Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa"— Zapis prezentacji:

1 Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa
Opracowanie projektów w ramach RPO WM Prowadzący: Alina Szklaruk

2 RPO Instytucja Wdrażająca - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych www. mazowia .eu Dokumenty: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Szczegółowy Opis Priorytetów Zasady kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM Wytyczne sporządzania studium wykonalności Wzór biznes planu Postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko

3 Priorytety Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego (jednostki naukowe, szkoły wyższe) Działanie 1.2. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka (przedsiębiorcy) Działanie 1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą (jst i ich jednostki, podmioty wykonujące usługi na zlecenie jst, podmioty działające w oparciu o umowę zgodnie z ustawą o PPP) Działanie 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (instytucje otoczenia biznesu, fundusze pożyczkowe/poręczeniowe)

4 Priorytety Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości (przedsiębiorcy)
Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym (przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki badawcze, ngo, instytucje otoczenia biznesu) Działanie 1.7. Promocja gospodarcza (jst i ich związki i jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, ngo powiązane z biznesem, instytucje regionalne wspierającepromocję regionu, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jst) Działanie 1.8. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik –BAT (MŚP)

5 Priorytety Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu (jst i ich związki i jednostki organizacyjne, szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, ZOZ-y, NGO, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, kościoły i związki wyznaniowe, spółki z większościowym udziałem jst) Działanie 2.2. Rozwój e- usług (szkoły wyższe, jednostki naukowe, jst, ZOZ-y, Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, , jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną) Działanie 2.3. Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP (mikro i MSP)

6 Priorytety Priorytet III. Regionalny system transportowy
Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa ( jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, podmioty działające na podstawie ustawy o PPP) Działanie 3.2. Regionalny transport publiczny drogowa ( jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, podmioty działające na podstawie ustawy o PPP, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jst) Działanie 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza ( spółki z udziałem jst zarządzające portami lotniczymi, państwowy organ zarządzający ruchemlotniczym)

7 Priorytety Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa (jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, podmioty działające na podstawie ustawy o PPP, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jst, podmioty wybrane w drodze Ustawy PZP i wykonujące usługi na zlecenie jst) Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi (jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, podmioty działające na podstawie ustawy o PPP, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jst, podmioty wybrane w drodze Ustawy PZP i wykonujące usługi na zlecenie jst, podmioty podległe MON, ZOZ-y)

8 Priorytety Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka (jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jst, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, przedsiębiorcy, ZOZ-y, jednostki naukowe, szkoły wyższe, instytucje kultury, organy adm. rządowej, osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, ngo, kościoły i związki wyznaniowe, parki narodowe i krajobrazowe) Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu (jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jst, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, podmioty wybrane w drodze Ustawy PZP, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Regionalny w Warszawie, Główny Inspektorat/Ochrony Środowiska i wojewódzkie, Komenda Głowna i wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, parki narodowe i krajobrazowe, spółki wodne)

9 Priorytety Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Działanie 5.1. Transport miejski (jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, przedsiębiorcy wykonujący zlecenia jst w zakresie transportu publicznego) Działanie 5.2. Rewitalizacja miast (jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, spółki z większościowym udziałem jst, instytucje kultury, szkoły wyższe, ngo, kościoły i ich związki wyznaniowe, TBS, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organy adm. rządowej , podmioty działające o zapisy Ustawy PPP, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną)

10 Priorytety Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.1. Kultura (jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, ngo, kościoły i ich związki wyznaniowe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, podmioty działające o zapisy Ustawy PPP, instytucje kultury) Działanie 6.2. Turystyka ( jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, instytucje kultury, kościoły i ich związki wyznaniowe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, ngo, PGL Lasy Państwowe, przedsiębiorcy sektora turystyki, podmioty działające o zapisy Ustawy PPP

11 Priorytety Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia (jst i ich związki i stowarzyszenia, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, grupowe i indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie, ngo, , kościoły i ich związki wyznaniowe) Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji (jst i ich związki i stowarzyszenia, ngo, osoby prawne i fizyczne prowadzące placówki oświatowe, szkoły wyższe publiczne i niepubliczne) Działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej (1. opieka społeczna: jst, ngo, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie stosunku Państwa do Kościoła 2. stacjonarna opieka paliatywna/hospicja: jst i ich związki i stowarzyszenia, ngo, ZOZ-y, podmioty działające o zapisy Ustawy PPP, kościoły i ich związki wyznaniowe)

12 Metoda matrycy logicznej (LogFrame)

13 Metoda matrycy logicznej
Narzędzie zarządzania programami/ projektami powstałe we wczesnych latach 70-tych na potrzeby USAID. Obecnie jest de facto standardem stosowanym w wielu programach UE w fazach: przygotowywania projektów, ich monitorowania i oceny. Dotyczy to zwłaszcza programów pomocy zewnętrznej UE.

14 Metoda matrycy logicznej
Jest to narzędzie służące: sformułowaniu konsekwentnego i realistycznego programu/projektu jako pomoc w sprawnym zarządzaniu programem/realizacji projektu sformułowaniu punktów odniesienia do monitorowania i oceny osiągnięć/wyników programu/projektu

15 Etapy budowania matrycy
Analiza interesariuszy (stakeholders) Analiza problemów Analiza celów Analiza strategii

16 Jak utworzyć drzewo problemów? (1)
Uwagi: Problemy muszą być sformułowane jako negatywne sytuacje 2. Problemy muszą być rzeczywiste a nie przyszłe czy wyimaginowane 3. Pozycja problemu w hierarchii nie odnosi się do jego ważności 4. Problem nie jest wynikiem braku rozwiązania ale istniejącą negatywną sytuacją

17 Jak utworzyć drzewo problemów? (2)
Krok 1: Identyfikacja głównych problemów charakteryzujących istniejącą sytuację (burza mózgów) Krok 2: Wybór pojedynczego problemu startowego/głównego Krok 3: Identyfikacja problemów związanych z problemem startowym Krok 4: Ustanowienie hierarchii przyczynowo skutkowej Problemy, które bezpośrednio powodują problem startowy umieszczone są na poniżej Problemy , które są bezpośrednimi efektami problemów startowych są umieszczone powyżej

18 Jak utworzyć drzewo problemów? (3)
Krok 5: Postąpić analogicznie z wszystkimi innymi problemami Krok 6: Połączyć problemy strzałkami ilustrującymi związki przyczynowo skutkowe Krok 7: Przejrzeć diagram i weryfikować jego poprawność i kompletność

19 Drzewo problemów SKUTKI Problem startowy PRZYCZYNY

20 Analiza celów (1) Technika służąca:
opisowi przyszłego stanu rzeczy, który zaistnieje po rozwiązaniu problemów identyfikacji potencjalnych rozwiązań przekształceniu aspektów negatywnych w pozytywne Krok 1: Przeformułuj wszystkie negatywne sytuacje w analizie problemów w sytuacje pozytywne, które są: pożądane osiągalne

21 Analiza celów (2) Krok 2: Zamień relacje przyczynowo-skutkowe w relacje środki-cele Krok 3: Jeśli konieczne: • przeformułuj stwierdzenia; • dodaj nowe cele jeśli wydają się one właściwe i konieczne do osiągnięcia celu na wyższym poziomie; • usuń cele, które nie są odpowiednie lub konieczne.

22 Drzewo celów CELE CEL ŚRODKI

23 CEL powinien być SMART:
Specific – konkretny, powinien wskazywać na jedno oczekiwane osiągnięcie Measurable – mierzalny, efekt powinien być zauważalny i dać się łatwo opisać w kryteriach ilościowych lub możliwie tego najbliżej tego kryterium Achievable/available – osiągalny, powinien być tak sformułowany aby można było, wyobrazić efekt, do którego prowadzi Realistic – realistyczny, możliwy do zrealizowania Timed - określony w czasie

24 Metoda matrycy logicznej(1)
Kolumna pierwsza (Intervention logic – logika przedsięwzięcia) – Opis podstawowych elementów projektu ilustrujący główne relacje środek - cel pomiędzy nimi. Każdy ze wskazanych poziomów winien logicznie wynikać z poziomu hierarchicznie niższego. 

25 Metoda matrycy logicznej(2)
Kolumna druga (Objectively verifiable indicators – obiektywnie weryfikowalne wskaźniki osiągnięć) - operacyjne definicje wskaźników, które posłużą do oceny powodzenia realizacji projektu. Wskaźniki te winny być weryfikowalne

26 Metoda matrycy logicznej(3)
Kolumna trzecia (Sources of verification/information – źródła weryfikacji/informacji) - Dane o źródłach informacji, które pozwolą na pomiar/ocenę wskaźników osiągnięć projektu i co za tym idzie weryfikację czy założone wartości/charakterystyki tych wskaźników zostały osiągnięte. Mogą to być wewnętrzne dokumenty projektu, dane zewnętrzne np. oficjalne statystyki bądź wyniki specjalnych badań.

27 Metoda matrycy logicznej(4)
Kolumna czwarta (Assumptions and Risks – założenia i czynniki ryzyka) – Definicje ograniczeń/uwarunkowań projektu w odniesieniu do istotnych czynników, które są poza kontrolą zarządzających projektem a które są istotne dla pomyślnej jego realizacji i uzyskania założonych rezultatów oraz osiągnięcia założonych celów oraz dla trwałości jego wyników. Chodzi o czynniki, których zaistnienie jest prawdopodobne ale nie całkiem pewne.

28 Trwałość projektu Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji tj.: modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej

29 Trwałość projektu Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie, co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b. Powyższe przepisy dotyczą projektów infrastrukturalnych oraz projektów, w których dokonywany jest zakup sprzętu lub wyposażenia. Spełnienie obowiązku trwałości projektu podlega monitoringowi.

30 Kwalifikowalność wydatków
Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Uszczegółowienie RPO WM) Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowaniania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013 Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z dnia 31 lipca 2006 r. L 210/25),

31 Kwalifikowalność Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 t. jedn.) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, z późn. zm.), Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą o VAT”, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970, z późn. zm.)

32 Okres kwalifikowalności
Początek - 1 stycznia 2007 r. Koniec - 31 grudnia 2015 r. Ostateczny okres kwalifikowania wydatków jest określony w Umowie o dofinansowanie projektu Data poniesienia wydatku: Środki pieniężne – data obciążenia rachunku Amortyzacja – data dokonania odpisu amortyzacyjnego Wkład rzeczowy – data wniesienia wkładu Kompensata – data uznania kompensaty

33 Wydatki kwalifikowalne
Faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności Zostały faktycznie udokumentowane Zgodne z postanowieniami PRO WM Niezbędne do realizacji projektu Poniesione racjonalnie i efektywnie Przewidziane w budżecie projektu Zgodne z zasadami kwalifikowalności oraz prawem krajowym i wspólnotowym

34 Dokumentowanie wydatków
Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej lub ewidencjonowania dokumentów Posiadanie dokumentów księgowych lub równoważnych , dowodów zapłaty, protokołów odbioru robót Wypłata zaliczki na podstawie wniosku o zaliczkę (zaliczka płatna w 100% jst, 95% zaliczka + 5 % refundacja pozostałym) Polecenie księgowania – amortyzacja Akt notarialny- zakup gruntów Wartość wyceny –wkład rzeczowy

35 Zakaz podwójnego finansowania
Zrefundowanie tego samego wydatku z różnych funduszy Odzyskanie VAT-u kwalifikowalnego Zakup środka trwałego ze środków krajowych, a następnie zrefundowanie otrzymanie refundacji ze środków EFRR na wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych

36 Projekt generujący dochód
Całkowity koszt przekracza 1 mln EUR.Są to projekty: obejmujące inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków wszelkie inne odpłatne świadczenie usług Projektami generującymi dochody nie są projekty, które podlegają zasadom pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis

37 Pomoc publiczna Występuje gdy spełnione są łącznie następujące warunki: transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, transfer jest selektywny - powoduje uprzywilejowanie określonych podmiotów lub wytwarzanie określonych dóbr, w efekcie transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji, transfer wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

38 Pomoc publiczna Nie ma znaczenia forma prawna Beneficjenta. Pomocą publiczną może być również transfer dokonany na rzecz takich podmiotów jak organizacje pozarządowe, spółki komunalne, a nawet jednostki samorządu terytorialnego, które wykonują działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego. Istotny jest fakt, czy działalność jest wykonywana w warunkach faktycznej lub potencjalnej konkurencji. Pomoc de minimis nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi lub nie zakłóca konkurencji (200 tys. EUR na 3 lata, sektor transportowy 100 tys. EUR)

39 Wydatki kwalifikowalne: VAT ,wkład niepieniężny
Podatek VAT, jeśli nie można odzyskać Wkład niepienięnżny: wkład niepieniężny polega na wniesieniu nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, wartość wkładu niepieniężnego może zostać w niezależny sposób wyceniona oraz - jeśli zaistnieje taka konieczność – zweryfikowana, w wyniku realizacji projektu nieruchomość zmieni swoje przeznaczenie lub funkcje

40 Dokumentacja projektowa
biznes plan lub studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko, mapy lub szkice lokalne sytuujące projekt inna niezbędna dokumentacja techniczna lub finansowa, z wyjątkiem wypełnienia formularza Wniosku o dofinansowanie projektu.

41 Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
środek będzie ujęty w ewidencji księgowej Beneficjenta, podmioty nieprowadzące ewidencji powinny założyć rejestr z numerem i nazwą środka środek trwały nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z dotacji krajowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez Beneficjenta. Dokumentem poświadczającym ten fakt może być oświadczenie ostatniego sprzedawcy. wartości niematerialne i prawne będą ujęte w ewidencji księgowej

42 Amortyzacja odpisy amortyzacyjne dotyczą aktywów, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywane do jego wdrażania kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu odpisy amortyzacyjne zostały dokonane zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w przypadku środków trwałych, wydatki poniesione na ich zakup nie zostały zgłoszone jako wydatki kwalifikowalne, ani też zakup środka trwałego nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z dotacji krajowych w ciągu 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu środka trwałego na potrzeby projektu

43 Zakup gruntu kwalifikowalny tylko do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu (w przypadku projektów współf. ze środków EFRR wyższy udział procentowy dopuszczalny jest w projektach związanych z ochroną środowiska naturalnego, za zgodą IZ RPO WM), cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, a jego wartość jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego nieruchomość jest wykorzystywana tylko do celów realizacji projektu nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu, zakup nieruchomości został przewidziany we Wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w Umowie o dofinansowanie projektu.

44 Zakup nieruchomości zabudowanej
cena nabycia nieruchomości zabudowanej nie przekracza jej wartości rynkowej, a wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego nieruchomość jest wykorzystywana tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu zakup nieruchomości został przewidziany we Wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w Umowie o dofinansowanie projektu

45 Leasing Wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest część raty leasingowej związanej ze spłatą kapitału dobra leasingowanego przez Beneficjenta, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu Kwalifikowalne są tylko raty, których termin płatności przypada na okres ponoszenia wydatków kwalifikowanych

46 Do współfinansowania kwalifikują się następujące formy leasingu:
a) leasing finansowy b) leasing operacyjny c) leasing zwrotny Wydatkami niekwalifikującymi się są wydatki związane z umową leasingu, m.in: a) marża finansującego, b) odsetki od refinansowania kosztów, c) opłaty ubezpieczeniowe,

47 Koszty ogólne Koszty ogólne to koszty, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi. Do kategorii kosztów ogólnych należą m. in.: opłaty czynszowe, koszty administracyjne, opłaty za energię, ogrzewanie. Koszty ogólne kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem, że: kalkulacja tych kosztów jest oparta na rzeczywistych kosztach związanych z realizacją danego projektu lub rzeczywistych kosztach projektu tego samego typu koszty te zostały wyodrębnione jako odpowiednia proporcja kosztów związanych bezpośrednio z realizacją projektu, zgodnie z należycie uzasadnioną, rzetelną i bezstronną metodologią.

48 Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi
opłaty finansowe: otwarcie oraz prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego, opłaty od transakcji wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację Umowy o dofinansowanie projektu wydatki poniesione na doradztwo: prawne, finansowe lub techniczne wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu wydatki poniesione na usługi w zakresie księgowości zlecone zewnętrznemu wykonawcy, opłaty notarialne

49 Instrumenty inżynierii finansowej
Wspieranie instrumentów inżynierii finansowej: funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, fundusze gwarancyjnych funduszy pożyczkowych funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich tj. funduszy inwestujących w partnerstwa publiczno-prywatne i inne projekty ujęte w zintegrowanym planie na rzecz rozwoju obszarów miejskich Wydatki w ramach instrumentów inżynierii finansowej ponoszone są zgodnie z przepisami art. 44 Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1083/2006 oraz art Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006.

50 Menedżer projektu Zakup usług menedżera projektu, których zakres obejmuje : koordynację zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, monitorowanie i rozliczenie projektu, w tym sporządzanie wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu, księgowy projektu Max. 2% kwalifikujących się wydatków. Zakup usług nie dotyczy Działań 1.1, 1.2, 1.4 i 1.6.

51 Koszty wynagrodzeń zaangażowanie nowych osób na potrzeby realizacji projektu (na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub mianowania) oddelegowanie, lub zmiana zakresu czynności wcześniej zatrudnionych pracowników do realizacji nowych zadań dotyczących realizacji projektu w przypadku Działania 1.1 i 1.2 średnie miesięczne wynagrodzenie brutto osoby zaangażowanej na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub mianowania nie przekracza pięciokrotności płacy minimalnej Beneficjent powinien posiadać regulamin wynagrodzeń

52 Koszty wynagrodzeń wydatki związane z dodatkami, nagrodami, premiami oraz rocznym wynagrodzeniem dodatkowym mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli: ich poniesienie wynika z regulaminu wynagrodzeń przyjętego przez Beneficjenta zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowania wydatków dla danego projektu wydatek poniesiony na tzw. trzynastą pensję kwalifikowalny proporcjonalnie do okresu, wykonywania zadania związanego z realizacją projektu

53 Koszty wynagrodzeń Dla celów kontroli należy prowadzić ewidencję spraw, którymi dany pracownik zajmował się w danych okresach miesięcznych Do umów z zakresu prawa pracy oraz innych podstaw nawiązania stosunku pracy nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, jak również nie stosuje się trybu przetargu zgodnego z Kodeksem cywilnym

54 Wydatki niekwalifikowalne
Cross-financing (nie przewiduje się w RPO WM) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut kary i grzywny, a także wydatki poniesione w związku z procesami sądowymi (z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot niezależnie wypłaconych po akceptacji IZ RPO WM) oraz z realizacją ewentualnych postanowień wydanych przez sąd odsetki od zadłużenia, koszty kredytu, zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków wspólnotowych lub z dotacji krajowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka trwałego przez Beneficjenta

55 Wydatki niekwalifikowalne
podatek VAT, który może zostać odzyskany zakup gruntu przekraczający 10% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych (wyższy udział procentowy jest dopuszczalny w projektach związanych z ochroną środowiska naturalnego, za zgodą IZ RPO WM) wypełnienie formularza Wniosku o dof. projektu wydatki związane z umową leasingu transakcje opłacone w formie gotówkowej w kwocie przekraczającej 15 000 euro (bez względu na liczbę wynikających z ich przeprowadzenia płatności) wykonanie nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego w przypadku pracowników zatrudnionych przez Beneficjenta na umowę o pracę

56 Studium wykonalności Powinno składać się z następujących elementów:
Wnioski Definicja celów projektu Identyfikacja projektu Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych Analiza finansowa Analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna) Analiza wrażliwości i ryzyka Analiza instytucjonalna w tym trwałość projektu Analizy specyficzne dla danego projektu/sektora Pomoc publiczna Analiza oddziaływania na środowisko

57 Biznes plan Powinien składać się z następujących elementów:
Informacje ogólne o wnioskodawcy Plan marketingowy Zatrudnienie i personel Planowana inwestycja Sytuacja ekonomiczno - finansowa

58 Dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania na środowisko
Dokumentacja zgodna z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia r. przygotowanymi przez MRR (trwa proces dostosowywania prawa polskiego do wspólnotowego) Dyrektywę Rady z dnia r. nr 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa OOŚ) Dyrektywę Rady z dnia r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa Siedliskowa) Dyrektywę Rady z dnia r. nr 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa Ptasia) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)

59 Warunki wypłaty i rozliczenia dofinansowania w formie zaliczki
Zaliczka w wysokości 100% dofinansowania –projekty władne samorządów, pozostałe podmioty 95%, a 5 % refundacja Przedłożenie wniosku o płatność zaliczkową Rozliczenie 100% otrzymanej transzy przed otrzymaniem kolejnej Zwrot niewykorzystanej części transzy Rozliczenie wnioskiem o płatność Rozliczenie zaliczki w ciągu 10 dni od otrzymania

60 Ocena wniosków Ocena strategiczna – na podstawie kryteriów strategicznych, punktowa Ocena merytoryczna (ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna) –pod kątem kryteriów merytorycznych horyzontalnych , punktowa Ocena wykonalności, na podstawie kryteriów wykonalności , ocena 0/1 Negocjacje mogą przebiegać tylko w obszarze wykonalności finansowej

61 Ocena w trybie konkursowym zamkniętym bez preselekcji
Odbywa się jednoetapowo –ocena wykonalności 0/1, gdy 0 wniosek odpada Oceny wykonalności i merytoryczna są dokonywane przez tych samych ekspertów Z projektów pozytywnie ocenionych, min. 60% punktów powstaje lista rankingowa

62 Ocena w trybie konkursowym zamkniętym z preselekcją
1 etap Ocena merytoryczna (może być dokonywana przez tych samych ekspertów co wykonalności) Powstaje lista projektów, przekazana Zarządowi Województwa) Zarząd po dokonaniu analizy bieżących potrzeb tworzy listę rankingową 2 etap Ocena wykonalności

63 Ocena strategiczna Oceniają dwaj losowo wybrani pracowanicy Mazowieckiego biura Planowania Regionalnego wpisani do odnośnej bazy Ocena punktowa max. 35 punktów, dokonywana po ocenie formalnej Może odbywać się równolegle do oceny merytorycznej

64 Ocena merytoryczna Dokonuje 4 ekspertów:2 –ocena strategiczna, 2 merytoryczna i wykonalności Końcowa ocena stanowi średnią arytmetyczną liczby punktów nadanych podczas danej oceny Ponowna ocena, gdy różnica punktów pomiędzy dwoma ekspertami wynosi od 30% wartości punktów Ponowna ocena, gdy eksperci oceniający wykonalność ocenią O i 1 Do uzupełnienia przez beneficjenta w ciągu 14 dni rozbieżności pomiędzy wnioskiem a załącznikami (wychwycone przez ekspertów)

65 Ocena projektów indywidualnych
Projekty ujęte w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych dla RPO województwa Ocena jednoetapowa –równolegle strategiczna, merytoryczna i wykonalności, dokonywana przez tych samych ekspertów Projekty z pow. 60 % maks. Liczby punktów i pozytywną oceną wykonalności przekazywane na posiedzenie Zarządu Województwa

66 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej


Pobierz ppt "Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google