Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyzacja a prawo podatkowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyzacja a prawo podatkowe"— Zapis prezentacji:

1 Informatyzacja a prawo podatkowe
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w kształcie nadanym przez ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2 Informatyzacja a prawo podatkowe
Art. 3a § 1. Podania oraz deklaracje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie § 3 mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. § 2. Organ podatkowy lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej potwierdza, w formie elektronicznej, złożenie deklaracji lub podania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3 Informatyzacja a prawo podatkowe
§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, mając na względzie potrzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami podatkowymi oraz częstotliwość składania deklaracji.

4 Informatyzacja a prawo podatkowe
Art. 3b § 1. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać:  1)  dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji określonym w odrębnych przepisach,  2)  jeden podpis elektroniczny.

5 Informatyzacja a prawo podatkowe
§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:  1)  strukturę logiczną deklaracji i podań składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;  2)  sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;  3)  rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

6 Informatyzacja a prawo podatkowe
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

7 Informatyzacja a prawo podatkowe
§ 1 Rozporządzenie określa:  1)  strukturę logiczną deklaracji i podań składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;  2)  sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;  3)  rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

8 Informatyzacja a prawo podatkowe
§ 3. 1. Do określenia struktury logicznej deklaracji stosuje się format danych XML.2.

9 Informatyzacja a prawo podatkowe
§ 4. Deklaracje mogą być przesyłane za pomocą:  1)  strony internetowej, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL); przesłanie deklaracji wymaga wypełnienia formularza umieszczonego na stronie internetowej, wygenerowania na jego podstawie dokumentu w formacie XML i podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym;

10 Informatyzacja a prawo podatkowe
2)  programu udostępnionego do pobrania za pomocą szyfrowanego przy użyciu SSL protokołu HTTP pod adresem udostępnionym na stronie Biuletynu informacji Publicznej Ministerstwa Finansów; deklarację podatkową przesyła się przez wprowadzenie pliku w strukturze, o której mowa w § 7, do programu; przesłanie odbywa się przez szyfrowany przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL) protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP);

11 Informatyzacja a prawo podatkowe
  3)  niewizualnego interfejsu dostępnego na stronie, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez sieć WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL).

12 Informatyzacja a prawo podatkowe
§ 5. Strukturę logiczną urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. § 6. 1. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym. 2. Sposób opatrywania deklaracji bezpiecznym podpisem elektronicznym określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. § 6a. Przepisy § 3-6 dotyczące deklaracji stosuje się odpowiednio do podań.

13 Informatyzacja a prawo podatkowe
Art. 3c §1. Podatnik lub płatnik zamierzający składać deklaracje w formie elektronicznej:  1)  zawiadamia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie ewidencji podatników i płatników oraz  2)  wskazuje osobę lub osoby upoważnione do składania deklaracji w tej formie i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym. § 2. Podatnik lub osoba upoważniona, o której mowa w § 1 pkt 2, składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgłoszenie upoważnienia.

14 Informatyzacja a prawo podatkowe
§ 3. Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej po potwierdzeniu zgodności danych zawartych w zawiadomieniu z danymi podanymi w zgłoszeniu. Potwierdzenie następuje w formie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie może być także wydane w formie elektronicznej.

15 Informatyzacja a prawo podatkowe
§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:  1)  tryb składania oraz wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 1, uwzględniając dane identyfikujące podatnika lub płatnika, dane identyfikujące osobę upoważnioną do elektronicznego podpisywania deklaracji, a także zakres jej upoważnienia;  2)  tryb składania zgłoszenia oraz strukturę logiczną zgłoszenia, o którym mowa w § 2, uwzględniając dane identyfikujące podatnika lub płatnika, dane identyfikujące osobę upoważnioną oraz zakres jej upoważnienia do elektronicznego podpisywania deklaracji.

16 Informatyzacja a prawo podatkowe
§ 4. Zgłoszenie może być przesyłane za pomocą:  1)  strony internetowej, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL); przesłanie zgłoszenia wymaga wypełnienia formularza umieszczonego na stronie internetowej, wygenerowania na jego podstawie dokumentu w formacie XML i podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym;

17 Informatyzacja a prawo podatkowe
  2)  programu udostępnionego do pobrania za pomocą szyfrowanego przy użyciu SSL protokołu HTTP pod adresem udostępnionym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów; zgłoszenie przesyła się przez wprowadzenie pliku w formacie, o którym mowa w § 3, do programu; przesłanie odbywa się przez szyfrowany przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL) protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP);

18 Informatyzacja a prawo podatkowe
   3)  niewizualnego interfejsu dostępnego na stronie, której adres jest podany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez sieć WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL).

19 Informatyzacja a prawo podatkowe
Art. 3d. Składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), staroście, marszałkowi województwa regulują odrębne przepisy.

20 Informatyzacja a prawo podatkowe
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

21 Informatyzacja a prawo podatkowe
Art Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:  1)  ich format elektroniczny;  2)  sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej;  3)  rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

22 Informatyzacja a prawo podatkowe
Art. 144a § 1. Doręczanie pism, z wyjątkiem zaświadczeń, może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej strony, jej przedstawiciela lub pełnomocnika, jeżeli wystąpiono do organu podatkowego o doręczanie pism drogą elektroniczną. § 2. W sprawie sporządzania struktury pism w formie dokumentów elektronicznych oraz warunków organizacyjno-technicznych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

23 Informatyzacja a prawo podatkowe
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

24 Informatyzacja a prawo podatkowe
Art. 2.5 środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

25 Informatyzacja a prawo podatkowe
Art. 391 kpa § 1. Doręczenie może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona:  1)  wystąpiła do organu administracji publicznej o doręczenie albo  2)  wyraziła zgodę na doręczenie jej pism za pomocą tych środków.

26 Informatyzacja a prawo podatkowe
§ 2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, strukturę i sposób sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a także warunki organizacyjno-techniczne ich doręczania, w tym formę urzędowego poświadczania odbioru tych pism przez ich adresata oraz sposób udostępniania ich kopii, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa przy stosowaniu pism w formie dokumentów elektronicznych oraz sprawność postępowania.

27 Informatyzacja a prawo podatkowe
Art. 12 § 6 op Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:  1) wysłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za poświadczeniem przedłożenia, do organu podatkowego lub do jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej;

28 Informatyzacja a prawo podatkowe
Art. 148 § 1 op  Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. § 2. Pisma mogą być również doręczane:   1)  w siedzibie organu podatkowego;   2)  w miejscu pracy adresata - osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji;   3)   na wskazany adres poczty elektronicznej.

29 Informatyzacja a prawo podatkowe
Art. 152. § 1 op Odbierający pismo potwierdza doręczenie pisma własnoręcznym podpisem, ze wskazaniem daty doręczenia. § 2. Jeżeli odbierający pismo nie może potwierdzić doręczenia lub uchyla się od tego, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo, i przyczynę braku jej podpisu.

30 Informatyzacja a prawo podatkowe
§ 3.  W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej, doręczenie jest skuteczne, jeżeli w terminie 2 dni od dnia wysłania pisma organ podatkowy otrzyma w formie elektronicznej potwierdzenie doręczenia pisma. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ podatkowy doręcza pismo w sposób określony w art. 144.

31 Informatyzacja a prawo podatkowe
Art. 165. § 1. Postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. § 3b.  Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest dzień otrzymania żądania przez organ podatkowy lub przez jednostkę informatyczną obsługi administracji podatkowej.

32 Informatyzacja a prawo podatkowe
Art. 168. § 1 op Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) mogą być wnoszone na piśmie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, środków komunikacji elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu podatkowego lub jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu lub jednostki, a także ustnie do protokołu.

33 Informatyzacja a prawo podatkowe
§ 4.  Organ podatkowy obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda. Organ podatkowy lub jednostka informatyczna obsługi administracji podatkowej poświadcza, w formie elektronicznej, wniesienie podania za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu podatkowego. § 5.  Do podań wnoszonych w formie elektronicznej stosuje się odpowiednio przepis art. 3b.


Pobierz ppt "Informatyzacja a prawo podatkowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google