Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa Perspektywa finansowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa Perspektywa finansowa"— Zapis prezentacji:

1 Nowa Perspektywa finansowa 2014-2020
Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

2 Ministerstwo Środowiska
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie”, przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 roku, następnie w listopadzie 2010 roku przyjęto Plan działań niezbędnych do podjęcia przez Radę Ministrów i inne podmioty publiczne zapewniających wdrożenie KSRR; System realizacji działań prorozwojowych, zapisany w KSRR, jest istotnym elementem przyjętych przez rząd w 2009 r. „Założeń systemu zarządzania rozwojem Polski”; KSRR stanowi jedną z 9 strategii zakładających porządkowanie rozwoju kraju. Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

3 Ministerstwo Środowiska
Strategie krajowe Dla skutecznej realizacji celów polityki regionalnej konieczne jest przygotowanie dziewięciu tzw. zintegrowanych strategii rozwoju. Są to: Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki, Strategia rozwoju zasobów ludzkich, Strategia rozwoju transportu, Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, Sprawne państwo, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, miasta, obszary wiejskie (przyjęta już przez rząd), Strategia rozwoju kapitału społecznego, Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa. Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

4 Dokumenty programowe – Komisja Europejska
Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. ( Komunikat KE ) Strategia Europa 2020 obejmuje : rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu : wspieranie gospodarki o wysokim poziomie , zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

5 Dokumenty programowe – Komisja Europejska
Pośród celów nadrzędnych, mających znaczenie dla środowiska określono, że koniecznym jest osiągnięcie celu 20/20/20 (ograniczenie emisji CO2 nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%) oraz konieczne jest przeznaczanie na inwestycje w badania i rozwój 3% PKB Unii. Ponadto Komisja przedstawiła 7 projektów przewodnich (flagships), przypisanych do powyższych priorytetów, w tym dla sektora środowiska potencjalne znaczenie mają: „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” „Unia innowacji” Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

6 Ministerstwo Środowiska
V Raport kohezyjny Dokument opublikowany 10 listopada 2010 roku przez KE pn. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności -COM(2010) 642/3 Przegląd budżetu UE - COM (2010)700 z Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

7 Ministerstwo Środowiska
V Raport Kohezyjny Pozytywnie ocenił dotychczasową politykę spójności jako realizującą założone cele związane z niwelowaniem dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami Europy; Wskazał na konieczność powiązania przyszłej polityki spójności i strategii Europa 2020 tak aby stała się ona ważnym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy, także w perspektywie jakościowej, w całej UE, stanowiąc jednocześnie odpowiedź na społeczne wyzwania, takie jak starzenie się społeczeństwa i zmiana klimatu. Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

8 Ministerstwo Środowiska
V Raport Kohezyjny W przeglądzie budżetu UE przedstawiono zarys nowej strategii programowania polityki spójności. Nowa strategia miałaby obejmować: Wspólne ramy strategiczne (ang. Common Strategic Framework) jako przełożenie założeń i celów Europa 2020 na priorytety w zakresie inwestycji. Ramy te objęłyby FS, EFRR, EFS, EFROW, EFR; Umowę o partnerstwie w dziedzinie rozwoju i inwestycji , która w oparciu o WRS definiowałaby priorytety inwestycyjne, przydział środków krajowych i unijnych na priorytetowe obszary i programy także uzgodnione uwarunkowania oraz cele, jakie dane państwo zamierza osiągnąć; Programy operacyjne – główne narzędzie zarządzania/obowiązek sprawozdań rocznych. Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

9 Ministerstwo Środowiska
V Raport Kohezyjny Utrzymanie metodologii berlińskiej (PKB); Utrzymanie wsparcia ze środków Funduszu Spójności dla krajów członkowskich, których DNB ≤ 90% średniej UE; Większa koncentracja tematyczna, niektóre priorytety charakter obowiązkowy; Rozwijanie nowych form wsparcia finansowego poprzez szersze zastosowanie instrumentów inżynierii finansowej – rozszerzenie na nowe obszary m.in. zmianę klimatu i środowisko naturalne; Warunkowość – propozycja objęcia również środków z EFRR; Obligatoryjne wprowadzenie zasady n+2 (poza pierwszym rokiem wdrażania) bez odstępstw; Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

10 V Raport Kohezyjny – stanowisko RP
Tak na powiązanie polityki spójności ze strategią EU 2020; Tak dla zintegrowanego podejścia, odstąpienie od sektorowego; Tak dla objęcia środków polityki spójności razem ze środkami WPR, WPRyb; Tak dla rozwiązań z zakresu wieolofunduszowości; Przejście od logiki menu do hierarchizacji i adaptacji priorytetów w wyniku negocjacji KE – Polska - Region; Priorytety nie mogą mieć charakteru listy wydatków – mają koncentrować się na konkretnych celach; Powiązanie priorytetów ze strategią EU 2020 Tak dla warunkowości strukturalnej – nie dla obarczania programów odpowiedzialnością za zobowiązania innych polityk Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

11 V Raport Kohezyjny – stanowisko RP
Poparcie dla rozwoju zdolności instytucjonalnych, nagród – NIE dla kar finansowych, dla Europejskiej Rezerwy Wykonania w wersji KE i dla uzależnienia zwrotów od rezultatów; Poparcie dla rozwijania zdolności instytucjonalnych; Zgoda na warunkowość –ale będzie ona przedmiotem negocjacji; Wskaźniki w ramach jednolitego, spójnego systemu, wzmocnienie systemu sprawozdawczości strategicznej ( rocznej, śródokresowej i końcowej); Zgoda na rozszerzenie zakresu stosowania instrumentów inżynierii finansowej na wsparcie dla przedsiębiorstw, również EFS i FS; Wsparcie mieszane ( inżynieria + dotacja) dla przedsiębiorstw działających w trudnych warunkach Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

12 V Raport Kohezyjny – stanowisko RP
Poparcie środków wyodrębnionych dla rozwoju miast w ramach krajowych/regionalnych programów operacyjnych przy jednoczesnym warunku przygotowania zintegrowanych strategii rozwoju miast, obejmujących całość zagadnień rozwoju miasta; Brak zgody na zaproponowaną przez KE reformę systemu zarządzania i kontroli oraz dla rocznego rozliczania wydatków; Zgoda na szersze stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków; Propozycja PL odnośnie zasady n+2 – raczej n+3; Przyjęcie Konkluzji ws. V Raportu przez Radę wiosna 2011 Publikacja I pakietu legislacyjnego dot. polityki spójności lato 2011 1 lipca 2011 Prezydencja Polski w Radzie UE Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

13 Inne dokumenty powiązane z polityką spójności i ochroną środowiska
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 września 2010r. COM(2010) 516, Przegląd śródokresowy Rozporządzenia Life +; Komunikat KE do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów COM (2011) z dnia 26 stycznia 2011 r. Wkład polityki regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach strategii Europa 2020; Komunikat KE do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 stycznia 2011 r. Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa flagowa Strategii Europa 2020. Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

14 Ministerstwo Środowiska
Instrument Life + Rozporządzenie (WE) NR 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE+) Instrument LIFE+ obejmuje trzy elementy: LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna; LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska; LIFE+ informacja i komunikacja. Całkowita alokacja dla wszystkich krajów członkowskich wynosi ok.2 mld EUR Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

15 Ministerstwo Środowiska
Instrument Life + Instrument jest zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską, DG Środowisko; W krajach członkowskich dokonywana jest wstępna ocena kompletności wniosków - (w Polsce prowadzona przez NFOŚiGW); dotacja wynosi od 50 do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; Polska jest liderem wykorzystania środków w Europie Środkowo-Wschodniej, jedynym problemem jest niskie zainteresowanie wnioskodawców komponentem II, związanym z innowacyjnością. Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

16 Ministerstwo Środowiska
Wkład polityki regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach strategii Europa 2020 Komunikat dotyczy roli polityki regionalnej w realizacji Strategii Europa 2020, uzupełnienie do inicjatywy przewodniej Europa efektywnie korzystająca z zasobów; Wzywa do podjęcia niezwłocznych działań związanych ze zwiększeniem inwestycji w zrównoważony wzrost oraz skuteczniejszego wykorzystywania funduszy; Komunikat zawiera zalecenia odnoszące się do wykorzystania środków z bieżącej perspektywy finansowej na zbudowanie gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, generującej niską emisję związków węgla, odpornej na zmiany klimatu i konkurencyjnej. Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

17 Ministerstwo Środowiska
Wkład polityki regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach strategii Europa 2020 Komunikat dzieli pożądane zmiany na dwa filary: I filar to większa skala inwestycji w zrównoważony wzrost – propozycje kierunków zmian w realizowanych w programach ( obszary); II filar to lepsza jakość inwestycji – upowszechnienie zasad zrównoważonego rozwoju i uwzględnianie ich na wszystkich etapach projektu. Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

18 Ministerstwo Środowiska
Wkład polityki regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach strategii Europa 2020 Zalecenia I filar: Koncentracja na inwestycjach w efektywność energetyczną, budynki, odnawialne źródła energii w tym również zastosowanie w tych obszarach instrumentów inżynierii finansowej; Wsparcie ekologicznego transportu – komunikacja miejska, kolej (usunięcie wąskich gardeł, promowanie interoperacyjności, węzłów intermodalnych); Wsparcie zielonej infrastruktury – lasy, rzeki, strefy przybrzeżne, parki, korytarze ekologiczne – jako najlepszą praktykę wskazano polski projekt realizowany przez GDOŚ w ramach PO IiŚ dotyczący korytarzy ekologicznych Natura 2000. Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

19 Ministerstwo Środowiska
Wkład polityki regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach strategii Europa 2020 Zalecenia I filar: Instytucje Zarządzające winny wspierać klastry w dziedzinie technologii ekologicznych poprzez partnerstwa z przedsiębiorstwami; Instytucje Zarządzające winny wykorzystywać środki z funduszy regionalnych celem promowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (cel powiązany z Europejską agendą cyfrową, COM (2010) 245; Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

20 Ministerstwo Środowiska
Wkład polityki regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach strategii Europa 2020 Zalecenia II filar - operacyjne: Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem uwzględnianie w cyklu życia projektu; Wykorzystanie ekologicznych zamówień publicznych ( zielone zamówienia publiczne); Ustanowienie właściwych wskaźników monitorowania Kontrola projektów pod kątem odporności na skutki zmian klimatu i efektywności gospodarowania zasobami Przy wyborze projektów wybierać najbardziej „zasobooszczędne” opcje np. projekty dot. oszczędności wody, hierarchia postępowania z odpadami (efektywność gospodarowania zasobami). Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

21 Ministerstwo Środowiska
Wkład polityki regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach strategii Europa 2020 Zalecenia II filar - operacyjne: Lepsze zarządzanie – uwzględnianie celów zrównoważonego rozwoju w ramach tworzenia polityk/programów – jako dobry przykład KE podała polską sieć krajowych i regionalnych organów ochrony środowiska. Zachęcanie do szerszego stosowania mechanizmów dźwigni finansowej oraz stosowania w większej skali zasady zanieczyszczający płaci. Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

22 „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”
Główna strategia europejska dla wspierania wzrostu i miejsc pracy. Celem jest wsparcie zmiany w kierunku niskoemisyjnego i efektywniej korzystającego z zasobów społeczeństwa. UE będzie dążyć do uniezależnienia naszego wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów i energii, do ograniczenia emisji CO2, zwiększenia konkurencyjności oraz działać na rzecz większego bezpieczeństwa energetycznego. Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

23 „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”
Cele szczegółowe: Wsparcie rozwoju gospodarki przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów; Identyfikacja oraz stworzenie nowych możliwości dla wzrostu gospodarczego, większej innowacyjności oraz wspieraniu konkurencyjności UE; Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw podstawowych zasobów; Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz ograniczenie wpływu na wykorzystanie zasobów. Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

24 „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”
Wzrost efektywności korzystania z zasobów będzie kluczowym czynnikiem dla wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie; Trzeba znaleźć nowe sposoby, aby ograniczyć oddziaływania, zmniejszyć ilość odpadów, poprawić zarządzanie źródłami zasobów, zmienić wzory konsumpcyjne, zoptymalizować procesy produkcyjne, zarządzanie oraz metody biznesowe, poprawić logistykę; Konieczna jest ochrona wartościowych zasobów ekologicznych, usług, które zapewniają oraz jakości życia dla obecnych i przyszłych generacji; Redukując zależność od coraz mniejszych zasobów paliw oraz materiałów, wspierając efektywne korzystanie z zasobów, poprawimy bezpieczeństwo zaopatrzenie Europy w surowce i sprawimy, że gospodarka europejska będzie mniej zależna od przyszłych, globalnych wzrostów cen energii oraz towarów. Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

25 „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”
Na poziome KE i UE zobowiązuje się do (m.in.): wykorzystania instrumentów finansowych UE w tym funduszy strukturalnych, sieci TEN; poprawienia ram prawnych dotyczących stosowania instrumentów rynkowych ( handel emisjami, zielone zamówienia publiczne, przegląd zasad opodatkowania energii); opracowania wizji zmian strukturalnych i technologicznych do 2050 roku celem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, efektywnie korzystającą z zasobów i odporną na zmiany klimatu dzięki czemu zostaną osiągnięte cele UE dotyczące ograniczenia strat różnorodności biologicznej oraz ograniczenia emisji. Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

26 „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”
Na poziomie państw członkowskich, państwa członkowskie powinny: stopniowo wycofywać szkodliwe dla środowiska dotacje, wyjątki jedynie dla osób w trudnej sytuacji życiowej; stosować instrumenty rynkowe, w tym zachęty fiskalne oraz zamówienia publiczne, w celu zmiany metod produkcji i konsumpcji; stworzyć inteligentne i wzajemnie połączone infrastruktury transportowe oraz energetyczne, w tym także wykorzystywać ICT (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne); skierować uwagę na transport w miastach, które są źródłem dużego zagęszczenia ruchu i emisji; wykorzystywać przepisy i normy w zakresie efektywności energetycznej budynków i wykorzystać instrumenty rynkowe w celu ograniczenia zużycia energii i zasobów, stosować fundusze UE na efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej, wprowadzić bardziej skuteczny recycling. Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017

27 Ministerstwo Środowiska
Dziękuję za uwagę Ministerstwo Środowiska 24 marca 2017


Pobierz ppt "Nowa Perspektywa finansowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google