Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma programowa opracował: Wiesław Zdziabek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma programowa opracował: Wiesław Zdziabek"— Zapis prezentacji:

1 Reforma programowa opracował: Wiesław Zdziabek
MK NSZZ „S” POiW Region Wielkopolska

2 opracował: Wiesław Zdziabek

3 Ramowe plany nauczania zawierają
wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach, minimalny i tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, wymiar godzin do dyspozycji dyrektora. opracował: Wiesław Zdziabek

4 Liczba godzin w tygodniu - minimum
Łączna liczba godzin Szkoła podstawowa – II etap edukacyjny Klasa Liczba godzin w tygodniu - minimum IV 25 V 26 VI 28 opracował: Wiesław Zdziabek

5 Minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych
II etap edukacyjny j. polski – 510 (15) j. Obcy nowożytny – 290 (9) muzyka – 95 (3) Plastyka – 95 (3) Historia i społeczeństwo – 130 (4) Przyroda – 290 (9) Matematyka – 385 (12) Zajęcia komputerowe 95 (3) Zajęcia techniczne – 95 (3) Wych. Fizyczne – 385 (12) Zajęcia z wychowawcą – 95 (3) opracował: Wiesław Zdziabek

6 Liczba godzin w tygodniu - minimum
Łączna liczba godzin w LO Klasa Liczba godzin w tygodniu - minimum Liczba tygodni Razem I 30 900 II 32 960 III 29 870 2730 opracował: Wiesław Zdziabek

7 Łączna liczba godzin w technikum Liczba godzin w tygodniu - minimum
Klasa Liczba godzin w tygodniu - minimum Liczba tygodni Razem I 33 30 990 II 35 1050 III 34 1020 IV 31 930 3990 opracował: Wiesław Zdziabek

8 Liczba godzin w tygodniu - minimum 2580
Łączna liczba godzin w zasadniczej szkole zawodowej Klasa Liczba godzin w tygodniu - minimum Liczba tygodni Razem I 27 30 810 II 29 870 III 900 2580 opracował: Wiesław Zdziabek

9 Szkoła ponadgimnazjalna
Na IV etapie edukacyjnym przedmioty mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym: 1) tylko w zakresie podstawowym – przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, etyka; 2) w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym: a) język polski, język obcy nowożytny na poziomie IV.1, matematyka, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny – język kaszubski; uczeń realizuje zakres podstawowy albo zakres rozszerzony (wymagania szczegółowe dla zakresu rozszerzonego obejmują także wszystkie wymagania szczegółowe dla zakresu podstawowego); b) historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka; uczeń obowiązkowo realizuje zakres podstawowy (zakres rozszerzony stanowi kontynuację nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym); 3) tylko w zakresie rozszerzonym – przedmioty: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia. opracował: Wiesław Zdziabek

10 I klasa II klasa III klasa I klasa II klasa III klasa
Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna Realizacja wspólnego fundamentu wiedzy ogólnej będzie trwała 4 lata: - trzy lata nauki w gimnazjum - rok nauki w każdej szkole ponadgimnazjalnej Na przykład, gimnazjalny kurs historii skończy się na I wojnie światowej, a kurs historii najnowszej znajdzie się w szkole ponadgimnazjalnej. I klasa II klasa III klasa I klasa II klasa III klasa opracował: Wiesław Zdziabek

11 I klasa II klasa III klasa
W szkole ponadgimnazjalnej każdy uczeń będzie się uczył: - w klasach 1-3 obowiązkowych przedmiotów maturalnych: języka polskiego, dwóch języków obcych i matematyki oraz wychowania fizycznego w klasach 2-3: przedmiotów wybranych do realizacji w zakresie rozszerzonym (może wybrać także spośród wymienionych wyżej) w klasach 2-3 przedmiotów uzupełniających (historia i społeczeństwo lub przyroda) I klasa II klasa III klasa opracował: Wiesław Zdziabek

12 Przedmiot historia i społeczeństwo będzie realizował każdy uczeń liceum i technikum, o ile nie wybierze rozszerzonego kursu historii Zajęcia te będą pogłębiały historyczną wiedzę uczniów w ujęciu problemowym oraz pogłębiały ich zainteresowanie losami Polski i Polaków Przedmiot przyroda będzie realizował każdy uczeń liceum, o ile nie wybierze do realizacji w zakresie rozszerzonym żadnego przedmiotu przyrodniczego Przedmiot przyroda zawiera przedstawiający wiedzę z geografii, biologii, fizyki i chemii w ujęciu problemowym. Uczniowie technikum, którzy nie będą realizowali ani przedmiotu historia i społeczeństwo, ani przedmiotu przyroda, będą się uczyć przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce opracował: Wiesław Zdziabek

13 Przedmioty realizowane w klasach (1-3)
Każdy uczeń liceum podczas swojej trzyletniej nauki powinien mieć zorganizowane przynajmniej: Przedmioty realizowane w klasach (1-3) 1) język polski godz. (12+8) 2) dwa języki obce godz. z wybranego języka (15+6) 3) matematyka godzin (10+6) 4) wych. fizyczne godzin (9) w tym 180 godzin modułach 60-godzinnych do wyboru (6 w modułach) opracował: Wiesław Zdziabek

14 Przedmioty realizowane w klasie I tylko w zakresie podstawowym
5) podstawy przedsiębiorczości 60 godz. (2) 6) wiedza o kulturze 30 godz. (1) 7) edukacja dla bezpieczeństwa 30 godz. (1) 8) etyka (dla uczniów nieuczęszczających na religię) 90 godzin (3) 9) lekcje wychowawcze 90 (3) opracował: Wiesław Zdziabek

15 Przedmioty realizowane w klasie 1 na poziomie podstawowym
oraz 2 i 3 na poziomie rozszerzonym 10) historia godz. (2+8) 11) wiedza o społeczeństwie godz. (2+6) 12) geografia godz. (1+8) 13) biologia godz. (1+8) 14) chemia godz. (1+8) 15) fizyka godz. (1+8) 16) informatyka godzin (1+6) opracował: Wiesław Zdziabek

16 Przedmioty realizowane tylko w zakresie rozszerzonym
w klasach 1 i 2 lub 2 i 3 17) historia sztuki godz. (8) 18) historia muzyki godz. (8) 19) filozofia godz. (8) 20) Język łaciński i kultura antyczna 240 godz. (8) opracował: Wiesław Zdziabek

17 Przedmioty uzupełniające, realizowane w klasie 2 i 3
21) 120 godz. bloku historia i społeczeństwo, jeśli nie wybrał programu rozszerzonego historii lub wiedzy o społeczeństwie (4) 22) 120 godz. bloku przyroda, jeśli nie wybrał programu rozszerzonego geografii, biologii, chemii lub fizyki (4) 23) zajęcia artystyczne - w modułach 30-godzinnych (1) 24) ekonomia w praktyce - 30 godz. (1) opracował: Wiesław Zdziabek

18 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w ZSZ J. polski – 160 godzin
J. obcy nowożytny – 130 godzin Matematyka 130 godzin Historia 60 godzin Wiedza o społeczeństwie 30 godzin Podstawy przedsiębiorczości 60 godzin Geografia 30 godzin Biologia 30 godzin Chemia 30 godzin Fizyka 30 godzin Informatyka 30 godzin Edukacja dla bezpieczeństwa 30 godzin Wych. fizyczne 290 godzin Zajęcia z wychowawcą 95 godzin Kształcenie zawodowe teoretyczne 630 godzin (21 godzin w cyklu) Kształcenie zawodowej praktyczne 970 godzin (32 godziny w cyklu) opracował: Wiesław Zdziabek

19 (nie może go zmniejszyć)
Zastosowana została formuła „nie mniej niż” oznacza, że dyrektor w zakresie określonym przez przepisy może zwiększyć w szkolnym planie nauczania wymiar godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu. (nie może go zmniejszyć) opracował: Wiesław Zdziabek

20 Zajęcia organizowane zgodnie z odrębnymi przepisami:
religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia języka mniejszości narodowej, etnicznej oraz języka regionalnego, zajęcia sportowe w szkołach i oddziałach sportowych, zajęcia dodatkowe. opracował: Wiesław Zdziabek

21 grupie międzyoddziałowej, w grupie międzyszkolnej
W liceum ogólnokształcącym i technikum przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające są realizowane w: oddziale, grupie oddziałowej grupie międzyoddziałowej, w grupie międzyszkolnej opracował: Wiesław Zdziabek

22 Co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być:
Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeśli rada liceum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, organizuje nauczanie tak aby każdy uczeń miał możliwość wyboru od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym. Co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka. W trzyletnim okresie nauczania na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 870 godzin. opracował: Wiesław Zdziabek

23 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
Technikum: 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Jednym z tych przedmiotów powinna być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Uczeń, który nie uczy się w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, realizuje przedmiot historia i społeczeństwo Uczeń, który realizuje w zakresie rozszerzonym: 1) przedmiot historia i jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce, 2) przedmioty: historia i matematyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda. W trzyletnim okresie nauczania na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 540 godzin. opracował: Wiesław Zdziabek

24 Pozostałe przedmioty na poziomie podstawowym
W Technikum j. polski j. obce, matematyka w zakresie podstawowym są realizowane w klasach I-IV W zakresie rozszerzonym są realizowane w klasach I-IV równolegle z tymi przedmiotami na poziomie podstawowym Pozostałe przedmioty na poziomie podstawowym są realizowane w klasach I i II. Przedmioty te w zakresie rozszerzonym są realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów na poziomie podstawowym. Kształcenie zawodowe teoretyczne w technikum – 735 godzin Kształcenie zawodowej praktyczne w technikum – 735 godzin opracował: Wiesław Zdziabek

25 zwanych dalej „dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi”.
Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin na: okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizację następujących zajęć prowadzonych w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów: zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole; zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, zwanych dalej „dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi”. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektora może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy opracował: Wiesław Zdziabek

26 opracował: Wiesław Zdziabek

27 Przedmioty nauczana w klasach 1-3 w klasie 1
j. polski – 12 (4+4+4) j. obcy – 9 (3+3+3) j. obcy – 6 (2+2+2) matematyka (3+4+4) wych. fizyczne – 9 (3+3+3) godz. z wych. 3 (1+1+1+) historia – 2 podstawy przedsiębiorczości – 2 geografia – 1 biologia – 1 chemia – 1 fizyka – 1 wiedza o społeczeństwie – 1 informatyka - 1 wiedza o kulturze – 1 edukacja dla bezpieczeństwa – 1 opracował: Wiesław Zdziabek

28 j. polski – 8 (2+3+3) razem 20 (6+7+7)
j. obcy – 6 (2+2+2) razem 12 (5+5+5) matematyka - 6 (2+2+2) razem 16 (4+6+6) historia - 8 (4+4) geografia – 8 (4+4) biologia – 8 (4+4) chemia – 8 (4+4) fizyka – 8 (4+4) wiedza o społeczeństwie – 6 (3+3) informatyka - 6 (3+3) historia sztuki – 8 (4+4) historia muzyki – 8 (4+4) filozofia – 8 (4+4) język łaciński i kultura antyczna – 8 (4+4) opracował: Wiesław Zdziabek

29 wiedza o społeczeństwie informatyka Ekonomia w praktyce
j. polski j. angielski j. niemiecki matematyka wych. fizyczne lekcje wychowawcza historia geografia wiedza o społeczeństwie informatyka Ekonomia w praktyce biologia chemia fizyka opracował: Wiesław Zdziabek

30 historia i społeczeństwo
j. polski j. angielski j. niemiecki matematyka wych. fizyczne lekcje wychowawcza geografia historia i społeczeństwo historia biologia chemia fizyka wiedza o społeczeństwie informatyka opracował: Wiesław Zdziabek

31 historia i społeczeństwo
j. polski j. angielski j. niemiecki matematyka wych. fizyczne lekcje wychowawcza informatyka geografia historia i społeczeństwo historia biologia chemia fizyka wiedza o społeczeństwie opracował: Wiesław Zdziabek

32 wiedza o społeczeństwie
j. polski j. angielski j. niemiecki matematyka wych. fizyczne lekcje wychowawcza historia przyroda geografia biologia chemia fizyka Informatyka wiedza o społeczeństwie opracował: Wiesław Zdziabek

33 Klasa humanistyczna z historią
przedmiot I klasa II klasa III Klasa język polski 6 7 język angielski 3 język niemiecki 2 matematyka 4 wychowanie fizyczne l. wych. 1 historia 5 historia sztuki podstawy przedsiębiorczości wiedza o kulturze wiedza o społeczeństwie geografia biologia chemia fizyka informatyka edukacja dla bezpieczeństwa przyroda opracował: Wiesław Zdziabek

34 Warianty funkcjonowania szkoły
opracował: Wiesław Zdziabek

35 Zajęcia odbywają się z w grupach międzyoddziałowych
Wariant I Klasy pierwsze są niesprofilowane (z wyjątkiem j. pol., j. obcych i matematyki). Dyrektor tworzy katalog przedmiotów możliwych do realizacji w zakresie rozszerzonym w danej szkole Uczeń dokonuje samodzielnego doboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym Zajęcia odbywają się z w grupach międzyoddziałowych opracował: Wiesław Zdziabek

36 Uczeń dokonuje wyboru profilu przed podjęciem nauki
Wariant II Dyrektor tworzy sprofilowane klasy z gotowym zestawem przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających Uczeń dokonuje wyboru profilu przed podjęciem nauki W klasach II i III uczy się zestawu przedmiotów, na dobór których nie miał wpływu Czy można zmienić profil? Czy można zamienić jeden z przedmiotów nie zmieniając profilu? opracował: Wiesław Zdziabek

37 Uczeń dokonuje wyboru profilu po I klasie
Wariant III Dyrektor tworzy sprofilowane klasy z gotowym zestawem przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających Uczeń dokonuje wyboru profilu po I klasie W klasach II i III uczy się zestawu przedmiotów, na dobór których nie miał wpływu Uczniowie pozostają w dotychczasowych oddziałach – przedmiotów rozszerzonych uczą się w grupach oddziałowych Czy można zmienić profil? Czy można zamienić jeden z przedmiotów nie zmieniając profilu? opracował: Wiesław Zdziabek

38 Uczeń dokonuje wyboru profilu po I klasie
Wariant IV Dyrektor tworzy sprofilowane klasy z gotowym zestawem przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających Uczeń dokonuje wyboru profilu po I klasie W klasach II i III uczy się zestawu przedmiotów, na dobór których nie miał wpływu Po klasie I tworzy się na nowo sprofilowane oddziały Czy można zmienić profil? Czy można zamienić jeden z przedmiotów nie zmieniając profilu? opracował: Wiesław Zdziabek

39 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
opracował: Wiesław Zdziabek

40 Przyroda opracował: Wiesław Zdziabek

41 Warto zauważyć, że podstawa programowa określa zagadnienia i przypisane im wymagania jako przykładowe – a zatem nauczyciel może także zaproponować inne wątki tematyczne. Istotne jest jednak zachowanie szerokiego wachlarza omawianych zagadnień, ich interdyscyplinarności oraz związku z życiem codziennym. W szczególności nie powinno się mechanicznie przenosić do przedmiotu przyroda zagadnień z przedmiotów przyrodniczych realizowanych w wersji rozszerzonej Komentarz do podstawy programowej przedmiotu przyroda w liceum opracował: Wiesław Zdziabek

42 Programy nauczania Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego), przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części i może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli: opracował: Wiesław Zdziabek

43 4) Dyrektor szkoły dopuszcza program do użytku w danej szkole.
Etapy procedury dopuszczenia programu nauczania do użytku w danej szkole 1) Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania (wniosek). 2) Dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, doradcy metodycznego, konsultanta lub zespołu o zaproponowanym przez nauczyciela programie nauczania. (fakultatywnie) 3) Dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej (np. Uchwała Rady Pedagogicznej) (obligatoryjnie) 4) Dyrektor szkoły dopuszcza program do użytku w danej szkole. (Dopuszczenie może być udokumentowane poprzez odpowiednią adnotację na programie nauczania lub poprzez prowadzenie wykazu programów nauczania dopuszczonych do użytku w danej szkole) opracował: Wiesław Zdziabek

44 Szkolny zestaw programów nauczania
Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej odpowiednio do wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach albo w profilach kształcenia ogólnozawodowego – także całości podstawy programowej kształcenia w zawodzie albo podstawy programowej kształcenia w profilu kształcenia ogólnozawodowego. opracował: Wiesław Zdziabek

45 Podręczniki 1. Wykaz podręczników zgodnych z nową podstawą programową i dopuszczonych do użytku szkolnego znajduje się na stronie: 2. Wykaz podręczników dla klas, w których będzie realizowana dotychczasowa podstawa programowa, jest prowadzony odrębnie i jest dostępny na tej samej stronie, co dotychczas. 3. Do dnia 15 czerwca dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 4. Wybór podręcznika należy do kompetencji nauczyciela. opracował: Wiesław Zdziabek


Pobierz ppt "Reforma programowa opracował: Wiesław Zdziabek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google