Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiana, wprowadzona w szkole, podobnie jak Titanic może rozbić się o górę lodową – przede wszystkim o tę część niewidoczną, ukrytą pod wodą. prof. Rudi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiana, wprowadzona w szkole, podobnie jak Titanic może rozbić się o górę lodową – przede wszystkim o tę część niewidoczną, ukrytą pod wodą. prof. Rudi."— Zapis prezentacji:

1 Zmiana, wprowadzona w szkole, podobnie jak Titanic może rozbić się o górę lodową – przede wszystkim o tę część niewidoczną, ukrytą pod wodą. prof. Rudi Schollaert Czubek góry lodowej to wizja szkoły, cele, plan rozwoju, organizacja, a cześć góry lodowej ukryta pod wodą obrazuje relacje międzyludzkie, emocje, postawy, zaangażowanie wszystkich. Zmiana, która wchodzi do szkoły, najbardziej uderza w dolne struktury i na nich powinna skupić się uwaga osób wprowadzających zmiany. Dopiero wtedy zmiana będzie głęboka i trwała.

2 Od 1 września 2012 r. w klasach IV–VI szkoły podstawowej zacznie obowiązywać i będzie wdrażana sukcesywnie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla tego etapu edukacji. Zmianie ulegną także ramowe plany nauczania dla I etapu edukacyjnego i one także będą wdrażane sukcesywnie.

3 Minimalne liczby godzin dla klas I-III
a) edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne – łącznie 1150 godzin (podziału godzin na poszczególne zajęcia dokonuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia), b) język obcy nowożytny godzin, c) edukacja muzyczna godzin, d) edukacja plastyczna godzin, e) zajęcia komputerowe - 95 godzin, f) wychowanie fizyczne godzin; 2) na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć co najmniej: a) w oddziale specjalnym godzin na oddział, b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym godzin na ucznia.

4 Tygodniowy wymiar godzin w klasach I-III
klasa I godzin, klasa II godzin, klasa III godzin, zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi: a) w oddziale specjalnym - po 12 godzin na oddział, b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia.

5 Minimalne liczby godzin dla klas IV-VI
a) język polski godzin, b) język obcy nowożytny – 290 godzin, c) muzyka - 95 godzin, d) plastyka - 95 godzin, e) historia i społeczeństwo godzin, f) przyroda godzin, g) matematyka godzin, h) zajęcia komputerowe - 95 godzin, i) zajęcia techniczne – 95 godzin, j) wychowanie fizyczne godzin, k) zajęcia z wychowawcą - 95 godzin; 2) minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi: a) w oddziale specjalnym godzin na oddział, b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym godzin na ucznia.

6 Tygodniowy wymiar godzin w klasach IV-VI
klasa IV godzin, klasa V godzin, klasa VI godzin; 2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi: a) w oddziale specjalnym - po 12 godzin na oddział, b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia.

7 Harmonogram wdrażania zmian
Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI 2012/2013 N Zał. 3a Zał. 1 2013/2014 2014/2015

8 w roku 2012/2013 nowe ramowe plany nauczania obowiązywać będą w klasie I i IV,
w roku szkolnym 2013/2014 – w klasach I, II, IV i V, w 2014/2015 we wszystkich klasach szkoły podstawowej.

9 Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby łączne sumy godzin zajęć z danego przedmiotu w ciągu trzech lat były nie mniejsze niż wymienione w ramowym planie nauczania, a efekty kształcenia określone w podstawie programowej zostały osiągnięte.

10 Szkolny plan nauczania będzie określał tygodniowy wymiar godzin: :
obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym, a także zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego oraz zajęć z nauki własnej historii i kultury, zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego, jeżeli takie zajęcia będą prowadzone.

11 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Klasy I-III edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne Klasy IV-VI język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia i społeczeństwo przyroda, matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą;

12 § Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na: 1) okresowe lub roczne zwiększenia liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 2) realizację następujących zajęć prowadzonych w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów: a) zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole; b) zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, zwanych dalej „dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi”.

13 Dodatkowe zajęcia edukacyjne (przyznawane przez OP, nie więcej niż 3 godziny tygodniowo)
w § 3 ust. 1 pkt 2 a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w danej szkole, b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. § 3 ust. 2 Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

14 Podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zajęć komputerowych - liczba uczniów w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej nie może być wyższa niż 24 i nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących do 24 uczniów, na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub między-klasowych liczących do 26 uczniów, a w przypadku oddziałów integracyjnych i oddziałów specjalnych, liczących nie więcej niż liczba uczniów w danym oddziale.

15 W klasach IV-VI szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. W przypadku oddziałów liczących nie więcej uczniów niż wskazano w odniesieniu do zajęć komputerowych i zajęć z języka obcego, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

16 Liczba tygodni w roku szkolnym – planowanie zajęć
minimalna ogólna liczba godzin przeznaczona na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej została obliczona na 32–tygodniowe lata szkolne, rok szkolny ma 43 tygodnie, ale po odjęciu świąt, przerw, dodatkowych dni wolnych od zajęć zostaje 36 tygodni nauki. Co to oznacza dla zajęć realizowanych w wymiarze jednej godziny tygodniowo w cyklu trzyletnim (edukacja muzyczna w klasach I-III)? Na co mogą być przeznaczone godziny nadmiarowe?

17

18 Jak policzyć minimalną liczbę godzin konieczną do zrealizowania z danego przedmiotu/edukacji w tygodniu?

19 Jak policzyć minimalną liczbę godzin konieczną do zrealizowania z danego przedmiotu/edukacji w tygodniu? edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne: 1150:32=35,94, co w zaokrągleniu daje nam 36 godzin tygodniowo w etapie edukacji; wychowanie fizyczne: 290:32=9,06, co w zaokrągleniu daje nam 9 godzin tygodniowo w I etapie edukacji; historia i społeczeństwo: 130:32=4,06, co w zaokrągleniu daje nam 4 godziny tygodniowo w II etapie edukacji;

20 I etap edukacji Edukacje/przed miot Minimalna liczba godzin w I etapie Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu dla I etapu edukacji (zaokrąglona) edukacja polonistyczna, społeczna… 1150 32 36 język obcy 190 6 e. muzyczna 95 3 e. plastyczna zajęcia komputerowe wychowanie fizyczne 290 9 Razem godzin w tygodniu dla I etapu edukacji: 60 Klasa I Klasa II Klasa III Razem 20 21 62

21 II etap edukacji 79 77 Klasa IV Klasa V Klasa VI Razem 25 26 28 510 32
Edukacje/prz edmiot Minimalna liczba godzin w I etapie Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu dla I etapu edukacji (zaokrąglona) język polski 510 32 16 język obcy 290 9 muzyka 95 3 plastyka historia i społeczeństwo 130 4 przyroda matematyka 385 12 zajęcia komputerowe zajęcia techniczne wychowanie fizyczne zajęcia z wychowawcą Razem godzin w tygodniu dla II etapu edukacji 77 II etap edukacji Klasa IV Klasa V Klasa VI Razem 25 26 28 79

22 I etap - szkolny plan nauczania – przykład 1
Edukacje/ przedmiot y Tygodniowa liczba godzin w etapie kształcenia Tygodniowa liczba godzin Łąc zna licz ba go dzi n w 32 tyg od nia ch nau ki szk oln ej Liczba godzin w etapie kształcenia Minimalna liczba godzin wynikająca z rozporządzeni a 2012/2013 2013/2014 2014/2015 edukacja polonistyczna … 37 12 13 384 416 1184 (+34) język obcy 7 2 3 64 96 224 190 (+34) edukacja muzyczna 1 32 95 (+1) edukacja plastyczna zajęcia komputerowe wychowanie fizyczne 9 288 290 (-2) Razem: 62 20 21 Zajęcia rewalidacyjne 6 192 190 (+2) Religia/etyka

23 I etap - szkolny plan nauczania – przykład 2
Edukacje/ przedmiot y Tygodni owa liczba godzin w etapie kształcen ia Tygodniowa liczba godzin Łąc zna licz ba go dzi n w 32 tyg od nia ch na uki szk oln ej Liczba godzin w etapie kształcen ia Minimaln a liczba godzin wynikają ca z rozporzą dzenia 201 2/20 13 201 3/20 14 201 4/20 15 36 12 384 1152 1150 (+2) język obcy nowożytny 6 1 2 3 32 64 96 192 190 (+2) edukacja muzyczna 4 128 95 (+33) edukacja plastyczna 95 (+1) zajęcia komputerowe wychowanie fizyczne 10 320 290 (+30) Razem: 62 20 21 Zajęcia rewalidacyjne Religia/etyka

24 Porównajmy w klasach IV-VI
Godziny starej ramówki Z minimalną liczbą godzin określoną w nowych ramowych planach nauczania

25 16 3 2 8 1 9 12 Język polski Język obcy nowożytny Muzyka Plastyka
Lp. Zajęcia edukacyjne Klasy Razem 4 5 6 Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Język polski 16 2. Język obcy nowożytny 3 2 8 3. Muzyka 1 4. Plastyka 5. Historia i społeczeństwo 6. Przyroda 9 7. Matematyka 12 8. Informatyka 9. Technika 10. Wychowanie fizyczne 11. Godziny z wychowawcą

26 Wyliczając łączną liczbę godzin realizowaną przez 32 tygodnie roku szkolnego przez trzy lata II etapu edukacji….

27 klasa >> 4 5 6 l. tyg. >> 32 razem godzin min. liczba godz. Język polski 160 192 512 510 Język obcy nowożytny 96 64 256 290 Muzyka 95 Plastyka Historia i społeczeństwo 128 130 Przyroda 288 Matematyka 384 385 Informatyka Technika Wychowanie fizyczne Godziny z wychowawcą

28 Plan nauczania dla klasy czwartej – przykład 1
Edukacje/ przedmiot y Tygod niowa liczba godzin w etapie kształc enia Tygodniowa liczba godzin Łą cz na lic zb a g o dz in w 32 ty g o d ni ac h na uk i sz ko ln ej Liczba godzin w etapie kształc enia Minima lna liczba godzin wynika jąca z rozpor ządzen ia 20 12/ 20 13 20 13/ 20 14 20 14/ 20 15 język polski 17 5 6 160 192 544 510 (+34) język obcy 10 3 4 96 128 320 290 (+30) muzyka 1 32 95 (+1) plastyka historia 2 64 130 (-2) przyroda 9 288 290 (-2) matematyka 12 384 385 (-1) zajęcia komputerowe zajęcia techniczne wychowanie fizyczne zajęcia z wychowawcą Razem: 79 25 26 28 Zajęcia rewalidacyjne 190 (+2) Religia/etyka wdżwr 1* 0,5 14 godziny z OP Plan nauczania dla klasy czwartej – przykład 1

29 Edukacje/p rzedmioty Tygodn iowa liczba godzin w etapie kształc enia Tygodniowa liczba godzin Łą cz na lic zb a go dz in w 32 ty go dn ia ch na uk i sz ko ln ej Liczba godzin w etapie kształc enia Minimal na liczba godzin wynikaj ąca z rozporz ądzenia 201 2/2 013 201 3/2 014 201 4/2 015 język polski 16 5 6 160 192 512 510 (+2) język obcy nowożytny 9 2 3 4 64 96 128 288 290 (-2) muzyka 1 32 95 (+1) plastyka historia i społeczeństwo 130(-2) przyroda 290(-2) matematyka 12 384 385 (-1) zajęcia komputerowe zajęcia techniczne wychowanie fizyczne zajęcia z wychowawcą 95 (+65) Razem: 79 25 26 28 Zajęcia rewalidacyjne 190 (+2) Religia/etyka wdżwr 1* 0,5 14 godziny z OP

30 Okres przejściowy będą obowiązywać dwie podstawy programowe (z 2002r. i 2008 r.), będą obowiązywać trzy ramowe plany nauczania (z 2002r., 2009r. i 2011r.), konieczność monitorowania realizacji nowej podstawy programowej wymaga starannego planowania pracy (z kalendarzem),

31 Godziny do dyspozycji dyrektora – okres przejściowy
dotychczasowe godziny do dyspozycji dyrektora szkoły w liczbie precyzyjnie określonej w poszczególnych załącznikach do rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania; (tylko tam, gdzie stara i znowelizowana ramówka) godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela

32 Godziny dyrektorskie wynikające z art. 42 ust. 2. pkt. 2
zajęcia organizowane w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

33 Tygodniowy wymiar godzin obowiązujący w poszczególnych klasach w okresie przejściowym
2012/2013 2013/2014 2014/2015 klasa pierwsza 20 klasa druga do 23 21 klasa trzecia klasa czwarta 25 klasa piąta do 28 26 klasa szósta 28

34 Religia, wdżwr, zajęcia języka mniejszości narodowej oraz zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych liczby godzin tych zajęć zapisane są w innych rozporządzeniach, nie w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania, i nie wchodzą do limitu określonego w tygodniowym wymiarze

35 a także technika oraz nowe zajęcia techniczne,
Nazwy przedmiotów informatyka (stara podstawa programowa i stara ramówka) oraz zajęcia komputerowe (nowa podstawa i nowa ramówka), a także technika oraz nowe zajęcia techniczne, znika nazwa nauczanie zintegrowane do określenia zajęć w klasach 1-3.

36 „Zwycięzca jest jak szef kuchni, który ma te same składniki i produkty co wszyscy, ale daje najlepsze rezultaty” Edward de Bono

37


Pobierz ppt "Zmiana, wprowadzona w szkole, podobnie jak Titanic może rozbić się o górę lodową – przede wszystkim o tę część niewidoczną, ukrytą pod wodą. prof. Rudi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google