, festynów oraz związanych z tradycją, zwyczajami i obrzędowością mazowieckiej wsi. 3.2 Realizacja programów aktywności kulturalnej w świetlicach wiejskich. 3.3 Realizacja programów edukacji komputerowej w świetlicach wiejskich. 3.4 Wdrażanie innowacyjnych projektów edukacyjnych i poznawczych na: - Szlaku Regionów Europejskich , - Szlaku Różnorodnych Kultur, - Szlaku Przyrodniczo – Ekologicznym „ Doliną Liwca ” , - Szlaku Walk i Pomników Historycznych. 3.5 Opracowanie przewodników i informatorów turystycznych. 3.6 Szkolenia zawodowe kadr dla turystyki.

27 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój”
Cel ogólny II Aktywizacja mieszkańców, poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie społeczeństw lokalnych i realizacji celów strategii na całym obszarze. Cele szczegółowe: 1. Wzmocnienie potencjału sektora społecznego 1.1 Realizacja projektów własnych - zgodnych z celami LSR 1.2 Opracowanie i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych. 1.3 Organizacja targów , wystaw promocyjnych produktów i wyrobów oferowanych przez przedsiębiorców z obszaru LSR. 2. Tworzenie nowych organizacji pozarządowych, zmiana formy prawnej organizacji istniejących Doradztwo prawne. 2.2 Obsługa finansowo – księgowa. 2.3 Szkolenia dla członków organizacji pozarządowych 2.4 Udział członków organizacji pozarządowych w konferencjach, sympozjach, szkoleniach oraz w innych przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym w kraju i za granicą Budowa gminnych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi

28 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój”
Cel ogólny III Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy oraz wykorzystywanie nowoczesnych technik i technologii Cele szczegółowe 1. Rozwój usług dla ludności Tworzenie mikro - przedsiębiorstw. 1.2 Zmiany prawno – organizacyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej. 1.3 Tworzenie i aktualizacja stron internetowych promujących usługodawców. 2. Rozwój przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych Tworzenie mikro – przedsiębiorstw. 2.2 Doradztwo prawne i ekonomiczne. 2.3 Szkolenia zawodowe dla właścicieli / pracowników. 2.4 Organizacja i udział w targach, wystawach, ekspozycjach oraz inne formy promocji wytwarzanych produktów. 3. Rozwój rzemiosła i rękodzielnictwa 3.1 Projekty dotyczące wzornictwa nawiązującego do tradycji i dorobku kulturowego obszaru 3.2 Szkolenie w zakresie zawodów ginących. 3.3 Promocja wyrobów (wystawy, katalogi, strony internetowe, udział w targach). 4. Wykorzystywanie nowoczesnych technik i technologii 4.1 Wykonywanie usługi związanych z rozwojem Internetu 4.2 Wprowadzanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii 4.3 Wyposażenie obiektów turystycznych w urządzenia dostępu do Internetu.

29 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój” Przedsięwzięcia
1. Wdrożenie rocznego kalendarza imprez regionalnych wskaźnik produktu: liczba imprez i liczba uczestników wskaźnik rezultatu; wzrost dochodów ludności z turystyki wskaźnik oddziaływania; zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozpoznawalności obszaru 2. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Bug, Liwiec i Świder wskaźnik produktu: liczba turystów wykorzystujących walory tych rzek wskaźnik rezultatu; wzrost dochodów ludności z turystyki, wzrost liczby noclegów

30 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój” Przedsięwzięcia
3. Realizacja programów aktywności kulturalnej w świetlicach wiejskich wskaźnik produktu: liczba programów i ich uczestników wskaźnik rezultatu: rozszerzanie dostępu do kultury mieszkańcom obszarów wiejskich wskaźnik oddziaływania: zwiększenie atrakcyjności obszaru jako miejsca zamieszkiwania i długotrwałych pobytów letników 4. Realizacja programów edukacji komputerowej w świetlicach wiejskich wskaźnik produktu: liczba godzin szkoleń i liczba uczestników wskaźnik rezultatu: wzrost umiejętności mieszkańców w zakresie technik komputerowych wskaźnik oddziaływania; zwiększenie zainteresowania i rozszerzanie dostępu młodzieży do nowoczesnych technik i technologii

31 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój” Przedsięwzięcia
5. Wyznaczanie, oznakowywanie tras turystycznych (pieszych, konnych, rowerowych, wodnych i innych) oraz wdrażanie innowacyjnych projektów edukacyjnych i poznawczych na: Szlaku Regionów Europejskich Szlaku Różnorodnych Kultur Szlaku Przyrodniczo – Ekologicznym „Doliną Liwca” Szlaku Walk i Pomników Historycznych wskaźnik produktu: liczba turystów korzystających ze szlaków i liczba km szlaków wskaźnik rezultatu: wzrost dochodów ludności z turystyki wskaźnik oddziaływania: wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru    6. Opracowanie oraz druk map, przewodników i informatorów turystycznych dla gmin należących do LGD oraz dla EPE, wskaźnik produktu: liczba turystów korzystających z map wskaźnik rezultatu: zwiększenie intensywności ruchu turystycznego i skłonności do przemieszczania się turystów

32 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój” Przedsięwzięcia
7. Opracowanie koncepcji rozwoju, poprawy wyglądu i estetyki oraz zagospodarowania miejscowości spełniających funkcje tematycznych „wiosek turystycznych”, wskaźnik produktu: liczba osób korzystających z programu zielonych i białych szkół wskaźnik rezultatu: wzrost dochodów ludności z turystyki wskaźnik oddziaływania: wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru 8. Oznakowanie obiektów i pomników historycznych , wskaźnik oddziaływania: wzrost atrakcyjności turystycznej i edukacyjnej obszaru

33 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój” Przedsięwzięcia
9. Aktywne zagospodarowanie szkolnych pracowni komputerowych w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych, wskaźnik produktu: liczba osób i liczba godzin zajęć z informatyki wskaźnik rezultatu: wzrost umiejętności komputerowych wśród mieszkańców obszaru wskaźnik oddziaływania: poprawa jakości kadr dla gospodarki 10. Aktywne zagospodarowanie szkolnych obiektów sportowych w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych, wskaźnik produktu: liczba osób korzystających z obiektów sportowych wskaźnik rezultatu: wzrost zainteresowania sportem i poprawa stanu zdrowia wskaźnik oddziaływania: wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru

34 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój” Przedsięwzięcia
11. Szkolenia zawodowe kadr dla sektora turystyki, obsługi rolnictwa i eksportu wskaźnik produktu: liczba szkolonych osób i liczba godzin szkoleniowych wskaźnik rezultatu: wzrost jakości świadczonych usług turystycznych wskaźnik oddziaływania: wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru 12. Wsparcie funkcjonowania mikro – przedsiębiorców w zakresie tworzenia nowych oraz rozszerzania rynków zbytu dla istniejących, wskaźnik produktu: liczba nowych miejsc pracy wskaźnik rezultatu: wzrost dochodów ludności wskaźnik oddziaływania: wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru

35 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój” Przedsięwzięcia
13. Opracowanie i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych wskaźnik produktu: liczba wydanych materiałów i nakład wskaźnik rezultatu: wzrost aktywności społecznej wskaźnik oddziaływania: wzrost rozpoznawalności działających organizacji społecznych 14. Organizacja targów, wystaw promocyjnych produktów i wyrobów oferowanych przez przedsiębiorców i rolników z obszaru LSR oraz inne formy promocji wytwarzanych produktów (wystawy, katalogi, strony internetowe, udział w targach), wskaźnik produktu: liczba wydarzeń i liczba uczestniczących w nich przedsiębiorców , liczba wydanych materiałów i ich nakłady wskaźnik rezultatu: wzrost sprzedaży wskaźnik oddziaływania: wzrost rozpoznawalności lokalnych marek

36 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój” Przedsięwzięcia
15. Doradztwo prawne i ekonomiczne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych wskaźnik produktu: liczba porad prawnych wskaźnik rezultatu: wzrost świadomości prawnej wskaźnik oddziaływania: wzrost praworządności 16. Organizacja szkoleń dla członków organizacji pozarządowych, finansowanie udziału członków organizacji pozarządowych w konferencjach, sympozjach, szkoleniach oraz innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym w kraju i za granicą wskaźnik produktu: liczba szkoleń i ich uczestników wskaźnik rezultatu: podnoszenie poziomu wiedzy wskaźnik oddziaływania: wzrost atrakcyjności obszaru jako miejsca inwestycji

37 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój” Przedsięwzięcia
17. Budowa gminnych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi wskaźnik produktu: liczba nowych programów wskaźnik rezultatu: wzrost liczby organizacji i osób uczestniczących w ich działalności wskaźnik oddziaływania: rozwój społeczeństwa obywatelskiego 18. Opracowanie koncepcji i wdrożenie „Inicjatywy teatralnej dla wsi”, wskaźnik produktu: liczba wydarzeń teatralnych i widzów wskaźnik rezultatu: wzrost zainteresowania teatrem wskaźnik oddziaływania: podniesienie poziomu życia mieszkańców

38 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój” Przedsięwzięcia
19. Utworzenie i wsparcie orkiestry kameralnej SKPR „Orchestra Cantabile”, wskaźnik produktu: liczba występów muzycznych i słuchaczy wskaźnik rezultatu: wzrost zainteresowania muzyką wskaźnik oddziaływania: podniesienie poziomu życia mieszkańców 20. Nawiązanie współpracy zagranicznej z gminami partnerskimi wskaźnik produktu: liczba podpisanych umów i porozumień oraz liczba aktywnych uczestników współpracy wskaźnik rezultatu: wzrost znajomości krajów UE wskaźnik oddziaływania: podniesienie poziomu integracji europejskiej

39 LSR – Kryteria Oceny Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
1. Projekt służy realizacji przedsięwzięć: jednego: 5 punktów 2-3 : 10 punktów powyżej 3: 20 punktów 2. Kwota wnioskowanego dofinansowania: do 25 tysięcy (włącznie) : 20 pkt. pomiędzy 25 i 50 tysięcy (włącznie) : 10 punktów powyżej 50 tysięcy : 5 punktów 3. Innowacyjny charakter projektu do 10 punktów 4. Planowana liczba zatrudnionych w projekcie osób (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło): po 2 punkty za osobę 5. Wielkość miejscowości, na terenie której projekt będzie realizowany : do 500 mieszkańców (włącznie): 20 punktów pomiędzy 500 a 1000 (włącznie): 10 punktów powyżej : 5 punktów 6. Wnioskodawca jest kobietą: punktów

40 LSR – Kryteria Oceny Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
7. Wnioskodawca jest osobą młodą ( do 30 roku życia włącznie) : 10 punktów 8. Uniwersalność projektu, możliwość osiągnięcia efektu synergii i dyfuzji na całym obszarze LSR : do 10 punktów 9. Udział własny : powyżej 70% : 20 punktów pomiędzy 50% a 70% (włącznie) : 10 punktów 50% : 5 punktów

41 LSR – Kryteria Oceny Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
1. Projekt służy realizacji przedsięwzięć: jednego : 5 punktów 2-3 : 10 punktów powyżej 3 : 20 punktów 2. Kwota wnioskowanego dofinansowania: do 50 tysięcy (włącznie) : 20 pkt pomiędzy 50 i 150 tysięcy (włącznie): 10 punktów powyżej tys. : 5 punktów 3. Innowacyjny charakter projektu: do 10 punktów 4. Planowana liczba zatrudnionych w projekcie osób (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie): po 2 punkty za osobę 5. Wielkość miejscowości, na terenie której projekt będzie realizowany : do 500 mieszkańców (włącznie) : 20 punktów pomiędzy 500 a 1000 (włącznie): 10 punktów powyżej : 5 punktów

42 LSR – Kryteria Oceny Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
6. Wnioskodawca jest kobietą : 10 punktów 7. Wnioskodawca jest osobą młodą ( do 30 roku życia włącznie) : 10 punktów 8. Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w formie : osoby prawnej : 20 punktów spółki cywilnej lub, spółki prawa handlowego osobowej : 15 punktów osoby fizycznej : 10 punktów 9. Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa : 5 punktów 10. Wykorzystanie środków endogenicznych : do 10 punktów 11. Udział własny: powyżej 70% : 20 punktów pomiędzy 50% a 70%(włącznie) : 10 punktów 50% : 5 punktów

43 LSR – Kryteria Oceny Odnowa i rozwój wsi
1. Projekt służy realizacji przedsięwzięć: jednego ; 5 punktów 2-3 : 10 punktów powyżej 3 : 20 punktów 2. Kwota wnioskowanego dofinansowania: do 100 tysięcy (włącznie) : 20 punktów pomiędzy 100 i 200 tys. : 10 punktów powyżej 200 tys. : 5 punktów 3. Innowacyjny charakter projektu : do 10 punktów 4. Planowa liczba zatrudnionych w projekcie osób (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie): po 2 punkty za osobę 5. Wielkość miejscowości, na terenie której projekt będzie realizowany : do 500 mieszkańców(włącznie) : 20 punktów pomiędzy 500 a 1000 (włącznie) : 10 punktów powyżej 1000: 5 punktów

44 LSR – Kryteria Oceny Odnowa i rozwój wsi
6. Udział partnerów w realizacji projektu: powyżej 3 partnerów : 20 punktów partnerów : 10 punktów 1 partner : 5 punktów 7. Uniwersalność projektu, możliwość osiągnięcia efektu synergii i dyfuzji na całym obszarze LSR : do 10 punktów 8. Liczba beneficjentów ostatecznych projektu (rocznie) powyżej 500 osób : 20 punktów pomiędzy 100 a 500 (włącznie) : 10 punktów do 100 osób (włącznie) : 5 punktów 9. Udział własny: powyżej 50% : 20 punktów pomiędzy 25% a 50% (włącznie) : 10 punktów 25% : 5 punktów 10. Realizacja projektu zwiększa atrakcyjność obszaru : do 10 punktów

45 LSR – Kryteria Oceny Małe projekty
1. Projekt służy realizacji przedsięwzięć: jednego ; 5 punktów 2-3 : 10 punktów powyżej 3 : 20 punktów 2. Kwota wnioskowanego dofinansowania: do 15 tysięcy (włącznie) : 20 punktów pomiędzy 15 i 20 tysięcy(włącznie): 10 punktów powyżej 20 tys. : 5 punktów 3. Innowacyjny charakter projektu : do 10 punktów 4. Planowana liczba zatrudnionych w projekcie osób (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie): po 2 punkty za osobę 5. Wielkość miejscowości, na terenie której projekt będzie realizowany : do 500 mieszkańców (włącznie) : 20 punktów pomiędzy 500 a 1000(włącznie) : 10 punktów powyżej 1000 : 5 punktów 6. Wnioskodawca jest kobietą: 10 punktów

46 LSR – Kryteria Oceny Małe projekty
10. Liczba beneficjentów ostatecznych: powyżej 500 osób : 20 punktów między 100 a 500(włącznie) : 10 punktów do 100 osób (włącznie): 5 punktów 11. Udział własny: powyżej 50% : 20 punktów pomiędzy 30% a 50% (włącznie) : 10 punktów 30% : 5 punktów 12. Realizacja projektu przyczyni się pobudzenia aktywności mieszkańców obszaru: do 10 pkt. 7. Wnioskodawca jest osobą młodą ( do 30 roku życia włącznie): 10 punktów 8. Udział partnerów w realizacji projektu: 3 i więcej : 20 punktów 2 partnerów : 10 punktów 1 partner : 5 punktów 9. Uniwersalność projektu, możliwość osiągnięcia efektu synergii i dyfuzji na całym obszarze LSR: do 10 punktów

47

48 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kapitał – Praca – Rozwój” ul Berka Joselewicza 3, Siedlce tel./fax

49 Przydatne strony: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Samorząd Województwa Mazowieckiego Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

50 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROJEKT WSPÓŁPRACY „AKTYWNY SOŁTYS”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google