Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Roman Kołacz AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Roman Kołacz AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27."— Zapis prezentacji:

1 Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Roman Kołacz AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27 tel. 71 3205 253

2

3 . AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27 tel. 71 3205 253 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Operacyjny Pomoc Techniczna Akademia Rolnicza może aplikować do: Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (IG) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (KL) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27 tel. 71 3205 253 Finansowanie infrastruktury badawczej i dydaktycznej, badań naukowych i współpracy z gospodarką ze środków strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowany z EFRR;budżet- 7 mld E w ramach PO IG wspierane będą projekty o wartości pow. 1 mln euro, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym; 8 priorytetów, z czego 4 dostępne dla szkół wyższych lub Centrów Zaawansowanych Technologii. Cel priorytetu zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju

5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27 tel. 71 3205 253

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27 tel. 71 3205 253 Priorytety Centralne: Zatrudnienie i integracja społeczna Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Wysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy Dobre państwo Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa Celem tego programu jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. Budżet -8,1 mld euro

7 AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27 tel. 71 3205 253 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Budżet -26 054,7 mln euro

8 Regionalny Program Operacyjny (RPO) Finansowanie infrastruktury badawczej i dydaktycznej, badań naukowych i współpracy z gospodarką ze środków strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) poziom dofinansowania maks. 85% wkład własny – min. 15% realizowane będą projekty o regionalnym charakterze i znaczeniu 13 priorytetów – 3 dostępne dla szkół wyższych AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27 tel. 71 3205 253

9 Regionalny Program Operacyjny (RPO) AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27 tel. 71 3205 253 Priorytet 1 - Wzrost innowacyjności dolnośląskiej gospodarki INNOWACYJNOŚĆ Priorytet 3 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Priorytet 10 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku EDUKACJA PRIORYTET 5- POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ZACHOWANIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I OCHRONA PRZYRODY NA DOLNYM ŚLĄSKU ŚRODOWISKO PRIORYTET 9- ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ ROZWÓJ KULTURY NA DOLNYM ŚLĄSKU KULTURA

10 Projekty zgłoszone w pierwszych etapach W pierwszych dwóch etapach naboru do Systemu (10.XI-9.XII.2005 i 12.XII.2005 –31.I.2006) złożono w sumie 3258 wniosków z całego województwa, z czego z AR we Wrocławiu - 16 wniosków. *Od 24 lipca trwa aktualizacja wprowadzonych wniosków (potrwa do 24 listopada 2006 r.) której celem jest - weryfikacja projektów pod kątem ich zgodności z priorytetami Regionalnego Programu Operacyjnego oraz ogólnopolskich Programów Operacyjnych. AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27 tel. 71 3205 253

11 Dolnośląskie Centrum Kształcenia Praktycznego dla Rolnictwa – 38 mln zł Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu - 48 mln zł Centrum Kształcenia na Odległość – 11,5 mln zł Promocja idei samozatrudnienia wśród studentów i absolwentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu poprzez szkolenia oraz subsydiowanie działalności gospodarczej – 732 tys. zł AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27 tel. 71 3205 253

12 Organizacja staży finansowanych ze środków unijnych dla absolwentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu w przedsiębiorstwach z terenu Dolnego Śląska – 610 tys. zł System stypendialny dla doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu – Edycja 3 – 2,2 mln zł System stypendialny dla doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu – Edycja 4 – 2,2 mln zł System stypendialny dla doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu – Edycja 5 – 2,2 mln zł AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27 tel. 71 3205 253

13 Ocena stabilności powierzchni górotworu w rejonach zakończonej, aktualnej i przyszłej eksploatacji górniczej na Dolnym Śląsku – 1 mln zł Wyposażenie w aparaturę naukowo- badawczą i informatyczną dla Centrum Bioinżynierii – 3,7 mln zł Centrum dydaktyczno-promocyjne odnawialnych źródeł energii w Instytucie Inżynierii Rolniczej – 2,44 mln zł AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27 tel. 71 3205 253

14 Dolnośląskie Centrum do Spraw Monitorowania i Zwalczania Zoonoz – 7,93 mln zł Szkolenie kadry geodezyjnej administracyjnej i wykonawczej w zakresie nowych technologii geodezyjnych i przepisów techniczno – wykonawczych - 1,75 mln zł AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27 tel. 71 3205 253

15 Aktualna możliwość zgłaszania projektów Obecnie możliwe jest również zgłaszanie nowych projektów do Systemu Ewidencji Przedsięwzięć. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 24 listopada 2006 r. Zgłaszane projekty powinny wpisywać się w priorytety projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013 lub projekty innych programów operacyjnych zarządzanych na poziomie centralnym. Projekty wszystkich programów są dostępne na stronie www.rpo.umwd.pl Zgłaszanie projektów odbywa się za pośrednictwem Biura ds. Projektów i Funduszy Europejskich, którego pracownicy posiadają login i hasło do systemu. AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27 tel. 71 3205 253

16 System Ewidencji Przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie programowania 2007-2013 Najważniejsze cele Systemu: sprawdzenie założeń Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego z oczekiwaniami i planami podmiotów publicznych, gospodarczych oraz org. społecznych z terenu województwa, zebranie propozycji potencjalnych beneficjentów, rodzajów projektów, wskaźników monitoringu, itp. pod potrzeby RPO i SPO finansowanych z funduszy strukturalnych dla okresu programowania 2007-2013, rozpoznanie oczekiwań /planów inwestycyjnych podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego. AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27 tel. 71 3205 253

17 Dziękuję za uwagę AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27 tel. 71 3205 253


Pobierz ppt "Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Roman Kołacz AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27."

Podobne prezentacje


Reklamy Google