Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY I PROCEDURY UBIEGANIA SIĘ O POMOC NA REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSROR LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW ZEGRZYŃSKI Adam Futymski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY I PROCEDURY UBIEGANIA SIĘ O POMOC NA REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSROR LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW ZEGRZYŃSKI Adam Futymski."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY I PROCEDURY UBIEGANIA SIĘ O POMOC NA REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSROR LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW ZEGRZYŃSKI Adam Futymski

2 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA ZALEW ZEGRZYŃSKI BĘDZIE PRZEPROWADZAĆ NABORY WNIOSKÓW W TERMINACH ZAPLANOWANYCH W LOKALNEJ STRATEGII ROZOWJU OBSZARÓW RYBACKICH.

3 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA POSZCZEGÓLNE NABORY WYNIKA Z PRZYJĘTEGO BUDŻETU NA REALIZACJĘ LSROR

4 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ORGANEM DOKONUJĄCYM WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ROZPATRYWANIEM WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE JEST KOMITET. KOMITET SKŁADA SIĘ Z CZŁONKÓW LGR REPREZENTUJĄCYCH SEKTOR PUBLICZNY, SPOŁECZNY, GOSPODARCZY I RYBACKI. NABÓR WNIOSKÓW POPRZEDZONY JEST OGŁOSZENIEM PUBLIKOWANYM CO NAJMNIEJ 30 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM NABORY WNIOSKÓW. LGR PROWADZI NABÓR WNIOSKÓW PRZEZ OKRES WYNOSZĄCY OD 30 DO 60 DNI

5 OCENA WNIOSKÓW PRZEZ KOMITET
CZŁONKOWIE KOMITETU DOKONUJĄ OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PODCZAS NABORU. OCENA ODBYWA SIĘ PODCZAS 2 POSIEDZEŃ, PRZY CZYM DRUGIE POSIEDZENIE ROZPATRUJE EWENTUALNE ODWOŁANIA ZŁOŻONE PO PIERWSZEJ OCENIE WNIOSKÓW. OBOWIĄZUJE ZASADA, ŻE DANY CZŁONEK KOMITETU NIE MOŻE OCENIAĆ WNIOSKU, CO DO KTÓREGO ZACHODZĄ OKOLICZNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WPŁYWAĆ NA BRAK JEGO BEZSTRONNOŚCI PRZY ROZPATRYWANIU TEJ OPERACJI.

6 OCENA WNIOSKÓW PRZEZ KOMITET
KAŻDY ZŁOŻONY WNIOSEK JEST OCENIANY POD WZGLĘDEM: ZGODNOŚCI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH SPEŁNIANIA KRYETRIÓW WYBORU PRZYJĘTYCH W LSROR STOWARZYSZENIA „LGR ZALEW ZEGRZYŃSKI”

7 KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSROR
1. REALIZACJA OPERACJI PRZYCZYNI SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CO NAJMNIEJ JEDNEGO CELU OGÓLNEGO LSROR. Cel ogólny 1: Podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska obszaru LGR jako warunku dla rozwoju rybactwa, turystyki i utrzymania jakości życia mieszkańców Cel ogólny 2: Racjonalne wykorzystanie Zalewu Zegrzyńskiego dla rozwoju gospodarczego obszaru, a zwłaszcza turystyki i rekreacji Cel ogólny 3: Rozwój rybactwa na obszarze „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”

8 KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSROR
2. REALIZACJA OPERACJI PRZYCZYNI SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CO NAJMNIEJ JEDNEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO LSROR. Cel 1.1: Edukacja ekologiczna społeczności i instytucji mających wpływ na stan środowiska Cel 1.2.: Promowanie pozytywnych, proekologicznych zachowań i upowszechnianie dobrych praktyk służących ochronie środowiska obszaru Cel 2.1.: Zdefiniowanie możliwości rozwoju turystyki i rekreacji oraz ochrony Zalewu Zegrzyńskiego Cel 2.2.: Stworzenie uspołecznionego systemu monitoringu stanu wód i pozostałych elementów środowiska Cel 2.3: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru Cel 2.4: Rozwój usług na rzecz społeczności lokalnej i odwiedzających obszar LGR Cel 3.1: Wypracowanie i promocja rozwiązań systemowych wspierających rybactwo na poziomie krajowym Cel 3.2: Ograniczenie patologii negatywnie wpływających na gospodarkę rybacką Cel 3.3: Poprawa stosunków wodnych obszaru Cel 3.4: Promocja rybactwa na obszarze i edukacja wędkarska dorosłych i młodzieży

9 KRYTERIA WYBORU OPERACJI
KRYTERIA ZAPEWNIAJĄCE WYBÓR OPERACJI DAJĄCYCH NAJLEPSZE EFEKTY Operacja realizuje więcej niż jeden cel ogólny LSROR - 20 pkt. za każdy dodatkowy cel ogólny Operacja realizuje więcej niż jeden cel szczegółowy LSROR - 10 pkt. za każdy dodatkowy cel szczegółowy Operacja ma charakter innowacyjny w skali obszaru LSROR pkt. - operacja innowacyjna w skali szerszej niż obszar LGR – 20 pkt. - operacja innowacyjna w skali całego obszaru LGR – 15 pkt. - operacja innowacyjna w skali więcej niż 1 gminy – 10 pkt. - operacja innowacyjna w skali 1 gminy – 5 pkt. - operacja nie jest innowacyjna lub jest innowacyjna w skali mniejszej niż obszar 1 gminy – 0 pkt.

10 KRYTERIA WYBORU OPERACJI
KRYTERIA ZAPEWNIAJĄCE WYBÓR OPERACJI DAJĄCYCH NAJLEPSZE EFEKTY Operacja skutkuje stworzeniem nowych miejsc pracy na obszarze poza sektorem rybactwa (w przeliczeniu na etaty średniorocznie): pkt.: - 1 miejsce pracy: 5 pkt. - 2 miejsca pracy: 10 pkt. - powyżej 2 miejsc pracy: 20 pkt. Operacja skutkuje zachowaniem miejsc pracy: 0-10 pkt. - do 2 miejsc pracy: 0-5 pkt. - powyżej 2 miejsc pracy: 5-10 pkt. Operacja przyczynia się do zachowania lub przywrócenia walorów przyrodniczych lub krajobrazowych obszaru: 0-10 pkt.

11 KRYTERIA WYBORU OPERACJI
KRYTERIA ZAPEWNIAJĄCE WYBÓR OPERACJI DAJĄCYCH NAJLEPSZE EFEKTY Operacja przyczynia się do zachowania lub przywrócenia walorów kulturowych obszaru: 0-10 pkt. Operacja wykorzystuje przyrodnicze, kulturowe, społeczne lub gospodarcze zasoby/atuty obszaru dla jego dalszego rozwoju: pkt. Operacja ogranicza słabe strony (przyrodnicze, kulturowe, społeczne lub gospodarcze) obszaru: pkt. Operacja wykorzystuje zidentyfikowane w LSROR szanse dla rozwoju obszaru: 0-10 pkt. Operacja ogranicza zidentyfikowane w LSROR zagrożenia dla rozwoju obszaru : 0-10 pkt.

12 KRYTERIA WYBORU OPERACJI
KRYTERIA ZAPEWNIAJĄCE WYBÓR OPERACJI DAJĄCYCH NAJLEPSZE EFEKTY Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy: 0-20 pkt. Zasięg oddziaływania operacji: 0-10 pkt. Udział partnerów: 0-10 pkt. Powiązania/komplementarność operacji z innymi przedsięwzięciami: 0-10 pkt. Wysokość wnioskowanego poziomu pomocy: 0-20 pkt. - maksymalny poziom pomocy: 0 pkt. - poziom pomocy do 20% niższy od maksymalnego: 0-5 pkt. - poziom pomocy do 40% niższy od maksymalnego: 6-10 pkt. - poziom pomocy więcej niż 40% niższy od maksymalnego: pkt. Wnioskodawca operacji nie jest/jest osobą poniżej 35 roku życia: 0/20 pkt. Wnioskodawca operacji nie jest/jest członkiem LGR ZZ: 0/20 pkt.

13 KRYTERIA WYBORU OPERACJI
KRYTERIA ZAPEWNIAJĄCE UWZGLĘDNIENIE INTERESÓW SEKTORA RYBACKIEGO Planowane operacje są związane z wykorzystaniem i pielęgnowaniem tradycji sektora rybactwa na obszarze LSROR 0/10 pkt. Operacja nie odwołuje się/odwołuje się do historii i tradycji rybackich na danym obszarze 0/10 pkt. Beneficjentem operacji nie jest/jest osoba lub podmiot prowadzący działalność rybacką: 0/40 pkt. Wnioskodawcą operacji nie jest/jest osoba, która utraciła miejsce pracy w sektorze rybackim: 0/40 pkt. Operacja skutkuje stworzeniem nowych miejsc pracy w sektorze rybackim: 0/40 pkt.

14 KRYTERIA WYBORU OPERACJI
KRYTERIA ZAPEWNIAJĄCE UWZGLĘDNIENIE INTERESÓW SEKTORA RYBACKIEGO Operacja skutkuje zachowaniem miejsc pracy w sektorze rybackim: 0/40 pkt. Operacja wykorzystuje atuty sektora rybackiego obszaru dla jego dalszego rozwoju: 0-30 pkt. atuty sektora rybackiego zdefiniowane w LSROR atrakcyjność Zalewu Zegrzyńskiego i rzek obszaru dla wędkarzy ze względu na dobry stan ichtiofauny (ilość i zróżnicowanie gatunkowe) jeden podmiot, o dużym potencjale organizacyjnym, prowadzący gospodarkę rybacką

15 KRYTERIA WYBORU OPERACJI
KRYTERIA ZAPEWNIAJĄCE UWZGLĘDNIENIE INTERESÓW SEKTORA RYBACKIEGO Operacja ogranicza słabe strony sektora rybackiego obszaru: pkt. słabe strony sektora rybackiego stagnacja sektora wynikająca z braku środków wielu, nie zawsze świadomych i zdyscyplinowanych, użytkowników (wędkarzy) słaba infrastruktura turystyczno-wędkarska (pomosty, tanie noclegi) (postępująca) zabudowa linii brzegowej brak pełnej rejestracji presji wędkarskiej ograniczona podaż świeżej ryby z Zalewu kłusownictwo wyjadanie ryb przez kormorany (nadmierna ich populacja)

16 KRYTERIA WYBORU OPERACJI
KRYTERIA ZAPEWNIAJĄCE UWZGLĘDNIENIE INTERESÓW SEKTORA RYBACKIEGO Operacja wykorzystuje zidentyfikowane w LSROR szanse dla rozwoju sektora rybactwa: 0-30 pkt. szanse dla rozwoju sektora rybactwa zidentyfikowane w LSROR korzystne z punktu widzenia użytkowników (wędkarzy) położenie przy aglomeracji warszawskiej rosnąca popularność wędkarstwa w Polsce możliwość wykorzystania środków PO RYBY na rozwój sektora i obszarów zależnych kampanie medialne promujące spożycie ryb występowanie licznych jezior i starorzeczy

17 KRYTERIA WYBORU OPERACJI
KRYTERIA ZAPEWNIAJĄCE UWZGLĘDNIENIE INTERESÓW SEKTORA RYBACKIEGO Operacja ogranicza zidentyfikowane w LSROR zagrożenia dla rozwoju sektora rybactwa: 0-30 pkt. zagrożenia dla rozwoju sektora rybactwa zidentyfikowane w LSROR nieefektywny system ochrony środowiska w Polsce społeczne przyzwolenie na niszczenie środowiska i kłusownictwo praktyki w zlewni Narwi i Bugu powodujące zanieczyszczenie Zalewu utrzymywanie przepisów chroniących gatunki ptaków i zwierząt żerujących na rybach w sytuacji nadmiernego wzrostu ich populacji porośnięte i wypłycone liczne naturalne zbiorniki wodne

18 DALSZY ETAP OCENY WNIOSKU
WNIOSKI PO OCENIENIU PRZEZ KOMITET ZOSTAJĄ UMIESZCZONE NA LIŚCIE OPERACJI W KOLEJNOŚCI ZGODNEJ Z LICZBĄ UZYSKANYCH PUNKTÓW (W KOLEJNOŚCI MALEJĄCEJ) WNIOSKI, KTÓRE ZMIEŚCIŁY SIĘ W LIMICIE PRZEWIDZIANYM DLA KONKURSU OTRZYMUJĄ DOFINANSOWANIE, CO POTWIERDZA KOMITET PODEJMUJĄC STOSOWNE UCHWAŁY. NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 45 DNIA OD DNIA UPŁYWU SKŁADANIA WNIOSKÓW WYBRANE OPERACJE (LISTY I WNIOSKI) PRZEKAZYWANE SĄ DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA.

19 DALSZY ETAP OCENY WNIOSKU
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ROZPATRUJE WNIOSEK POD WZGLĘDEM FORMALNYM W TERMINIE 2 MIESIĘCY. W UZASADNIONYCH WYPADKACH MOŻE PRZEDŁUŻYĆ OCENĘ O 30 DNI. WNIOSEK MOŻNA DWUKROTNIE UZUPEŁNIAĆ W TERMINIE 14 DNI OD DORĘCZENIA WEZWANIA. PO DOKONANIU OCENY WNIOSKODAWCA JEST ZAPRASZANY NA PODPISANIE UMOWY.


Pobierz ppt "ZASADY I PROCEDURY UBIEGANIA SIĘ O POMOC NA REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSROR LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW ZEGRZYŃSKI Adam Futymski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google