Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomiar aktywności gospodarczej Produkt Krajowy Brutto (PKB)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomiar aktywności gospodarczej Produkt Krajowy Brutto (PKB)"— Zapis prezentacji:

1 Pomiar aktywności gospodarczej Produkt Krajowy Brutto (PKB)

2 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO
PRZEPŁYWY RZECZOWE I FINANSOWE W GOSPODARCE 1 – USŁUGA PRACY 2 – PŁATNOŚCI ZAKUPY DÓBR 4 – PODAŻ DÓBR I USŁUG 5 – OSZCZĘDNOŚCI 6 – INWESTYCJE 1, 3 Gospodarstwa domowe PRZEDSIĘBIORSTWA 2, 4 5 6 RYNKI FINANSOWE

3 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO - DEFINICJE
Wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych i sprzedanych w danym roku (+ zapasy); Wartość produkcji netto (dodanej) w danym roku; Wielkość dochodów czynników produkcji dóbr i usług; Są to trzy ujęcia (sposoby pomiaru, liczenia) PKB. PKB (jego wzrost w %) pokazuje, o ile zamożniejsze stało się na przestrzeni roku dane społeczeństwo (jako całość!!) Istotne: ile USD (PLN) na 1 mieszkańca? Jaka jest struktura?

4 SKŁADNIKI PKB W GOSPODARCE ZAMKNIĘTEJ
Y = C + I Y – PKB C – wydatki końcowe (finalne) na konsumpcję I – wydatki na inwestycje (+ zapasy) Y = C + S S – oszczędności I  S Tożsamość: źródłem inwestycji są oszczędności, czyli faktyczne inwestycje równają się faktycznym oszczędnościom

5 Depozyty sektorów krajowych

6 Należności

7 OBLICZANIE PKB TRZY SPOSOBY

8 DOBRA FINALNE DOBRA POŚREDNIE WARTOŚĆ DODANA
DOBRA FINALNE – dobra nabywane przez ostatecznego użytkownika; nie służą dalszemu przetworzeniu dla celów wytwórczych. Są to dobra kapitałowe nabywane przez producentów lub dobra konsumpcyjne. DOBRA POŚREDNIE – dobra częściowo przetworzone, stanowiące nakład rzeczowy w procesie wytwarzania w innych przedsiębiorstwach, gdzie są przetwarzane w procesie produkcji. WARTOŚĆ DODANA – przyrost wartości dóbr w procesie wytwarzania

9 SKŁADNIKI PKB W GOSPODARCE OTWARTEJ
Uwzględniamy saldo eksportu (X) importu (Z) w ramach wskaźnika eksportu netto (Nx) Nx = X – Z Uwzględniamy wydatki sektora publicznego (G) dochody sfery budżetowej transfery finansowe zakup dóbr i usług przez sektor publiczny

10 PKB w gospodarce otwartej
Uwzględniamy rolę handlu zagranicznego, jako tzw. eksport netto: Nx = X – Z X – eksport Z – import Import nie jest częścią produkcji krajowej i nie kreuje dochodów czynników wytwórczych. Import nie jest ujęty w PKB, ujmowanym od strony produkcji, który odnosi się do wartości dodanej przez producentów krajowych. Import trzeba uwzględnić w wydatkach.

11 SKŁADNIKI PKB W GOSPODARCE OTWARTEJ I SEKTOR PUBLICZNY
YB = C + IBRUTTO + G +Nx IBRUTTO = INETTO + Amotryzacja YCR = Ck + Ik + Gk + Exk czyli miara produkcji krajowej w kategoriach cen dóbr i usług finalnych krajowych odbiorców (wraz z podatkami pośrednimi –Te) Yc.czyn. Prod. = YCR – Te + Subsydia PNB => PKB +/- saldo dochodów kapitałowych (kraj – zagranica)

12 PKB BRUTTO – AMORTYZACJA= PKB NETTO
DOCHÓD NARODOWY PKB BRUTTO – AMORTYZACJA= PKB NETTO Amortyzacja – zużycie kapitału trwałego PKB NETTO – Te = Dochód narodowy

13 Realny PKB – w cenach roku bazowego (np. 1972)

14 PKB trend

15 Dynamika PKB (kwartalna) Ceny stałe z roku poprzedniego

16 PKB strefy euro – ceny bieżące (mln €)

17 PKB strefy euro – ceny stałe

18 Wzrost realnego PKB – świat

19 Tempo wzrostu PKB

20 PKB per capita + korekta PPP (parytet siły nabywczej)

21 D y n a m i k a

22 PKB W CENACH STAŁYCH W POLSCE

23 BILANS PŁATNICZY

24 Bilans obrotów bieżących

25 RACHUNEK BIEŻĄCY 2007

26 Dynamika salda obrotów bieżących (tabela)

27 Bilans obrotów bieżących a PKB

28 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Pomiar aktywności gospodarczej Produkt Krajowy Brutto (PKB)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google