Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KAPITAŁ NA INNOWACJE Oferta Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o PROJEKT „INNOWACJA KLUCZEM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KAPITAŁ NA INNOWACJE Oferta Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o PROJEKT „INNOWACJA KLUCZEM."— Zapis prezentacji:

1 KAPITAŁ NA INNOWACJE Oferta Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o PROJEKT „INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU” Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
BKPPT Sp. z o.o. został utworzony w dniu 19 listopada 2003 roku. Misja -tworzenie korzystnych warunków do powstawania i rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych w regionie łódzkim poprzez synergiczne wykorzystanie istniejącego potencjału naukowego i gospodarczego. Cel - stworzenie nowoczesnej, zgodnej ze standardami Unii Europejskiej i spełniającej oczekiwania inwestorów oferty pozwalającej na skuteczne ekonomiczne i korzystne społecznie prowadzenie działalności gospodarczej.

3 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
OFERTA BKPPT Sp. z o.o.: Tereny inwestycyjne pod działalność gospodarczą zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych, Powierzchnie do wynajęcia w inkubatorze technologicznym wraz z infrastrukturą techniczną, Działalność usługowa dla przedsiębiorstw, osób fizycznych - usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze ogólne, doradcze proinnowacyjne,

4 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
WSPARCIE W RAMACH PROJEKTÓW UE: ”Innowacja kluczem do sukcesu” Działanie 3.1 PO IG – dokapitalizowanie nowych spółek do kwoty 200 tys. euro „Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie” Działanie 5.2. POIG – bezpłatne usługi dla firm, m.in., badanie innowacyjności, audyt technologiczny, analiza opłacalności.

5 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
WSPARCIE W RAMACH PROJEKTÓW UE: „Własna firma – szansa na sukces IV” Działanie 6.2 PO KL – dotacje na założenie działalności do 20 tyś. zł oraz wsparcie pomostowe w wys. 600 zł przez 12 msc. „Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej dla rozwoju firm spin-off lub spin-out z wykorzystaniem dobrych praktyk innych krajów UE” Działanie PO KL – szkolenia i doradztwo, wyjazdy studyjne do Włoch, Szwecji, Czech – wsparcie na utworzenie firmy typu spin-off i spin-out.

6 KAPITAŁ NA INNOWACJE PROJEKT „INNOWACJA KLUCZEM DOSUKCESU” Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

7 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
Cel projektu Zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. W wyniku realizacji projektu na bazie innowacyjnych pomysłów powstanie 25 przedsiębiorstw.

8 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
Wsparcie BKPPT w ramach Działania 3.1 PO IG BKPPT oferuje wsparcie kapitałowe w wysokości do euro w formie udziałowej, w zamian za objęcie poniżej 50% udziałów w spółce, utworzonej w ramach projektu w partnerstwie z BKPPT (tzw. Inwestor) Zaangażowania Inwestora – nie dłużej niż 10 lat. Projekt jest realizowany od do Kwota dofinansowania: ,78 zł

9 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
Projekt oferuje następujące formy wsparcia: doradztwo w zakresie tworzenia nowej firmy, Świadczenie usług w ramach preinkubacji, m.in. doradztwo, badania, analizy, opracowanie biznes planu i studiów wykonalności) – pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych. udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych firm, zasilenie finansowe powstałego w wyniku preinkubacji przedsiębiorstwa do kwoty ,00 EUR

10 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
Projekt ma charakter ogólnopolski. W projekcie wciąć mogą udział osoby z całego kraju, posiadające innowacyjny pomysł, zamierzające założyć działalność gospodarczą opartą na innowacyjnych rozwiązaniach. Pomysłodawca innowacyjnego rozwiązania musi być osobą fizyczną, przy czym może prowadzić własną działalność gospodarczą lub być udziałowcem innej spółki.

11 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
Warunki udziału w projekcie: złożenie zgłoszenia do projektu „Innowacja kluczem do sukcesu, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, przedstawienie założenia swojego pomysłu na bazie którego będzie prowadzona działalność innowacyjna, rodzaj działalności gospodarczej, która ma być związana z pomysłem (oznaczona określonym kodem PKD/EKD), nie jest wykluczona ze wsparcia w ramach PO IG, .

12 4 KROKI DO OTRZYMANIA WSPARCIA
INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU 4 KROKI DO OTRZYMANIA WSPARCIA

13 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
4 KROKI DO OTRZYMANIA WSPARCIA: Krok I – zgłoszenie i selekcja – zgłoszenie do BKPPT pomysłu będącego podstawą działalności spółki i ocena pomysłu Krok II – preinkubacja – pomysłodawca otrzymuje wszelką niezbędną pomoc, aby zweryfikować i rozwinąć koncepcję biznesową (m.in. badania, analizy, doradztwo, pomieszczenia i sprzęt). Krok III – ustalenie warunków współpracy – określenie w umowie inwestycyjnej/memorandum inwestycyjnym warunków współpracy pomiędzy BKPPT wspólnikiem/wspólnikami. Krok IV – zasilenie kapitałowe spółki – (kwotą maksymalną 200 tys. € w zamian za objęcie przez BKPPT poniżej 50% udziałów).

14 BKPPT w ramach projektu
INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU KROK I –ZGŁOSZENIE BKPPT w ramach projektu Pomysłodawca Cykliczne spotkania –w ramach których będzie przekazywana pełna informacja o realizowanym projekcie Indywidualne spotkania w celu pomocy w sformułowaniu założeń innowacyjnego przedsięwzięcia oraz omówienia warunków uczestnictwa w projekcie Zgłoszenie do BKPPT innowacyjnego rozwiązania - złożenie formularza zgoszenia

15 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
KROK I - OCENA POMYSŁU Opis innowacyjnego rozwiązania podlega ocenie pod względem merytorycznym, której dokonuje Komisja Oceny Projektu. Projekt zostanie oceniony pozytywnie w przypadku uzyskania, co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, wg.kryt 4. Dzień wydania przez KOP decyzji jest dniem rozpoczęcia etapu preinkubacji dla danego pomysłodawcy.

16 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
KROK II – PREINKUBACJA Na etapie preinkubacji tworzone są dla każdego pomysłu Biznes plan przedsięwzięcia, Badanie wartości rynkowej pomysłu, Analiza rynku, analiza ryzyka, Badanie innowacyjności pomysłu, Analiza przed wejściem kapitałowym, tzw. analiza „due diligence”;

17 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
KROK II – PREINKUBACJA Pomysłodawcy otrzymuje również: wsparcie merytoryczne związane z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej – doradztwo prawne i księgowe, doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem, z zakresu przedsiębiorczości, administrowania firmą, marketingu, w zakresie testowania i wprowadzania nowej technologii na rynek, udostępnienie infrastruktury technicznej - pomieszczeń i sprzętów biurowych na terenie Inkubatora Technologicznego w Bełchatowie,

18 BKPPT w ramach projektu
INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU KROK II - PREINKUBACJA BKPPT w ramach projektu Pomysłodawca Merytoryczne wsparcie - usługi niezbędne do założenia i prowadzenia firmy - usługi doradcze i szkolenia Dokonuje analizy i korekty projektu przedsięwzięcia Przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania, analiza rynku, opracowanie biznes planu i/lub studium wykonalności, przeprowadzenie analizy ryzyka Podejmuje decyzję o utworzeniu przedsiębiorstwa z udziałem BKPPT Wsparcie na etapie preinkubucji nie stanowi pomocy de minimis

19 KROK III – USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU KROK III – USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY Uzgodnienie wspólnie przez Partnerów warunków wejścia kapitałowego – podpisanie umowy inwestycyjnej. 2.Podjęcie przez BKPPT decyzji o utworzeniu spółki z udziałem BKPPT

20 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
KROK IV - WEJŚCIE KAPITAŁOWE BKPPT Poniżej 50% udziałów (akcji) Pomysłodawca i inne podmioty ( osoby fizyczne, firmy) powyżej 50% udziałów (akcji) Wnosi do utworzonego przedsiębiorstwa kwotę do Euro o wartości poniżej 50% udziałów (akcji) Wkład jest pomocą de minimis. Wkład pieniężny – minimum 20 % całości wkładu wniesionego przez podmiot na pokrycie kapitału zakładowego. Wkład niepieniężny – maximum 80 % całości wkładu wniesionego przez ten podmiot na pokrycie kapitału zakładowego

21 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
WKŁAD POMYSŁODAWCY I INNYCH PODMIOTÓW wkład pieniężny, Wkład niepieniężny - przedmiotem wkładu niepieniężnego może być wszystko, co nie będąc pieniądzem, przedstawia jakąkolwiek wartość ekonomiczną mogącą się składać na kapitał zakładowy, np.: wartości niematerialne i prawne (w tym know how, prawa autorskie i prawa pokrewne, oprogramowanie, patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, inne) nieruchomości, ruchomości, inne.

22 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
Zarządzanie w nowopowstałej spółce Realizator Projektu nie będzie uczestniczył w zarządzaniu nowopowstałą spółką; Pomysłodawca zgłaszający innowacyjne rozwiązanie będzie uprawiony do wyznaczenia kandydatów na członków Zarządu. Zarząd Spółki będzie się składał z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Rady Nadzorczej Spółki będzie wchodziło trzech członków: jedna osoby wskazana przez Inwestora, dwie wskazane przez Wspólnika/Pomysłodawcę.

23 Zarządzanie w nowopowstałej spółce
INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU Zarządzanie w nowopowstałej spółce Zysk przypadający wspólnikom lub akcjonariuszom będzie się dzielił w stosunku do udziałów lub liczby akcji. Jeżeli akcje nie będą całkowicie pokryte, zysk będzie rozdzielony w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Warunki współpracy realizatora projektu w nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w nowopowstałej spółce zostaną określone w umowie inwestycyjnej/memorandum inwestycyjnym na etapie zasilenia kapitałowego.

24 Wycofanie kapitału BKPPT z udziałów w spółce BKPPT w ramach projektu
INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU Wycofanie kapitału BKPPT z udziałów w spółce BKPPT w ramach projektu Pomysłodawca Zgodnie z regułami projektu ma obowiązek przed upływem 10 lat wycofać kapitał ze spółki Umożliwia wycofanie kapitału BKPPT poprzez: Odkupienie udziałów Dopuszczenie do objęcia udziałów przez innego inwestora Przeznacza wycofany kapitał na wsparcie następnych innowacyjnych przedsięwzięć Podejmuje decyzję o dalszych losach przedsiębiorstwa bez udziału BKPPT

25 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
WYJŚCIE BKPPT: Umorzenie udziałów / akcji – przymusowe dobrowolne, Sprzedaż udziałów – prawo pierwokupu dla dotychczasowych udziałowców, Sprzedaż udziałów zarządowi / pracownikom (MBO / MBI / LBO, Upublicznienie spółki ( np. NewConnect, GPW i inne),

26 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU Wejść kapitałowych dokonano do ośmiu spółek: Ultra Trend Sp. z o.o. - przygotowanie i uruchomienie seryjnej produkcji ultralekkiego samolotu dwuosobowego. INFRATEL - Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. -Spółka realizuje zadania operatora infrastrukturalnego i telekomunikacyjnego – poprzez budowę i utrzymanie infrastruktury szkieletowej, rozdzielczej i dostępowej, na wybranych obszarach, z wykorzystaniem sieci sanitarnej i burzowej oraz pozostałymi dostępnymi technologiami transmisji danych. ProfMedia Sp. z o.o. - portal biznesowej komunikacji internetowej, który umożliwia przedstawianie filmów promocyjno - reklamowych do nieograniczonej liczby odbiorców.

27 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU Wejść kapitałowych dokonano do ośmiu spółek: INNTEG Innowacyjne Technologie Galwanizacyjne – spółka oferuje usługi oparte na technologii szybko sprawnego, bezwannowego nakładania powłok galwanicznych metodą tamponową, TERMOWIZJA Sp. z o.o. - oferuje innowacyjne lampy medyczne (operacyjne, zabiegowe i diagnostyczne) wykorzystujące najnowsze osiągnięcia technologii LED oraz medyczne kamery termowizyjne (niechłodzone i chłodzone), KARITE PLUS – oferuje profesjonalne kosmetyki naturalne typu skin care anti-ageing, których podstawowym składnikiem jest nierafinowane masło karite otrzymywane tradycyjną metodą, unihned .

28 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU Wejść kapitałowych dokonano do ośmiu spółek: AGRIDATA Sp. z o.o. - oferuje systemy bezobsługowej rejestracji i monitorowania procesów produkcyjnych w gospodarstwie rolnym”, wspomagającego produkcję rozślinną . System adresowany jest w głównej mierze do rolników, umożliwia on automatyczną rejestrację i monitoring procesów produkcyjnym w gospodarstwie rolnym. Unmanned Aerial Vehicles Polska sp. z o.o. – oferuje: systemy do sterowania pojazdów bezzałogowych, ( zastosowanie w projekcie Phoenix (samolot stratosferyczny projektowany przez Instytut Lotnictwa), systemie do automatycznego pozyskiwania zdjęć lotniczych dla fotogrametrii, - systemy małych aparatów bezzałogowych (śmigłowców i samolotów) do celów monitoringu sytuacji kryzysowych.

29 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
PRZYKŁADY INNYCH INNOWACJI W REGIONIE „Odkoduj Łódź” - to projekt kompleksowego narzędzia ułatwiającego poznawanie miasta. Dzięki wprowadzeniu w przestrzeń miejską Fotokodów i infokiosków oraz zintegrowaniu ich z miejskim portalem stworzono rozwiązanie pozwalające na odkrywanie miasta w innowacyjny, nie znany do tej pory sposób zarówno turystom jak i jego mieszkańcom. Elastyczność systemu pozwala na interakcję z użytkownikami - każdy może stać się współtwórcą projektu i poprowadzić innych swoimi miejskimi ścieżkami.

30 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
PRZYKŁADY INNYCH INNOWACJI W REGIONIE Łódź” „Paczkomaty inPost”

31 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
PRZYKŁADY INNYCH INNOWACJI W REGIONIE Siłownia odzyskująca prąd ideą projektu stworzonego przez studentów Politechniki Łódzkiej jest uruchomienie siłowni odzyskującej prąd powstały w urządzeniach do ćwiczeń

32 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
PRZYKŁADY INNYCH INNOWACJI W REGIONIE

33 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
PYTANIA I ODPOWIEDZI Na co można przeznaczyć wkład kapitałowy udzielony przez BKPPT w ramach projektu? Czy są jakieś wymagania, ograniczony katalog wydatków? na wydatki nowoutworzonego przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej, nie ma ograniczeń co do konkretnego katalogu wydatków, przykładowe wydatki: zakup nieruchomości, roboty i materiały budowlane, środki transportu, usługi doradcze, szkolenia specjalistyczne, środki trwale, wartości niematerialne i prawne, koszty operacyjne, inne.

34 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2.Jaki powinien być charakter powstałej spółki, spółka cywilna, z o.o., komandytowa? Odp.: Charakter spółki, która powstanie po okresie preinkubacji musi być spółką w której można nabyć lub objąć udziały bądź akcje, tj. spółka kapitałowa - spółka akcyjna, spółka z o.o.

35 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
PYTANIA I ODPOWIEDZI 3.Czy wymagany jest wkład gotówkowy pomysłodawcy? Odp. Co do zasady pomysłodawca powinien wnieść do spółki wkład pieniężny w wysokości min. 20% kapitału zakładowego spółki. W drodze indywidualnych ustaleń z BKPPT wysokość wkładu pieniężnego może zostać obniżona.

36 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
PYTANIA I ODPOWIEDZI 4.W jakiej formie projektodawca może wnieść wkład niepieniężny do nowopowstałej spółki? Czy można wnieść wkład w formie aportu np. oprogramowanie? wartości niematerialne i prawne (w tym know how, prawa autorskie i prawa pokrewne, oprogramowanie, patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, inne) nieruchomości, ruchomości, inne.

37 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
PYTANIA I ODPOWIEDZI 5.Jaka jest maksymalna kwota zasilenia kapitałowego? Odp.:Maksymalna Wysokość udzielonego zasilenia kapitałowego może wynieść tys. euro, kwota ta zależeć będzie od wkładu ze strony pomysłodawcy. W ramach projektu utworzonych zostanie minimum 25 spółek. W przypadku wejść kapitałowych na niższym poziomie zwiększeniu ulegnie liczba dokapitalizowanych spółek.

38 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE Należy złożyć w siedzibie Realizatora Projektu: FORMULARZ ZGŁOSZENIA do projektu Zgłoszenie jest dostępne w biurze projektu: Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny ul. Przemysłowa 4, Bełchatów i na stronie Nabór zgłoszeń innowacyjnych rozwiązań ma formę naboru ciągłego i prowadzony jest do 2014 roku.

39 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
Biuro projektu: Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 4, Bełchatów tel. 044/ , fax. 044/

40 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
Kontakt: Justyna Komicz Ewelina Miszta Specjalista ds. inkubacji Specjalista ds. selekcji i promocji tel. (44) (wew.242), tel. (44) (wew.245) kom Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. Ul. Ciepłownicza 5, Bełchatów tel. 044/ , fax. 044/

41 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU
Dziękuję za uwagę Justyna Komicz Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. Ul. Ciepłownicza 5, Bełchatów tel. 044/ , fax. 044/

42 PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC / PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC
Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "KAPITAŁ NA INNOWACJE Oferta Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o PROJEKT „INNOWACJA KLUCZEM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google