Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA FUNDAMENTALNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA FUNDAMENTALNA"— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA FUNDAMENTALNA
WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA

2 Kształtowanie się wewnętrznej wartości akcji i jej ceny giełdowej

3 Wartość przedsiębiorstwa
Wartość przedsiębiorstwa otrzymana w wyniku analizy fundamentalnej może być interpretowana jako: - wartość księgowa - wartość firmy wynikająca z zapisów w księgach handlowych (bilansie); - wartość likwidacyjna - suma cen uzyskanych ze sprzedaży poszczególnych składników majątkowych lub całego przedsiębiorstwa; - wartość odtworzeniowa - suma nakładów finansowych niezbędnych do odtworzenia poszczególnych elementów (przy określonym poziomie dezagregacji) majątku przedsiębiorstwa na dany moment;

4 Wartość przedsiębiorstwa
- wartość zastawna - wartość gwarantująca zabezpieczenie udzielonego kredytu; często jest wyrażana jako procent wartości aktywów netto przedsiębiorstwa, któremu bank udziela kredytu; - wartość ekonomiczna - wartość odzwierciedlająca zdolności przedsiębiorstwa do pomnażania zysków.

5 Wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
Wartość księgowa i cena jednej akcji spółki Krosno od 1990 roku do czerwca roku Okres Wartość księgowa przypadająca na jedną akcję Cena giełdowa jednej akcji - Ocena 1990 17,177 czerwiec1991 16,939 5,35 niedowartościowana 1991 17,809 2,90 czerwiec1992 17,482 1,65 1992 17,755 2,25 czerwiec1993 18,353 7,15 1993 19,803 56,50 przewartościowana czerwiec1994 21,601 25,30 1994 20,891 19,30 czerwiec1995 31,380 43,60 1995 32,010 35,00 czerwiec1996 33,630 50,50

6 Metoda odtworzeniowa Metoda odtworzeniowa polega na wyznaczeniu wartości majątku przedsiębiorstwa przez określenie (aktualnych na dzień wyceny) nakładów inwestycyjnych i kosztów na odtworzenie identycznego lub podobnego pod względem rzeczowym majątku. W praktyce stosuje się dwa podejścia: szczegółowe i wskaźnikowe.

7 Metoda odtworzeniowa Podejście szczegółowe polega na ustaleniu aktualnych cen poszczególnych składników majątku trwałego oraz rzeczywistych, oszacowanych przez ekspertów na podstawie oględzin i badań technicznych wskaźników ich faktycznego zużycia na ustalony dzień wyceny.

8 Metoda odtworzeniowa Podejście, wskaźnikowe, polega na ustaleniu wskaźników wzrostu cen i wskaźników przeciętnego rzeczywistego zużycia majątku. Podejście szczegółowe jest dokładniejsze, ale bardziej pracochłonne i kosztowne od podejścia wskaźnikowego.

9 Wartość jednej akcji spółki Dębica wyznaczona metodą odtworzeniową dla drugiego kwartału 1996 roku
Wyszczególnienie Czerwiec 1996 Majątek obrotowy 293 192,20 Majątek trwały 182 568,60 + korekta wskaźnikiem wzrostu cen za pierwszy i drugi kwartał 1996 roku 0,103 · 182 568,60 - korekta wskaźnikiem zużycia 0,080 · 182 568,60 Wartość przypadająca na jedną akcję 34,77 Cena jednej akcji na giełdzie r. 60,00 Ocena przewartościowane

10 Metody dochodowe Podejście dochodowe do wartości przedsiębiorstwa jest przeciwieństwem metod majątkowych. W dochodowych metodach wyceny wartości przedsiębiorstwa całkowicie pomija się majątek firmy. Wartości firmy upatruje się przede wszystkim w dochodach, jakie w określonym czasie przedsiębiorstwo jest lub będzie w stanie przynosić.

11 Metoda DCF Istotę metody DCF określa założenie, że zorganizowany majątek produkcyjny trwały i obrotowy, kadry, organizacja produkcji i zarządzanie przedsiębiorstwem utworzono dla osiągania korzyści materialnych w przyszłości. Dla kupującego istotne są więc efekty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

12 Etapy metody DCF ocena marketingowa odpowiedniego segmentu rynku
ocena SWOT (analiza strategiczna) firmy analiza finansowo-ekonomiczna prognoza zatrudnienia, inwestycji, przychodów, kosztów, podatków, rachunku wyników i bilansu operacyjnego prognoza przyszłych przepływów

13 Wartość firmy wg. DCF

14 Przepływy pieniężne CF = S - Ks + A - P - Ko - Ni ,

15 Wycena akcji spółki Irena w 1992 roku metodą DCF
Wyszczególnienie 1992 1993 1994 Sprzedaż 17,010 26,072 40,529 - koszty sprzedaży bez odsetek za kredyty 14,242 19,042 26,583 + amortyzacja 8,664 9,482 15,418 - podatki od zysku brutto 1,107 2,812 5,580 - przyrost kapitału obrotowego 620 1,981 2,103 - nakłady na inwestycje 709 669 884 cash flow 8,996 11,051 20,797 PV narastająco dla r = 20 % 7,497 15,171 27,207 RV 60,179 wartość jednej akcji Ireny dla r = 20 % 27,31 PV narastająco dla r = 26 % 7,140 14,101 24,498 39,989 wartość jednej akcji Ireny dla r = 26 % 20,15 średnia wartość jednej akcji - wartość wewnętrzna akcji 23,73 cena jednej akcji Ireny roku - moment zakupu 5,30 cena jednej akcji Ireny roku - realizacja prognozy 24,00


Pobierz ppt "ANALIZA FUNDAMENTALNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google