Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-deklaracje 15 lutego 2012r. Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku System e-Deklaracje – informacje podstawowe opracowała – Małgorzata Bodzak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-deklaracje 15 lutego 2012r. Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku System e-Deklaracje – informacje podstawowe opracowała – Małgorzata Bodzak."— Zapis prezentacji:

1 e-deklaracje 15 lutego 2012r. Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku System e-Deklaracje – informacje podstawowe opracowała – Małgorzata Bodzak – Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych 1

2 e-deke-deklaracjelaracje
2

3 e-dekle-deklaracjearacje
System e-Deklaracje jest systemem umożliwiającym przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. e-Deklaracje to także narzędzie nowoczesnej, efektywnej i przyjaznej administracji skarbowej. System e-Deklaracje został uruchomiony 1 stycznia 2008r., natomiast zakończenie wprowadzania systemu e-Podatki - pełnej wersji usług elektronicznych online dla obywateli i podmiotów gospodarczych, planowane jest na koniec 2012 r. e-Deklaracje są częścią e-Podatków, realizowaną w pierwszej kolejności. 3

4 e-dee-deklaracjeklaracje
Składanie deklaracji i zeznań podatkowych w formie elektronicznej: ➲ łatwe ➲ szybkie ➲ tanie 4

5 e-deke-deklaracjelaracje
Ideą wprowadzenia programu e-deklaracje ma być m.in.: Ograniczenie formalności; Oszczędność czasu; Oszczędność kosztów; Upowszechnienie elektronicznych kanałów komunikacji z administracją; Poprawa jakości świadczonych usług przez administrację 5

6 e-deklare-deklaracjeacje
Czy warto wysłać PIT-11 i PIT-40 przez system e-deklaracje? Ministerstwo Finansów, izby i urzędy skarbowe potwierdzają, że TAK, a wiceminister finansów Pan Andrzej Parafianowicz wylicza: koszty ponoszone na wysłanie listu przez Pocztę Polską to 5,65zł list z potwierdzeniem i 3,75 bez potwierdzenia. Jeśli przyjąć, że firma rozlicza kilka tysięcy informacji PIT-11 koszty te diametralnie wzrastają. 6

7 e-deklae-deklaracjeracje
Pierwszym krokiem i jedynym warunkiem przy wysyłaniu dokumentów elektronicznych jest złożenie, do właściwego dla płatnika urzędu skarbowego druku UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu). 7

8 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 nr 8 poz. 60 z późn. zm.) ➲ Ustawa z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Z 2001 roku nr 130, poz z póżn. zm.) ➲ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2007 roku nr 246 poz z późn. zm.) ➲ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku mieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Z 2009 roku nr 226 poz.1821) 8

9 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011roku w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. z 2011 Nr 286 poz. 1681) ➲ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 259, poz ze zm.) sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 259, poz. 1768) 9

10 Podstawa prawna ➲ ORDYNACJA PODATKOWA – od 01.01.2004 roku:
➲ Art. 3a. § 1. Deklaracje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie § 3 mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. ➲ § 2. Organ podatkowy lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej potwierdza, w formie elektronicznej, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. ➲ § 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, mając na względzie potrzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami podatkowymi oraz częstotliwość składania deklaracji. 10

11 Podstawa prawna ORDYNACJA PODATKOWA – od 01.01.2004 roku:
➲ Art. 3b. § 1. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać: 1) dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji określonym w odrębnych przepisach, 2) jeden podpis elektroniczny. ➲ § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 1) uchylony; 2) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań. 11

12 Podstawa prawna ➲ ORDYNACJA PODATKOWA – od 08.04.2009 roku:
➲ Art. 80a. § 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. ➲ § 2a. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników. ➲ § 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzór zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa, uwzględniając zakres pełnomocnictwa i dane identyfikujące podatnika, płatnika lub inkasenta oraz pełnomocnika. 12

13 www.e-deklaracje.gov.pl e-deklaracje
Interaktywne formularze zeznań i deklaracji podatkowych oraz szczegółowe instrukcje, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi oraz inne przydatne informacje znajdują się na stronie: 13

14 Formularz UPL-1 (3) na co zwrócić uwagę
Na pierwszej stronie formularza UPL-1(3) należy uzupełnić wszystkie pozycje umożliwiające poprawną identyfikację podmiotu jak i osoby upoważnionej. NIP, nazwa, adres siedziby to podstawowe dane W wersji Nr 3 zgłoszenia UPL wskazać należy NIP lub pesel upoważnionego, imię i nazwisko oraz adres do doręczeń. Wypełnić również należy okres obowiązywania takiego umocowania. Złożyć podpis zgodny z informacja zawartą w KRS. 14

15 Formularz UPL-1 (3) WAŻNE
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie podlega opłacie skarbowej – zwolnione na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz,U. Nr 225, poz.1635, z późn. zm.). część IV kolumna 4 pkt 5. 15

16 Co to jest podpis kwalifikowany
W wirtualnym świecie podpis elektroniczny jest odpowiednikiem podpisu własnoręcznego składanego pod dokumentem. ➲ Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub, z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. ➲ Dokument opatrzony podpisem elektronicznym ma moc prawną. 16

17 Co zapewnia podpis elektroniczny
Stosowanie podpisu elektronicznego pozwala na: ➲ zachowanie poufności – ochronę danych przed ujawnieniem wobec osób nieuprawnionych ➲ integralność – pewność, ze nikt nie ingerował w treść ➲ uwierzytelnienie nadawcy – wiarygodną identyfikację tożsamości nadawcy wiadomości ➲ niezaprzeczalność – uniemożliwienie wyparcia się określonego działania 17

18 Gdzie uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny?
Rejestr kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne (wydających e-podpis) znajduje się na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji (prowadzone przez Narodowy Bank Polski): 18

19 Kiedy wystąpi problem z e-deklaracją
Kontakt: Pomoc Techniczna systemu e-Deklaracje (pomoc w sprawie problemów technicznych przy obsłudze systemu) tel 19

20 Rośnie popularność e-deklaracji
Dane resortu finansów wskazują na coraz powszechniejsze korzystanie z możliwości załatwienia spraw z urzędem skarbowym przez internet. Styczeń Styczeń Styczeń Styczeń Styczeń 20

21 Przydatne strony www.e-deklaracje.gov.pl www.ePuap.gov.pl
21

22 POMORSKI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
Dziękuję za uwagę wykorzystane materiały Strona internetowa Ministerstwa Finansów Strona internetowa Izby Skarbowej w Krakowie Wywiad opublikowany w Gazecie Prawnej 22


Pobierz ppt "E-deklaracje 15 lutego 2012r. Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku System e-Deklaracje – informacje podstawowe opracowała – Małgorzata Bodzak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google