Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości zastosowania bazy danych na przykładzie dyrektywy usługowej Aleksandra Rutkowska Departament Prawa Unii Europejskiej Urząd Komitetu Integracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości zastosowania bazy danych na przykładzie dyrektywy usługowej Aleksandra Rutkowska Departament Prawa Unii Europejskiej Urząd Komitetu Integracji."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości zastosowania bazy danych na przykładzie dyrektywy usługowej Aleksandra Rutkowska Departament Prawa Unii Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa, 26 listopada 2007 r. Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

2 1. Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. upoważniająca Republikę Słowenii do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Protokołu z dnia 12 lutego 2004 r. zmieniającego Konwencję paryską o odpowiedzialności osób trzecich w dziedzinie energii jądrowej z dnia 29 lipca 1960 r. 2007/727/WE 2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1331/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz dicyjanodiamidu (DCD) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej LISTOPAD 2007 19.11.2007 Przekazanie informacji na temat konieczności wdrożenia aktów prawnych UE objętych Dz. Urz. UE z 13.10.2007 – 19.10.2007 30.11.2007 Przekazanie założeń do projektu aktu wdrażającego dyrektywę 2006/123/WE pod obrady KERM GRUDZIEŃ 2007 02.12.2007 Przekazanie informacji na temat konieczności wdrożenia aktów prawnych UE objętych Dz. Urz. UE z 20.10.2007 – 02.11.2007 Wyszukaj Baza Danych Aktów Prawnych UE 1. Przekazanie założeń do projektu aktu wdrażającego dyrektywę 2006/123/WE pod obrady KERM - 30.11.2007 2. Nowe akty prawne UE do zweryfikowania (Dz.Urz, UE z 12.11.2007 – 16.11.2007) DYREKTYWY 2007 1. Dyrektywa Komisji 2007/1/WE z dnia 29 stycznia 2007r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika II do wspomnianej dyrektywy 2. Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) Jesteś zalogowany jako użytkownik: MG więcej Prace do wykonania Lista aktów we właściwości MG Akty opublikowane w Dz. Urz. UE Terminarz

3 Dołącz dokument aktu prawnego Jesteś zalogowany jako użytkownik: UKIE Uzgodnienia międzyresortowe HISTORIA PRAC LEGISLACYJNYCH Założenia do projektów wdrażających KERM RM SEJM Baza Danych Aktów Prawnych UE Tytuł aktu: Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym Status prac na aktem: nie rozpoczęte NR CELEX: 32006L0123 Dane publikacyjne: Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006 Termin transpozycji 28.12.2009 Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo współpracujące: Projektowane akty prawne wdrażająceTermin przekazania założeń na KERM Termin przekazania do uzg. międzyresort. Termin przekazania KERM Termin przekazania RM Informacja o notyfikacji 06.2009*07.2009* TABELA ZBIEŻNOŚCI terminy zaproponowane przez UKIE zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej WYMAGA WDROŻENIA NIE WYMAGA WDROŻENIA TAKNIE

4 UKIE MINISTERSTWO WIODĄCE SYSTEM BAZY DANYCH DECYZJ A WYMAGA WDROŻENIA E-MAIL MINISTERSTWO WSPÓŁPRACUJĄCE KKTD

5 Dyrektywa 2006/123/WE Jesteś zalogowany jako użytkownik: MG Uzgodnienia międzyresortowe Założenia do projektów wdrażających Baza Danych Aktów Prawnych UE Tytuł aktu: Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym Status prac na aktem: NR CELEX: 32006L0123 Dane publikacyjne: Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006 Termin transpozycji 28.12.2009 Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo współpracujące:MŚ, MSP, MS, MPiPS, MF, MEN... Projektowane akty prawne wdrażająceTermin przekazania założeń na KERM Termin przekazania do uzg. międzyresort. Termin przekazania KERM Termin przekazania RM Informacja o notyfikacji 1. Ustawa horyzontalna wdrażająca dyrektywę 2006/123/WE 2. Nowelizacja ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 3. Nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 4. Nowelizacja ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym 5. Nowelizacja ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych 01.200806.-08.200809.200811.-12.2008 TABELA ZBIEŻNOŚCI WYMAGA WDROŻENIA NIE WYMAGA WDROŻENIA rozpoczęte TAKNIE TAK NIE TAK NIE

6 Jesteś zalogowany jako użytkownik: MG Baza Danych Aktów Prawnych UE Tytuł aktu: Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym Status prac na aktem: rozpoczęte NR CELEX: 32006L0123 Dane publikacyjne: Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006 Termin transpozycji 28.12.2009 Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo współpracujące:MŚ, MSP, MS, MPiPS, MF, MEN... Tabela zbieżności Ozn. jedn. red. TreśćKonie- czne wdroże -nie Tytuł aktu prawnego Ozn. jedn. red. Treść Resort art.5 art.6 art.7 art.8 ust. 1 art.8 ust.2 art.9 ust.1 art.9 Tak Nie MG MG, MSWiA MG, resorty współp. MG, POWIADOM dodajzapiszdrukujedytujusuń

7 Dyrektywa 2006/123/WE Jesteś zalogowany jako użytkownik: MG Uzgodnienia międzyresortowe Założenia do projektów wdrażających Baza Danych Aktów Prawnych UE Tytuł aktu: Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym Status prac na aktem: rozpoczęte NR CELEX: 32006L0123 Dane publikacyjne: Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006 Termin transpozycji 28.12.2009 Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo współpracujące:MŚ, MSP, MS, MPiPS, MF, MEN... Projektowane akty prawne wdrażająceTermin przekazania założeń na KERM Termin przekazania do uzg. międzyresort. Termin przekazania KERM Termin przekazania RM Informacja o notyfikacji 1. Ustawa horyzontalna wdrażająca dyrektywę 2006/123/WE 2. Nowelizacja ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 3. Nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 4. Nowelizacja ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym 5. Nowelizacja ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych 01.200806.-08.200809.200811.-12.2008 TABELA ZBIEŻNOŚCI WYMAGA WDROŻENIA NIE WYMAGA WDROŻENIA TAK NIE TAKNIE

8 Jesteś zalogowany jako użytkownik: MG Baza Danych Aktów Prawnych UE Tytuł aktu: Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym Status prac na aktem: założenia do projektu - KERM NR CELEX: 32006L0123 Dane publikacyjne: Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006 Termin transpozycji 28.12.2009 Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo współpracujące:MŚ, MSP, MS, MPiPS, MF, MEN... POWIADOM Projektowane akty prawne wdrażająceTermin przekazania założeń na KERM Termin przekazania do uzg. międzyresort. Termin przekazania KERM Termin przekazania RM Informacja o notyfikacji 1. Ustawa horyzontalna wdrażająca dyrektywę 2006/123/WE 2. Nowelizacja ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 01.200806.-08.200809.200811.-12.2008 Założenia do projektów wdrażających TABELA ZBIEŻNOŚCI TAKNIE

9 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW WDRAŻAJĄCYCH DYREKTYWĘ 2006/123/WE (ELEMENTY WSTĘPNE) I. CELE USTAWY 1) Zmniejszenie obciążeń administracyjnych i zwiększenie przejrzystości środowiska prawnego dla prowadzenia działalności gospodarczej w RP, w szczególności uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z rejestracją i prowadzeniem przedsiębiorstwa. 2) Transpozycja przepisów dyrektywy 123/2006/WE o usługach na rynku wewnętrznym UE, w szczególności wprowadzenie przepisów gwarantujących traktatową swobodę przedsiębiorczości ( art. 43 TWE) oraz swobodę świadczenia usług (art. 49) II. OBSZARY OBJĘTE REGULACJĄ W PODZIALE PODMIOTOWYM 1. Nowe regulacje, których adresatami są organy administracji: a) stworzenie systemu PPK (ustawa horyzontalna) realizującego zadania o charakterze: ewidencyjnym - tj. dopełnienie wszelkich procedur i formalności koniecznych do podjęcia i prowadzenia działalności usługowej oraz transgranicznego świadczenia usług, (takich jak rejestracja działalności gospodarczej, rejestracja do celów podatkowych jak również okresowa sprawozdawczość (PIT-5 wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, ewidencja VAT- 7), rejestracja do celów ubezpieczenia społecznego oraz miesięczne wpłaty na składki ZUS, wprowadzenie przez przedsiębiorcę danych o zmianach w sytuacji przedsiębiorcy wymagających zmian w udzielonym zezwoleniu) administracyjnym – składanie wszelkich wniosków o uzyskanie zezwolenia niezbędnego do prowadzenia przez usługodawcę działalności usługowej w jednym PPK (z punktu widzenia przedsiębiorcy) – pośredniczenie między wnioskodawcą a stosownym organem, informacyjnym - udzielanie - w sposób jasny, jednoznaczny, - aktualnych informacji o danych kontaktowych stowarzyszeń lub organizacji, wymogach stosowanych wobec usługodawców na terenie RP, danych kontaktowych właściwych organów, sposobach i warunkach dostępu do rejestrów publicznych i baz danych dotyczących usługodawców i usług, ogólnie dostępnych środkach prawnych w przypadku sporu. b) zbudowanie systemu informatycznego obsługującego PPK: umożliwienie dopełnienia wszelkich procedur i formalności drogą elektroniczną

10 Dyrektywa 2006/123/WE Jesteś zalogowany jako użytkownik: MG Uzgodnienia międzyresortowe Założenia do projektów wdrażających Baza Danych Aktów Prawnych UE Tytuł aktu: Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym Status prac na aktem: uzgodnienia międzyresortowe NR CELEX: 32006L0123 Dane publikacyjne: Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006 Termin transpozycji 28.12.2009 Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo współpracujące:MŚ, MSP, MS, MPiPS, MF, MEN... Projektowane akty prawne wdrażająceTermin przekazania założeń na KERM Termin przekazania do uzg. międzyresort. Termin przekazania KERM Termin przekazania RM Informacja o notyfikacji 1. Ustawa horyzontalna wdrażająca dyrektywę 2006/123/WE 2. Nowelizacja ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 3. Nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 4. Nowelizacja ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym 5. Nowelizacja ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych 01.200806.-08.200809.200811.-12.2008 TABELA ZBIEŻNOŚCI WYMAGA WDROŻENIA NIE WYMAGA WDROŻENIA TAK NIE TAKNIE

11 Jesteś zalogowany jako użytkownik: MG Baza Danych Aktów Prawnych UE Tytuł aktu: Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym Status prac na aktem: uzgodnienia międzyresortowe NR CELEX: 32006L0123 Dane publikacyjne: Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006 Termin transpozycji 28.12.2009 Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo współpracujące:MŚ, MSP, MS, MPiPS, MF, MEN... POWIADOM Projektowane akty prawne wdrażająceTermin przekazania założeń na KERM Termin przekazania do uzg. międzyresort. Termin przekazania KERM Termin przekazania RM Informacja o notyfikacji 1. Ustawa horyzontalna wdrażająca dyrektywę 2006/123/WE 2. Nowelizacja ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 01.200806.-08.200809.200811.-12.2008 Projekty skierowane do uzgodnień międzyresortowych TABELA ZBIEŻNOŚCI TAKNIE

12 Jesteś zalogowany jako użytkownik: MG Tytuł aktu: Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym Status prac na aktem: uzgodnienia międzyresortowe NR CELEX: 32006L0123 Dane publikacyjne: Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006 Termin transpozycji 28.12.2009 Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo współpracujące:MŚ, MSP, MS, MPiPS, MF, MEN... Tabela zbieżności Ozn. jedn. red. TreśćKonie- czne wdroże -nie Tytuł aktu prawnego Ozn. jedn. red. Treść Resort art.20Niedyskryminacja 1.Państwa członkowskie zapewniają, że na usługobiorcę nie są nakładane dyskryminacyjne wymogi z uwagi na jego przynależność państwową lub miejsce zamieszkania. 2.Państwa członkowskie zapewniają, że ogólne warunki dostępu do usługi, udostępnione przez usługodawcę ogółowi ludności, nie zawierają dyskryminacyjnych postanowień dotyczących przynależności państwowej lub miejsca zamieszkania usługobiorcy, nie wykluczając jednak możliwości … TakUstawa horyzontalna wdrażająca dyrektywę 2006/123/WE art.XWymogi nakładane na usługobiorcę nie ograniczają korzystania z usług dostarczanych przez usługodawcę prowadzącego przedsiębiorstwo w innym państwie członkowskim lub państwie członkowskim EOG, w szczególności, poprzez obowiązek uzyskania od właściwych organów zezwolenia lub złożenia oświadczenia jak również limity wprowadzające dyskryminację w zakresie przyznawania pomocy finansowej ze względu na fakt, że usługodawca prowadzi przedsiębiorstwo w inny państwie członkowskim lub państwie członkowskim EOG MG dodajusuńedytujdrukujzapisz

13 Jesteś zalogowany jako użytkownik: MG Tabela zbieżności Ozn. jedn. red. TreśćKonie- czne wdroże -nie Tytuł aktu prawnego Ozn. jedn. red. Treść Resort art.24Informacje handlowe dostarczane przez zawody regulowane 1. Państwa członkowskie znoszą wszelkie całkowite zakazy dotyczące informacji handlowych dostarczanych przez zawody regulowane. 2. Państwa członkowskie zapewniają zgodność informacji handlowych dostarczanych przez zawody regulowane, odnoszących się, w szczególności, do niezależności, godności i uczciwości zawodowej, a także do tajemnicy zawodowej z zasadami dotyczącymi wykonywania zawodu, zgodnie z prawem wspólnotowym, w sposób odpowiadający szczególnemu charakterowi każdego zawodu. Zasady dotyczące wykonywania zawodu odnoszące się do informacji handlowych muszą... TakUstawa o doradztwie podatkowym art.38 ust.1 1. Skreślony 2. Organy podatkowe, pracownicy zatrudnieni w organach podatkowych, organy kontroli skarbowej, pracownicy urzędów kontroli skarbowej, a także minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz pracownicy Ministerstwa Finansów nie mogą w jakiejkolwiek formie reklamować konkretnego podmiotu świadczącego doradztwo podatkowe. 3. Przepis ust. 1 stosuje się również do podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w zakresie wykonywania przez te podmioty czynności doradztwa podatkowego. MF dodajusuńedytujdrukujzapisz 1. Doradca podatkowy nie może reklamować świadczonych przez siebie usług z użyciem mediów elektronicznych.

14 Dyrektywa 2006/123/WE Jesteś zalogowany jako użytkownik: MG Uzgodnienia międzyresortowe Założenia do projektów wdrażających Baza Danych Aktów Prawnych UE Tytuł aktu: Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym Status prac na aktem: KERM NR CELEX: 32006L0123 Dane publikacyjne: Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006 Termin transpozycji 28.12.2009 Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo współpracujące:MŚ, MSP, MS, MPiPS, MF, MEN... Projektowane akty prawne wdrażająceTermin przekazania założeń na KERM Termin przekazania do uzg. międzyresort. Termin przekazania KERM Termin przekazania RM Informacja o notyfikacji 1. Ustawa horyzontalna wdrażająca dyrektywę 2006/123/WE 2. Nowelizacja ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 01.200806.-08.200809.200811.-12.2008 TABELA ZBIEŻNOŚCI WYMAGA WDROŻENIA NIE WYMAGA WDROŻENIA TAKNIE TAKNIE KERM RM SEJM HISTORIA PRAC LEGISLACYJNYCH

15 Jesteś zalogowany jako użytkownik: MG Baza Danych Aktów Prawnych UE Tytuł aktu: Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym Status prac na aktem: KERM / RM NR CELEX: 32006L0123 Dane publikacyjne: Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006 Termin transpozycji 28.12.2009 Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo współpracujące:MŚ, MSP, MS, MPiPS, MF, MEN... POWIADOM Projektowane akty prawne wdrażająceTermin przekazania założeń na KERM Termin przekazania do uzg. międzyresort. Termin przekazania KERM Termin przekazania RM Informacja o notyfikacji 1. Ustawa horyzontalna wdrażająca dyrektywę 2006/123/WE 2. Nowelizacja ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 01.200806.-08.200809.200811.-12.2008 Projekty skierowane pod obrady KERM / RM TABELA ZBIEŻNOŚCI TAKNIE

16 Jesteś zalogowany jako użytkownik: MG Baza Danych Aktów Prawnych UE Tytuł aktu: Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym Status prac na aktem: skierowane do Sejmu RP NR CELEX: 32006L0123 Dane publikacyjne: Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006 Termin transpozycji 28.12.2009 Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo współpracujące:MŚ, MSP, MS, MPiPS, MF, MEN... POWIADOM Projektowane akty prawne wdrażająceTermin przekazania założeń na KERM Termin przekazania do uzg. międzyresort. Termin przekazania KERM Termin przekazania RM Informacja o notyfikacji 1. Ustawa horyzontalna wdrażająca dyrektywę 2006/123/WE 2. Nowelizacja ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 01.200806.-08.200809.200811.-12.2008 Projekty skierowane do Sejmu RP TABELA ZBIEŻNOŚCI http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf TAKNIE

17 Baza Danych Aktów Prawnych UE (www) NIETAK Tytuł aktu: Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym Status prac na aktem: skierowane do Sejmu RP NR CELEX: 32006L0123 Dane publikacyjne: Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006 Termin transpozycji 28.12.2009 Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo współpracujące:MŚ, MSP, MS, MPiPS, MF, MEN... Projektowane akty prawne wdrażająceTermin przekazania założeń na KERM Termin przekazania do uzg. międzyresort. Termin przekazania KERM Termin przekazania RM Informacja o notyfikacji 1. Ustawa horyzontalna wdrażająca dyrektywę 2006/123/WE 2. Nowelizacja ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 01.200806.-08.200809.200811.-12.2008 http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf Ozn. jedn. red. TreśćKonie- czne wdroże -nie Tytuł aktu prawnego Ozn. jedn. red. Treść Resort art.20Niedyskryminacja 1.Państwa członkowskie zapewniają, że na usługobiorcę nie są nakładane dyskryminacyjne wymogi z uwagi na jego przynależność państwową lub miejsce zamieszkania. TakUstawa horyzontalna wdrażająca dyrektywę 2006/123/WE art.XWymogi nakładane na usługobiorcę nie ograniczają korzystania z usług dostarczanych przez usługodawcę prowadzącego przedsiębiorstwo w innym państwie członkowskim lub państwie członkowskim EOG, w szczególności, poprzez obowiązek Tabela zbieżności Link do oryginału dokumentu dla obywatela

18 Dziękuję za uwagę ! Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Pobierz ppt "Możliwości zastosowania bazy danych na przykładzie dyrektywy usługowej Aleksandra Rutkowska Departament Prawa Unii Europejskiej Urząd Komitetu Integracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google