Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja szkoły. Zadania szkoły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja szkoły. Zadania szkoły"— Zapis prezentacji:

1 Misja szkoły. Zadania szkoły
21 stycznia 2012 r.

2 Cele: Określenie wizji i misji szkoły oraz uwarunkowań ich realizacji.
Zaprojektowanie misji szkoły na wybranym etapie kształcenia. Nakreślenie przez uczestników kursu wizerunku /obrazu szkoły XXI wieku.

3 Treści Zdefiniowanie pojęć: misja i wizja.
Zadania misji. Czynniki wpływające na ostateczne brzmienie misji. Misja i wizja w szkole jako dwa nieodłączne aspekty działania szkoły. Zadania szkoły na poszczególnych etapach kształcenia. Przykładowe misje i wizje wybranych szkół. Prace koncepcyjne w grupach, projektowanie – tworzenie misji szkoły. Prezentacja prac. Pokazanie odmienności, oryginalności pracy szkół na poszczególnych etapach kształcenia. Wizerunek szkoły XXI wieku.

4 Wizja - definicje Wizja – to marzenie, jaka mogłaby być nasza szkoła, z jednoczesnymi odpowiedziami na fundamentalne pytania związane z naszym życiem zawodowym, po co jesteśmy tu i teraz? Po co wybraliśmy ten zawód? Co damy ludziom z siebie, co w nas wartościowe i piękne? Wyraźnie akcentowana jest nasza podmiotowość. Bo to my tworzymy wizję naszego miejsca pracy, a nie jest ona dana odgórnie.

5 Wizja - definicje Wizja, to marzenie, pragnienie.... Jest to obraz przyszłości pozbawiony uwarunkowań, potencjału, możliwości, którymi przedsiębiorstwo dysponuje. Jest to punkt w przyszłości z jednej strony realny, a jednocześnie na tyle daleki, że wzbudza entuzjazm i koncentrację wysiłków dla tworzenia nowej rzeczywistości ... wychodząc od przyszłości do teraźniejszości. Dzięki temu są pomijane współczesne problemy, trudności i uwarunkowania. M. Cieślicki, Podstawy organizacji i zarządzania w oświacie, W: Vademecum menedżera oświaty. Praca zbiorowa pod red. Cz. Plewki i H. Bednarczyka, Radom 2000, s

6 Wizja - definicje Wizja szkoły to zatem nasze uzgodnione w społeczności szkolnej marzenia o naszej szkole i stanowiące trwałe w czasie wartości. Wizja – to … trwałe wartości w czasie, a misja – to projektowanie zmian i planowanie realizacji tych zmian, co w efekcie ma nas przybliżać do naszej wizji.

7 Wizja - definicje Wizja to trwałe wartości w dłuższym okresie i odpowiedź na przykładowe pytania: Po co i dla kogo jesteśmy tu i teraz w naszym życiu zawodowym? Co damy młodym ludziom w naszej miejscowości? O jakiej szkole marzymy? A oto przykładowe odpowiedzi: Zapewniamy naszym uczniom radosny, wszechstronny, zdrowy i bezpieczny rozwój. Uczymy kochać nasze środowisko przyrodnicze, naszą kulturę i tradycje. Naszym największym dobrem jest dobro ucznia, przygotujemy go do odniesienia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Wizja to nie budynek tylko odpowiedzi na podstawowe pytania, ważne pytania, dotyczące edukacji.

8 Wizja - ma pokazywać, jacy będą nasi absolwenci w wyniku kilkuletniego pobytu w szkole
Na przykład uczeń: NABYWA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DO POWODZENIA W DALSZEJ EDUKACJI, JEST AKTYWNY, SPRAWNY, TWÓRCZY I PRACOWITY, JEST OPTYMISTYCZNY, OTWARTY NA INNYCH, JEST KULTURALNY, KOLEŻEŃSKI, USPOŁECZNIONY, NIE ZACHOWUJE SIĘ AGRESYWNIE, DBA O ESTETYKĘ POMIESZCZEŃ, JEST UCZCIWY, NIE KŁAMIE, SZANUJE CUDZĄ WŁASNOŚĆ, UMIE DBAĆ O SWOJE ZDROWIE, NIE ULEGA UŻYWKOM, POTRAFI ROZWIĄZYWAĆ RÓŻNORODNE PROBLEMY W SWOIM I CUDZYM DZIAŁANIU, SZANUJE ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, KOCHA SWOJĄ RODZINĘ, SZANUJE I KOCHA SWÓJ KRAJ ORAZ SWĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ, MYŚLI KATEGORIAMI CZŁOWIEKA EUROPY I ŚWIATA.

9 Wizja ucznia Wizja – to holistyczne postrzeganie działania szkoły.
W szkole znajdują się ważne dokumenty, z których istotne są zwłaszcza: podstawy programowe, szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy, standardy i wskaźniki kuratora oświaty, statut szkoły.

10 Misja Czym tak naprawdę jest misja? Jakie jest jej zadanie?
Jakie czynniki wpływają na ostateczne brzmienie misji? Czym różni się od często wspólnie z nią prezentowanej wizji?

11 Misja - definicje Misja jest integralną częścią programu edukacyjnego szkoły. Pozwala nakreślić nie tylko zasadniczy cel szkoły, ale również dbać o wewnętrzną spójność programu nauczania, projektów edukacyjnych i postaw ludzi z procedurą działania, strategią rozwoju szkoły i budżetem. Misja szkoły umożliwia ukierunkowanie naszego zmierzania do urzeczywistnienia wizji szkoły.

12 Misja - definicje W naszym języku misja kojarzy się nam z posłannictwem, uduchowieniem, jakąś nadzwyczajną rolą dziejową. Tymczasem w języku angielskim misja oznacza przede wszystkim zadanie do wykonania. Zamiast misja czytamy czasem o programie jakościowego rozwoju na dwa-trzy lata szkolne.

13 Misja - definicje Misja określa co ludzie mają robić i czym się mają kierować – a tego nie jest w stanie opisać żaden zbiór przepisów i regulacji administracyjnych. Misja daje przestrzeń, w której mogą rozwijać się osobiste motywacje ludzi do podejmowania zadań związanych z celami, np. szkoły. Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze.

14 Zadania misji Do zadań misji należy:
Informowanie otoczenia o działalności i celach szkoły oraz o tym co szkoła robi dla społeczeństwa. Pełnienie roli drogowskazu przy podejmowaniu decyzji i planowaniu. Przewodzenie w codziennej pracy nauczyciela.

15 Misja. Zadanie nr 1 Informowanie otoczenia Ciekawym sposobem na nawiązanie kontaktu z uczniami może być przedyskutowanie z nimi misji szkoły. Zapoznanie się z ich oczekiwaniami i opiniami. Rodzicom trzeba pokazywać, w jaki sposób misja wpływa na szkolną rzeczywistość i metody postępowania z ich dziećmi. Uczulać na wagę celów ujętych w misji.

16 Misja. Zadanie nr 2 Pełnienie roli drogowskazu
Każde planowanie długo- czy krótkofalowe musi nawiązywać do misji. Najpierw trzeba formułować misję i wizję, później tworzyć plan rozwoju szkoły. Również organizacje szkolne powinny uwzględniać misję w tym, co robią. Misja wskazuje kierunek rozwoju, określa dokąd powinna zmierzać szkoła.

17 Misja. Zadanie nr 3 Przewodzenie w codziennej pracy nauczyciela
Przypominanie pracownikom, jaka jest obrana przez szkołę droga oraz nakłanianie do refleksji nad tym, co się robi. Ważne jest aby nauczyciele pamiętali o misji swojej szkoły, analizowali swoje postępowanie i próbowali ten ideał osiągnąć.

18 Misja będzie spełniać swoje zadania, gdy ...
Jej ustalenie i wprowadzenie będzie poprzedzone uświadomieniem pracowników, czym jest misja i jak ważną pełni rolę w procesie kształtowania przyszłości szkoły. Kadra nauczycielska będzie znać misję, rozumieć ją i zgadzać się z nią. Do misji warto nawiązywać na spotkaniach z młodzieżą i rodzicami.

19 Wizja i misja jako dwa nieodłączne aspekty działania szkoły
Są to dwa różne pojęcia. Odmienne pod względem horyzontu czasowego i możliwości realizacji deklaracji w nich przedstawionych. Misja jest wyznaczana na rok, dwa, trzy lata maksymalnie. Wyraźnie widać, że misja to nic innego jak po prostu program działania do wykonania w jakimś czasie. Misja: „Choć także jest … zorientowana na przyszłość, to powstaje z ukierunkowania od teraźniejszości do przyszłości .... Zmiana ... powoduje weryfikację i modyfikację sformułowania misji. Z tych przyczyn sformułowanie misji jest co 1-3 lat rozpatrywane...”

20 Zadania szkoły na poszczególnych etapach kształcenia Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach

21 Misja - przykład Misja – SG, G. SPP
Dziecku potrzebny jest ruch, powietrze, światło, zgoda, a i coś jeszcze spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności, otwarte okno. Janusz Korczak Misja – SG, G. SPP S - szanuje drugiego człowieka i chroni jego środowisko P - przekazuje uniwersalny system wartości O - otwarta jest na potrzeby uczniów Ł - łagodzi stresy związane z codziennym podejmowaniem obowiązków E - efektywnie przygotowuje do następnego etapu edukacyjnego C - czynnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności Z - zapewnia bezpieczeństwo N - naucza odpowiedzialności A - aktywnie uczestniczy w procesie wychowania

22 MISJA szkoły X - przykład
Misja szkoły średniej X Szkoła X dostarcza każdemu uczniowi różnorodną ofertę edukacyjną, przekazywaną w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Promujemy rozwój samodyscypliny, wewnętrznej motywacji oraz dążenie do doskonałości w procesie uczenia się. Szkoła X aktywnie włącza rodziców i społeczność lokalną w pracę nad rozwojem u uczniów umiejętności bycia niezależnym i samowystarczalnym dorosłym człowiekiem, który odniesie sukces i odpowiedzialnie wniesie swój wkład w rozwój globalnej społeczności.

23 Nowoczesna szkoła na Ujeścisku w Gdańsku

24 Wykorzystana literatura:
Cieślicki M., Podstawy organizacji i zarządzania w oświacie, W: Vademecum menedżera oświaty. Pod redakcją Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2000, s Jankowski B, Jaka szkoła? – rzeczywistość, wizja, W: B. Celarek, M. Dąbrowski, B. Jankowski, D. Obidniak, J. Żmijski, PROGRAM NOWA SZKOŁA. Materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych. Projektowanie, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 1999, s Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Talik-Orłowska A., Czym jest misja? „Dyrektor Szkoły” 2004, nr 3, s Wlazło S., Jakościowa wizja szkoły, W: Jakościowy rozwój szkoły, MarMar, Wrocław 2002. Wlazło S., Wizja i misja w szkole. „Dyrektor Szkoły” 2004, nr 7-8, s


Pobierz ppt "Misja szkoły. Zadania szkoły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google