Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia wdrażania Produktu Finalnego „Wiek gorącego ziemniaka”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia wdrażania Produktu Finalnego „Wiek gorącego ziemniaka”"— Zapis prezentacji:

1 Strategia wdrażania Produktu Finalnego „Wiek gorącego ziemniaka”
„Model zatrudnienia wspomaganego osób po 45 roku życia” „Wiek gorącego ziemniaka” Alicja Zajączkowska Elbląg, dnia 29 czerwca 2010 Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

2 „Model zatrudnienia wspomaganego osób po 45 roku życia” pn.
INNOWACYJNY MODEL „Model zatrudnienia wspomaganego osób po 45 roku życia” pn. „Wiek gorącego ziemniaka”, jest odpowiedzią na nasilający się problem dezaktywizacji zawodowej ludności w wieku produkcyjnym. Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

3 „być gorącym ziemniakiem”, którego przerzuca się z ręki do ręki
„to be like hot potato” oznacza w tłumaczeniu „być gorącym ziemniakiem”, którego przerzuca się z ręki do ręki i nie chce się chwycić. Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

4 REALIZACJA PROJEKTU – ETAP 1
Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

5 REALIZACJA PROJEKTU – ETAP 2
Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

6 PROJEKTY INNOWACYJNE TESTUJĄCE - DODATKOWE NARZĘDZIA OCENY
Strategia wdrażania produktu innowacyjnego (na koniec I etapu wdrożeniowego projektu) „Strategia to hazard, której stawką jest przyszłość„ Walidacja produktu projektu innowacyjnego (pod koniec II etapu wdrożeniowego) Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

7 STRATEGIA WDRAŻANIA Dokument opracowywany według wzoru, załącznikiem do niej jest wstępna wersja produktu finalnego Przekazywana do akceptacji na zakończenie realizacji Etapu I Podstawa do oceny postępów wdrażania projektu Opiniowana przez Sieć Tematyczną Czas oceny i uzgadniania strategii należy przewidzieć w harmonogramie w ramach etapu II, ok. 2 miesięcy; Nie złożenie lub brak akceptacji dla strategii skutkuje rozwiązaniem umowy. Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

8 OPIS STRATEGII Strategia nie opisuje sposobu realizacji całego projektu lecz koncentruje się na innowacji – produkcie projektu innowacyjnego. Stanowi uporządkowany opis: TESTOWANIA: w jaki sposób projektodawca zamierza sprawdzić, czy innowacja działa zgodnie z założeniami EFEKTÓW: jakie efekty przynosi jej zastosowanie w praktyce UPOWSZECHNIANIA: opis podejścia do upowszechniania i włączania produktu do głównego nurtu polityki. Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

9 INNOWACYJNOŚĆ – DEFINICJA „ze starego zrobić coś nowego”
Nie ma uniwersalnej definicji innowacyjności bo: Innowacyjność związana jest z konkretnym miejscem i czasem Wynika z charakteru i ze specyfiki tematu projektu innowacyjnego (projekty innowacyjne testujące) Wynika z charakteru i ze specyfiki upowszechnianego produktu finalnego (projekty upowszechniające) Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

10 INNOWACJA SPOŁECZNA Innowacja społeczna oznacza zmiany w zachowaniu poprzez wprowadzanie nowych wartości, pomysłów, projektów działania, które umożliwiają odmienne rozwiązywanie problemów społecznych oraz przynoszą pozytywne rezultaty w funkcjonowaniu jednostek i grup społecznych. Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

11 PRODUKT FINALNY Produkt, w przypadku projektów innowacyjnych jest rozumiany jako model/narzędzie/instrument Produkt to: nowe rozwiązanie problemów, nowe podejście do rozwiązania problemów, nowe metody postępowania, nowe formy i treści działania/nauczania Wypracowany produkt projektu może być innowacyjny w skali europejskiej, krajowej, regionalnej lub lokalnej Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

12 WYMIARY I SKALA INNOWACYJNOŚCI

13 INNOWACYJNOŚĆ W WYMIARZE PODEJŚCIA DO GRUPY DOCELOWEJ
produkt finalny odnosi się do aktywnego uczestnictwa odbiorcy innowacji w procesie tworzenia Planu Rozwoju Osobistego, który może być modyfikowany na każdym etapie realizacji MODELU. Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

14 INNOWACYJNOŚĆ W WYMIARZE PROBLEMU
produkt finalny odnosi się do zintegrowanej i wieloprofilowej diagnozy problemów i potrzeb poszczególnych odbiorców innowacji, które wcześniej nie były w odpowiednim stopniu rozpoznane i zaspakajane. Dotychczas żadna instytucja rynku pracy nie tworzyła planu aktywizowania osoby niepracującej w oparciu o deficyty społeczne (tym zajmuje się MOPS), zawodowe (tym zajmuje się PUP) oraz zdrowotne (tym zajmuje się ZUS, NFZ). Oznacza to, że dotychczas osoba niepracująca była „diagnozowana” niezależnie przez w/w instytucje. Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

15 INNOWACYJNOŚĆ W WYMIARZE FORMY WSPARCIA
produkt finalny w formie MODELU adaptuje do warunków lokalnych fińskie rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej (moment rekrutacji) oraz wykorzystuje element treningu pracy, job i life coachingu, a także monitoring pracy odbiorcy innowacji w środowisku pracy. Dotychczas żadna instytucja rynku pracy zarówno publiczna jak i niepubliczna nie korzystała z tak zindywidualizowanego i wieloprofilowego podejścia do zatrudniania osób po 45 roku życia. Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

16 NOWE PODEJŚCIE POLEGA GŁÓWNIE NA:
zindywidualizowane podejście obejmujące wieloprofilową – interdyscyplinarną diagnozę deficytów, pogłębioną ocenę potrzeb i aspiracji osoby bezrobotnej; stosowanie dotychczasowych narzędzi w nowych kontekstach: trening pracy, Job coaching i life coaching; Wprowadzenie nowych narzędzi aktywizacji zawodowej tj. monitoring pracy w środowisku zawodowym; Indywidualna i stała współpraca trenera pracy z osobą bezrobotną na etapie rekrutacji, przygotowania do wejścia na rynek pracy oraz po wejściu na rynek pracy przez 6 miesięcy. Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

17 SKALA UNIKATOWOŚCI W PROJEKCIE
Innowacyjność produktu finalnego ma charakter adaptacyjny w odniesieniu do procesu rekrutacji. Można uznać ją za tzw. „nowość zapożyczoną, a więc nowoczesne rozwiązania stosowane już gdzieś indziej (w tym przypadku przez partnera fińskiego projektu), powstałe poprzez kreatywne wykorzystanie stosowanych wcześniej w inny sposób i w innym obszarze metod działania. Równocześnie pozostałe elementy modelu moją charakter nowatorski: trening pracy, job i life coaching, monitoring odbiorcy innowacji w środowisku pracy. Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

18 SKALA UNIKATOWOŚCI W PROJEKCIE
Produkt finalny można uznać za unikatowy w skali kraju, gdyż do tej pory tego typu model nie był stosowany do tej grupy odbiorców (osoby po 45 roku życia nieaktywne zawodowo i bezrobotne) oraz użytkowników (niepubliczne i publiczne instytucje rynku pracy, pracodawcy). Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

19 EFEKTY BEZPOŚREDNIE ZASTOSOWANEJ INNOWACJI
Skuteczność w zatrudnieniu osób po 45 roku życia na wyższym w stosunku do osób aktywizowanych tradycyjnymi narzędziami - Efekt netto: 25 %. Przedłużenie zatrudnienia przez pracodawcę po okresie 6 miesięcy monitoringu pracy w środowisku pracy – 15 odbiorców innowacji. Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

20 EFEKT NETTO PROJEKTU

21 BADANIE EFEKTYWNOŚCI, SKUTECZNOŚCI
Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

22 Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z
Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

23 „Pytać jest znacznie trudniej niż odpowiadać, ponieważ oznacza to bycie otwartym na nowości i odmienność.” 23

24 EWALUACJA W NASZYM PROJEKCIE
W celu zwiększenia szans na bardziej zobiektywizowane i rzetelne wyniki badania innowacji zdecydowano się na przeprowadzenie ewaluacji z wykorzystaniem m.in. analizy porównawczej z grupą kontrolną – z osobami o podobnym profilu jak odbiorcy innowacji, ale nie niezaangażowani do fazy testowania. Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

25 interwencji publicznej.
CEL EWALUACJI Podnoszenie jakości, spójności i skuteczności interwencji publicznej.

26 WYMIARY JAKOŚĆI ©Alicja Zajączkowksa 26

27 STANDARDY A PRODUKT FINALNY
Standardy konieczne do oceny jakości/ wartości projektu można pogrupować w cztery główne kategorie: wkładu – to co wprowadzamy i używamy do projektu – ludzie, pieniądze, materiały, informacja procesu – jak przebiegać winno działanie, standard „dobrej” pracy produktu – standard „dobrego” produktu – to co powinniśmy uzyskać w wyniku procesu rezultatu – standard „dobrej” zmiany – efekt, który nastąpi pod wpływem produktu. Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

28 JAKOŚĆ USŁUG HIGH TECH – jakość techniczna
HIGH TOUCH – jakość funkcjonalna – troska, zaufanie, życzliwość Jakość techniczna usługi podział wg: Cechy poszukiwane – odbiorca ocenia je przed zakupem Cechy doświadczalne – odbiorca ocenia je po dokonaniu zakupu Cechy przyjmowane na wiarę – odbiorcy trudno jest ocenić usługę nawet po jej konsumpcji Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. ©Alicja Zajączkowksa 28

29

30 CELE SZCZEGÓŁOWE UPOWSZECHNIANIA
uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem zwrócenie zwłaszcza instytucjom rynku pracy na możliwości rozwiązywania problemu bezrobocia poprzez wykorzystanie innowacyjnego modelu; promowanie „dobrych praktyk” i przeniesienie doświadczeń wypracowanych w ramach projektu z poziomu regionalnego na poziom krajowy i międzynarodowy popularyzacja wypracowanego modelu wśród samych zainteresowanych, czyli osób bezrobotnych, niepracujących w wieku 45+, które poprzez działania promocyjno – informacyjne mogą skłonić się do skorzystania w przyszłości z tego modelu. Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

31 METODY UPOWSZECHNIANIA
1. Konferencja upowszechniająca 2. Zewnętrzne konferencje/seminaria/ spotkania tematyczne 3. Targi Pracy: 4. Audycje radiowe 5. Konferencja prasowa: 6. Publikacje książkowe: Przewodnik metodyczny Raport z badań 7. Film – 8. Internet: 9. Reklama audiowizualna typu LED Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

32 CELE SZCZEGÓŁOWE WŁĄCZANIA DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI TO:
Zwiększenie gotowości do wdrożenia Modelu przez publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy. Ułatwienie funkcji rzeczniczych i lobbingowych wobec decydentów Usprawnienie mechanizmu udzielania rekomendacji, opinii, stanowisk w zakresie rozwiązań prawnych i systemowych dotyczących wdrażania Modelu. Wpływanie na regulacje prawne umożliwiające poprawienie i uelastycznienie prawodawstwa dotyczącego rynku pracy i aktywizacji zawodowej osób 45+ bezrobotnych, niepracujących. Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

33 METODY WŁĄCZANIA Warsztaty instruktarzowe Szkolenia wdrożeniowe
Indywidualne konsultacje Udzielanie wsparcia merytorycznego Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy województwa warmińsko - mazurskiego Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Olsztynie Krajowe Sieci Tematyczne i Regionalne Sieci Tematyczne Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

34 KAMIENIE MILOWE II ETAPU PROJEKTU
I. Zarządzanie testowaniem (IX – 15 X 2010) II. Testowanie innowacji (IX 2010 – X 2011) 1. Indywidualna diagnoza wieloprofilowa (IX – XII 2010) 2. Trening pracy i coaching przed wejściem na rynek pracy 3. Nawiązanie kontaktu i współpraca z pracodawcą 4. Trening pracy po wejściu na rynek pracy III. Ewaluacja zewnętrzna innowacji IV. Ostateczna wersja produktu finalnego V. Przekazanie produktu finalnego do walidacji (do 10 XI 2011) VI Działania upowszechniające i włączające do głównego nurtu polityki (I-II 2012) Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

35 WALIDACJA PRODUKTU FINALNEGO
Następuje po analizie wyników testowania, ewaluacji zewnętrznej i opracowaniu produktu finalnego dokonywana przez Sieć Tematyczną nie przekazanie produktu do walidacji lub negatywny wynik walidacji skutkuje rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu lub zmniejszeniem jej wartości przez IOK; czas przeznaczony na walidację musi zostać uwzględniony w harmonogramie projektu jako okres ograniczonego działania przez projektodawcę (2 miesiące). Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

36 KRYTERIA OCENY PRODUKTU FINALNEGO

37 Dziękuję za uwagę! Alicja Zajączkowska www.prepost.p
Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.


Pobierz ppt "Strategia wdrażania Produktu Finalnego „Wiek gorącego ziemniaka”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google