Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przebieg postępowania w sprawie poprawki do projektu nowelizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przebieg postępowania w sprawie poprawki do projektu nowelizacji"— Zapis prezentacji:

1

2 Przebieg postępowania w sprawie poprawki do projektu nowelizacji
ustawy Prawo Wodne Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, ul. Bankowa 12 |

3 10.2009 r. Propozycja porozumienia o udostępnianiu danych przez IMiGW
r. Propozycja wspólnego stanowiska UKProM na propozycję IMiGW r. Propozycja IMiGW spotkania z UŚ w sprawie umowy o współpracy…… r. Sejm przyjmuje nowelizację ustawy Prawo Wodne r. Spotkanie z posłem PO Janem Musiałem w Krakowie z udziałem prof. Jacka Jani r. Uchwała UKProM zawierająca poprawkę do nowelizacji ustawy Prawo Wodne Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, ul. Bankowa 12 |

4 12.2010 r. Senacka Komisja Środowiska odrzuca poprawkę KRUP
r. Uchwala KRUP – zawierająca poprawkę do nowelizacji ustawy Prawo Wodnej r. Przekazanie uchwały KRUP do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Środowiska, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Posłów na Sejm i Senatorów RP r. Listy Pani Minister B. Kudryckiej do Ministra Środowiska z dnia 2 grudnia r. r. Senacka Komisja Środowiska odrzuca poprawkę KRUP r. Uchwały KRPUT i Prezydium KRASP popierające uchwałę KRUP Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, ul. Bankowa 12 |

5 9) w art. 1 w pkt. 39 po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:
r. Uchwała Senatu RP wprowadzająca poprawkę (nr 9) do Ustawy Prawo Wodne 9) w art. 1 w pkt. 39 po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: …ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: "3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, jak również, na podstawie umowy, szkołom wyższym oraz instytutom naukowo-badawczym dla potrzeb badań naukowych i dydaktycznych. 4. Państwowy Instytut Geologiczny jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie zasobów wód podziemnych, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej, jak również, na podstawie umowy, szkołom wyższym oraz instytutom naukowo-badawczym dla potrzeb badań naukowych i dydaktycznych." Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, ul. Bankowa 12 |

6 4. 01. 2011 r. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska …. proponuje
r. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska …. proponuje odrzucenie poprawki nr 9 Senatu r. Dyskusja na posiedzeniu plenarnym Sejmu – za wyjątkiem jednego głosu PiS –przedstawiciele klubów poselskich wypowiadają się za odrzuceniem poprawki nr 9 Senatu r. Głosowanie – 274 głosami Sejm odrzucił poprawkę nr 9 Senatu RP Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, ul. Bankowa 12 |

7 Poseł Sprawozdawca Jan Musiał
…Najwięcej emocji budziła poprawka 9., którą Senat przyjął, a komisja odrzuciła W świetle obowiązujących przepisów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny są obowiązane do nieodpłatnego udostępniania określonych informacji organom władzy publicznej. Uwzględniając postulat Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Senat przyjął poprawkę, dzięki której wymienione wyżej podmioty, na podstawie umowy, będą udostępniały nieodpłatnie wskazane informacje także szkołom wyższym oraz instytutom naukowo-badawczym dla potrzeb badań naukowych i dydaktycznych. Komisja nie podzieliła stanowiska Senatu. Oprócz pewnych wad legislacyjnych, które podkreśliło Biuro Analiz Sejmowych, uwzględniła również stanowisko rządu, że do tej pory uczelnie mają taką możliwość nieodpłatnego udostępniania na podstawie umów… Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, ul. Bankowa 12 |

8 Poseł Ewa Wolak …Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawiam stanowisko wobec uchwały Senatu z druku nr dotyczącej rządowego projektu ustawy Prawo Wodne. Wysoka Izbo, Senat uchwalił do omawianej ustawy 15 poprawek. Klub Platforma Obywatelska popiera 14 poprawek, poza poprawką 9., która nakłada na Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny obowiązek nieodpłatnego udostępniania określonych informacji szkołom wyższym i instytutom naukowo-badawczym. Ta poprawka Senatu wprowadza rozróżnienie dla podmiotów uzyskujących nieodpłatnie informacje, a mianowicie dotychczasowe podmioty nie otrzymują informacji na podstawie umowy w stosunku do nowych, tj. szkół wyższych i instytutów naukowo-badawczych, co w konsekwencji rodzi kontrowersje i nie jest dobrą praktyką legislacyjną. Forma umowy może wywoływać problemy w praktyce, gdyż przekazanie informacji będzie możliwe tylko w przypadku podpisania umowy.     Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, ul. Bankowa 12 |

9 Ponadto pragnę podkreślić, że wprowadzona jest w życie dyrektywa unijna dotycząca własności intelektualnej, która reguluje zależność przekazywania informacji od podmiotu ją wytwarzającego, będącego jej właścicielem. Pewnie nad tymi sprawami jeszcze będziemy debatowali w Sejmie. Należy podkreślić, że dziś uczelnie wyższe i instytucje badawcze mogą zwrócić się do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o udostępnienie informacji, które mogą wykorzystać tylko do własnych celów badawczych, naukowych czy dydaktycznych. Wysoka Izbo, klub Platforma Obywatelska będzie głosował przeciw odrzuceniu poprawek Senatu do ustawy Prawo wodne zgodnie ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Dziękuję…(Oklaski) Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, ul. Bankowa 12 |

10 Poseł Grażyna Ciemniak
Poseł sprawozdawca omówił szczegółowo wszystkie poprawki, więc nie będę tego powtarzać. Chciałabym tylko stwierdzić, że poprawki od 1. do 8. i od 11. do 15. są godne poparcia. 9. poprawka rzeczywiście budziła dużo kontrowersji, ale jednak, także ze względu na brak sprecyzowania zapisów, uważam, że trzeba ją odrzucić zgodnie ze sprawozdaniem komisji. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, ul. Bankowa 12 |

11 Dziękuję za uwagę Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, ul. Bankowa 12 |


Pobierz ppt "Przebieg postępowania w sprawie poprawki do projektu nowelizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google