Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa Perspektywa finansowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa Perspektywa finansowa"— Zapis prezentacji:

1 Nowa Perspektywa finansowa 2014-2020
Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 24 marca 2017

2 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie”, przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 roku, następnie w listopadzie 2010 roku przyjęto Plan działań niezbędnych do podjęcia przez Radę Ministrów i inne podmioty publiczne zapewniających wdrożenie KSRR; System realizacji działań prorozwojowych, zapisany w KSRR, jest istotnym elementem przyjętych przez rząd w 2009 r. „Założeń systemu zarządzania rozwojem Polski”; KSRR stanowi jedną z 9 strategii zakładających porządkowanie rozwoju kraju. 24 marca 2017 r.

3 Strategie krajowe Dla skutecznej realizacji celów polityki regionalnej konieczne jest przygotowanie dziewięciu tzw. zintegrowanych strategii rozwoju. Są to: Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki, Strategia rozwoju zasobów ludzkich, Strategia rozwoju transportu, Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, Sprawne państwo, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, miasta, obszary wiejskie (przyjęta już przez rząd), Strategia rozwoju kapitału społecznego, Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa. 24 marca 2017 r.

4 Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
Dokument powstaje przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz przy udziale ekspertów zewnętrznych; Do końca listopada br. planowane jest opracowanie części wspólnej dokumentu przez oba resorty, w styczniu 2011 zaprezentowanie części wskaźnikowej; Do końca 2010 roku rozpoczną się prace związane z przygotowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; W 2011 roku rozpoczną się konsultacje społeczne BEiŚ. 24 marca 2017 r.

5 Dokumenty programowe – Komisja Europejska
Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. ( Komunikat KE ) Strategia Europa 2020 obejmuje : rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu : wspieranie gospodarki o wysokim poziomie , zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 24 marca 2017 r.

6 Dokumenty programowe – Komisja Europejska
Pośród celów nadrzędnych, mających znaczenie dla środowiska określono, że koniecznym jest osiągnięcie celu 20/20/20 (ograniczenie emisji CO2 nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%) oraz konieczne jest przeznaczanie na inwestycje w badania i rozwój 3% PKB Unii. Ponadto Komisja przedstawiła 7 projektów przewodnich (flagships), przypisanych do powyższych priorytetów, w tym dla sektora środowiska potencjalne znaczenie mają: „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” „Unia innowacji” 24 marca 2017 r.

7 „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”
Celem jest wsparcie zmiany w kierunku niskoemisyjnego i efektywniej korzystającego z zasobów społeczeństwa. UE będzie dążyć do uniezależnienia naszego wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów i energii, do ograniczenia emisji CO2, zwiększenia konkurencyjności oraz działać na rzecz większego bezpieczeństwa energetycznego. 24 marca 2017 r.

8 „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”
Na poziome KE i UE zobowiązuje się do (m.in.): wykorzystania instrumentów finansowych UE w tym funduszy strukturalnych, sieci TEN; poprawienia ram prawnych dotyczących stosowania instrumentów rynkowych ( handel emisjami, zielone zamówienia publiczne, przegląd zasad opodatkowania energii); opracowania wizji zmian strukturalnych i technologicznych do 2050 roku celem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, efektywnie korzystającą z zasobów i odporną na zmiany klimatu dzięki czemu zostaną osiągnięte cele UE dotyczące ograniczenia strat różnorodności biologicznej oraz ograniczenia emisji. 24 marca 2017 r.

9 „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”
Na poziomie państw członkowskich, państwa członkowskie powinny: stopniowo wycofywać szkodliwe dla środowiska dotacje, wyjątki jedynie dla osób w trudnej sytuacji życiowej; stosować instrumenty rynkowe, w tym zachęty fiskalne oraz zamówienia publiczne, w celu zmiany metod produkcji i konsumpcji; stworzyć inteligentne i wzajemnie połączone infrastruktury transportowe oraz energetyczne, w tym także wykorzystywać ICT (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne); skierować uwagę na transport w miastach, które są źródłem dużego zagęszczenia ruchu i emisji; wykorzystywać przepisy i normy w zakresie efektywności energetycznej budynków i wykorzystać instrumenty rynkowe w celu ograniczenia zużycia energii i zasobów, stosować fundusze UE na efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej, wprowadzić bardziej skuteczny recycling. 24 marca 2017 r.

10 V Raport Kohezyjny Dokument opublikowany 10 listopada 2010 roku przez KE pn. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności -COM(2010) 642/3 Przegląd budżetu UE - COM (2010)700 z 24 marca 2017 r.

11 V Raport Kohezyjny Pozytywnie ocenił dotychczasową politykę spójności jako realizującą założone cele związane z niwelowaniem dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami Europy; Wskazał na konieczność powiązania przyszłej polityki spójności i strategii Europa 2020 tak aby stała się ona ważnym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy, także w perspektywie jakościowej, w całej UE, stanowiąc jednocześnie odpowiedź na społeczne wyzwania, takie jak starzenie się społeczeństwa i zmiana klimatu. 24 marca 2017 r.

12 V Raport Kohezyjny W przeglądzie budżetu UE przedstawiono zarys nowej strategii programowania polityki spójności. Nowa strategia miałaby obejmować: Wspólne ramy strategiczne (ang. Common Strategic Framework) jako przełożenie założeń i celów Europa 2020 na priorytety w zakresie inwestycji. Ramy te objęłyby FS, EFRR, EFS, EFROW, EFR; Umowę o partnerstwie w dziedzinie rozwoju i inwestycji , która w oparciu o WRS definiowałaby priorytety inwestycyjne, przydział środków krajowych i unijnych na priorytetowe obszary i programy także uzgodnione uwarunkowania oraz cele, jakie dane państwo zamierza osiągnąć; Programy operacyjne – główne narzędzie zarządzania/obowiązek sprawozdań rocznych. 24 marca 2017 r.

13 V Raport Kohezyjny Utrzymanie metodologii berlińskiej (PKB);
Utrzymanie wsparcia ze środków Funduszu Spójności dla krajów członkowskich, których DNB ≤ 90% średniej UE; Większa koncentracja tematyczna, niektóre priorytety charakter obowiązkowy; Rozwijanie nowych form wsparcia finansowego poprzez szersze zastosowanie instrumentów inżynierii finansowej – rozszerzenie na nowe obszary m.in. zmianę klimatu i środowisko naturalne; Warunkowość – propozycja objęcia również środków z EFRR; Obligatoryjne wprowadzenie zasady n+2 (poza pierwszym rokiem wdrażania) bez odstępstw; 24 marca 2017 r.

14 Kalendarz prac KE nad dokumentami na lata 2014-2020
Konsultacje Komunikatu KE COM (2010)642/3 do stycznia 2011 roku; V Forum Spójności ( , Bruksela); Przedstawienie Mapy drogowej dla inicjatywy Europa efektywnie korzystająca z zasobów – I kwartał 2011; Przedstawienie pakietu projektów nowych rozporządzeń przez KE - II kwartał 2011; 1 lipca 2011 – Polska obejmuje przewodnictwo w Radzie UE. 24 marca 2017 r.

15 Dziękuję za uwagę 24 marca 2017 r.


Pobierz ppt "Nowa Perspektywa finansowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google