Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS

2 CENTRUM BADAŃ NAUKOWYCH I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Biuro ds. Badań Naukowych Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej Biuro ds. Programów Inwestycyjnych i Rozwojowych UE Zespół ds. dotacji i programów MNiSW - dotacja podmiotowa (potencjał badawczy) - dotacja celowa (młodzi naukowcy) - programy badawcze MNiSW (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Diamentowy Grant, Iuventus Plus , Generacja Przyszłości ) - SPUB, DUN, dotacje na dużą aparaturę Zespół ds. współpracy zagranicznej - obsługa wyjazdów i wizyt zagranicznych - obsługa umów o współpracy zagranicznej - mobilność pracowników Zespół ds. pozyskiwania i wdrażania funduszy inwestycyjnych i rozwojowych - wdrażanie i rozliczenie projektów inwestycyjnych, informatycznych, rozwojowych realizowanych w UMCS z funduszy strukturalnych (RPO, RPW, PO IG, PO IiŚ, PO KL) -poszukiwanie źródeł finansowania dla projektów w perspektywie oraz innych źródeł poza funduszami strukturalnym Zespół ds. projektów badawczych międzynarodowych - projekty badawcze KE (7PR, Horyzont 2020, Lifelong Learning) + lokalny punkt kontaktowy - projekty badawcze międzynarodowe (Program Szwajcarski, Norweski itd.) - projekty badawcze z funduszy strukturalnych (Innowacyjna Gospodarka - OPI, FNP) - projekty transgraniczne Zespół ds. projektów badawczych krajowych - projekty badawcze konkursowe NCN - projekty własne promotorskie i habilitacyjne MNiSW (do zakończenia) - inne badawcze ze środków krajowych Zespół ds. monitorowania i sprawozdawczości - monitoring i sprawozdawczość w zakresie realizacji wskaźników, obsługa kontroli zewnętrznych w okresie trwałości tj. 5 lat po zakończeniu każdego projektu - zapewnienie promocji i informacji projektów zgodnie z zasadami dla poszczególnych programów

3 Główne akty prawa wewnętrznego regulujące w UMCS organizację zadań związanych z obsługą badań naukowych i funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych): Zarządzenie nr 44/2012 Rektora UMCS z dnia 1 października 2012r. zmieniające Regulamin Organizacyjny UMCS   Zarządzenie nr 27/2010 Rektora UMCS z dnia 6 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania projektami europejskimi finansowanymi lub współfinansowanymi z bezzwrotnych środków europejskich i innych środków pomocowych Zarządzenie nr 35/2010 Rektora UMCS z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie zasad sporządzania, zawierania i rejestracji umów cywilnoprawnych Zarządzenie nr 37/2011 Rektora UMCS z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników Uniwersytetu, w tym za godziny ponadwymiarowe, przyznawania dodatkowego wynagrodzenia i dodatków do wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu Zarządzenie nr 40/2011 Rektora UMCS z dnia 16 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w zakresie opiniowania i podpisywania umów o prace badawcze z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi oraz umów o współwłasności i komercjalizacji wyników prac badawczych Zarządzenie nr 34/2012 Rektora UMCS z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w UMCS o wartości przekraczającej 14 tys. euro oraz Regulaminu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14 tys. euro

4 Główne źródła finansowania badań naukowych uregulowane
w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615): Środki finansowe na naukę przeznacza się na: 1. W kompetencji MNiSW: działalność statutową jednostek naukowych, w tym służącą rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego współpracę naukową z zagranicą zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym działalność upowszechniającą naukę nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2. W kompetencji NCN: badania podstawowe i inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki 3. W kompetencji NCBiR: strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa prowadzone w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych

5 Dotacje i programy MNiSW
Dotacje w ramach działalności statutowej przyznawane na wniosek jednostki składany raz w roku do 15 września: Dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego jednostki Dotacja celowa na rozwój młodej kadry naukowej i doktorantów W dyspozycji Wydziału Artystycznego w 2012 roku: Dotacja podmiotowa: przyznana na 2012 rok – zł łącznie z przechodzącą z 2011 roku– zł wg aktualnego wykorzystania zł w dyspozycji Wydziału zgodnie z planem rzeczowo-finansowym Dotacja celowa: zł w dyspozycji Wydziału zgodnie z wewnętrzną procedurą konkursowa

6 Dotacje i programy MNiSW
Programy ustanowione przez MNiSW /wybrane dla Wydziału Artystycznego/: Program „Diamentowy Grant” adresowany do wybitnie uzdolnionych studentów studiów magisterskich po ukończeniu III roku lub absolwentów studiów I stopnia kontynuujących naukę na realizację projektów badawczych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego. Obecnie trwa konkurs – składanie wniosków do 15 grudnia 2012r. Projekt nie może trwać dłużej niż 4 lata, a koszt realizacji nie może przekroczyć 200 tys. zł. Przy ocenie wniosku brana jest pod uwagę wartość naukowa (40 pkt) oraz wybitne osiągnięcia (50 pkt), zasadność kosztów (5 pkt) i możliwość realizacji projektu (5 pkt). W I edycji konkursu 3 wnioski z UMCS otrzymały finansowanie z Programu z Wydziałów: Humanistyczny, MFiI, Prawa i Administracji.

7 Dotacje i programy MNiSW
Programy ustanowione przez MNiSW /wybrane dla Wydziału Artystycznego/: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” ustanowiony przez Ministra 8 listopada 2010 roku Cel: zapewnienie rozwoju badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej, w tym dotyczących kultury narodowej, a także działań upowszechniających wyniki polskich badań i polską myśl humanistyczną na świecie. Pojęcie „humanistyka” obejmuje dyscypliny: historia i archeologia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, filozofia i religioznawstwo, historia sztuki, bibliologia, archiwistyka, etnologia, antropologia kultury, muzykologia oraz te dziedziny nauki, badania i projekty, które zawierają hum. treści i posługują się hum. Metodami. Konkursy ogłaszane są w ramach modułów: 1. Moduł badawczy 1.1 finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej 1.2 finansowanie projektów badawczych realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych 2. Moduł wspierający młodych humanistów 2.1 finansowanie projektów badawczych o istotnym znaczeniu dla rozwoju humanistyki przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej 2.2 finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich na realizację w zagranicznych placówkach naukowych projektów o istotnym znaczeniu dla humanistyki 3. Moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie 3.1 finansowanie tłumaczeń i publikacji dzieł o najwyższym poziomie naukowym i doniosłości merytorycznej 3.2 wspieranie elektronicznych wydań najważniejszych czasopism polskiej humanistyki w innych językach Odbyły się już 2 edycje NPRH – w 2011 i 2012 roku, kolejna jest planowana na przełomie 2012 i 2013 roku lub w I kwartale 2013 roku. Laureat edycji 2012: prof. dr hab. Tomasz Jasiński, Instytut Muzyki, moduł 3.1

8 Inne możliwości finansowania badań poza NCN: konkursy MKiDN
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje środkami w ramach tzw. Programów Ministra oraz dodatkowo jest operatorem dla środków europejskich, funduszy norweskich i EOG Program Ministra „Obserwatorium Kultury” Strategicznym celem programu jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej - opartej na założeniu, iż aktywność kulturalna jest niezbędnym warunkiem poprawy jakości życia społeczeństwa. Istotą programu jest dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze. Rodzaje działań: 1. Praktyki kulturalne, uczestnictwo w kulturze; 2. Systemy informacyjno monitorujące działania i zjawiska kulturalne; 3. Diagnoza stanu kompetencji kulturalnych jako podstawa projektowania programów dotyczących edukacji kulturalnej i medialnej; 4. Oddziaływanie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 5. Inicjatywy z udziałem grupy 50+ a rozwój kapitału społecznego. Nabór wniosków: 30 listopada, 31 marca Min. wartość dotacji zł, maks. wartość dotacji zł (85%)

9 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowany ze środków Mechanizmu EOG Obszary tematyczne projektów, w ramach których można składać projekty podlegające dofinansowaniu w ramach konkursu - edukacja artystyczna i kulturalna - dziedzictwo kulturowe (w tym dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne oraz literatura i archiwa) - muzyka i sztuki sceniczne - sztuki plastyczne i wizualne Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu - organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych; - wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie m.in. sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych; - wspieranie współpracy szkół artystycznych i uczelni artystycznych; - współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury, zarządzania dziedzictwem narodowym; - współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów. W ramach Programu będą mogły otrzymać dofinansowanie projekty „miękkie” / nieinwestycyjne o charakterze niekomercyjnym. Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw – Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu Projekty małe: mini. wartość dofinansowania EUR ( zł), a maks. wartość dofinansowania EUR ( zł) Projekty duże: min. wartość dofinansowania powyżej EUR ( zł), a maks. wartość dofinansowania EUR ( zł) I edycja Programu odbyła się w 2012 roku (do 15 października), II edycja planowana jest na I-II kwartał 2013 roku.

10 Inne możliwości finansowania badań poza NCN: konkursy NCBiR, FNP
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą MNiSW, od 2011 roku dysponuje środkami finansowymi na naukę w ramach strategicznych programów badań oraz jest IP w ramach PO KL, PO IG , PO IiŚ dla szkół wyższych. Głównym zadaniem NCBiR jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Pełny harmonogram konkursów na 2013 rok znajduje się na stronie: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 roku i jest niezależną instytucją typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki, jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Statutowe cele FNP to: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych, wspomaganie inicjatyw służących nauce w Polsce. Fundacja realizuje cele poprzez: przyznawanie nagród i stypendiów, programy wydawnicze, konferencje. Fundacja jest również IP dla części działań w ramach PO IG np. TEAM, POMOST

11 Konkurs na prace artystyczne promujące naukę i szkolnictwo wyższe
- Przedmiotem konkursu jest wykonanie w dowolnej technice prac artystycznych związanych z tematyką działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które będą stanowiły ekspozycję w siedzibie ministerstwa. Celem konkursu jest wyłonienie do 10 laureatów, których prace będą najlepsze pod względem walorów plastycznych i merytorycznych (spójność z działaniami ministerstwa). Konkurs ma charakter otwarty, jednak kierowany jest przede wszystkim do studentów uczelni artystycznych i uczniów liceów plastycznych oraz do zawodowych twórców plastyków, a także artystów amatorów. - Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie. - W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie uczestniczyły w innych konkursach. Prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. Jedna osoba składa w Konkursie 3 prace, a Zespół – 5 prac. Termin zgłaszania prac upływa 14 grudnia 2012 r. - Prace powinny być wykonane w formacie A0 (wymiary: 841 x 1189 mm), w poziomie, na kartonie o gramaturze 200 – 250 g/m2, w dowolnej technice (farba, węgiel, ołówek, pastela lub technika komputerowa). - Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora w dniu 21 grudnia 2012 r. - W Konkursie przewidziane jest przyznanie maksymalnie 10 nagród, każda w wysokości zł. - Laureaci Konkursu z chwilą odebrania nagrody przeniosą na Organizatora majątkowe prawa autorskie do swoich prac.

12 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl
Adresy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Narodowe Centrum Nauki: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: Informacje o aktualnych konkursach, możliwościach uzyskania dotacji, zasadach ubiegania się o środki, wymaganych dokumentach: Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej: Budynek Rektoratu Biuro ds. Badań Naukowych, XIII piętro, pok i 1323 Centrum, XIV piętro, pok

13 Dziękuję za uwagę Karina Kasperek


Pobierz ppt "Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google