Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aplikowanie o środki w ramach Działania 5.2 PO KL w 2009 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aplikowanie o środki w ramach Działania 5.2 PO KL w 2009 roku"— Zapis prezentacji:

1 Aplikowanie o środki w ramach Działania 5.2 PO KL w 2009 roku
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL Departament Administracji Publicznej

2 Plan prezentacji Obowiązujące dokumenty Plan Działania 2009 - Konkursy
Kryteria wyboru Zasady przeprowadzania konkursów i wyboru projektów

3 Obowiązujące dokumenty
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) , Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 140, poz. 984), Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370), Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Plan Działania dla Priorytetu V PO KL na rok 2009 r. rekomendowany uchwałą KM PO KL z dnia 17 marca 2009 r, zatwierdzony pismem IZ PO KL z dnia 19 marca 2009 r. Dokumentacja konkursowa - z dnia ogłoszenia Zasady dokonywania wyboru projektów – wersja z 1 kwietnia 2009 r.

4 Etap aplikowania Zasady dokonywania wyboru projektów PO KL
Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL Instrukcja wypełniania wniosku Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – Poradnik Zasady finansowania PO KL Zakres realizacji projektów partnerskich Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach PO KL Formy zabezpieczania realizacji projektów w ramach PO KL

5 Etap realizacji projektu
Zasady finansowania PO KL Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady raportowania o nieprawidłowościach Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 Plan Działania 2009 - Konkursy
Konkurs nr 1/5.2.3/PO KL Wzmocnienie potencjału RIO i SKO Konkurs nr 2/5.2.1/PO KL Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

7 Konkurs nr 2/5.2.1/PO KL Tryb naboru – konkurs otwarty
Typy projektów (9) Kryteria wyboru: ogólne, dostępu formalne (6), dostępu merytoryczne (5), strategiczne(3) Termin ogłoszenia konkursu - II kwartał 2009 r. Alokacja – 200 mln PLN

8 Typy projektów Podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych, Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów, i w wybranych aspektach jej funkcjonowania, Wzmacnianie działów kadrowo-szkoleniowych jako centrów zarządzania zasobami ludzkimi w JST, Promowanie i wdrażanie zasad, mechanizmów oraz procedur wzmacniających przejrzystość administracji oraz podnoszących poziom kultury etycznej kadr administracji samorządowej, Szkolenia ogólne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów administracji samorządowej, Promowanie zasad, mechanizmów, procedur wzmacniających przejrzystość w jednostkach samorządu terytorialnego, Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych, Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym 9. Wzmocnienie komórek w urzędach odpowiedzialnych za monitorowanie i ewaluację polityk i strategii o zasięgu regionalnym lub lokalnym.

9 Kryteria dostępu formalne
1. Uprawnieni projektodawcy: samodzielnie - JST, związki JST, stowarzyszenia JST, w partnerstwie z JST - organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe, instyucje szkoleniowe (z wyłaczeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), 2. Projektodawca składa jeden wniosek na kokurs, 3. JST jest liderem (wnioskodawcą) lub partnerem tylko w jednym projekcie, 4. Minimalna wartośc projektu – PLN 5. Maksymalna wartośc projektu – PLN 6. Wkład własny – minimum 10% kosztów projektu ogółem (JST)

10 Kryteria dostępu merytoryczne
1. grupa docelowa projektu: JST, biura związków JST, 2. zarządzanie projektem stanowi nie więcej niż 25% wartości kosztów bezpośrednich, 3. limity wartości szkoleń językowych, komputerowych, studiów podyplomowych – 20% (projekty do 1 mln PLN), 15% (1-2 mln PLN), 10% (powyżej 2 mln PLN), 4. Określenie w pkt 3.4 wniosku co najmniej 1 rezultatu w każdym z trzech filarów dobrego rządzenia (państwo prawa, skuteczność i efektywność, partycypacja i przejrzystość) dla każdego urzędu objętego wsparciem 5. Określenie wskaźnikowe rezultatów oraz wskazanie sposobu monitorowania

11 Kryteria strategiczne
Projekt opracowany na podstawie diagnozy funkcjonowania i zgodny z przyjętym przez każdą jednostką samorządu terytorialnego - objętą wsparciem w ramach projektu - programem usprawnienia pracy urzędu gminy (miasta), starostwa powiatowego albo urzędu marszałkowskiego za pomocą określonej metodologii (np. EFQM, CAF lub PRI) – 3 pkt, Grupę docelową w projekcie w co najmniej 20 % stanowią osoby należące do grupy wiekowej 45+ (w przypadku działań szkoleniowych) oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej – 4 pkt, Projekt zakłada realizację co najmniej jednego zadania służącego stałej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz porównywaniu jakości wybranych usług publicznych pomiędzy co najmniej 5 urzędami JST – 4 pkt.

12 Nowy Generator – więcej znaków
Nowy Generator – więcej znaków!!! Zmiany w zasadach wyboru – korzystniejsze!!!

13 Procedura wyboru Ogłoszenie o konkursie Ocena formalna wniosków
Konkurs otwarty – składanie wniosków do wyczerpania alokacji Ocena formalna wniosków 14 dni roboczych nie później niż 30 dni od daty wpływu pierwszego wniosku Ocena merytoryczna wniosków (KOP) Lista rankingowa 5 dni roboczych od przekazania pisma przez IW na podjęcie negocjacji i 20 dni roboczych na ich zakończenie Negocjacje Minimum 5-6 miesięcy od ogłoszenia konkursu Podpisanie umów

14 Ogłoszenie o konkursie
dokumentacja konkursowa - kryteria wyboru (PD) ogłoszenie prasowe - w dzienniku ogólnopolskim, w siedzibie IP2, ogłoszenie internetowe portal NGO, informacje udzielane telefonicznie - osoba do kontaktów wskazana w dokumentacji (najczęściej zadawane pytania, pytania szczegółowe odnośnie kryteriów wyboru, kwalifikowalności wydtków, itp.), informacje udzielane pisemnie – adres

15 TAK - osobiście, kurierem, pocztą
Składanie wniosków TAK - osobiście, kurierem, pocztą NIE - faksem, em sposób przygotowania i złożenia wniosku (załączników) określony w dokumentacji konkursowej – lista sprawdzająca dla projektodawcy, poświadczenie złożenia wniosku, możliwość wycofania wniosku,

16 Ocena formalna pracownicy IP2 w oparciu o kryteria wyboru – ogólne i dostępu, karta oceny formalnej, odrzucenie – katalog uchybień formalnych w dokumentacji konkursowej, pismo informujące: wniosek poprawny i skierowany na KOP + numer KSI, wniosek odrzucony (pouczenie o możliwości wniesienia protestu) niezgodność z kryteriami zawartymi w dokumentacji konkursowej (lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku) skutkuje odrzuceniem wniosku !!!

17 Najczęściej popełniane błędy formalne
źle obliczony / brak zadeklarowanego wkładu własnego (przelicz budżet), wydruk próbny (podgląd wydruku), brak wersji .xml (tylko .pdf), inna wersja wniosku niż wydrukowana, złożenie wniosku/ załączników w 1 egzemplarzu, wniosek złożony przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dofinansowanie niewłaściwa grupa odbiorców pomocy, brak załączników, niepoprawny sposób potwierdzania dokumentów „za zgodność z oryginałem”, podpisanie wniosku przez osoby nieuprawnione do podejmowania decyzji (jednodniowe zastępstwa),

18 Ocena merytoryczna asesorzy, pracownicy IP2 – w oparciu o kryteria wyboru – dostępu, merytoryczne, horyzontalne, strategiczne, eksperci – opinia obligatoryjna i fakultatywna, deklaracja poufności w stosunku do wszystkich ocenianych na KOP, karta oceny merytorycznej (wagi punktowe), pismo informujące do wnioskodawców: przyjęcie projektu do realizacji + możliwość podjęcia negocjacji wyczerpanie limitu środków odrzucenie projektu (pouczenie o możliwości wniesienia protestu) odrzucenie wniosku – katalog uchybień formalnych w dokumentacji konkursowej

19 Najczęściej popełniane błędy merytoryczne
brak diagnozy problemu, przedstawienia sytuacji wyjściowej określanie celu projektu jako celu Działania 5.2, POKL, brak relacji pomiędzy celem / rezultatami / działaniami podejmowanymi w projekcie, zaplanowanie wydatków innych niż opisane w treści projektu, zawyżone wydatki związane z zarządzaniem, promocją projektu, planowanie wydatków na drobny sprzęt bez wpływu na osiągnięcie celu projektu, brak opisu sposobu rekrutacji personelu i uczestników, rezultaty projektu nie są SMART – szczegółowe, mierzalne, trafne, realistyczne, określone w czasie, brak metodologii obliczenia wkładu własnego, (nie)kwalifikowalność wydatków

20 Standard minimum – spełnić 2!
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – Poradnik, Respektowanie zasady w punktach wniosku: 3.1 - analiza sytuacji (dane ilościowe, zasięg i obszar), 3.3 - działania odpowiadają na nierówności, 3.4 - rezultaty w podziale na płeć i wynikają z analizy, 3.5 – równościowy sposób zarządzania projektem

21 Lista rankingowa wnioski ocenione przez KOP (rekomendowane – spełniające kryteria i odrzucone), listę zatwierdza Minister właściwy ds. administracji publicznej, publikacja listy niezwłocznie po podpisaniu (www, siedziba IP2)

22 Procedura odwoławcza Etap przedsądowy IP2 (protest) / IZ (odwołanie)
Etap sądowy (tylko ocena negatywna)

23 Protest do IP2 na etapie oceny formalnej i merytorycznej,
14 dni od daty otrzymania pisma o odrzuceniu wniosku (potwierdzenie wpływu do IP2) forma pisemna ze wskazaniem zarzutów (formularz), faksem – NIE!!!, ponowne sprawdzenie zgodności wniosku z kryteriami wyboru określonymi w dokumentacji konkursowej, załączyć dokumentację sprawy, rozstrzygniecie w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do IP2 (uwzględniony / odrzucony), bez rozpatrzenia – katalog przypadków w Zasadach wyboru…. można wycofać protest przed upływem terminu rozpatrzenia (brak możliwości wniesienia skargi do sądu)

24 Odwołanie do IZ PO KL po negatywnym rozpatrzeniu protestu przez IP2,
7 dni od daty otrzymania informacji, bez rozpatrzenia – katalog przypadków w Zasadach wyboru…. rozstrzygniecie w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez IZ PO KL, można wycofać odwołanie przed upływem terminu rozpatrzenia (brak możliwości wniesienia skargi do sądu) uwzględnione - powtórna ocena formalna lub merytoryczna + opinia eksperta nieuwzględnione - uzasadnienie (pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego), Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla PO

25 Wykorzystanie rezerwy finansowej
projekty ocenione pozytywnie w procedurze odwoławczej, kolejne projekty z listy rankingowej, nowy konkurs, przy zachowaniu zasady równego traktowania beneficjentów w ramach konkursu

26 Negocjacje wszystkie projekty rekomendowane do dofinansowania,
dotyczą zakresu merytorycznego i budżetu, metodologii liczenia kosztów pośrednich, rozpoczęcie procedury negocjacji w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma informującego i zakończenie w ciągu 20 dni, jedna możliwość poprawienia wniosku, możliwe zwiększenie wartości projektu - do 5% w przypadku rezygnacji z podpisania umowy – bez prawa do protestu / odwołania / skargi do sądu

27 Załączniki do umowy niedostarczenie kompletu (2 egzemplarze) w terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie!!! lista wymaganych załączników – dokumentacja ocena treści załączników przez IP2 (brak podpisów/pieczęci osób uprawnionych, niewłaściwe upoważnienia do reprezentacji i podpisywania dokumentów, …. , nieprawidłowe poświadczenia za zgodność z oryginałem, błędy rachunkowe w harmonogramie płatności, itp.)

28 Podpisywanie umów zatwierdzony wniosek po negocjacjach,
poprawne, w komplecie i w terminie złożone załączniki, standardowy wzór umowy, w siedzibie IP2 / korespondencyjnie, złożenie zabezpieczeń realizacji umowy, lista umów podpisanych sukcesywnie zamieszczana na stronie internetowej oraz siedzibie IP2 (nie rzadziej niż raz na miesiąc)

29 e-mail: pokl@mswia.gov.pl
Dziękuję za uwagę IP2 PO KL w MSWiA

30 PYTANIA


Pobierz ppt "Aplikowanie o środki w ramach Działania 5.2 PO KL w 2009 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google