Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena zasobów pomocy społecznej – zmiany w formularzu w SAC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena zasobów pomocy społecznej – zmiany w formularzu w SAC"— Zapis prezentacji:

1 Ocena zasobów pomocy społecznej – zmiany w formularzu w SAC
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Ocena zasobów pomocy społecznej – zmiany w formularzu w SAC na podstawie informacji uzyskanych w trakcie szkolenia w Białobrzegach r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Jeden formularz OZPS dla gmin, powiatów (ziemskich) i miast na prawach powiatu.

3 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. W tablicach finansowych jednostkę miary „tys. zł” zastąpiono jednostką „pełnych złotych”, bez miejsc po przecinku (bez „groszy”).

4 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Ok % danych w formularzu ma być automatycznie zasilanych z różnych systemów informatycznych (w tym SAC – MPiPS-03, MPiPS-DSR, MEN-SIO, GUS-BDL).

5 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Możliwość zmiany przez gminę i powiat zasilonych danych z innych źródeł.

6 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Rozszerzenie kolumn tabel w formularzu wg układu: Wyszczególnienie Lata poprzednie Rok oceny Prognoza (w innych tabelach „Potrzeby”) Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie

7 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Wprowadzono umowne znaki statystyczne w formularzu Zero (0) - zjawisko istniało w wartościach mniejszych niż jednostka miary obowiązująca dla danej tablicy. Zaznaczenie pola „nie dotyczy dla wiersza tabeli” – oznacza, że wypełnienie wiersza jest niemożliwe (brak informacji) lub niecelowe. Pojęcie „w tym” - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy. Pojęcie „z tego” – oznacza, że podaje się wszystkie składniki sumy. Pojęcie „prognoza” – oznacza przewidywaną całkowitą wartość danego zjawiska a nie wartości przyrostu lub spadku zjawiska wyrażonego wielkościami bezwzględnymi.

8 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Wprowadzenie klasyfikacji budżetowej w informacjach finansowych, tj. w wierszach formularza numerów działów budżetowych, a w kolumnach numerów rozdziałów budżetowych.

9 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Wprowadzenie kategorii „potrzeby” (w części 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia, np. liczby DDP).

10 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Wprowadzenie tematyki z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (część 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia).

11 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Możliwość porównania danych konkretnej gminy lub powiatu z 19 innymi jednostkami z kraju (kryterium wyboru – liczba mieszkańców gminy/powiatu).

12 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Wprowadzenie ogólnopolskich reguł walidacyjnych (sprawdzających).

13 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Wprowadzenie dodatkowych tabel dotyczących m. in. zatrudnienia pomocniczego (wolontariusze, staże itd.) oraz zespołów pracy socjalnej i integracji społecznej w jops.

14 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Wprowadzenie wydzielonej części dotyczącej projektów realizowanych w gminie i powiecie (część 10. Aktywność projektowa, konkursowa, programowa).

15 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Wprowadzenie podziału dostępności dla gminy, powiatu (ziemskiego) i miasta na prawach powiatu.

16 Formularz oceny zasobów pomocy społecznej w SAC:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Formularz oceny zasobów pomocy społecznej w SAC: składa się z 13 części tematycznych (tabelarycznych), w tym wprowadzenia i wniosków końcowych; obejmuje wszystkie wymienione w ustawie elementy do opracowania OZPS, w tym infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej; posiada wskaźniki i objaśnienia.

17 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Wyjaśnienia MPiPS Kto sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w gminie, powiecie i województwie? Przepisy znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej obligują gminy, powiaty i województwa do sporządzania ocen zasobów pomocy społecznej. Są one odpowiedzialne za jakość sporządzania oceny i konstruowanie wniosków do projektowania dalszych działań.

18 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Wyjaśnienia MPiPS 2. W jakim trybie prawnym ocena zasobów pomocy społecznej ma być przyjęta przez radę gminy / radę powiatu / sejmik województwa? Brak sprecyzowania tej kwestii w znowelizowanej ustawie o pomocy społecznej jest działaniem świadomym i zamierzonym. Przyjęcie trybu prezentowania i przyjmowania Oceny wraz z rekomendacjami zależy od autonomicznych decyzji samorządów gmin, powiatów i województwa.

19 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Wyjaśnienia MPiPS 3. Czy narzędzie w SAC jest obowiązkowe do sporządzania OZPS? Okres traktowany jest jako pilotaż tego narzędzia. W kolejnych latach będzie ono narzędziem obligatoryjnym przy opracowaniu OZPS.

20 Czym ma być OZPS? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Czym ma być OZPS?

21 www.irss.pl (zakładka Narzędzie OZPS)
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Najważniejsze adresy (zakładka Narzędzie OZPS) (zakładka Pomoc społeczna  Narzędzie oceny zasobów pomocy społecznej) (zakładka Ocena zasobów pomocy społecznej)

22 Dziękuję za uwagę Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Ocena zasobów pomocy społecznej – zmiany w formularzu w SAC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google