Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCY MODUŁU e-ZEFIR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCY MODUŁU e-ZEFIR"— Zapis prezentacji:

1 KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCY MODUŁU e-ZEFIR
Urząd Celny w Opolu ul. Zielonogórska 3, Opole | tel./fax:  

2 Podstawy prawne dot. elektronicznych deklaracji dla podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od kopalin. 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa – art. 3a, 3b (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zmianami) 2. Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz ze zmianami) 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zmianami) 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2012r. poz. 1083) 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2012r. Poz. 474) 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 209, poz. 1378)

3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosuje się do następujących deklaracji: Deklaracja dla podatku akcyzowego AKC4/AKC-4zo wraz ze wszystkimi załącznikami, Deklaracja dla podatku od gier POG-5 wraz ze wszystkimi załącznikami, Deklaracja dla podatku od gier POG-4 wraz ze wszystkimi załącznikami, Deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera POG-P, Informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo GHD-1, Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika AKC-P, Informacje o wyrobach w składzie podatkowym INF-A, INF-B, INF-C, INF-D, INF-F, INF-I, INF-J, INF-K, Deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej AKC-EN, Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy AKC-PA, Informacja w sprawie opłaty paliwowej, Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U, Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego.

4 Zakres funkcjonalny modułu e-ZEFIR

5 Zagadnienia Ogólne. Moduł e-Zefir jest modułem komunikacji elektronicznej Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo Księgowego ZEFIR z Podatnikami (podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od kopalin). Zadaniem modułu jest udostępnianie kanałów komunikacji elektronicznej, pozwalających na dopełnienie niezbędnych formalności, minimalizując tym samym konieczność osobistej wizyty w urzędzie. Komunikacja z modułem e-Zefir jest realizowana przez wymianę dokumentów w postaci elektronicznej w formacie XML. Struktura każdego z wymienionych dokumentów jest precyzyjnie opisana m.in. Poprzez schemat zgodny z XML Schema, słowniki oraz inne materiały udostępnione na stronie: Wszystkie przesłane do systemu dokumenty w postaci elektronicznej musza być opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym; tym samym będąc równorzędnymi z dokumentami papierowymi opatrzonymi podpisem odręcznym.

6 Format podpisu elektronicznego.
Przesyłane drogą elektroniczną deklaracje muszą być opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Na potrzeby komunikacji z modułem e-Zefir nie jest wymagany dedykowany certyfikat, dokumenty mogą być podpisywane przy użyciu certyfikatu podpisu kwalifikowanego wykorzystywanego w innych systemach, np. administracji publicznej. Podpis, niezależnie od posiadanego programu, powinien mieć format XAdES oraz typ enveloped (czyli podpis otoczony przez dokument). Podmiot przed przesyłaniem dokumentów droga elektroniczną musi zaopatrzyć się w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy certyfikatu. Po jego otrzymaniu należy zainstalować na stacji roboczej kontrolkę do obsługi tego podpisu. Wybór aplikacji jest dowolny przy założeniu odpowiedniego typu i formatu. W każdym zestawie do składania podpisu powinna znajdować się aplikacja, która pozwala złożyć podpis w wymaganym formacie i typie. Dostępna jest również bezpłatna aplikacja do podpisywania do pobrania pod adresem: Przykładowe centra certyfikowane dla elektronicznego podpisu kwalifikowanego: Unizeto Technologies S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Enigma SOI Sp. z o.o.. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., MobiCert Sp. z o.o.

7 Komunikacja Komunikacja z modułem e-Zefir jest realizowana za pośrednictwem dedykowanej strony WWW, dostępnej z poziomu strony administracji celnej bezpośrednio pod adresem Portal e-Zefir udostępnia następujące funkcje: 1. Bez logowania: przegląd/pobranie specyfikacji, słowników, reguł, instrukcji itp., wysyłanie podpisanych plików XML, pobieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) na podstawie numeru referencyjnego nadawanego przez system, 2. Z logowaniem: przegląd własnych dokumentów z ostatnich trzech miesięcy z możliwością podglądu/pobrania każdego z nich, zarządzanie kontem użytkownika. Dodatkowo moduł e-Zefir udostępnia zwrotnie kanał poczty elektronicznej. Warunkiem koniecznym aktywowania tego kanału jest zdefiniowanie adresu w dokumencie przesłanym do systemu.

8 Pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji.
Deklaracja dla podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od kopalin składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być podpisana przez pełnomocnika podatnika. Upoważnienie do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników: UPL-1 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, OPL-1 – zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa.

9 System Obsługi Formularzy Akcyzowych „SOFA”

10 Podatek akcyzowy Podatek od gier
Aplikacja „Sofa” – System Obsługi Formularzy Akcyzowych, Gier i Kopalin umożliwia bezpłatne wygenerowanie pliku xml zawierającego dane jednej z poniżej wymienionych deklaracji. Podatek akcyzowy Podatek od gier AKC-4 wraz z załącznikami AKC-4A, AKC-4B, AKC-4C, AKC-4H, AKC-4I, AKC-4J AKC-4K AKC-U AKC-WW INF POG-5 wraz z załącznikami POG-5A, POG-5C, POG-5D POG-4 wraz z załącznikami POG-4A, POG-4R POG-P GHD-1

11 W celu przetestowania aplikacji „Sofa” zainteresowane Podmioty mogą skorzystać z wersji demonstracyjnej aplikacji dostępnej na stronie: Pod powyższym adresem znajduje się również podręcznik użytkownika aplikacji „SOFA”. Zapoznanie z nim przybliży Podmiotom tematykę wysyłania deklaracji ze strony e-Zefir. Podmioty zainteresowane korzystaniem z wersji produkcyjnej aplikacji „SOFA” proszone są o kontakt na adres: podając: nazwę firmy, rodzaj deklaracji, dane kontaktowe. Po prawidłowym przesłaniu deklaracji w formacie xml w środowisku testowym Przedsiębiorca/Podatnik może pojąć decyzję o wykorzystaniu wygenerowanego pliku w środowisku produkcyjnym. Wygenerowany przez aplikację SOFA plik XML należy zapisać na dysku, podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym, a następnie wysłać przez moduł e-Zefir w zakładce „wyślij dokument”.

12 Korzyści dla podatnika wynikające z przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

13 Ułatwienia w procesie obsługi.
Skrócenie czasu załatwiania spraw. Informacja on-line o stanie sprawy (deklaracja przyjęta, zweryfikowana, odrzucona itp.). Oszczędność czasu i kosztów w zakresie: przygotowania i wysyłki dokumentów (odejście od dokumentów papierowych, ręcznego wypełniania, podpisów, pieczętowania, kopertowania, dostarczenia/wysyłki do właściwego dla podatnika urzędu celnego). Oszczędność materiałów biurowych niezbędnych do przygotowania deklaracji. Możliwość wysłania deklaracji z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Eliminowanie ryzyka nieterminowego złożenia deklaracji (wywiązanie się z obowiązku podatkowego) oraz ryzyka zagubienia bądź zniszczenia deklaracji. Bezpieczeństwo przesyłanych danych. Racjonalne wykorzystanie zasobów kadrowych Renoma w otoczeniu zewnętrznym firmy.

14 Dziękuję za uwagę Alicja Olewniczak Ekspert Służby Celnej Referat Akcyzy i Gier Urząd Celny w Opolu tel


Pobierz ppt "KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCY MODUŁU e-ZEFIR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google