Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WNIOSKI Z BADAŃ INNOWACYJNYCH MSP, SEKTORA B+R I INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM PRZEPROWADZONYCH DLA POTRZEB REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACYJNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WNIOSKI Z BADAŃ INNOWACYJNYCH MSP, SEKTORA B+R I INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM PRZEPROWADZONYCH DLA POTRZEB REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACYJNEJ."— Zapis prezentacji:

1 WNIOSKI Z BADAŃ INNOWACYJNYCH MSP, SEKTORA B+R I INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM PRZEPROWADZONYCH DLA POTRZEB REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACYJNEJ Krzysztof B. Matusiak Edward Stawasz Paweł Głodek

2 INNOWACYJNOŚĆ FIRM zdolność i motywacja do poszukiwania i komercyjnego wykorzystywania jakichkolwiek wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków, prowadzących do wzrostu poziomu nowoczesności i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy czy realizacji ambicji technicznych przedsiębiorcy

3 Potrzeby innowacyjne i ich dostawcy FIRMA (POTRZEBY INNOWACYJNE) SZKOLENIOWE INFORMACYJNE FINANSOWE OGÓLNORYNKOWE POTENCJALNI DOSTAWCY SEKTOR B+R INSTYTUCJE WSPARCIA INNE FIRMY INNE

4 Badanie MSP - zakres badania próba 303 firm reprezentacyjność w przekroju: regionalnym wielkości branżowym spotkania z przedsiębiorcami

5 Badanie sektora B+R - zakres badania 23 jednostki badawczo-rozwojowe 12 instytutów i katedr uczelnianych 5 instytutów i zakładów Polskiej Akademii Nauk 3 wyodrębnione jednostki rozwojowe przedsiębiorstw 7 centrów doskonałości zatwierdzonych w V Programie Ramowym UE

6 Badanie instytucji wsparcia - zakres badania 3 fundacje i 2 stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju lokalnego 12 agencji rozwoju regionalnego i lokalnego 6 cechów i izby gospodarczych 1 parabankowy fundusz inwestycyjny 2 wyspecjalizowane jednostki przy instytucjach B+R

7 Badanie instytucji wsparcia - zakres badania w układzie rodzajowym 17 ośrodków szkoleniowo-doradczych 3 centra transferu technologii 14 funduszy pożyczkowych i poręczeniowych 5 inkubatorów przedsiębiorczości 1 fundusz inwestycyjny venture capital

8 Zalążki tworzącego się środowiska innowacyjnego posunięty nieco dalej niż w innych regionach Polski proces tworzenia się środowiska innowacyjnego obecny stan środowiska innowacyjnego daleko niewystarczający w porównaniu do sytuacji europejskiej widoczne zróżnicowanie w odniesieniu do subregionów potrzeba zorganizowanej platformy kontaktów

9 Zróżnicowanie sektora MSP w woj. śląskim występowanie grup firm o zróżnicowanej charakterystyce w odniesieniu do potrzeb innowacyjnych m.in.: grupa firm dobrych i bardzo dobrych duża grupa firm słabych i bardzo słabych

10 Niedorozwój zorganizowanego (instytucjonalnego) systemu innowacji i transferu technologii do MSP symboliczna aktywność regionalnych Centrów Transferu Technologii brak aktywności instytucji wspierających w zakresie pośrednictwa w transferze technologii

11 Słabość finansowa MSP oraz niedostatki oferty finansowej skierowanej do tego sektora utrudniony i w konsekwencji niedostateczny dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania śladowy zakres finansowania typu venture capital wysokie koszty szkoleń i doradztwa, jeden z głównych powodów ograniczeń w korzystaniu przez część zainteresowanych MSP z tego źródła dostępu do nowej wiedzy podkreślane przez MSP szczególnie wysokie koszty szkoleń i doradztwa specjalistycznego.

12 Nieefektywny system wymiany i upowszechnienia informacji w regionie niski poziom wiedzy poszczególnych partnerów o instrumentach wsparcia, zasobach innowacyjnych, wynikach badań oraz możliwościach transferu technologii brak sformalizowanych form kontaktów i wymiany informacji - głównie kontakty osobiste i nieformalne znajomości niska jakość informacji uzyskanych przez MSP

13 Słabości oferty sektora B+R oferta silnie zorientowana na branże tradycyjne system oceny B+R nie zachęca do współpracy z przedsiębiorstwami system finansowania nauki nie zachęca do głębszych zmian strukturalnych w sektorze, a konserwuje stare struktury

14 Nieformalne kanały transferu technologii z sektora B+R do MSP (1) współpraca MSP ze specjalistami dość rozpowszechniony kanał transferu wiedzy do śląskich MSP korzystanie z usług specjalistów pochodzących z sektora B+R poza wiedzą i zgodą macierzystej instytucji nakładanie ograniczeń ze strony instytucji – brak dostrzegalnych korzyści

15 Nieformalne kanały transferu technologii z sektora B+R do MSP (2) przedsiębiorczość w instytucjach B+R efektywny kanał transferu technologii zdecydowana niechęć kierownictwa instytucji naukowych do prób biznesowych swoich pracowników akademicka szara strefa

16 Słabości infrastruktury doradczo- szkoleniowej, promocyjnej i informacyjnej wspomagającej MSP skomplikowana sytuacja finansowa i organizacyjna instytucji wspierających instytucje wsparcia postrzegane są jako konsument środków pomocowych instytucje postrzegane przez MSP jako posiadające małe doświadczenie i niedostateczne kompetencje brak oferty specjalistycznych szkoleń i doradztwa dla firm zaawansowanych technologicznie

17 Biurokracja i nadgorliwość urzędników administracji publicznej ważna przeszkoda w podejmowaniu innowacyjnej działalności gospodarczej oczekiwanie odbiurokratyzowania i uproszczenia procedur administracyjnych, ograniczenia koncesji i zezwoleń oraz aktywnego kształtowania środowiska przedsiębiorczości

18 Strategiczne kierunki rozwoju regionu dotychczasowa strategia rozwoju nie jest postrzegana jako kierunkowskaz określający potencjalne kierunki aktywizacji gospodarczej województwa

19 Problemy MSP z certyfikacją wyrobów lub technologii wysokie koszty brak informacji obawy firm związane monopolistyczną pozycją jednostek zajmujących się certyfikacją

20 Ograniczone warunki popytu regionalnego mała regionalna siła nabywcza na produkty/usługi o innowacyjnym charakterze

21 Zagrożenie dla MSP współpracujących z dużymi przedsiębiorstwami z restrukturyzowanych branż zagrożenia sygnalizują MSP m.in. z branży metalowych wyrobów gotowych (dział 28)

22 WNIOSKI Z BADAŃ INNOWACYJNYCH MSP, SEKTORA B+R I INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM PRZEPROWADZONYCH DLA POTRZEB REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACYJNEJ Krzysztof B. Matusiak Edward Stawasz Paweł Głodek


Pobierz ppt "WNIOSKI Z BADAŃ INNOWACYJNYCH MSP, SEKTORA B+R I INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM PRZEPROWADZONYCH DLA POTRZEB REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACYJNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google