Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20-209 Lublin ul. Mełgiewska 7-9 „ŚCIANA WSCHODNIA” Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” 20-209 Lublin ul. Mełgiewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20-209 Lublin ul. Mełgiewska 7-9 „ŚCIANA WSCHODNIA” Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” 20-209 Lublin ul. Mełgiewska."— Zapis prezentacji:

1 20-209 Lublin ul. Mełgiewska 7-9
„ŚCIANA WSCHODNIA” Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” Lublin ul. Mełgiewska 7-9

2 Informacje ogólne Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Pomysłodawcą i wykonawcą projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” przy współpracy Fundacji – Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach Spotkanie prowadzi

3 Program spotkania Informacje Ogólne
Polityka regionalna i strukturalna Unii Europejskiej Narodowy Plan Rozwoju System programów operacyjnych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich Zarządzanie projektem Dotacje dla rolników i przedsiębiorców – przykłady możliwości SPO WKP Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje ZPORR Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości SPO ROL Działanie Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

4 SYNDROM „ŚCIANY WSCHODNIEJ”

5 Polityka regionalna i strukturalna

6 GDP per Capita, 1998 < 30 30-50 50-75 75-100 100-125 125 b.d.
EU=100

7 Przesłanki prowadzenia polityki regionalnej UE
wciąż wzrastające zróżnicowanie rozwojowe i dysproporcje pomiędzy regionami, ciągły wzrost konkurencyjności regionów, konieczność uspójnienia polityki w wymiarze europejskim.

8 Polityka regionalna Unii Europejskiej
jest systemowym oddziaływaniem na rozwój regionów w kierunku zniwelowania różnic pomiędzy nimi. zmierza do harmonijnego rozwoju Unii Europejskiej, a więc do niwelowania różnic pomiędzy jej poszczególnymi regionami, czyli standaryzacji terytorialnego rozwoju gospodarczego w Europie.

9 Polityka regionalna Unii Europejskiej
Cele polityki regionalnej eliminowanie różnic międzyregionalnych, tworzenie mechanizmów rozwoju poprawa standardu cywilizacyjnego społeczności regionalnych i lokalnych dzięki poprawie jakości życia, kształtowanie ładu zintegrowanego (społecznego, ekonomicznego, ekologicznego i przestrzennego) poprzez wpływanie na procesy dostosowawcze regionów do standardów europejskich stymulowanie zmian strukturalnych w regionach, wzrost efektywności gospodarki regionalnej i lokalnej, zapewnienie równowagi i różnorodności środowiska.

10 Polityka regionalna Unii Europejskiej
Polityka regionalna opiera się na zasadach partnerstwa i współfinansowania pomiędzy Unią a władzami centralnymi i regionalnymi danego państwa. Unia zapewnia wsparcie finansowe dla projektów regionalnych podejmowanych w tych krajach oraz ukierunkowuje ich działania na rzecz harmonijnej integracji z korzyścią dla całej organizacji.

11 Zasady działania polityki regionalnej
Polityka regionalna Unii Europejskiej budowana jest w oparciu o pięć fundamentalnych zasad: koncentracji środków partnerstwa programowania dodatkowości subsydiarności

12 Główne instrumenty realizacji polityki regionalnej
Fundusze Strukturalne Fundusz Spójności (Kohezji) Preferencyjne kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeznaczone na realizację projektów infrastrukturalnych.

13 Polityka spójności - polityka strukturalna - polityka regionalna

14 Fundusze strukturalne
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund, ERDF), Europejski Fundusz Społeczny (European Social Fund, ESF), Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa (Financial Instrument for Fisheries Guidance, FIFG), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (European Agriculture Guidance and Guarantee Fund, EAGGF) Na podstawie Traktatu z Maastricht został ustanowiony Fundusz Spójności (Cohesion Fund), który nie jest instrumentem stricte regionalnym - jego środki są udzielane na projekty ogólnokrajowe.

15 Cele polityki regionalnej Założenia dla realizacji polityki regionalnej na lata 2000–2006 Dokument Agenda 2000 Cel 1 – wspieranie regionów zacofanych. Obejmuje regiony, które mają 75 % PKB Wspólnoty. Włączono również francuskie terytoria zamorskie, Wyspy Kanaryjskie, Azory i obszary słabo zaludnione Cel 2 – wspieranie rekonwersji gospodarczej i społecznej regionów przeżywających trudności strukturalne. Obejmuje obszary przemysłowe, wiejskie, z dominacją rybołówstwa, niektóre aglomeracje miejskie Cel 3 – dotyczy zwalczania bezrobocia i działań na rzecz rozwoju zasobów ludzkich.

16 Narodowy Plan Rozwoju Kompleksowy dokument określający strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. Przygotowany na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Nr 1260 z 21 czerwca 1999 r. (1260/99/WE) wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych.

17 Narodowy Plan Rozwoju 2004 - 2006
przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną Polski i jej regionów u progu przystąpienia naszego kraju do UE, formułuje cele zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej z krajami regionami UE. szacuje spodziewane efekty planowanych interwencji i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje kierunki i wielkość planowanego zaangażowania środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i środków krajowych oraz określa sposób koordynacji i wdrażania pomocy strukturalnej będzie służył jako punkt odniesienia dla działań charakterze rozwojowym podejmowanych wyłącznie z zasobów środków krajowych, jak również będzie służył jako podstawa przygotowania Podstaw Wsparcia Wspólnoty (Community Support Framework) dla Polski czyli dokumentu określającego kierunki wysokości wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych.

18 Cel Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006
ROZWIJANIE KONKURENCYJNEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZDOLNEJ DO DŁUGOFALOWEGO, HARMONIJNEGO ROZWOJU, ZAPEWNIAJĄCEJ WZROST ZATRUDNIENIA ORAZ POPRAWĘ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, EKONOMICZNEJ I PRZESTRZENNEJ Z UNIĄ EUROPEJSKĄ NA POZIOMIE REGIONALNYM I KRAJOWYM.

19 Osie rozwoju Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006
Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia Tworzenie warunków dla zwiększania poziomu inwestycji, promowanie zrównoważonego rozwoju i spójności przestrzennej Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

20 Finansowanie Łączna suma środków publicznych (fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, środki krajowe) zaangażowanych w realizację Narodowego Planu Rozwoju wyniesie 14891,5 mln €, z czego 11368,6 mln € tj. 76,3% całości sumy pochodzić będzie ze środków wspólnotowych. Szacuje się, że zaangażowanie środków UE w realizację celów polityki strukturalnej w Polsce (11368,6 mln €) kształtuje się w latach następująco: fundusze strukturalne łącznie – 67,2 % (7635,3 mln €) w tym: ERDF – 60,9% (4652,8 mln €), ESF – 22,9 % (1748,9 mln €), EAGGF – 13,8 % (1055,0 mln €), FIFG – 2,4 % (178,6 mln €), Fundusz Spójności – 32,8 % (3733,3 mln €).

21 Podział środków W układzie poszczególnych programów operacyjnych realizujących Podstawy Wsparcia Wspólnoty środki z zasobów funduszy strukturalnych (7320,7 mln €) zostaną rozdysponowane w następujący sposób: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – 2869,5 mln € (39,2%) SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – 1300 mln € (17,8%) SPO Rozwój Zasobów Ludzkich – 1270,4 mln € (17,3 %) SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich – 1055,0 mln € (14,4 %) SPO Transport - Gospodarka Morska – 627,2 mln € (8,6%) SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb – 178,6 mln € (2,4%) PO Pomoc techniczna - 20 mln € (0,3%). Na realizację programów Inicjatyw Wspólnotowych przewidziano łącznie 4,1% całości środków z funduszy strukturalnych.

22 System programów operacyjnych

23 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

24 Cel ZPORR Celem strategicznym jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską

25 Struktura Programu Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Priorytet II: Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Priorytet III: Rozwój lokalny Priorytet IV: Pomoc techniczna

26 Priorytet 1 Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Poddziałanie Infrastruktura drogowa Poddziałanie Infrastruktura transportu publicznego Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna Poddziałanie Regionalna infrastruktura edukacyjna Poddziałanie Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach Budowa, przebudowa, modernizacja odcinków, ciągów dróg, węzłów, skrzyżowań, wiaduktów, tuneli drogowych, obwodnic – w przypadku, gdy stanowią one ważny element regionalnego systemu transportowego i/lub poprawiają dostęp do istniejących bądź planowanych obiektów przemysłowych; Budowa, przebudowa, modernizacja ulic w granicach miast powyżej 20 tys. mieszkańców (z wyłączeniem autostrad, dróg ekspresowych, krajowych i wewnętrznych) Budowa, rozbudowa, odnowienie systemów transportu publicznego na terenie miast powyżej 50 tys. mieszkańców oraz obszarów podmiejskich powiązanych funkcjonalnie z miastami poprzez sieć transportu publicznego; Inwestycje w ramach działania 1.1. muszą wynikać z przedstawionych programów rozwoju transportu publicznego DZIAŁANIE 1.2 Zaopatrzenie w wodę, pobór wody i oczyszczanie ścieków; Zagospodarowanie odpadów; Poprawa jakości powietrza; Zapobieganie powodziom; Wsparcie zarządzania ochroną środowiska; Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

27 Priorytet 2 Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Działanie 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości Działanie 2.6. Regionalne strategie innowacyjne (RSI) i transfer wiedzy 2.1. szkolenia osób dorosłych w zakresie podwyższania i dostosowywania ich kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy szkolenia osób dorosłych w zakresie języków obcych oraz wykorzystania technik informacyjnych i telekomunikacyjnych usługi doradcze dla osób dorosłych wspierające kształtowanie ich kariery zawodowej praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich i zawodowych oraz studentów wyższych uczelni odbywające się w przedsiębiorstwach i mające na celu nabycie praktycznych umiejętności przygotowanie i rozpowszechnianie wyników badań, ocen i publikacji analizujących sytuację regionalnego rynku pracy 2.2 Stypendia dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę; Stypendia dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, głównie z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłu.

28 Priorytet 3 Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 3.1. Projekty realizowane na terenach do 20 tys. mieszkańców o wartości do 1 mln euro. Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków; Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w energię alternatywną; Budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym; Gospodarka odpadami stałymi; Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje; Przeciwdziałanie powodziom; Budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej (inwestycje zlokalizowane na terenie miejscowości od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców. Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę; Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w energię ze źródeł odnawialnych; Budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej; Inkubatory przedsiębiorczości 3.3. rewitalizacja i odnowa zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych w miastach; rewitalizacja obiektów i terenów poprzemysłowych i powojskowych poprzez zmianę funkcjonującej dotychczas zabudowy poprzemysłowej i powojskowej na usługowo - handlową, gospodarczą, społeczną, edukacyjną, zdrowotną, rekreacyjną i turystyczną z uzupełniającą funkcją mieszkaniową.

29 Priorytet 3 Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa (0-9 osób)
Specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw; Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw.

30 Priorytet 3 Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie Lokalna infrastruktura edukacyjna. Poddziałanie Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia. 3.5.1. Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, laboratoriów dydaktycznych oraz innych obiektów służących działalności dydaktycznej; Budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej ww. obiektów oraz zagospodarowanie ich otoczenia. 3.5.2. Modernizacja, rozbudowa obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w celu dostosowania ich do obecnych standardów, które muszą być spełnione w związku z instalacją nowego sprzętu medycznego; Modernizacja oraz zakup nowych urządzeń medycznych do diagnostyki i terapii; Zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego; Zakup systemów informatycznych i sprzętu komputerowego.

31 Priorytet 4 Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania;
Działanie 4.3. Działania informacyjne i promocyjne.

32 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

33 CEL SPO - WKP Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, funkcjonujących w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego.

34 Struktura SPO WKP Priorytet 1 - Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu Priorytet 2 - Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim

35 Priorytet 1 Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Poddziałanie wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci Krajowego Systemu Usług (KSU) Poddziałanie wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie – Dokapitalizowanie funduszy mikro-pożyczkowych Poddziałanie Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych Poddziałanie 1.2.3– wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed-capital

36 Priorytet 1 Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line

37 Priorytet 2 Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Poddziałnie Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji Poddziałanie Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw

38 Priorytet 2 Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Działanie 2.4 Wsparcie przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorców do wymogów ochrony środowiska

39 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja I Modernizacja Sektora Żywnościowego I Rozwój Obszarów Wiejskich

40 Cele SPO ROL Poprawa konkurencyjności oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora rolnego Wsparcie dla przemysłu przetwórczego w celu poprawy jego pozycji konkurencyjnej Wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

41 Struktura programu Priorytet 1 - Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno żywnościowym Priorytet 2 - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

42 Priorytet 1 Działanie 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych
Działanie 1.2 Ułatwienie startu młodym rolnikom Działanie 1.3 Szkolenia Działanie 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego   Działanie 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

43 Priorytet 2 Działanie Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych Działanie Scalanie gruntów Działanie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Działanie Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów Działanie Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Działanie Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem Działanie Program pilotażowy LEADER+

44 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

45 Cel SPO RZL Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.

46 Struktura SPO RZL Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Priorytet 3 - Pomoc techniczna

47 Priorytet 1 Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Działanie 1.5 Wspieranie integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy v Działania: - rozwój instytucjonalnej obsługi rynku pracy - rozwój sieci usług informacji i poradnictwa zawodowego - rozwój systemu szkoleń dla bezrobotnych - rozwój i doskonalenia instrumentów rynku pracy v Grupy docelowe – odbiorcy pomocy - Publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy (urzędy pracy, instytucje informacji i poradnictwa zawodowego, instytucje szkoleniowe) - MGPiPS - Administracja samorządowa wszystkich szczebli - Pracownicy powyższych instytucji Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Działania: wspieranie młodzieży na rynku pracy promocja zatrudniania młodzieży subsydiowanie zatrudnienia staże oraz szkolenia mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy (nabycie, podniesienie, zmiana kwalifikacji) doradztwo, szkolenia oraz dotacje dla podejmujących własną działalność gospodarczą poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy wspieranie realizacji programów specjalnych i innowacyjnych Projektodawcy - WUP - Organizacje pozarządowe - Jednostki samorządu lokalnego - Publiczne i niepubliczne placówki kształcenia - Pracodawcy i organizacje pracodawców Grupy docelowe – odbiorcy pomocy - bezrobotna młodzież do 24 roku życia - absolwenci wszystkich typów szkół - osoby młode do 24 roku życia chcące rozpocząć działalność gospodarczą - organizacje pozarządowe Sposób udzielania pomocy - doradztwo - poradnictwo zawodowe - pośrednictwo pracy - praktyki zawodowe i staże - subsydiowanie zatrudnienia - informowanie - indywidualne plany działań - dotacje na podjecie działalności gospodarczej - szkolenia - działania promocyjne Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia - Wspieranie osób zagrożonych bezrobociem oraz długotrwale bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych - szkolenia zawodowe mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy - doradztwo, szkolenia dla podejmujących własną działalność gospodarczą - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy - Wspieranie otoczenia społecznego osób bezrobotnych - publiczne i niepubliczne instytucje eksperckie - organizacje pozarządowe - szkoły wyższe - jednostki samorządu lokalnego - ośrodki pomocy społecznej - ośrodki opiekuńczo-wychowawcze - osoby bezrobotne pozostające bez pracy do 24 miesięcy - osoby bezpośrednio zagrożone utratą pracy członkowie rodzin osób bezrobotnych i inne osoby zależne - promocja - programy specjalne - programy innowacyjne - zindywidualizowane programy wsparcia - opieka nad dziećmi i osobami zależnymi Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wspieranie osób niepełnosprawnych na rynku pracy - poprawy skuteczności systemu wspierania osób niepełnosprawnych - oddziaływania na pracodawców w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych Działanie 1.5 Wspieranie integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka - wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - rozwój systemu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - uwrażliwienie środowisk lokalnych i pracodawców na konieczność podjęcia wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i jej skutkom Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet - równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy - doskonalenie i aktualizacja umiejętności i kwalifikacji kobiet w warunkach nowoczesnej gospodarki - Wspieranie i rozwój otoczenia instytucjonalnego oraz partnerstwa społecznego na rzecz równości szans - WUP, PUP - instytucje szkoleniowe - jednostki samorządu terytorialnego - publiczne organizacje pozarządowe

48 Priorytet 2 Działanie 2.1 Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół, uczelni i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Działanie 2.2 Wzmocnienie systemu edukacji ustawicznej osób dorosłych Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Schemat a) - Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr Schemat b) - Promocja rozwiązań systemowych w zakresie w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy Działanie 2.1 Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół, uczelni i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy obszar interwencji UE 23 - Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego Działania: doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji uczniów, studentów i nauczycieli akademickich poszerzenie i unowocześnienie oferty edukacyjnej podnoszenie jakości kształcenia poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej i wspieranie e-edukacji Grupy docelowe – odbiorcy pomocy publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie placówki kształcenia zawodowego zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli uczniowie, studenci, nauczyciele szkół i nauczyciele akademiccy Instytucja wdrażająca / beneficjent końcowy – MENiS Działanie 2.2 Wzmocnienie systemu edukacji ustawicznej osób dorosłych doskonalenie kadry podnoszenie jakości i rozwój nowoczesnych form kształcenia utworzenie bazy danych instytucji akredytowanych Grupy docelowe - odbiorcy pomocy kadra dydaktyczna publiczne i niepubliczne placówki oświatowe kadra administracyjna oświaty Instytucja wdrażająca / beneficjent końcowy - MENiS

49 Zarządzanie projektem

50 Zarządzanie projektem
Jednorazowość Kompleksowość Cel Czas Koszt Planowanie Organizowanie Motywowanie Kontrola Zarządzanie projektami oznacza zespół działań obejmujący planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolę nakierowany na zasoby projektu, celem osiągnięcia celu projektu w ograniczonym czasie i budżecie

51 „Krzywa bólu”

52 Cykl życia projektu PROGRAMOWANIE EWALUACJA IDENTYFIKACJA WDRAŻANIE
FORMUŁOWANIE

53 Drzewo problemów PROBLEM EFEKT 1 EFEKT 2 EFEKT 3 SKUTEK A SKUTEK B
SKUTEK C SKUTEK D SKUTEK E PROBLEM PRZYCZYNA 1 PRZYCZYNA 2 PRZYCZYNA 3 FAKT A FAKT B FAKT C FAKT D FAKT E FAKT F

54 Logika projektu CELE PROJEKTU ODDZIAŁYWANIE CELE OGÓLNE EFEKTY
CELE SZCZEGÓŁOWE PRODUKTY CELE OPERACYJNE WKŁAD DZIAŁANIA

55 Matryca logiczna projektu
3 2 Cele ogólne Wskaźniki Źródła weryfikacji Cele bezpośrednie Założenia EFEKTy Działania Środki Koszty Założenia wstępne 4 5 1

56 Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

57 CEL SPO - WKP Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, funkcjonujących w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego.

58 Cel działania Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. W ramach Działania, dofinansowanie w zakresie inwestycji udzielane jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, którzy posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że w przypadku mikroprzedsiębiorców dofinansowanie może być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza: jest wykonywana od co najmniej 3 lat; lub jest oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym. Zgodnie z art. 2 załącznika I do rozporządzenia 364/2004 wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: średnie przedsiębiorstwo – średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro; małe przedsiębiorstwo – małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; mikroprzedsiębiorstwo - mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Zgodnie z definicją, która zamieszczona została w Uzupełnieniu do Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, poprzez nowo powstałą firmę opartą na wykorzystaniu zaawansowanych technologii rozumie się przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie dłuższy niż 3 lata, które produkuje wyroby lub świadczy usługi w oparciu o nową technologię (tj. stosowaną w Polsce nie dłużej niż 3 lata); (z ang. Advanced technologies based start-ups). Wnioskodawca zobowiązany jest w takim przypadku załączyć do wniosku niezależną opinię sporządzoną przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2003 roku Nr 39, poz. 335) lub stowarzyszenie naukowo – techniczne o zasięgu ogólnopolskim, potwierdzającą okres i zakres stosowania technologii będącej przedmiotem prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.

59 Beneficjenci Średnie przedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo:
zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów € lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów €; Małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów € lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów €; Mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów € lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów € działalność gospodarcza: jest wykonywana od co najmniej 3 lat; lub jest oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym. Posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

60 Wykluczenia branżowe Dofinansowanie nie może być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie: rolnictwa; rybołówstwa; rybactwa; produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z ); produkcji żelaza i stali; świadczenia usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego; świadczenia pomocniczych usług transportu morskiego; formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania; polimeryzacji, włącznie z polikondensacją, jeżeli urządzenia do polimeryzacji i formowania włókien i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania są połączone jedną linią technologiczną; innym niż wymienione w pkt 9 i 10, związanym z procesem formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania, jeżeli urządzenia są połączone w jedną linię technologiczną.

61 Wykluczenia podmiotowe
Wsparcie nie może być udzielone Wnioskodawcy: będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, niebędącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem, została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w lit. a), który: posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, lub w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją.

62 Wspierane projekty W ramach Działania wspierane będą inwestycje w środki trwałe, związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację; oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne, związane z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nie opatentowanej wiedzy technicznej. Wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców powinny dotyczyć wprowadzanej przez nich innowacji produktowej lub procesowej. Przez innowację należy rozumieć prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowaniem do sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów i usług (oferty) przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie unowocześnionego procesu dystrybucji. W przypadku innowacji: produktowej – należy rozumieć wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowego lub ulepszonego – w stosunku do dotychczasowej oferty – produktu lub usługi z zastosowaniem dotychczasowego procesu technologicznego, zarządzania oraz innych procesów mających wpływ na asortyment oferty; procesowej – należy rozumieć wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowego – w stosunku do istniejącego u Wnioskodawcy – procesu technologicznego, zarządzania lub innego, mającego na celu oferowanie dotychczasowej lub nowej oferty.

63 Możliwe wydatki Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem w ramach Działania są wydatki niezbędne do realizacji projektu i poniesione przez Beneficjenta w okresie realizacji Projektu, nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie we właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej. Wydatkami kwalifikującymi się w ramach Działania są wydatki w cenach netto na: zakup nowych środków trwałych; zapłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych środków trwałych, prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego (Beneficjenta) z wyłączeniem leasingu zwrotnego; zakup używanych środków trwałych, pod warunkiem, że: w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego; środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;

64 Wydatki c.d. zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nie opatentowanej wiedzy technicznej; instalację i uruchomienie środków trwałych, zakupionych z udziałem dofinansowania, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi; zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, że: istnieje bezpośredni związek między tym zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem; przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu; zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów Projektu);

65 Wydatki c.d. zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej pod warunkiem, że: istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów Projektu); przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień zakupu; przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń; nieruchomość w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie nie była finansowana z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego dofinansowaniem; usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeśli są bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem.

66 Wysokość dotacji Wielkość dofinansowania na realizację indywidualnego projektu: nie może być niższa niż kwota zł; oraz nie może być wyższa niż kwota zł; oraz nie może przekroczyć: 30% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie miasta Warszawa lub miasta Poznań, 40% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie miasta Wrocław, miasta Kraków, miasta Gdańsk, miasta Gdynia lub miasta Sopot, 50% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w innym powiecie. Najmniejszy projekt musi mieć wartość netto powyżej zł

67 Ograniczenia Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem kwalifikującym się do objęcia wsparciem, jeśli naliczony został w związku z wydatkami określonymi w punktach 1-9, a zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług. Środki transportu W przypadku Wnioskodawcy, którego głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług transportowych, wydatki na zakup lub leasing środków transportu nie są wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem. W przypadku zakupu środków transportu przez podmiot niewykonujący działalności w zakresie usług transportowych (w tym taki, w której działalność transportowa nie jest działalnością główną) wydatki na zakup lub leasing środków transportu mogą być kwalifikowane jedynie w wypadku, gdy stanowią niezbędny element Projektu i Beneficjent zobowiąże się wykorzystywać je jedynie do celu określonego w Projekcie i przedstawi wiarygodną metodę weryfikacji wykorzystania środka transportu. Podstawową (główną) działalność gospodarczą określa się na podstawie przeważającego, procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrotowym lub, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie tego miernika, na podstawie udziału pracujących, wykonujących poszczególne rodzaje działalności, w ogólnej liczbie pracujących ,

68 Ograniczenia c.d. Dofinansowanie może być wyłącznie refundacją poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikujących się do dofinansowania. Nie ma ograniczeń, co do całkowitej wartości Projektu, o ile wnioskowana wartość dofinansowania, skalkulowana w odniesieniu do całkowitych kwalifikowanych wydatków projektu spełnia wszystkie kryteria określone w Wytycznych. Nie ma ograniczeń, co do ilości wniosków składanych przez Wnioskodawcę na realizację różnych Projektów, o ile każdy z Projektów spełnia wszystkie kryteria określone dla Działania. Nie ma ograniczeń, co do całkowitej wartości dofinansowania uzyskanego przez Beneficjenta w ramach Działania, o ile każdy z projektów spełnia wszystkie kryteria określone w Wytycznych. Dofinansowanie w zakresie inwestycji może być udzielone przedsiębiorcy pod warunkiem, że zobowiąże się on do: a) utrzymania inwestycji w powiecie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji, przy czym za dzień zakończenia inwestycji przyjmuje się dzień złożenia przez przedsiębiorcę w PARP końcowego rozliczenia umowy o dofinansowanie, potwierdzającego zakończenie realizacji Projektu objętego dofinansowaniem, b) zapewnienia finansowania inwestycji, w części nie objętej dofinansowaniem ani inną pomocą państwa, ze środków nie pochodzących z pomocy państwa.

69 Ograniczenia c.d. Wartość dofinansowania sumuje się z inną pomocą publiczną, niezależnie od jej form, w odniesieniu do tych samych wydatków związanych z daną inwestycją oraz z pomocą publiczną na tworzenie nowych miejsc pracy, związaną z daną inwestycją i nie może przekroczyć 50% wartości inwestycji netto. W przypadku korzystania przez przedsiębiorcę jednocześnie z dofinansowania w zakresie inwestycji oraz pomocy państwa na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, kwotę pomocy oblicza się jako iloczyn maksymalnej dopuszczalnej intensywności i wyższej kwoty kosztów nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników. Dofinansowanie przekraczające kwotę ,00 zł może być udzielone pod warunkiem, że Wnioskodawca sfinansuje inwestycję środkami pochodzącymi z kredytu lub z funduszu inwestycyjnego, w kwocie stanowiącej co najmniej 25% wnioskowanej wartości dofinansowania (nie dotyczy leasingu nowych środków trwałych prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, przy czym jeżeli finansowanie leasingiem będzie mniejsze niż 25% kwoty wsparcia, brakującą do 25% część Beneficjent sfinansuje z wykorzystaniem środków pozyskanych na podstawie umowy kredytu lub z funduszu inwestycyjnego).

70 Matryca logiczna projektu
Wzrost zatrudnienia o 100 osób i PKB o 1% w ciągu 3 lat BAEL, stopa bezrobocia, PKB Statystyki GUS, PUP Poprawa pozycji konkurencyjnej – wzrost udziału w rynku co roku o 5% Udział w rynku, rentowność Statystyki sprzedaży i sprawozdanie finansowe Utrzymanie nakładów na innowacje na poziomie o 25% wyższym od konkurencji Wprowadzenie nowego produktu w 15 wersjach Ilość produktów w ofercie Źródła wewnętrzne firmy Tendencje rynkowe będą takie jak prognozowano ±10% Zakup działki 2ha Budowa hali 1000m2/4000m3 Zakup i instalacja linii produkcyjnej Uzyskanie kredytu w kwocie zł Uzyskanie dotacji w kwocie zł Terminowa realizacja przepływów finansowych Uzyskanie pozwolenia na budowę

71 14. Cele planowanego projektu
Wniosek o dotację 14. Cele planowanego projektu Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa X poprzez unowocześnienie jego oferty produktowej.

72 Wniosek o dotację c.d. 15. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu Wskaźniki produktu Jedn. miary 2004 2005 2006 2007 2008 2009 RAZEM Zakup działki ha - 2 Wybudowanie hali m2 1000 m3 4000 Zakup linii produkcyjnej szt. 1 Wskaźniki rezultatu Wprowadzenie nowego produktu wersja 5 15 Wzrost udziału w rynku co roku % 5% 15% Wskaźniki oddziaływania Wzrost zatrudnienia osoba 50 30 20 100 Wzrost PKB 0,4 0,3 1,0

73 Składanie wniosku Kredyt nie jest wymagany Kredyt jest wymagany
Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w 1 oryginale oraz 1 kopii do właściwej ze względu na lokalizację projektu Regionalnej Instytucji Finansującej Leasing Do wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca załącza promesę zawarcia umowy leasingu Fundusz inwestycyjny Wnioskodawca załącza dokumenty potwierdzające pozyskanie finansowania z funduszu inwestycyjnego Kredyt jest wymagany Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w jednym egzemplarzu w jednej z akredytowanych instytucji kredytujących (przed złożeniem wniosku trzeba ustalić rodzaj dodatkowych dokumentów, których od Wnioskodawcy będzie ona wymagać). Po złożeniu w instytucji kredytującej kompletnej dokumentacji, dokonuje ona oceny Projektu. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, instytucja kredytująca wydaje Wnioskodawcy promesę kredytową Po uzyskaniu promesy kredytowej Wnioskodawca składa Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz kopią promesy kredytowej do właściwej ze względu na lokalizację Projektu Regionalnej Instytucji Finansującej. Wniosek wraz z załącznikami jest składany w 1 oryginale (opatrzonym stemplem i parafą pracownika instytucji kredytującej) oraz 1 kopii.

74 Terminy W roku 2005 pozostają następujące terminy składania wniosków: do 18 sierpnia i do 7 listopada zawsze do godziny 1500. W związku z dużą liczbą wniosków złożonych do Działania 2.3 SPO "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje" i prawdopodobnym wykorzystaniem całości budżetu przeznaczonego na realizację w/w działania uprzejmie informujemy, że następny termin składania wniosków o udzielenie wsparcia (18 sierpnia 2005 r.) zostaje zawieszony. Ewentualne wznowienie przyjmowania wniosków jest uzależnione od zwiększenia budżetu programu bądź pojawienia się oszczędności wynikłych z realizacji podpisanych umów, lub też niezakontraktowania obecnie dostępnego budżetu, o czym będą Państwo na bieżąco informowani.

75 Ocena formalna wniosku
Ocena formalna wniosków o dofinansowanie w Regionalnych Instytucjach Finansujących sprawdzane jest m.in. czy: wniosek został złożony w terminie; wniosek wypełniono zgodnie z obowiązującym formatem; wniosek został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO-WKP do „Wniosku o dofinansowanie” załączono komplet wymaganych dokumentów; Wnioskodawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą, posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem mikroprzedsiębiorcy chyba, że prowadzi on działalność gospodarczą co najmniej 3 lata lub działalność gospodarczą z opartą na wykorzystaniu nowych technologii o znaczącym potencjale rynkowym, Wnioskodawca spełnia zasady udzielania dofinansowania określone w pkt Wytycznych. Ocena formalna dokonywana jest po wpłynięciu wniosku do Regionalnej Instytucji Finansującej w terminie do18 dni od upływu danego terminu składania wniosków. W przypadku stwierdzenia niezgodności administracyjnej we wniosku o dofinansowanie złożonym najpóźniej na 7 dni przed upływem danego terminu składania wniosków, RIF wzywa Wnioskodawcę do usunięcia uchybień w terminie 3 dni od dnia wezwania . W przypadku niedostarczenia uzupełnień w wymaganym terminie wniosek jest odrzucany z przyczyn formalnych. W przypadku stwierdzenia niezgodności administracyjnej we wniosku złożonym później niż na 7 dni przed upływem danego terminu składania wniosków wniosek jest odrzucany z przyczyn formalnych.

76 Ocena merytoryczna Wnioski prawidłowe pod względem formalnym są przekazywane przez RIF do PARP na bieżąco, ale nie później niż w terminie do 18 dni od upływu danego terminu składania wniosków. Ocena techniczno-ekonomiczna oraz merytoryczna wniosków jest dokonywana przez Grupę Roboczą ds. oceny projektów, powołaną przez Prezesa PARP. Posiedzenia Grupy Roboczej rozpoczynają się najpóźniej w ciągu 20 dni od upływu terminu składania wniosków. Członkowie Grupy Roboczej dokonują szczegółowej oceny projektów na podstawie zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący SPO WKP techniczno-ekonomicznych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów. Ocenie merytorycznej poddane będą tylko te wnioski, które pozytywne przeszły ocenę techniczno-ekonomiczną.

77 Kryteria oceny merytorycznej
zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania, projekt dotyczy wyłącznie nowej inwestycji (włączając inwestycje np. z zakresu BHP), projekt został scharakteryzowany we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach w sposób umożliwiający jego szczegółową ocenę, projekt dotyczy wsparcia w kwocie nie mniejszej niż minimalna oraz nie większej niż maksymalna możliwa do uzyskania, projekt ma zapewnione środki finansowe na realizację, w tym określony udział środków z umów kredytu, funduszu inwestycyjnego lub leasingu (jeśli dotyczy), projekt jest wykonalny technicznie, tzn. ubiegający się o dofinansowanie posiada wystarczające zasoby techniczne i wiedzę, umożliwiające realizację projektu zgodnie z proponowanym harmonogramem, projekt kwalifikuje się pod względem technicznym, tzn. wydatki kwalifikowane są uzasadnione i niezbędne ze względu na osiągnięcie planowanych rezultatów, projekt jest wykonalny pod względem finansowym, tzn. określa w sposób rzetelny i prawidłowy rodzaje nakładów do poniesienia, w tym: wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania, projekt jest gotowy do realizacji, tzn. posiada wszystkie wymagane i niezbędne uprawomocnione pozwolenia, koncesje, licencje itp., zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom) oraz przepisami w zakresie BHP wynikającymi z dyrektyw przedstawionych w załączniku 7 do Uzupełnienia SPO-WKP, zasadność niezastosowania procedury uproszczonej udzielania zamówień w SPO – WKP, kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów do niego załączonych, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu.

78 Punktacja Wszystkie projekty zakwalifikowane do kontroli merytorycznej w ramach danego terminu składania wniosków zostają ocenione przy wykorzystaniu punktowej skali ocen. Każdy projekt może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Aby projekt został zakwalifikowany do dofinansowania musi uzyskać przynajmniej 51 punktów. [1] Wskaźniki obliczane są za ostatni rok obrachunkowy, a w przypadku przedsiębiorców działających krócej niż rok za cały okres działalności [2] iloraz sumy należności krótkoterminowych i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach do zobowiązań krótkoterminowych, [3] iloraz zobowiązań ogółem do sumy bilansowej [4] zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r, zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 151, poz. 1702) [5] W oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego, dostępne Bazie danych Regionalnych na stronie

79 Kryteria punktacji Trwałość projektu w czasie 20 pkt Doświadczenie
Zarządzanie jakością 8 pkt Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu 25 pkt Innowacyjność 10 pkt Zastosowanie ICT 5 pkt Wkład własny Lokalizacja projektu 6 pkt Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu Realizacja polityk horyzontalnych UE

80 KRYTERIUM MERYTORYCZNE MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Punktacja c.d. KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW Trwałość projektu w czasie Ocena finansowych możliwości realizacji projektu Biznes plan, bilans, rachunek wyników. Wniosek, część IV, pkt 23, załączniki: „Wskaźnik płynności szybkiej” nie mniejszy niż 0,7; „wskaźnik zadłużenia” nie większy niż 0,75 5 pkt - wskaźnik płynności szybkiej 2 pkt - wskaźnik zadłużenia 3 pkt Ocena możliwości osiągnięcia i utrzymania celów projektu, m. in. wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od udzielenia dofinansowania Biznes plan, bilans, rachunek wyników oraz dodatkowe załączniki. Wniosek, część IV, pkt 15, 15 pkt - dostateczna - zadowalająca 10 pkt - znacząca Doświadczenie Uczestnictwo w programach i projektach pomocowych Wniosek, część IV, pkt 25

81 KRYTERIUM MERYTORYCZNE MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Punktacja c.d. KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW Zarządzanie jakością Certyfikaty: Biznes plan 8 pkt - ISO 9000 (1 pkt za certyfikat obejmujący część procesów, 3 pkt za certyfikat obejmujący całość procesów) 3 pkt - ISO 14000 2 pkt Nagrody (krajowe i międzynarodowe nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Beneficjenta) - 1 pkt za nagrodę bądź wyróżnienie. Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu Uzasadnienie poprawy warunków prowadzenia działalności Biznes plan oraz wniosek, część IV, pkt 6, 25 pkt Poprawa BHP w przedsiębiorstwie 5 pkt Uzasadnione wzmocnienie konkurencyjności na rynku: - regionalnym 10 pkt - krajowym 15 pkt - międzynarodowym 20 pkt

82 KRYTERIUM MERYTORYCZNE MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Punktacja c.d. KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW Innowacyjność - w skali regionu 3 pkt Biznes plan oraz dodatkowe załączniki; Wniosek, część IV, pkt 10 pkt - w skali kraju 6 pkt - w skali międzynarodowej Zastosowanie ICT Projekt uwzględnia wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych 5 pkt Biznes plan oraz Wniosek, część IV, pkt Wkład własny Udział wnioskowanej pomocy w maksymalnej dopuszczalnej (w %) 0,2 pkt za każdy 1% zmniejszenie wartości dotacji poniżej maksymalnego udziału Biznes plan oraz Wniosek, część IV, pkt 20 i 21

83 KRYTERIUM MERYTORYCZNE MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Punktacja c.d. KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW Lokalizacja projektu Gmina zagrożona szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym 3 pkt Wniosek, część IV, pkt 12 i 13 6 pkt Podstawowy podatkowy dochód gminy, w której zlokalizowany jest projekt wynosi nie więcej niż 75% średniej krajowej Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu - do 10% włącznie 5 pkt Biznes plan oraz Wniosek, część IV, pkt 14 – 17 10 pkt - powyżej 10% Realizacja polityk horyzontalnych UE - ochrony środowiska 1 pkt Biznes plan, wniosek, część I, pkt 4 oraz część IV, pkt 14 – 17. W przypadku, gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko” - równych szans Biznes plan, wniosek, część I, pkt 5 oraz część IV, pkt 14 – 17. W przypadku, gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn” - rozwoju społeczeństwa informacyjnego Biznes plan, wniosek, część IV, pkt W przypadku, gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

84 Zatwierdzenie decyzji
Lista projektów wraz z rekomendacjami odnośnie udzielenia dofinansowania przekazywana jest do Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ciągu 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania wniosków. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania Wnioskodawcy podejmuje Instytucja Zarządzająca, na podstawie rekomendacji przedstawionej przez Komitet Sterujący SPO WKP. W ciągu 90 dni od upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca poinformuje PARP o ostatecznym zatwierdzeniu listy wniosków kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania oraz listy wniosków, którym odmówiono udzielenia dofinansowania ze środków Programu wraz z uzasadnieniem odmowy.

85 Kalendarz Termin składania wniosków 18 sierpnia 2005 7 listopada 2005
Zakończenie oceny formalnej 5 września 2005 25 listopada 2005 Rozpoczęcie oceny merytorycznej 7 września 2005 28 listopada 2005 Zatwierdzenie decyzji 17 października 2005 9 stycznia 2006 Podpisanie umowy 16 listopada 2005 8 lutego 2006

86 Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

87 Cel działania Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Działanie 3.4 Mikroprzesiębiorstwa jest ukierunkowane na podniesienie jakości i efektywności zarządzania, a także podniesienie zdolności inwestycyjnej nowopowstałych przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy oraz dokapitalizowanie projektów inwestycyjnych. Projekty obu typów dotyczą takich usług i inwestycji, które przyczynią się do zwiększenia zdolności przetrwania i kontynuacji działania nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, unowocześnienia zarówno ich sposobu funkcjonowania jak i wyposażenia, a w konsekwencji dostosowania do konkurencji na jednolitym rynku europejskim.

88 TYP I: Specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw
Doradztwo specjalistyczne dotyczy doradztwa wprowadzającego innowacyjność w przedsiębiorstwie, zwiększającego jego konkurencyjność. Mogą to być projekty związane z: opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu, wprowadzeniem na rynek nowego produktu, zdobyciem nowej grupy klientów, racjonalizacją przepływów finansowych, towarów, materiałów, informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, komputeryzacją, racjonalizacją logistyki sprzedaży towarów i usług, poprawą zarządzania wewnątrz firmy, itp. Specjalistyczne usługi doradcze nie obejmują doradztwa stałego, związanego z codzienną działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, takiego jak doradztwo podatkowe, prawne, marketingowe.

89 TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
Wsparcie na projekty inwestycyjne jest przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z: rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej, rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu świadczenia usług, unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy, modernizacją środków produkcji, Dofinansowanie ze środków publicznych wspiera projekty inwestycyjne poprawiające innowacyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem zarówno jego sposobu działania jak i oferty handlowej.

90 Beneficjenci Beneficjentem są podmioty, które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, a ponadto, w ostatnim zakończonym roku obrotowym oraz w roku obrotowym, w którym jest składany wniosek: zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch wymienionych lat obrotowych nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Za roczny obrót oraz za roczną sumę bilansową uważa się wielkości osiągnięte na koniec ostatniego, 12-miesięcznego, zatwierdzonego okresu obrachunkowego. W przypadku przedsiębiorstw nowopowstałych, których rachunki nie zostały jeszcze zatwierdzone, należy zastosować progi oparte na godnych zaufania oszacowaniach dokonanych w ciągu roku obrotowego. Z pomocy nie może jednak skorzystać podmiot prowadzący przedsiębiorstwo, w którym inni przedsiębiorcy, których nie obejmuje powyższa definicja, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają: 25% i więcej wkładów, udziałów lub akcji; prawa do 25% i więcej udziału w zysku; 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni;

91 Wykonawcy Wykonawcami usług doradczych mogą być firmy, organizacje i instytucje, które uzyskały akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dla tego typu usług w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz w ramach Działania 2.1 „Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez doradztwo” SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata ”. W przypadku, gdy ta sama firma jest jednocześnie wykonawcą Działania 2.5, musi być spełniony warunek jednoznacznego rozdzielenia zasobów ludzkich i materialnych zaangażowanych do realizacji Działań 2.5 i 3.4.

92 Dofinansowanie Dofinansowanie dla projektu doradczego ze środków publicznych: do 5000 € (równowartości w PLN) i, 50% wydatków kwalifikowalnych, Dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego ze środków publicznych: do € (równowartości w PLN) i, do 65% wydatków kwalifikowalnych.

93 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości

94 Cel ZPORR Celem strategicznym jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską

95 Cel działania Celem bezpośrednim działania jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowozarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. Działanie to jest ukierunkowane na zapewnienie osobom, które mają zamiar rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, spełniajacym kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy bezpośredniego, kompleksowego wsparcia mającego im pomóc w pokonaniu barier utrudniających rozpoczęcie działalności. W ramach Działania przewidziane są różne formy pomocy, które mają za zadanie wspomagać przedsiębiorcę zarówno w momencie zakładania przedsiębiorstwa, jak i w okresie początków jego funkcjonowania. Realizacja działania odbywa się w szczególności z wykorzystaniem sieci ośrodków świadczących usługi szkoleniowo - doradcze, które w zamierzeniu mają stanowić kontynuację działalności Punktów Konsultacyjno – Doradczych (PKD).

96 Usługi doradcze i szkoleniowe
I Forma wsparcia: Usługi doradcze i szkoleniowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Kompleksowe, bezpośrednie wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą; Usługi informacyjne z zakresu podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej; Grupowe i indywidualne usługi doradcze i szkoleniowe; Opieka indywidualnego doradcy; Pomoc w dostępie do instrumentów wsparcia firm mikro; Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju

97 Wsparcie pomostowe II Forma wsparcia: Bezzwrotna pomoc finansowa dla nowopowstałych firm, tzw. „Wsparcie pomostowe”. Wsparcie pomostowe w postaci miesięcznej dotacji w wysokości ok. 700 PLN przyznawane jest do momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo płynności finansowej. Pomoc taka przysługuje przez okres pierwszych 6 m-cy działalności, w przypadku słabej kondycji finansowej może być przedłużona maksymalnie na kolejne 6 m-cy.

98 Dotacje jednorazowe III Forma wsparcia: Jednorazowe dotacje na rozwój działalności. Wsparcie polega na udzieleniu jednorazowego wsparcia kapitałowego na sfinansowanie pierwszych inwestycji umożliwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa (np. zakup drobnego sprzętu, mebli itp.) Wysokość grantu uzależniona jest od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa (max €).

99 Beneficjenci Ostateczni
Osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r. Wsparcie udzielane jest również osobom fizycznym, które założyły działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia doraczo- szkoleniowego w ramach działania 2.5 ZPORR, które spełniają kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy. Priorytetowo są traktowane: osoby odchodzące z rolnictwa (spełniające kryteria Beneficjenta Ostatecznego dla działania 2.3.ZPORR), osoby zagrożone utratą zatrudnienia (spełniające kryteria Beneficjenta Ostatecznego dla działania 2.4 ZPORR), młodzież do 25 roku życia nie zarejestrowana jako bezrobotna. za mikroprzedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną, która: zatrudnia średnio rocznie mniej niż 10 pracowników (włączając przedsiębiorstwo jednoosobowe), i osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub suma aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec ostatniego roku działalności nie przekracza równowartości w złotych 2 milionów euro. Od dnia zarejestrowania przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej nie może minąć więcej niż 36 miesięcy. Uprawnienie do korzystania ze wsparcia pomostowego i jednorazowych dotacji na rozwój inwestycyjny, przysługuje dopiero po zarejestrowaniu działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

100 Instrumenty wpierające wieś i rolnictwo
Sektorowy Program Operacyjny (SOP) Inwestycje w gospodarstwach rolnych Młody rolnik Szkolenia Doradztwo Różnicowanie produkcji Infrastruktura Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa kulturowego Przetwórstwo i marketing Scalania i wymiana gruntów Gospodarka zasobami wodnymi Odnowienia drzewostanów Pilotażowy Program LEADER+ Pomoc techniczna WYMAGANY UDZIAŁ WŁASNY Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Renty strukturalne Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania Programy rolno-środowiskowe Zalesienia gruntów rolnych Gospodarstwa niskotowarowe Osiąganie standardów Wsparcie grup producentów rolnych Pomoc techniczna (Płatności bezpośrednie) NIE JEST WYMAGANY UDZIAŁ WŁASNY Zgodnie z art. 2 załącznika I do rozporządzenia 364/2004 wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: średnie przedsiębiorstwo – średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro; małe przedsiębiorstwo – małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; mikroprzedsiębiorstwo - mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Zgodnie z definicją, która zamieszczona została w Uzupełnieniu do Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, poprzez nowo powstałą firmę opartą na wykorzystaniu zaawansowanych technologii rozumie się przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie dłuższy niż 3 lata, które produkuje wyroby lub świadczy usługi w oparciu o nową technologię (tj. stosowaną w Polsce nie dłużej niż 3 lata); (z ang. Advanced technologies based start-ups). Wnioskodawca zobowiązany jest w takim przypadku załączyć do wniosku niezależną opinię sporządzoną przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2003 roku Nr 39, poz. 335) lub stowarzyszenie naukowo – techniczne o zasięgu ogólnopolskim, potwierdzającą okres i zakres stosowania technologii będącej przedmiotem prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.

101 Źródła dochodów PRODUKCJA ROLNICZA DOPŁATY BEZPOŚREDNIE FUNDUSZE
MIESZKAŃCÓW WSI W UNII EUROPEJSKIEJ DOPŁATY BEZPOŚREDNIE FUNDUSZE STRUKTURALNE DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZA

102 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja I Modernizacja Sektora Żywnościowego I Rozwój Obszarów Wiejskich

103 Cele SPO ROL Poprawa konkurencyjności oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora rolnego Wsparcie dla przemysłu przetwórczego w celu poprawy jego pozycji konkurencyjnej Wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

104 Działanie 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych

105 Cele działania wzrost dochodu rolniczego
poprawa konkurencyjności gospodarstw redukcja kosztów produkcji poprawa organizacji produkcji dostosowanie profilu produkcji gospodarstw do wymagań rynku zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych poprawa jakości produktów rolnych poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego i krajobrazu, zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego wsi i kultury regionalnej poprawa warunków sanitarno-higienicznych produkcji poprawa warunków utrzymania (dobrostanu) zwierząt

106 Zakres pomocy W ramach działania pomoc może być przyznana na realizację projektów, które przyczynią się do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych przez oddziaływanie na wzrost jakości produkcji, jej skalę i profil, obniżenie kosztów oraz spełnienie wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt. W ramach niniejszego działania za gospodarstwo rolne uważa się gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha lub działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

107 Pokrywane koszty budowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej oraz do przechowywania i magazynowania produktów rolnych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej i wyposażenia; zakupu lub instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia lub narzędzi do produkcji rolnej, przechowalnictwa, magazynowania, przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, w tym: sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony i nawożenia oraz zbioru roślin, ciągników rolniczych, maszyn lub urządzeń do przygotowania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyn lub urządzeń do przygotowywania, lub składowania pasz, maszyn lub urządzeń do pojenia lub zadawania pasz, urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka, urządzeń do usuwania lub składowania odchodów zwierzęcych oraz urządzeń niezbędnych do utrzymania czystości i higieny produkcji;

108 Pokrywane koszty c.d. zakupu gruntów rolnych, w części stanowiącej nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Dopuszczalny jest także zakup gruntów z nasadzeniami lub naniesieniami, przy czym warunek nie przekroczenia poziomu 10% kosztów kwalifikowalnych projektu dotyczy jedynie kosztu ziemi; zakupu budynków lub budowli, o ile zakup ten jest ściśle związany z celami projektu, w części stanowiącej nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zakup budynku lub budowli nie podlega współfinansowaniu, jeśli jego cena była wyższa od ceny rynkowej – współfinansowaniu nie podlega zakup budynków mieszkalnych); zakładania sadów lub plantacji wieloletnich, obejmujące wyłącznie zakup kwalifikowanego materiału roślinnego, wyposażenia tj. konstrukcji do podtrzymywania roślin oraz folii lub agrowłókniny do ściółkowania oraz koszty grodzenia nowozakładanych sadów lub plantacji;

109 Pokrywane koszty c.d. wyposażania pastwisk: grodzenia, budowy wiat dla zwierząt, zakupu i instalacji urządzeń do pojenia zwierząt oraz budowy ujęć wody lub jej doprowadzania; zakupu zwierząt hodowlanych (stada podstawowego) – zwierząt należących do gatunków gospodarskich, osobników hodowlanych w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; budowy, zakupu i instalacji urządzeń do nawadniania upraw – urządzeń do nawodnień ciśnieniowych łącznie z ujęciami wody oraz urządzeń zraszających, chroniących rośliny przed przymrozkami; zakupu, instalacji i budowy urządzeń służących ochronie środowiska (dotyczy projektów w zakresie składowania odchodów zwierzęcych, odpadów, mycia i czyszczenia sprzętu) poprawie warunków utrzymania zwierząt i podniesieniu standardów higienicznych produkcji rolnej;

110 Pokrywane koszty c.d. ogólne związane z przygotowaniem i realizacją projektu w wysokości do 12% pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu wymienionych w punktach 1 – 9 obejmujące: przygotowanie dokumentacji technicznej, przygotowanie dokumentacji ekonomicznej: kosztorysów, analiz ekonomicznych, planów projektów, analiz rynkowych, analiz marketingowych, zaświadczenia, pozwolenia, opłaty i wszelka dokumentacja związana z ich uzyskaniem, nadzór urbanistyczny, architektoniczny i budowlany, obsługę geodezyjną, usługi dotyczące zarządzania projektem, nabycie patentów lub licencji,

111 Beneficjenci Osoby fizyczne – właściciele lub dzierżawcy gospodarstw rolnych położonych na terenie Polski. Pomoc nie może być przyznana osobie fizycznej pobierającej emeryturę lub rentę. Osoby prawne – właściciele lub dzierżawcy gospodarstw rolnych położonych na terenie Polski, których celem zgodnie z wpisem do KRS jest prowadzenie działalności rolniczej

112 Kryteria dostępu Gospodarstwo, którego dotyczy planowana inwestycja jest prowadzone przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Gospodarstwo, którego dotyczy planowana inwestycja jest żywotne pod względem ekonomicznym lub osiągnie żywotność po zakończeniu planowanej inwestycji. Gospodarstwo, którego dotyczy projekt, stosownie do rodzaju prowadzonej produkcji, spełnia minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt lub spełni je w momencie składania końcowego wniosku o refundację Pomoc nie może być przeznaczona na projekt, który spowoduje wzrost produkcji, dla której brak normalnego zbytu rynkowego 1. Odpowiednie kwalifikacje zawodowe: Wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, Wykształcenie rolnicze na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, Wykształcenie o kierunku innym niż rolniczy na poziomie średnim lub wyższym i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym lub (dla osób posiadających wykształcenie wyższe) ukończenie studiów podyplomowych o kierunku związanym z rolnictwem, Wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe o kierunku innym niż rolniczy i co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym. Osoby prawne W chwili ubiegania się o pomoc finansową i w okresie 5 lat po jej udzieleniu Beneficjent zatrudniał do prowadzenia gospodarstwa objętego pomocą osobę o wykształceniu rolniczym na poziomie wyższym lub średnim Cudzoziemcy Wnioskodawcy, którzy nie są obywatelami Polski, pochodzący z krajów UE, mogą otrzymać pomoc finansową o ile posiadają kwalifikacje rolnicze takie, jak są wymagane przy udzielaniu pomocy inwestycyjnej rolnikom w ich kraju. 2. Kryterium żywotności Gospodarstwem żywotnym pod względem ekonomicznym jest gospodarstwo o wielkości ekonomicznej równoważnej co najmniej 4 ESU. Wartość 1 ESU odpowiada nadwyżce równej 1200 euro. Beneficjent może także udokumentować spełnienie kryterium żywotności ekonomicznej przedstawiając wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa na podstawie faktycznych danych z gospodarstwa w przypadku, gdy: 1) prowadzi ono produkcję, dla której nie określono wskaźnika SGM lub 2) w wyniku agregacji danych dla danego rodzaju działalności, wartość nadwyżki bezpośredniej liczonej przy pomocy wskaźników SGM jest niższa od wartości nadwyżki bezpośredniej liczonej na podstawie faktycznych danych z gospodarstwa; O ile gospodarstwo nie spełnia kryterium żywotności ekonomicznej w chwili składania wniosku o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązany jest przedstawić plan określający docelowy (po realizacji projektu) profil i skalę produkcji, przy czym planowana łączna nadwyżka bezpośrednia musi osiągnąć wymagany poziom 4 ESU 3. Higiena Pomoc może być również przyznana gospodarstwu, które nie spełnia standardów w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt o ile są to standardy nowowprowadzone, tj. takie, które zaczęły obowiązywać nie dawniej niż przed 36 miesiącami. W takich przypadkach gospodarstwo musi spełnić standardy nowowprowadzone w momencie, gdy beneficjent ubiega się o ostatnią płatność w ramach projektu, a zarazem w czasie nieprzekraczającym 36 miesięcy od daty, z którą standardy te stały się obowiązujące. Gospodarstwa objęte pomocą, w chwili składania końcowego wniosku o refundację, muszą być w pełni dostosowane do dotyczących je przepisów określających wymagania w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt, nawet tych, których termin wejścia w życie nastąpi później niż planowany termin zakończenia realizacji projektu. 4. Poziom produkcji W dziedzinach produkcji, dla których istnieją ograniczenia, co do wielkości produkcji ustanowione na poziomie gospodarstwa, pomoc może być przyznana na projekt, który odpowiada limitowi produkcji, jakim dysponuje to gospodarstwo. W innych sektorach, projekt skierowany na zwiększenie produkcji może otrzymać pomoc pod warunkiem przedstawienia planu sprzedaży lub umowy przedwstępnej z odbiorcą na zbyt całości produkcji wytwarzanej w gospodarstwie w sektorze, którego dotyczy projekt

113 Maksymalny poziom pomocy
Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej jednemu beneficjentowi i gospodarstwu w ramach działania, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. złotych i 50% kosztów kwalifikowalnych projektu lub 55% kosztów kwalifikowalnych projektu, jeśli beneficjent jest młodym rolnikiem lub 60% kosztów kwalifikowalnych projektu, jeśli modernizowane gospodarstwo położone jest na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub 65% kosztów kwalifikowalnych projektu, jeśli modernizowane gospodarstwo położone jest na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania jak w pkt 3) i beneficjent jest młodym rolnikiem. Oznacza to, że: 1) jeden beneficjent może otrzymać pomoc w wysokości nie wyższej niż 300 tys. zł w okresie realizacji Programu; 2) w przypadku projektów realizowanych w gospodarstwie rolnym stanowiącym współwłasność dwóch lub więcej osób, pomoc w okresie realizacji Programu może być przyznana jednemu lub więcej współwłaścicielom w łącznej wysokości nieprzekraczającej 300 tys. zł.

114 Młody rolnik W ramach tego działania za młodego rolnika uznaje się osobę fizyczną, która spełnia dwa następujące warunki: rozpoczęła po raz pierwszy samodzielne prowadzenie gospodarstwa nie dawniej niż w ciągu ostatnich 5 lat przed datą przyznania pomocy w ramach działania; w chwili, gdy po raz pierwszy rozpoczęła samodzielne prowadzenie gospodarstwa nie przekroczyła wieku 40 lat; Za termin rozpoczęcia samodzielnego prowadzenia gospodarstwa uważa się datę, od której dana osoba, po uzyskaniu pełnoletności, stała się posiadaczem samoistnym lub zależnym gruntów rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha użytków rolnych lub stała się płatnikiem podatku dochodowego z tytułu prowadzenia produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.

115 Sprzęt używany Przy zakupie używanych maszyn i narzędzi należy dołączyć : deklaracje o pochodzeniu i niedofinansowaniu z innych programów kupowanego sprzętu wycenę rzeczoznawcy certyfikat zgodności lub świadectwo homologacji Cena sprzętu nie może przekraczać wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu Sprzęt jest sprawny oraz spełnia odpowiednie normy i standardy

116 Zamówienia publiczne Koszty zadań w ramach projektów są ustalane na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego z co najmniej 3 ważnych ofert uzyskanych na podstawie zapytań skierowanych do co najmniej 5 dostawców (dotyczy zadań o wartości netto powyżej zł). Zapytanie ofertowe winno zawierać w szczególności: opis zadania; termin wykonania zadania; opis kryteriów, którymi ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów dla dokonania wyboru. Kopie zapytań ofertowych, ofert oraz uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej z nich wnioskodawca składa w instytucji wdrażającej wraz z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli wynika to z przyjętej technologii produkcji lub jeżeli zadanie dotyczy zakupu nieruchomości, możliwe jest przedłożenie jednej oferty.

117 Wymogi dodatkowe ubiegający się o dofinansowanie ma uregulowane zobowiązania podatkowe oraz zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego; ubiegający się o dofinansowanie nie jest dłużnikiem ARiMR w związku z naruszeniem przez niego zasad udzielonej mu uprzednio pomocy; projekt współfinansowany w ramach działania nie może być realizowany z udziałem innych środków publicznych przyznanych w związku z realizacją tego projektu.

118 Unikanie podwójnego finansowania
Projekty współfinansowane w ramach działań nie mogą być realizowane z udziałem innych środków publicznych, w tym kredytów lub pożyczek preferencyjnych dofinansowywanych środkami publicznymi, dotacji oraz nie mogą być dofinansowane w ramach innych programów operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

119 Działanie 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

120 Cele działania Podjęcie lub rozwój dodatkowej działalności, wykorzystującej istniejące zasoby gospodarstwa i regionu oraz uwzględniającej potrzeby rynku, stwarzać będzie warunki do rozwoju wielofunkcyjnych i trwałych ekonomicznie gospodarstw. Działanie będzie: sprzyjać tworzeniu alternatywnych źródeł dochodów; promować pozytywny wizerunek wsi i rolnictwa w społeczeństwie; sprzyjać zachowaniu zasobów przyrodniczych obszarów wiejskich; ułatwiać dostęp rolników oraz pozostałych mieszkańców wsi do usług; przyczyniać się do zwiększania opłacalności produkcji i usług w gospodarstwie

121 Zakres pomocy agroturystyka
usługi związane z turystyką i wypoczynkiem; usługi na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej; prowadzone na małą skalę przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzących w większości z własnego gospodarstwa; wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów łąkowych, leśnych, itp.) oraz zakładanie plantacji roślin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne; rzemiosło i rękodzielnictwo; drobne usługi na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich; e-commerce – sprzedaż lub promocja przez Internet produktów rolnych

122 Wysokość pomocy Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej w ramach działania, w okresie realizacji Programu, jednemu beneficjentowi i gospodarstwu rolnemu nie może przekroczyć 100 tys. złotych. Oznacza to, że: jeden beneficjent może otrzymać pomoc w wysokości nie wyższej niż 100 tys. złotych w okresie realizacji Programu; właściciele, współwłaściciele oraz domownicy ubiegający się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach jednego gospodarstwa mogą otrzymać łączną pomoc w wysokości nieprzekraczającej 100 tys. złotych w okresie realizacji programu

123 Domownik Osoba bliska rolnikowi, która spełnia następujące warunki:
ukończyła 18 lat; pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego, położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, albo w bliskim sąsiedztwie; stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy; Pomoc może być przyznana domownikowi, który jest objęty ubezpieczeniem w pełnym zakresie na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego i emerytalno-rentowego.

124 Kryteria wyboru projektów
Dochód podatkowy gminy, w której znajduje się gospodarstwo, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, kształtuje się na poziomie Nie więcej niż 75% średniej krajowej 2 pkt Powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej 1 pkt Powyżej średniej krajowej 0 pkt Bezrobocie na terenie, gdzie znajduje się gospodarstwo Gmina zagrożona szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym Bezrobocie w powiecie, w którym znajduje się gospodarstwo jest wyższe od średniej w województwie W gospodarstwie, z którym związany jest Wnioskodawca, na 1 osobę w nim pracującą przypada nie więcej niż 15 ha przeliczeniowych powierzchni użytków rolnych Gospodarstwo spełnia kryterium wielkości ekonomicznej przyjętej w PROW 2-4 ESU ( gospodarstwa niskotowarowe) Poniżej 2 ESU lub powyżej 4 ESU

125 Kryteria dostępu Projekt uzyskał co najmniej 2 punkty.
Bieżące regulowanie przez beneficjenta zobowiązań podatkowych Projekt współfinansowany w ramach działania nie może być realizowany z udziałem innych środków publicznych przyznanych w związku z realizacją Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt jest uzasadniony ekonomicznie Wspierane będą projekty realizowane w miejscowościach liczących do 5 tys. mieszkańców, należących do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich; Pomoc może być przyznana jeżeli projekty, w stosunku do których przepisy prawa nakładają taki obowiązek, spełniają lub spełniać będą wymagania w zakresie higieny produkcji, bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska oraz dobrostanu zwierząt. W przypadku projektów w zakresie podjęcia działalności agroturystycznej warunkiem przyznania pomocy jest przedstawienie opinii jednostki prowadzącej kategoryzację obiektów zakwaterowania co do zgodności projektu z wymogami standaryzacji albo w przypadku obiektów hotelarskich – przyrzeczenia zaszeregowania obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii (promesy) Jeżeli projekt dotyczy obiektu już funkcjonującego należy: 1) w zakresie agroturystyki lub usług związanych z turystyką i wypoczynkiem, obejmujących tworzenie bazy noclegowej dla turystyki wiejskiej, przedstawić dokument określający jego kategorię nadaną przez jednostkę prowadzącą kategoryzację obiektów zakwaterowania; 2) w zakresie usług hotelarskich, obejmujących tworzenie bazy noclegowej dla turystyki wiejskiej, przedstawić dokument określający jego kategorię nadaną przez jednostkę prowadzącą kategoryzację oraz potwierdzenie wpisu do ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych obiektów Na etapie wniosku o refundację (po realizacji projektu w zakresie agroturystyki lub usług związanych z turystyką i wypoczynkiem, w tym usług hotelarskich) beneficjent przedstawia dokument określający kategorię obiektu, nadaną przez jednostkę prowadzącą kategoryzację obiektów zakwaterowania.

126 Trwałość projektu Beneficjent nie może dokonać zmiany przeznaczenia projektu oraz przeniesienia na rzecz innych osób prawa własności oraz nie może zawierać umów przewidujących przeniesienie posiadania budynków, budowli, środków transportu, maszyn, narzędzi i urządzeń, wyposażenia oraz inwentarza żywego – odpowiednio nabytych, wybudowanych, zmodernizowanych z wykorzystaniem środków z pomocy finansowej przyznanej na podstawie umowy zawartej z ARiMR przed upływem 5 lat od dnia dokonania ostatniej płatności.

127 Działanie 2.6. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem

128 Cel działania poprawa lub umożliwienie rolnikom dostępu do infrastruktury technicznej; ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego; poprawa warunków sanitarno – higienicznych na obszarach wiejskich; wzrost dochodu rolniczego; poprawa organizacji produkcji rolniczej

129 Beneficjenci Osoby fizyczne, które zamieszkują bądź prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą na terenach wiejskich. Osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą na terenach wiejskich. W przypadku dróg wewnętrznych zarządcy terenu, po którym przebiegają drogi.

130 Zakres pomocy budowa lub remont połączony z modernizacją dróg wewnętrznych, w tym: dróg wewnętrznych, nie zaliczanych do żadnej z kategorii dróg publicznych, placów manewrowych, dojazdów itp., na terenie prowadzenia przez beneficjenta działalności rolniczej, budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń zaopatrzenia w wodę, ujęć wody, urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody, sieci i przyłączy wodociągowych, urządzeń regulujących ciśnienie wody

131 Zakres pomocy c.d. budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym: urządzeń do gromadzenia, odprowadzania, przesyłania i oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstwa domowego lub rolnego budowa lub remont połączony z modernizacją sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię, w tym: przyłączy do istniejącej sieci energetycznej elektroenergetycznej, gazowej, cieplnej, instalacji elektroenergetycznych, indywidualnych urządzeń zaopatrzenia w energię ze źródeł skojarzonych lub odnawialnych

132 Wysokość pomocy Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych Typy projektów
Górna granica pomocy finansowej na inwestycję (zł) Budowa lub modernizacja dróg wewnętrznych Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę 80 000 Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w energię, w tym źródeł skojarzonych i odnawialnych

133 Działanie 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

134 Cel działania Wspieranie projektów inwestycyjnych związanych z modernizacją zakładów: przetwórstwa artykułów rolnych zakładów pakowania jaj chłodnictwa mięsa rynków hurtowych

135 Wsparcie w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego
Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost jakości produktów Dostosowanie profilu i skali produkcji do wymogów konkurencyjnego rynku Obniżenie kosztów produkcji Dostosowanie do norm higienicznych, bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt

136 Wsparcie innej działalności
Wsparcie w zakładach pakowania jaj i chłodnictwa mięsa Dostosowanie do norm higienicznych i bezpieczeństwa żywności Wsparcie infrastruktury rynków hurtowych Dostosowanie infrastruktury do wymogów handlu w zakresie – wielkości, jakości towaru, opakowania oraz rodzaju oferty Chodzi o podjęcie przez rynki hurtowe aktywnej roli poprzez świadczenie usług uszlachetniających produkty rolne

137 Kryteria dostępu Zakład wykazuje żywotność ekonomiczną tj. jest zdolny do realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz dalszego prowadzenia rentownej działalności na rynku w danym sektorze. W zakładach branży przetwórstwa mleka i mięsa, które wystąpiły o okres na dostosowanie się do norm UE, standardy weterynaryjne w zakresie dostosowań strukturalnych i technologicznych muszą być spełnione po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. W zakładach niedostosowanych , wsparcie nie będzie mogło dotyczy inwestycji, które nie będą miały bezpośredniego związku z procesami dostosowawczymi. Planowana inwestycja wiąże się z korzyściami dla producentów rolnych. Udział kontraktowanych surowców od producentów krajowych (w ujęciu wartościowym) powinien wynosi nie mniej niż 40% przetwarzanych artykułów rolnych. W przypadku wzrostu mocy produkcyjnych, wykazanie bazy surowcowej i możliwości zbytu (dodatkowo uregulowane zobowiązania podatkowe i ZUS)

138 Forma i wysokość pomocy
Maksymalny poziom pomocy finansowej może sięgać do 50% łącznych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż PLN na jeden zakład . Natomiast wielkość pomocy finansowej na realizację danego projektu, nie może być niższa niż PLN. O pomoc można ubiegać się wielokrotnie w ramach posiadanego limitu wsparcia

139 Wykluczenie ze wsparcia
Inwestycje na poziomie handlu detalicznego. Inwestycje dotyczące przetwórstwa i sprzedaży produktów pochodzących z krajów trzecich. W sektorze przetwórstwa owoców i warzyw dopuszcza się wsparcie zakładu, w którym przetwarzane są surowce z krajów trzecich pod warunkiem, że: surowce te nie są produkowane w krajach Unii Europejskiej, udział tych surowców nie przekracza 30 % całości przetwarzanych produktów rolnych (w ujęciu wartościowym). Kwota pomocy finansowej ulega obniżeniu proporcjonalnie do zadeklarowanego udziału surowców pochodzących z krajów trzecich. Inwestycje, które prowadzą do produkcji ponad normalny rynek zbytu.

140 Zakres kosztów kwalifikowanych
budowa , modernizacja , lub przebudowa budynków lub budowli: produkcyjnych, magazynowych, kontroli laboratoryjnej, socjalnych, służących ochronie środowiska lub do prowadzenia handlu hurtowego; zakup lub instalacja maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży; zakup lub instalacja aparatury pomiarowej, kontrolnej, sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, w tym oprogramowanie; zakup specjalistycznych środków transportu; zakup lub instalacja urządzeń zapewniających jakość i bezpieczeństwo żywności oraz ich monitorowanie; zakup lub instalacja urządzeń służących poprawie ochrony środowiska; wprowadzenie systemów kontroli jakości, certyfikacji i atestacji; koszty ogólne, takie jak opłaty za usługi architektoniczne, inżynierskie, doradcze, badania wykonalności, zakup patentów i licencji, do wysokości 12% łącznych kosztów kwalifikowanych.

141 Koszty niekwalifikowane
Koszty zakupu gruntu i majątku nieruchomego. Koszty zakupu samochodu osobowego, urządzeń biurowych, wyposażenia biurowego z wyjątkiem oprogramowania komputerowego dla procesów technologicznych. Koszty pozyskania kredytów, koszty leasingu, dzierżawy, dzierżawy wieczystej. Podatku gruntowego, podatku VAT.

142 Procedura Wniosek o pomoc finansową z załącznikami należy złożyć w oddziale Regionalnym ARiMR Rozpatrywanie wniosku o pomoc – ocena formalna i badanie zgodności z celami i warunkami programu (wniosek odrzucony gdy jest źle wypełniony, niekompletny, złożony nieterminowo) Zawarcie umowy na realizację projektu – podpisanie w siedzibie OR ARiMR

143 Zobowiązania beneficjenta
Pełna realizacja projektu określonego w umowie zgodnie z zakresem i terminami określonymi w harmonogramie finansowo- rzeczowym. Przechowywanie całości dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję ostatniej płatności związanej z jego realizacją. Umożliwienie dokonania przez Agencję, lub innej upoważnione do tego podmioty, kontroli dokumentów lub wizytacji terenowej przez okres 5 lat od dokonania ostatniej płatności. Złożenie ankiety monitorującej.

144 Zobowiązania beneficjanta cd.
Ustanowienie zabezpieczenia prawnego wykonania umowy. Beneficjent pomocy nie dokona zmiany przeznaczenia projektu oraz sprzedaży, najmu, dzierżawy lub leasingu budynków, budowli, maszyn i urządzeń, wyposażenia, nabytych, wybudowanych, zmodernizowanych z wykorzystaniem środków z pomocy finansowej przyznanej na podstawie umowy zawartej z Agencją w okresie realizacji projektu i przed upływem 5 lat od dnia dokonania ostatniej płatności. W uzasadnionych przypadkach Agencja może udzieli zgody na odstąpienie od ww. warunków. Zmianę warunków umowy można dokonać tylko przez podpisanie przez obie strony aneksu do umowy

145 Realizacja i warunki płatności
Realizację można rozpocząć z chwilą podpisania umowy (koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie będą uznane jako kwalifikowane za wyjątkiem kosztów ogólnych) Pomoc finansowa wypłacana po realizacji projektu lub (jeśli to przewidziano w harmonogramie inwestycji) poszczególnych etapów. Podstawą płatności jest złożenie przez beneficjanta wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (m.in. kopiami opłaconych faktur dokumentującymi poniesienie kosztów)

146 Kontrola Agencja zgodnie z umową ma prawo, w okresie 5 lat od otrzymania przez beneficjenta ostatniej płatności, do kontroli nieruchomości na której realizowany jest projekt. Ma prawo do wglądu we wszystkie dokumenty związane z firmą i danym projektem Beneficjent ma obowiązek służyć niezbędnymi informacjami dla osób kontrolujących. Kontrola może być dokonywana przez pracowników Agencji i inne uprawnione podmioty

147 Sankcje Beneficjent traci prawo do pomocy finansowej, a otrzymaną pomoc jest zobowiązany zwróci w przypadku, gdy naruszy warunki umowy, a w szczególności: nie zrealizuje projektu w zakresie przewidzianym umową , dokona zmian określonego w umowie (lub aneksie do umowy) zakresu lub terminu realizacji projektu, nie udokumentuje realizacji projektu w sposób określony w umowie, po zrealizowaniu projektu beneficjent nie spełni kryterium stosownych dla rodzaju prowadzonej produkcji standardów w zakresie higieny, ochrony środowiska lub warunków utrzymania zwierząt (dotyczy przypadków, gdy ww. warunki nie były spełnione w chwili, gdy beneficjent złożył wniosek o pomoc finansową ), naruszył warunek dotyczący zachowania pierwotnego charakteru i przeznaczenia projektu oraz zakazu sprzedaży dóbr nabytych w ramach projektu przez okres 5 lat od dnia dokonania ostatniej płatności, złożył fałszywe informacje lub oświadczenia, które miały istotny wpływ na przyznanie beneficjentowi pomocy finansowej

148 Kontakt i porady Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” Fundacja – Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Mełgiewska 7-9 ul. Mickiewicza 1a Lublin Starachowice tel. (81) tel. (41) fax (81) fax. (41)


Pobierz ppt "20-209 Lublin ul. Mełgiewska 7-9 „ŚCIANA WSCHODNIA” Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” 20-209 Lublin ul. Mełgiewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google