Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW BUDOWNICTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW BUDOWNICTWA"— Zapis prezentacji:

1 POLSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW BUDOWNICTWA
Mgr Janusz Zaleski Eur BE, PSMB

2 Prezentacja obejmuje:
genezę powstania Stowarzyszenia podstawowe cele działania Stowarzyszenia certyfikacja nowych członków Stowarzyszenia działania PSMB na rzecz ułatwienia rozpoznawania kwalifikacji menedżerskich inżynierów budowlanych w Unii Europejskiej Mikołajki, listopad 2012

3 Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budowlanych
Dnia 8 marca 2005 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał wpisu do rejestru pod nr: Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budowlanych

4 zostało powołane we współpracy z
PSMB zostało powołane we współpracy z The Association of European Building Surveyors and Construction Experts (AEEBC) oraz The Chartered Institute of Building (CIOB) – międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi podmioty i instytucje państw europejskich, powołanymi do kształcenia, dokształcania i certyfikacji kwalifikacji menedżerskich kadr budownictwa. Mikołajki, listopad 2012

5 Celem generalnym PSMB jest przygotowanie i promowanie polskich kadr budownictwa do działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno – budowlanym Unii Europejskiej.

6 Służą temu następujące cele pochodne:
stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji menedżerskich polskich kadr budownictwa do standardów państw – członków Unii Europejskiej, stworzenie instrumentów, motywujących kadrę techniczną polskiego budownictwa, do wyrównywania poziomu swych kwalifikacji menedżerskich do standardów europejskich, przez świadome podejmowanie różnorodnych form studiów uzupełniających,

7 stworzenie realnego popytu na usługi szkoleniowe, kształtujące menedżerskie profile kwalifikacyjne kadr budownictwa, świadczone w strukturach szkolnictwa oraz w systemach kształcenia i dokształcania funkcjonujących w strukturach poza szkolnych, stworzenie możliwości polskim kadrom budownictwa poddawania się procesowi weryfikowania ich przygotowania do pełnienia funkcji menedżerskich, w celu uzyskiwania odpowiednich certyfikatów kwalifikacji, uznawanych w państwach – członkach Unii Europejskiej.

8 Kategorie członkostwa w PSMB
Kandydat Student To osoba, która ukończyła 21 lat i kontynuuje studia na kierunkach budowlanych lub pokrewnych. Honorowy Członkami honorowymi mogą być osoby zasłużone dla działalności gospodarczej w budownictwie oraz zasłużone dla PSMB. Wspierający Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Kandydat Członkami kandydatami są absolwenci budowlanych studiów technicznych, którzy ukończyli menedżerskie studia uzupełniające oraz absolwenci budowlanych studiów technicznych, którzy posiadają pięć lat praktyki w zarządzaniu w budownictwie. O status członka kandydata mogą ubiegać się absolwenci technikum budowlanego lub technikum budowlanego pomaturalnego, którzy udokumentują 7-letnią praktykę zarządzania w budownictwie Nadzwyczajny Członkami nadzwyczajnymi są osoby, które dysponują kwalifikacjami kandydata i posiadają dodatkowe trzy lata praktyki w zarządzaniu w budownictwie, a w przypadku techników budowlanych dalszymi trzema latami praktyki w zarządzaniu w budownictwie Zwyczajny Członkami zwyczajnymi są osoby, które dysponują kwalifikacjami członka nadzwyczajnego i mają dalsze trzy lata praktyki w zarządzaniu w budownictwie.

9 Dla realizacji swoich celów:
Posiada system kryteriów rozpoznawania i uznawania kwalifikacji kadr menedżerskich budownictwa, Posiada system modułów edukacyjnych, będących podstawą: - weryfikacji wniosków o członkostwo w PSMB, - weryfikacji i akredytacji systemów kształcenia uzupełniającego, w zakresie poziomu i merytorycznych treści programów, kursów i studiów uzupełniających. Mikołajki listopad 2012

10 Prowadzi postępowania kwalifikacyjne, weryfikujące wnioski o członkostwo w PSMB oraz opiniuje wnioski na status Europejskiego eksperta budowlanego zgodnie z wymaganiami Europejskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Ekspertów Budownictwa Prowadzi postępowania akredytacji studiów i kursów, w kontekście spełnienia, kryteriów zakresu i jakości kształcenia, Współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie integracji działalności menedżerskiej w budownictwie, w ramach Unii Europejskiej.

11

12 Główne uzgodnienia współpracy
PSMB przygotował system certyfikacji kwalifikacji uznawany przez CIOB, bazując na strukturze stosowanej przez CIOB. CIOB będzie rozpoznawał kwalifikacje menedżerskie inżynierów budowlanych zgodnie ze strukturą opracowaną w programie Leonardo da Vinci oraz umiejętności uzyskane na drodze kursów i szkoleń organizowanych przez PSMB.

13 Uzyskanie certyfikatu PSMB potwierdzającego kwalifikacje menedżerskie określone w ramach Programu Leonardo da Vinci, zapewnią polskim inżynierom i menedżerom budowlanym członkostwo w CIOB na poziomie Członka Stowarzyszonego (ACIOB). Kursy uzupełniające oraz tzw. „szybka ścieżka” będą dostępne dla inżynierów i menedżerów budowlanych umożliwią im uzyskanie kolejnych stopni członkostwa w CIOB. Mikołajki, listopad 2012

14 Działania Stowarzyszenia 2006  2012
PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU LDV Projekt LdV I „Opracowanie nowych typów studiów i kursów w zakresie zarządzania w budownictwie zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej” Mikołajki, listopad 2012

15 Projekt LdV III „Model struktury kwalifikacji zawodowych oraz systemu promocji, certyfikacji i uznawania umiejętności kadr menedżerskich w budownictwie, zgodny ze standardami Unii Europejskiej” Mikołajki, listopad 2012

16 Otrzymano kolejny grant z programu Leonardo da Vinci na projekt pt.
„Model certyfikacji i wzajemnego uznawania kwalifikacji menedżerów i inżynierów budowlanych w Unii Europejskiej – opracowanie bazy podręczników dla podyplomowych studiów uzupełniających” Mikołajki, listopad 2012

17 Leonardo da Vinci V Ustalono, że zbiór podręczników będzie wzorem do rozpoznania kwalifikacji menedżerskich w ramach ENGCARD Zadaniem PSMB było uzgodnienie treści merytorycznych planowanych podręczników oraz promocji i upowszechniania wiedzy o projekcie Współpracowano z partnerami projektu AEEBC, CIOB, CIOB Ireland, University of Salford, Politechnica Valencia oraz Politechniką Warszawską w zakresie treści programowych podręczników Mikołajki, listopad 2012

18 Studium podyplomowe „Zarządzanie w budownictwie”
Przeprowadzono akredytację programów nauczania studium Współpracowano przy naborze wykładowców studium Uzgodniono z Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej otrzymanie przez absolwentów studium Dyplomu Ukończenia „Studium Podyplomowego” Politechniki Warszawskiej * Absolwenci studium otrzymają certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa Uzgodniono z Chartered Institute of Building, że certyfikat będzie zawierał informacje o uznawaniu go przez CIOB Mikołajki, listopad 2012

19 AEEBC PSMB nawiązało współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców oraz Ekspertów Budowlanych AEEBC. Organizacja ta zrzesza wiele krajowych stowarzyszeń oraz ekspertów /rzeczoznawców budowlanych/ z całej Europy. AEEBC uruchomiło mechanizm rejestracji ekspertów i rzeczoznawców budowlanych do tytułu Europejski Ekspert Budowlany EurBE. Mikołajki, listopad 2012

20 AEEBC PSMB jest członkiem AEEBC.
Rejestracja kandydatów do tytułu EurBE prowadzona będzie przez Krajowy Komitet Monitorujący powołany przez Komitet Rozwoju Profesjonalnego AEEBC. Krajowy Komitet Monitorujący funkcjonuje przy PSMB. Mikołajki, listopad 2012

21 Korzyści wynikające z członkostwa
Możliwość uzyskania certyfikatu uznawanego przez CIOB i honorowanego w krajach Unii Europeskiej Możliwość awansu zawodowego – uzyskanie określonej kategorii menedżerskich kwalifikacji zawodowych Podniesienie wiarygodności menedżera w odniesieniu do konkurecnji na rynku budowlanym Motywacja do podnoszenia własnych kwalifikacji Możliwość uczestniczenia w krajowej i międzynarodowej działalności Stowarzyszenia Możliwość uzyskania statusu Europejskiego eksperta budowlanego EurBE Mikołajki, listopad 2012

22 Plany na przyszłość Współpraca w programach Leonardo da Vinci
Współpraca w projekcie Sektorowy Program Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich Uruchomienie kolejnego studium podyplomowego z zakresu zarządzania z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (dla dużych firm) Współpraca CIOB i AEEBC w zakresie ENGCARD Znaczne zwiększenie liczby certyfikacji i członków PSMB Mikołajki, listopad 2012

23 POLSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW BUDOWNICTWA
Dziękuję za uwagę POLSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW BUDOWNICTWA


Pobierz ppt "POLSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW BUDOWNICTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google