Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Europejskie Dotacje dla bibliotek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Europejskie Dotacje dla bibliotek"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Europejskie Dotacje dla bibliotek

2 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie:

3 Fundusze europejskie Fundusz Spójności Europejski Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego EFRR Europejski Fundusz Społeczny EFS Fundusz Spójności Nie należy do funduszy strukturalnych, finansuje budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska Finansuje działania na rzecz integracji zawodowej osób bezrobotnych i osób o niskich szansach na rynku pracy, szkolenia oraz projekty sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i tworzeniu nowych miejsc pracy Finansuje działania na rzecz: rozwoju infrastruktury, inwestycje sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy, projekty rozwoju lokalnego, środki pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

4 Narodowa Strategia Spójności
Narodowa Strategia Spójności (NSS)- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)- to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

5 Programy Operacyjne (PO)
Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Szczegółowe Opisy Priorytetów Programów Operacyjnych PROJEKTY

6 Dotacje dla bibliotek przyznawane są w ramach:
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

7 Lubuski Regionalny Program Operacyjny (LRPO)
Cel główny: Stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji zagrożonych obszarów, w tym obszarów wiejskich, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia większej spójności województwa.

8 Priorytety LRPO Priorytet I Rozwój Infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Priorytet VI Pomoc techniczna

9 Lubuski Regionalny Program Operacyjny
Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej Cel działania Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności kulturowej i turystycznej województwa lubuskiego na arenie krajowej oraz międzynarodowej

10 Lubuski Regionalny Program Operacyjny
Działanie 5.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej Cel działania Zapewnienie dogodnych warunków infrastrukturalnych dla rozwoju potencjału turystyczno-kulturowego ośrodków lokalnych.

11 Działanie 5.1, 5.2 LRPO Typy realizowanych projektów
Między innymi: rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, modernizacja, adaptacja historycznych i zabytkowych obiektów i zespołów obiektów wraz z ich otoczeniem, zabezpieczenie obiektów i zespołów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń zewnętrznych, budowa lub modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej, przyczyniającej się do aktywizacji społeczeństwa, wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego, konserwacja zabytków ruchomych.

12 Działanie 5.1, 5.2 LRPO Beneficjenci (podmioty startujące w konkursie)
Między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, instytucje kultury, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe non profit.

13 Maksymalna wartość projektu Minimalny wkład własny beneficjenta
Działanie 5.1, 5.2 LRPO Maksymalna wartość projektu Do 4 mln PLN Minimalny wkład własny beneficjenta 1 % kosztów kwalifikowanych w przypadku JST i jednostek im podległych

14 Lubuski Regionalny Program Operacyjny
Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.2 LRPO Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Cel działania 4.2 Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej sektora edukacji i nauki, zapewniająca podniesienie jakości nauczania na każdym poziomie kształcenia oraz służąca rozwojowi instytucji nauki w województwie lubuskim.

15 Poddziałanie 4.2.1 LRPO Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typy projektów
Między innymi: budowa lub modernizacja infrastruktury szkół wyższych – w tym obiektów sportowych; doposażenie szkół wyższych w sprzęt dydaktyczny (oprócz zakupu sprzętu komputerowego), pomoce optymalizujące proces kształcenia, wyposażenie warsztatowe, zaplecze socjalno - bytowe.

16 Poddziałanie 4.2.2 LRPO Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej Typy projektów
Między innymi: budowa lub modernizacja infrastruktury placówek edukacyjnych – w tym przedszkoli I warsztatów szkolnych; Doposażenie placówek edukacyjnych w sprzęt dydaktyczny (oprócz zakupu sprzętu komputerowego), pomoce optymalizujące proces kształcenia, wyposażenie warsztatowe, zaplecze socjalno-bytowe‏; budowa lub modernizacja oraz wyposażenie obiektów sportowych, dydaktycznych, społeczno-edukacyjnych (szkolne stołówki, internaty, bursy) i opiekuńczo-wychowawczych.

17 Działanie 4.2 LRPO Beneficjenci
Między innymi: 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia 2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 3. Podmioty wykonujące zadania JST 4. Organizacje pozarządowe non profit 5. Szkoły wyższe, szkoły resortowe 6. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe 7. Jednostki naukowe 8. Jednostki sektora finansów publicznych inne niż JST, posiadające osobowość prawną w tym OHP 9. Inne niż JST jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną

18 Wkład własny beneficjenta
Działanie 4.2 LRPO Wkład własny beneficjenta 1 % kosztów kwalifikowanych w przypadku JST i jednostek im podległych

19 Instytucja wdrażająca LRPO
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego adres: ul. Kożuchowska 15 a Zielona Góra godziny pracy: pon. 8: : wt.-pt.:7: :30 telefony: +48 (68) adres

20 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Cel główny Podniesienie aktywności inwestycyjnej Polski i jej regionów przez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej

21 Priorytety PO IiŚ Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa
Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni wód Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Priorytet VII Transport przyjazny środowisku Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna PriorytetX Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Oś XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Oś XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Oś XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Priorytet IX Pomoc Techniczna

22 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XI Kultura i dziedzictwo narodowe Działanie Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Cel działania Ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

23 Działanie 11.1 POIiŚ Typy projektów
Między innymi (projekty dla bibliotek): konserwacja zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, archiwaliów i zbiorów filmowych zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury ( np. digitalizacja zabytkowych zasobów bibliotecznych)

24 Działanie 11.1 POIiŚ Beneficjenci
instytucje kultury (państwowe, samorządowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego) jednostki samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe szkoły artystyczne, uczelnie artystyczne, uczelnie publiczne inne niż artystyczne wyłącznie w zakresie zadań z obszaru digitalizacji zabytkowych zbiorów, konserwacji

25 Działanie 11.1 POIiŚ Wartość projektu
Minimalna wartość projektu 20 mln PLN (w tym dla partnerstw zawiązanych w celu realizacji projektu) Dla projektów dotyczących wyłącznie: konserwacji zabytków ruchomych rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym digitalizacji zabytkowych zasobów bibliotecznych muzealnych archiwalnych i zbiorów filmowych zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem

26 Minimalna wartość projektu
Działanie 11.1 POIiŚ Wartość projektu Minimalna wartość projektu 4 mln zł Dla projektów dotyczących: tworzenie wirtualnych instytucji kultury (dot. wykorzystania w tym celu zbiorów zabytkowych) w tym realizowanych przez partnerstwa projektowe Projekty realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni artystycznych

27 Działanie 11.1 POIiŚ Wartość projektu
Wkład własny beneficjenta 0% w przypadku państwowych jednostek budżetowych 15% w pozostałych przypadkach

28 Dobre praktyki Modernizacja budynków Biblioteki Gdańskiej PAN
Projekt zrealizowano z dotacji w ramach ZPORR Całkowita wartość projektu: ,00 PLN Wielkość dofinansowania: ,00 PLN

29 Modernizacja budynków Biblioteki Gdańskiej PAN w Gdańsku
Biblioteka Gdańska jako jednostka o znaczeniu ponadregionalnym, europejskim i światowym objęta jest programem ochrony dziedzictwa kulturowego. Efektem projektu była poprawa warunków przechowywania zbiorów o unikatowej wartości. Ponadto poszerzono powierzchnię magazynową, skomputeryzowano zbiory, utworzono nowoczesne bazy danych, zarchiwizowano Narodowe Zasoby Biblioteczne przy wykorzystaniu digitalizacji i mikrofilmowania. Odrestaurowano także zabytkowe wnętrza i elewację.

30 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XI Kultura i dziedzictwo narodowe Działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Cel główny Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego

31 Działanie 11.3 POIiŚ Typy projektów
Między innymi: Cyfryzacja zasobów bibliotecznych szkół i uczelni artystycznych

32 Działanie 11.3 POIiŚ Beneficjenci
Między innymi: szkoły artystyczne dla których organem kierującym jest minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jednostki samorządu terytorialnego pełniące rolę organów prowadzących dla szkół artystycznych.

33 Minimalna wartość projektu Wkład własny beneficjenta
Działanie 11.3 POIiŚ Wartość projektu (według wytycznych ostatniego konkursu) Minimalna wartość projektu 4 mln PLN - Minimalna wartość projektu realizowanego przez partnerstwo wynosi 20 mln PLN Wkład własny beneficjenta 0% kosztów kwalifikowalnych inwestycji

34 Instytucja wdrażająca Priorytet XI PO IiŚ
Władza Wdrażająca Programy Europejskie ( WWPE) ul. Wspólna 2/4, IV piętro Warszawa tel , fax Zespół ds. Projektów Infrastrukturalnych tel

35 Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( POKL )
Cel główny Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

36 Priorytety POKL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne Kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Pomoc Techniczna

37 Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( POKL )
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich

38 Działanie 9.5 POKL Typy projektów
tworzenie i wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działaniu na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich projekty przyczyniające się do podniesienia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze, podnoszące świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia

39 Działanie 9.5 POKL Grupy docelowe
mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tyś mieszkańców społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju

40 Działanie 9.5 POKL Beneficjenci
wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych

41 Działanie 9.5 POKL Wartość projektu
Maksymalna wartość projektu 50 tyś PLN Wkład własny beneficjenta Do określenia przez instytucje pośredniczącą (zazwyczaj 0%)

42 Instytucja wdrażająca Priorytet IX PO KL
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 Poznań telefony: +48 (61) , +48 (61) www: godziny pracy: 7: :30

43 Przykłady projektów z działania 9.5 POKL

44 „Szkolenie dla strażaków, ochotników z zakresu ratownictwa medycznego”
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Razem dla Powiatu. Zakładał przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przez strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, zakończone certyfikowanym egzaminem zewnętrznym. Szkoleniem objęto 40 osób, posiadających stałe zameldowanie na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich i w miastach do 25 tysięcy mieszkańców. Program składał się z dwóch części: 24 godziny wykładów dla całej grupy, 40 godzin ćwiczeniowych w grupach ośmioosobowych. Celem projektu było podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich w powiecie kaliskim. Projekt przyczynił się do podniesienia kwalifikacji grupy strażaków- ochotników w zakresie działań ratowniczych.

45 „Czego Jan się nauczy to Jaśkowi przekaże, czyli podnoszenie kwalifikacji dorosłych dla rozwoju inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci z Borów Tucholskich” Projekt realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Bory Tucholskie”. Jego celem było podniesienie kwalifikacji osób, które pracowały lub miały podjąć pracę z dziećmi. W ramach projektu realizowano następujące szkolenia i kursy: kurs przygotowawczy na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, szkolenie dla animatora kultury, - szkolenie z pedagogiki dziecięcej.

46 Tytuły projektów z POKL 9.5
Nić Ariadny, czyli jak poruszać się w cyfrowym labiryncie nowoczesnej biblioteki Klucz do sztuki Mały człowiek - wielka sprawa. Porozmawiajmy o przedszkolach Sztuka sposobem na nudę i szansą na rozwój najmłodszych mieszkańców gminy Mieroszów Promocja edukacji ustawicznej w powiecie oleśnickim i oławskim Aktywni mogą więcej - zakładamy stowarzyszenie w środowisku lokalnym

47 Tytuły projektów z POKL 9.5
Szeroki dostęp do Internetu dla mieszkańców obszarów wiejskich Warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej i animacji językowej dla gospodarstw prowadzących turystykę wiejską Zostań przewodnikiem górskiej turystyki jeździeckiej W kierunku lepszego życia - kurs języka angielskiego i trening umiejętności osobistych na terenie Gminy Górzno Kierowca kat. CE - konserwator sprzętu ratowniczego OSP

48 Tytuły projektów z POKL 9.5
Od rękodzieła do komputera - edukacja artystyczna, informatyczno-medialna i teatralna Uczyć i zrozumieć dziecko z ADHD Lepiej zapobiegać niż leczyć - edukacja zdrowotna w zakresie wad postawy Edukacja Fundraisingowa lokalnych organizacji działających na obszarach wiejskich Lubelszczyzny Dni Edukacji Lotniczej Film a inne sztuki

49 Tytuły projektów z POKL 9.5
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i organizacyjnych rolników z województwa małopolskiego Punkt informacji Oświatowej w Lipsku Letnie warsztaty muzyczne Młodzieżowych Orkiestr Dętych z Odrzywołu i Potworowa Dzień z rycerzami oraz kulturą średniowiecza Przebojowe warsztaty musicalowe Świetlica edukacyjna; ekologiczno - językowa

50 Tytuły projektów z POKL 9.5
Warsztaty teatralno-muzyczne Smaki tradycji - kuchnia regionalna szansą zachowania unikatowej edukacji we wspólnej Europie pokoleń. Poznajemy swoje dziedzictwo kulturowe - tradycje, obyczaje, kulturę i sztukę. Nauczyć, jak się dobrze uczyć. Kursy szybkiego czytania i technik uczenia się dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kąkolówce.

51 Tytuły projektów z POKL 9.5
Oszczędność energii oraz odnawialne źródła energii jako podstawa samowystarczalności energetycznej gminy Horyniec Zdrój. Tradycyjna tkanina - warsztaty nad stworzeniem regionalnego produktu turystycznego w regionie Puszczy Białowieskiej Chrońmy nasze dziedzictwo językowe - budowanie świadomości zachowania gwary języka ukraińskiego na Podlasiu Kurs profesjonalnego fryzjerstwa Hipoterapeuta - zawód z przyszłością.

52 Tytuły projektów z POKL 9.5
Lekcja "małej" architektury Z wizytą u Melpomeny. Cykl wycieczek do teatrów dla mieszkańców gminy Węgorzewo Młodzieżowy przewodnik florystyczny czyli czy znasz te rośliny? Lekcja tradycji i obyczajów - Wesele Warmińskie w Gminie Biskupiec Kurs szybkiego czytania dla dorosłych gminy Olsztynek Uczymy się pomagać ludziom Jak wychowywać mądre i szczęśliwe dziecko – szkolenie dla rodziców z obszarów wiejskich

53 Inne działania z POKL 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

54 Słowniczek pojęć występujących w prezentacji
Fundusze strukturalne – instrumenty polityki strukturalnej, których zadaniem jest wspieranie odbudowy i modernizacji gospodarek krajów UE Program operacyjny – to dokument krajowy, który reguluje wykorzystanie funduszy unijnych w danej dziedzinie. Programy określają przede wszystkim na jakie typy różnorodnych przedsięwzięć przewiduje się udzielenie wsparcia finansowego, a jednocześnie określa podmioty, które mogą ubiegać się o dotacje. Dlatego na podstawie nazw programów można wysnuć wnioski jakie projekty można z nich sfinansować.

55 Słowniczek pojęć występujących w prezentacji
Priorytety są czymś na kształt tytułów rozdziałów w książce. Są one odpowiedzią na główne cele programu np. Priorytet Środowisko, Zdrowie i Rekreacja, czy Turystyka. Priorytet jest główną kategorią w ramach, której wyszczególnione są konkretne działania. Działanie – czynności podejmowane w ramach poszczególnych priorytetów programów operacyjnych

56 Słowniczek pojęć użytych w prezentacji
digitalizacja - w bibliotekarstwie oznacza wprowadzenie do komputerów tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów bibliotecznych w postaci danych cyfrowych metodą skanowania konserwacja - zespół stałych i systematycznych działań, których celem jest utrzymanie zabytku w dobrym stanie technicznym renowacja – działanie zmierzające do przywrócenia dawnej formy architektonicznej uszkodzonego lub zmienionego budynku

57 Słowniczek pojęć użytych w prezentacji
rewaloryzacja – polega przede wszystkim na poprawie wizualnych walorów obiektu, np. odnowienie fasad, wprowadzenie odpowiedniego oświetlenia podkreślającego walory estetyczne rewitalizacja – działanie skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze , którego celem jest przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji gwarantujących, że obiekt ten stanie się wartościowy w znaczeniu atrakcji kulturalnej

58 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer 00  bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim.

59 Europe Direct Zielona Góra
Punkt Europe Direct Zielona Góra poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno-promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę ED Zielona Góra, która mieści się przy ulicy Podgórnej 7 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem ED pod numerem telefonu Strona internetowa i Warto wiedzieć też, że biura Europe Direct można znaleźć w innych miastach Polski: Białystok, Olsztyn, Bielsko-Biała, Ostrołęka, Bydgoszcz, Katowice, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Jelenia Góra, Płock, Słupsk, Legnica, Zamość, Lublin, Zielona Góra, Milicz.

60 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

61 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze
Punkt RCIE Zielona Góra poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę RCIE Zielona Góra, która mieści się przy alei Niepodległości 7a lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem RCIE pod numerem telefonu ; Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w innych miastach Polski: Białystok, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Łódź, Opole, Ostrołęka, Płock, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra.

62

63 Dziękujemy za uwagę Fundacja „Viribus Unitis” Ul
Dziękujemy za uwagę Fundacja „Viribus Unitis” Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax: ,


Pobierz ppt "Fundusze Europejskie Dotacje dla bibliotek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google