Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Konsultingowe ADVISER

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Konsultingowe ADVISER"— Zapis prezentacji:

1 Biuro Konsultingowe ADVISER
prezentuje Państwu możliwości uzyskania dofinansowania w ramach INNOTECH program NCBiR wspierający rozwój innowacji technologicznych w oparciu o współpracę sektora przemysłu z sektorem B+R Olsztyn 2011

2 Program INNOTECH jest horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech). Program jest skierowany do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

3 Program INNOTECH ma służyć pobudzeniu inwestowania przedsiębiorców w B+R (badania i rozwój) oraz wzmocnieniu współpracy pomiędzy nauką i przemysłem. Środki z budżetu nauki na dofinansowanie realizacji innowacyjnych projektów wymagających zaangażowania obu stron kierowane będą do jednostek B+R oraz do przedsiębiorców mających zdolność do zastosowania wyników badań w gospodarce. Przedsiębiorstwa działające w obszarze zaawansowanych technologii wytwarzają produkty, które wymagają znaczących nakładów na B+R, w szczególności są to produkty wykorzystujące najnowsze osiągnięcia badawcze, na przykład w obszarach technologii informatycznych, technologii materiałowych, elektroniki przemysłowej i użytkowej, biotechnologii, farmakologii.

4 Główne cele programu INNOTECH
Zwiększenie liczby opracowanych i wdrożonych innowacji technologicznych Zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce Wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami badawczymi sektora publicznego

5 Struktura programu INNOTECH
Ścieżka programowa In-Tech – to kontynuacja przedsięwzięcia „IniTech” z pewnymi modyfikacjami, które mają zapewnić większą współpracę między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami Ścieżka programowa Hi-Tech – nowe przedsięwzięcie skierowane do MŚP ukierunkowane na wsparcie przemysłu zaawansowanych technologii, warunkującego rozwój gospodarki kraju

6 Obszar dofinansowania INNOTECH
InTech HiTech Rodzaje projektów Projekt obejmujący prace B+R (faza A) i prace przygotowawcze do wdrożenia (faza B) (faza A) Projekt obejmujący prace B+R i prace przygotowawcze do wdrożenia realizowane jako zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji

7 InTech HiTech Rodzaje zadań Wnioskodawcy
Badania przemysłowe Prace rozwojowe Prace przygotowawcze do wdrożenia (w szczególności: dokumentacja wdrożeniowa, testy, certyfikaty, badania rynku, zabezpieczenie praw własności przemysłowej) (zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji) Wnioskodawcy Konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy (co najmniej jedna jednostka naukowa nie będąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden przedsiębiorca) Przedsiębiorcy (MŚP i duże firmy) Centra naukowo - przemysłowe Przedsiębiorcy MŚP

8 Warunki dofinansowania INNOTECH
Warunkiem podstawowym dofinansowania jest opracowanie projektu zakładającego wprowadzenie do praktyki gospodarczej innowacyjnego rozwiązania, opartego o polskie know – how, Pomoc publiczna jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem projektu (wniosek o dofinansowanie składany w konkursie jest wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej), Dla ścieżki programowej In-Tech dofinansowanie fazy B jest uwarunkowane akceptacją wyników fazy A i potwierdzeniem możliwości ich wdrożenia, Dla ścieżki programowej Hi-Tech projekt musi dotyczyć obszaru zaawansowanych technologii.

9 Czas realizacji projektu maks. 3 lata faza B maks. 1 rok
InTech HiTech Czas realizacji projektu maks. 3 lata faza B maks. 1 rok (raport z wdrożenia po 2 latach od zakończenia projektu) maks. 2 lata Maksymalne dofinansowanie projektu 10 mln 5 mln Współpraca przedsiębiorcy z jednostką naukową współpraca realizowana w konsorcjum lub zamawianie usług badawczych w publicznej jednostce naukowej; w przypadku realizacji projektu przez konsorcjum, konieczne jest zaangażowanie finansowe przedsiębiorcy w realizację zadań badawczych; zamawianie usług badawczych w publicznej jednostce naukowej

10 Zasady wsparcia INNOTECH Instrumenty wsparcia i intensywność wsparcia
InTech HiTech Instrumenty wsparcia i intensywność wsparcia Faza A – badawcza, badania przemysłowe, prace rozwojowe Jednostki naukowe jako partner w konsorcjum – dofinansowanie zadań do 100% kosztów kwalifikowalnych Przedsiębiorstwa (małe/mikro, średnie i duże) pomoc publiczna na B+R badania przemysłowe – podstawowy poziom 50% kosztów kwalifikowalnych PM (maks. 80%) PŚ (maks. 75%) PD (maks. 65%) prace rozwojowe - podstawowy poziom 25% PM (maks. 60%) PŚ (maks. 50%) PD (maks. 40%) Prace badawcze Przedsiębiorstwa (małe/mikro i średnie) badania przemysłowe - podstawowy poziom 50% kosztów kwalifikowalnych PM (maks. 80%) PŚ (maks. 75%) prace rozwojowe-podstawowy poziom 25% PM (maks. 60%) PŚ (maks. 50%)

11 Instrumenty wsparcia i intensywność wsparcia
InTech HiTech Instrumenty wsparcia i intensywność wsparcia Faza B – prace przygotowawcze do wdrożenia (wsparcie komercjalizacji) dofinansowanie stanowi pomoc de minimis i wynosi nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych dofinansowanie udzielane jest pod warunkiem akceptacji raportu po fazie A; fazę B może realizować tylko przedsiębiorca prace przygotowawcze do wdrożenia dofinansowanie stanowi pomoc publiczną na zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji - maks Euro w okresie 3 lat na usługi obejmujące w szczególności: koszty korzystania ze specjalistycznej aparatury badawczej, testy, certyfikaty, badań rynku, doradztwa w zakresie TT, IPR, licencjonowania

12 Harmonogram konkursu na rok 2012
styczeń pierwszy nabór wniosków wstępnych luty ocena wniosków wstępnych, ogłoszenie wyników I etapu marzec nabór wniosków pełnych kwiecień ocena wniosków pełnych maj ogłoszenie wyników konkursu, podpisywanie umów, rozpoczęcie finansowania projektów, ewaluacja Programu czerwiec drugi nabór wniosków wstępnych lipiec sierpień wrzesień październik ogłoszenie wyników konkursu, podpisywanie umów, rozpoczęcie finansowania projektów styczeń - grudzień finansowanie i monitorowanie realizacji projektów wyłonionych w kolejnych naborach

13 Nadzór na realizacją programu będzie sprawował Dyrektor NCBiR lub osoba przez niego upoważniona.
Prace przygotowawcze do wdrożenia programu w zakresie opracowania dokumentacji konkursowej oraz przygotowania systemu OSF będą realizowane przez Dział Komercjalizacji Wyników Badań i Wsparcia Rozwoju Kadry Naukowej we współpracy z Działem Zarządzania Programami Badań Stosowanych oraz Ośrodkiem Przetwarzania Informacji. Zarządzanie wdrażaniem Programu w zakresie przeprowadzania naboru wniosków, przygotowania umów oraz monitorowania realizacji projektów będzie powierzone Kierownikowi Działu Komercjalizacji Wyników Badań i Wsparcia Rozwoju Kadry Naukowej.

14 Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!
Biuro Konsultingowe ADVISER proponuje Państwu pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, nadzorowaniu procesu aplikacyjnego, rozliczaniu dotacji oraz przeprowadzeniu audytu zewnętrznego Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!

15 Jan Łazor Biuro Konsultingowe ADVISER ul. Żółta 10a, lok. 18
Olsztyn tel tel. kom


Pobierz ppt "Biuro Konsultingowe ADVISER"

Podobne prezentacje


Reklamy Google