Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE STRUKTURALNE"— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE STRUKTURALNE

2 PROGRAMY

3 DO KAŻDEGO PROGRAMU OPRACOWANO:
PROGRAMY DO KAŻDEGO PROGRAMU OPRACOWANO: Szczegółowe opisy priorytetów - . Uzupełnieniem tego może być również dokumentacja konkursowa, przygotowywana przed rozpoczęciem każdego konkursu na projekty

4 Kwota środków zarezerwowanych na realizację Programu [mld euro]
PROGRAMY Kwota środków zarezerwowanych na realizację Programu [mld euro] Infrastruktura i Środowisko 37,6 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 17,2 Regionalne Programy Operacyjne 16,5 Kapitał Ludzki 11,5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 9,7 Europejska Współpraca Terytorialna 8,5 Rozwój Polski Wschodniej 2,3 Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 0,9 Pomoc Techniczna 0,6

5 PROGRAMY Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko na lata (PO IiŚ) Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej infrastruktura techniczna: energetyka dostarczanie wody usuwanie ścieków usuwanie odpadów transport

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
PROGRAMY Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Wszystkie działania realizowane w ramach tego PO mają wpływać na zwiększenie konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Wdrażanie celów odbywać się będzie poprzez realizację projektów miękkich, takich jak szkolenia, seminaria, programy rozwojowe, doradztwo. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym.

7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)
PROGRAMY Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. W ramach POIG wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki naukowe, które chcą pomóc firmom we wdrażaniu najnowszych rozwiązań technologicznych. Projekt powinien być związany z innowacyjnością produktową (wytworzenie nowego, lepszego produktu), procesową (wytworzenie produktu w inny, nowocześniejszy sposób), marketingową lub organizacyjną.

8 16 REGIONALNYCH PROGRAMOW OPERACYJNYCH
Inwestycje ze środków RPO, należy zrealizować na terenie danego województwa. Priorytety w poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych są do siebie zbliżone. Zazwyczaj w ich ramach można pozyskać na dofinansowanie na inwestycje związane ze zdrowiem, edukacją, rozwojem miast, turystyką, społeczeństwem informacyjnym, promocją regionu, rozwojem firm, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw

9 PROGRAMY W ramach E W T partnerzy wyznaczają spośród siebie partnera wiodącego (beneficjenta). Partner ten ponosi odpowiedzialność za właściwą realizację całego przedsięwzięcia.

10 Programy Współpracy Transgranicznej
Projekty mogą być różnorodne, ale zawsze chodzi o wspólne przedsięwzięcia z inną instytucją czy jednostką samorządu terytorialnego po drugiej stronie granicy. W projektach tych ważny jest efekt, tzw. transgraniczności. Oznacza to, że pomysł musi mieć oddziaływanie i przynosić korzyści, zarówno dla Polski, jak i drugiego kraju, skąd pochodzi partner.

11 Programy Współpracy Transnarodowej
Europa Środkowa - oprócz Polski w tym programie uczestniczą: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina (wybrane regiony). Duże projekty dotyczące np. ochrony środowiska, odnowienia zniszczonych, zaniedbanych miast czy promowania rozwoju gospodarki. Realizowane przedsięwzięcia mają najczęściej charakter nieinwestycyjny. Polegają m.in. na opracowywaniu i wdrażaniu strategii, przygotowaniu dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji o znaczeniu ponadnarodowym, wypracowywaniu koncepcji nowoczesnych rozwiązań z dziedziny transportu, rozwoju miast, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, tworzenia sieci współpracy, wymiany doświadczeń. W projektach musi uczestniczyć przynajmniej 3 finansujących partnerów z 3 krajów, z których co najmniej dwa to państwa członkowskie Unii Europejskiej leżące w obszarze Programów Region Morza Bałtyckiego lub Europa Środkowa.

12 Program Współpracy Międzyregionalnej
INTERREG IV C, którego zasięg terytorialny obejmuje 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegię i Szwajcarię. Duże projekty dotyczące ochrony środowiska, wymiany doświadczeń w zakresie wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy. co najmniej 3 kraje, w tym przynajmniej dwóch partnerów musi pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. Rekomendowana liczba partnerów zaangażowanych w projekt jest ściśle związana z intensywnością i charakterem planowanej współpracy. Projekt powinien wiązać się z: innowacyjnością, badaniami i rozwojem technologii, przedsiębiorczością, społeczeństwem informacyjnym, zatrudnieniem i kwalifikacjami, środowiskiem naturalnym oraz zapobieganiem ryzyku, a w szczególności kwestiami związanymi z zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi, gospodarką wodną, gospodarką odpadami, różnorodnością biologiczną oraz zachowaniem dziedzictwa naturalnego, energetyką, zrównoważonym transportem, dziedzictwem kulturowym i krajobrazem.

13 W jakiej dziedzinie chcemy realizować projekt?
WYBÓR DZIEDZINY W jakiej dziedzinie chcemy realizować projekt?

14 WYBÓR DZIEDZINY Edukacja Badania i Rozwój
Zatrudnienie i integracja społeczna Ochrona środowiska

15 WYBÓR DZIEDZINY Społeczeństwo informacyjne Rozwój lokalny
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw Gospodarka odpadami

16 NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE EDUKACJI POWINIEN POLEGAĆ NA:
1. EDUKACJA NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE EDUKACJI POWINIEN POLEGAĆ NA: Adaptacja obiektów na cele dydaktyczne Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów dydaktycznych, obiektów infrastruktury socjalnej (np. akademiki, bursy, internaty, stołówki), infrastruktury naukowo-badawczej wykorzystywanej w zajęciach dydaktycznych (w tym laboratoria, biblioteki) oraz infrastruktury sportowej w szkołach wyższych i placówkach szkolnych Intensyfikacja transgranicznego transferu wiedzy Kształcenie językowe Nawiązywanie i rozwój współpracy w zakresie edukacji Opracowywanie i realizacja programów nauczania Rozwój edukacji i zasobów ludzkich Rozwój wspólnych usług edukacyjnych Wspieranie modelowych projektów z zakresu praktycznej nauki zawodu Wspieranie wspólnych przedsięwzięć transgranicznych w obszarze edukacji, sportu i kultury Wspieranie współpracy transgranicznej pomiędzy uniwersytetami i szkołami wyższymi Współpraca i szkolenia w zakresie ochrony zdrowia i środowiska

17 1. EDUKACJA NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE EDUKACJI MOŻEMY REALIZOWAĆ W:
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Działanie 5.4 kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Działanie: 1.3 Transfer technologii i innowacji Działanie: 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

18 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
1. EDUKACJA NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE EDUKACJI MOŻEMY REALIZOWAĆ W: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Poddziałanie: Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Poddziałanie: Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli -projekty konkursowe Poddziałanie: Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe Poddziałanie: Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe Poddziałanie: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Działanie: 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu b+r i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Poddziałanie: Rozwój dialogu obywatelskiego Poddziałanie: Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego Działanie: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Poddziałanie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie: 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

19 NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE EDUKACJI MOŻEMY REALIZOWAĆ W:
1. EDUKACJA NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE EDUKACJI MOŻEMY REALIZOWAĆ W: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Kierunek: 1.3 Profilaktyka zagrożeń Kierunek: 2.1 Rozwój przedsiębiorczości Kierunek: 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji Kierunek: 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne

20 NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE B+R POWINIEN POLEGAĆ NA:
2. BADANIA + ROZWÓJ NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE B+R POWINIEN POLEGAĆ NA: Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie w sprzęt jednostek naukowych wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry naukowej Doradztwo mające na celu podniesienie poziomu transferu technologii z nauki do gospodarki Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji Opracowanie wzorów przemysłowych Poprawa dostępu do wiedzy naukowej Przekształcanie przedsiębiorstw w centra badawczo-rozwojowe Tworzeniu infrastruktury zaplecza badawczo - rozwojowego w przedsiębiorstwach wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry naukowej Wdrożenie wyników prac B+R Wsparcie na rzecz rozwoju B+R, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach Wspieranie innowacji i transferu technologii Wspieranie transgranicznej współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i rozwojowymi, w tym w zakresie tworzenia sieci współpracy Wyposażenie w środki i zasoby związane z badaniami stosowanymi i pracami rozwojowymi Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej Zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach

21 Program dla Europy Środkowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2. BADANIA + ROZWÓJ NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE B+R MOŻEMY REALIZOWAĆ W: Program dla Europy Środkowej Obszar interwencji: P1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji Obszar interwencji: P1.2 Tworzenie możliwości dla rozprzestrzeniania i stosowania innowacji Obszar interwencji: P1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie: Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Poddziałanie: Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Działanie: 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Działanie: 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie: 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Poddziałanie: Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie: Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej

22 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Współpracy Międzyregionalnej
2. BADANIA + ROZWÓJ NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE B+R MOŻEMY REALIZOWAĆ W: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie: Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe Działanie: 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu b+r i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Program Współpracy Międzyregionalnej Priorytet: 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy Priorytet: 2 Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku

23 3. Zatrudnienie i integracja społeczna
NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE ZATRUDNIENIA I INTEGRACJI SPOLECZNEJ POWINIEN POLEGAĆ NA: Dostosowanie do zmieniających się potrzeb zintegrowanego rynku pracy Przeciwdziałanie negatywnym procesom mającym miejsce na rynkach pracy Rozwój wspólnych systemów rynku pracy i świadczeń socjalnych Wspieranie działań instytucji i organizacji rynku pracy Zwiększenie mobilności mieszkańców

24 3. Zatrudnienie i integracja społeczna
NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA MOŻEMY REALIZOWAĆ W: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie: Projekty na rzecz społeczności romskiej Poddziałanie: Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie: Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Poddziałanie: Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych Poddziałanie: Rozwój dialogu obywatelskiego Poddziałanie: Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego Poddziałanie: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Działanie: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszrach wiejskich Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie: Wsparcie ekonomii społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

25 3. Zatrudnienie i integracja społeczna
NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA MOŻEMY REALIZOWAĆ W: Program dla Europy Środkowej Obszar interwencji: P1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Kierunek: 2.1 Rozwój przedsiębiorczości Kierunek: 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Działanie: 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

26 NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA POWINIEN POLEGAĆ NA:
4. Ochrona środowiska NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA POWINIEN POLEGAĆ NA: Budowa infrastruktury ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym Budowa ścieżek dydaktycznych, punktów, wież widokowych, tablic informacyjnych Działania mające na celu promocję bioróżnorodności i ochronę przyrody w obszarze pogranicza (włączając NATURA 2000) Działania z zakresu poprawy jakości wód, ochrony przyrody, ochrony środowiska, krajobrazu klimatu, redukcji obciążeń i zagrożeń środowiskowych, jak i działania przygotowujące (m. in. Ochrona przeciwpowodziowa na rzekach granicznych w formie wspólnych koncepcji ochrony przeciwpowodziowej, transgraniczne plany emisji spalin) Inwestycje i działania towarzyszące ochronie przed katastrofami Inwestycje i działania towarzyszące ochronie przed klęskami żywiołowymi i zwalczaniu katastrof

27 NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA POWINIEN POLEGAĆ NA:
4. Ochrona środowiska NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA POWINIEN POLEGAĆ NA: Ochrona gatunków zagrożonych Ochrona i wykorzystywanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego, miejsc, krajobrazów i tradycji dla rozwoju regionalnego i lokalnego Ochrona siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych Opracowywanie i przygotowywanie projektów, wspólnych koncepcji związanych z infrastrukturą środowiskową Opracowywanie i przygotowywanie wspólnych koncepcji i projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa środowiskowego w obszarze przygranicznym Opracowywanie strategii ochrony i wykorzystywanie naturalnych zasobów, obszarów i krajobrazów Planowanie lokalne w sytuacjach kryzysowych Projekty związane z poprawą jakości powietrza Redukcja obciążeń i zagrożeń środowiskowych

28 NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA POWINIEN POLEGAĆ NA:
4. Ochrona środowiska NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA POWINIEN POLEGAĆ NA: Rekultywacja terenów zdegradowanych Rozwój strategii w zakresie ochrony środowiska Stworzenie systemu zarządzania ryzykiem Tworzenie współpracy pomiędzy instytucjami ekologicznymi, a także sieci współpracy pomiędzy instytucjami z zakresu ochrony środowiska Udrażnianie korytarzy ekologicznych Wdrożenie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom Wspieranie źródeł energii zmniejszających negatywne oddziaływania na środowisko Wspólne badania, testowanie i przygotowywanie pilotażowych inwestycji, wymiana wiedzy, opracowywanie i wdrażanie wspólnych działań Wspólne programy na rzecz ochrony środowiska Zachowanie różnorodności gatunkowej Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń środowiskowych Zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom i programy w zakresie ochrony gatunków roślin i zwierząt Zarządzanie krajobrazem kulturowym i kształtowanie społecznych postaw proekologicznych Zwiększanie zdolności reagowania i zapobiegania klęskom naturalnym i środowiskowym

29 4. Ochrona środowiska NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA
MOŻEMY REALIZOWAĆ W: Program dla Europy Środkowej Obszar interwencji: P3.1 Rozwój wysokiej jakości środowiska poprzez zarządzanie zasobami naturalnymi i dziedzictwem oraz ich ochroną Obszar interwencji: P3.4 Wspieranie ekologicznych, przyjaznych środowisku technologii działań Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie: 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej Działanie: 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych Działanie: 5.3 Opracowanie planów ochrony Działanie: 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

30 Program Współpracy Międzyregionalnej
4. Ochrona środowiska NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA MOŻEMY REALIZOWAĆ W: Program Współpracy Międzyregionalnej Priorytet: 2 Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Kierunek: 1.2 Ochrona środowiska Kierunek: 1.3 Profilaktyka zagrożeń Kierunek: 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki

31 5. Społeczeństwo informacyjne
NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO POWINIEN POLEGAĆ NA: Budowa i unowocześnianie systemów informacyjnych Budowa lub doskonalenie istniejących baz danych Budowa, rozbudowa bezpiecznych i szerokopasmowych sieci współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi/krajowymi Modelowanie i optymalizacja procesów w administracji publicznej Monitorowania szerokiego zakresu zjawisk w połączeniu z projektami budowlanymi Opracowanie i utworzenie systemów informacji oraz systemów informacji kulturalnej i turystycznej Projekty na rzecz poprawy dostępności do ICT Przygotowanie instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów Realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej

32 5. Społeczeństwo informacyjne
NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO POWINIEN POLEGAĆ NA: Roboty budowlane dotyczące obiektów i infrastruktury technicznej niezbędnej dla tworzenia/unowocześniania sieci i systemów telekomunikacyjnych/informatycznych Rozbudowa sieci telekomunikacyjnych Rozwój i wdrażanie wspólnych usług elektronicznych Tworzenie oraz rozwijanie publicznych rejestrów referencyjnych (w tym geograficznych systemów informacji przestrzennej (GIS) Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu Tworzenie stron internetowych, portali i administrowanie nimi, hosting i utrzymanie domen Tworzenie wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych bibliotek, czytelni Wspieranie e-learning i e-business Wyposażenie centrów zarządzania sieciami oraz Regionalnego Centrum Danych

33 5. Społeczeństwo informacyjne
NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO MOŻEMY REALIZOWAĆ W: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie: 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych Działanie: 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Działanie: 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie: Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie: Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej Poddziałanie: Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

34 5. Społeczeństwo informacyjne
NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO MOŻEMY REALIZOWAĆ W: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Kierunek: 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej Kierunek: 1.2 Ochrona środowiska Kierunek: 1.3 Profilaktyka zagrożeń Kierunek: 2.1 Rozwój przedsiębiorczości Kierunek: 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki Kierunek: 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji Kierunek: 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Działanie: 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie: 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

35 NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE ROZWOJU LOKALNEGO
6. Rozwój lokalny NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE ROZWOJU LOKALNEGO POWINIEN POLEGAĆ NA: Badania dotyczące rozwoju regionalnego Koordynacja i wspieranie planów zagospodarowania przestrzennego Projekty i imprezy naukowe Projekty naukowe i imprezy dotyczące planowania przestrzennego i urbanistyki Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do pełnienia funkcji gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych, kulturowych lub społecznych Regeneracja, rehabilitacja i uzupełnianie zabudowy w obszarach rewitalizacji Rekultywacja i odnowa społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych Rozwój kompetencji w dziedzinie zarządzania Uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków

36 NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE ROZWOJU LOKALNEGO
6. Rozwój lokalny NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE ROZWOJU LOKALNEGO POWINIEN POLEGAĆ NA: Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk Wymiana lub modernizacja zdegradowanej infrastruktury technicznej Wypracowanie i wdrożenie wspólnych wytycznych i programów dotyczących planowania przestrzennego i zrównoważonego wykorzystania obszarów Zabudowa zdegradowanych przestrzeni Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rewitalizowanych terenów

37 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
6. Rozwój lokalny NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE ROZWOJU LOKALNEGO MOŻEMY REALIZOWAĆ W: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie: Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Poddziałanie: Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych Poddziałanie: Rozwój dialogu obywatelskiego Poddziałanie: Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego Poddziałanie: Wsparcie ekonomii społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Poddziałanie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie: 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

38 6. Rozwój lokalny NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE ROZWOJU LOKALNEGO
MOŻEMY REALIZOWAĆ W: Program dla Europy Środkowej Obszar interwencji: P3.1 Rozwój wysokiej jakości środowiska poprzez zarządzanie zasobami naturalnymi i dziedzictwem oraz ich ochroną Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie: 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych Działanie: 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie: Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Poddziałanie: Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Działanie: 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Poddziałanie: Rewitalizacja - "duże miasta" Poddziałanie: Rewitalizacja - "małe miasta" Działanie: 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

39 Program Współpracy Międzyregionalnej
6. Rozwój lokalny NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE ROZWOJU LOKALNEGO MOŻEMY REALIZOWAĆ W: Program Współpracy Międzyregionalnej Priorytet: 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy Priorytet: 2 Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Kierunek: 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej Kierunek: 1.2 Ochrona środowiska Kierunek: 2.1 Rozwój przedsiębiorczości Kierunek: 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki Kierunek: 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne

40 7. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW POWINIEN POLEGAĆ NA: Podniesienia zdolności komunikacyjnych i kompetencji międzykulturowych małych i średnich przedsiębiorstw Przygotowywanie programów treningowych dla małych i średnich przedsiębiorstw Wspieranie i rozpowszechnianie innowacyjności Zwiększanie kwalifikacji pracowników Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych Wspieranie współpracy transgranicznej pomiędzy instytucjami biznesu i otoczenia biznesu Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo Zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego Zwiększenie zdolności wytwórczych, produkcyjnych, usługowych

41 7. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW MOŻEMY REALIZOWAĆ W: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie: Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Działanie: 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu b+r i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Poddziałanie: Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Poddziałanie: Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych Poddziałanie: Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Poddziałanie: Wsparcie ekonomii społecznej Poddziałanie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Współpracy Międzyregionalnej Priorytet: 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Kierunek: 2.1 Rozwój przedsiębiorczości

42 7. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW MOŻEMY REALIZOWAĆ W: Program dla Europy Środkowej Obszar interwencji: P1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Program Współpracy Międzyregionalnej Priorytet: 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Kierunek: 2.1 Rozwój przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Działanie: 1.3 Transfer technologii i innowacji

43 NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE GOSPODARKI ODPADAMI
8. Gospodarka odpadami NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE GOSPODARKI ODPADAMI POWINIEN POLEGAĆ NA: Budowa instalacji do odzysku biogazu, redukcja emisji biogazu powstałego w oczyszczalniach ścieków i na składowiskach Budowa, modernizacja składowisk odpadów Demontaż i unieszkodliwianie elementów zawierających azbest Likwidacja dzikich składowisk i mogilników Organizacja lub reorganizacja systemów selektywnej zbiórki odpadów Przekształcanie termiczne Rekultywacja lub likwidacja i unieszkodliwianie odpadów Selektywna zbiórka odpadów Usprawnienie gospodarki odpadami

44 8. Gospodarka odpadami NASZ PROJEKT W DZIEDZINIE GOSPODARKI ODPADAMI
MOŻEMY REALIZOWAĆ W: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Kierunek: 1.2 Ochrona środowiska Program Współpracy Międzyregionalnej Priorytet: 2 Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Poddziałanie: Rewitalizacja - "duże miasta Poddziałanie: Rewitalizacja - "małe miasta

45 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "FUNDUSZE STRUKTURALNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google