Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zestawianie przepływów pieniężnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zestawianie przepływów pieniężnych"— Zapis prezentacji:

1 Zestawianie przepływów pieniężnych
Zakład Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytet Szczeciński

2 Moduł: Zarządzanie Finansami
Zagadnienia Metody zestawiania przepływów pieniężnych Składniki przepływów pieniężnych Kapitał pracujący mini-cases Opracowanie: mgr Magdalena Kisielewska

3 Nakłady i efekty nie są rozważane w kategoriach zysku.
Trzy ważne zasady związane z szacowaniem przyszłych przepływów gotówki: Nakłady i efekty nie są rozważane w kategoriach zysku. Szacowanie przepływów pieniężnych powinno być objęte zasadą przyrostowych (inkrementalnych, marginalnych) korzyści. Należy je mierzyć jako różnicę między przepływami pieniężnymi przed i po zrealizowaniu projektu.   Przepływy gotówkowe powinny uwzględniać czynnik podatkowy.

4 Koszty uwięzione: występują w okresach przyszłych (a więc w czasie życia rozważanego projektu), lecz nie powstają na skutek podjętej decyzji inwestycyjnej. Wśród kosztów uwięzionych można wyróżnić wydatki związane ze spłatą wcześniej powstałych długów. Firma będzie wywiązywać się z tych wcześniej podjętych zobowiązań, ale oczywiście nie są one powiązane z aktualnie analizowanym projektem.

5 Koszty utopione: koszty poniesione w przeszłości, których nie można już odzyskać niezależnie od tego czy projekt będzie przyjęty czy odrzucony. Nie mają więc one bezpośrednich związków z aktualnie rozważaną decyzją. Jeśli poniesiono pewne nakłady na badania nad nowym wyrobem, który aktualnie zamierza się wprowadzić do sprzedaży, to powstaje wątpliwość, czy koszty badań są kosztami utopionymi, czy kosztami przyrostowymi.

6 Ekonomiczna zależność projektów:
polega na tym, że koszty i przychody jednego projektu zależą od kosztów i przychodów innego. Wówczas koszty i przychody tych projektów są dodawane do siebie, jeżeli oba mają zostać zrealizowane łącznie. W wielu przypadkach rozpatrywane inwestycje są skorelowane z istniejącą działalnością przedsiębiorstwa. Często zdarza się, że wprowadzenie na rynek nowego wyrobu obniży wpływy sprzedaży z dotychczas produkowanego dobra. Utracone korzyści powinny być wzięte pod uwagę przy obliczaniu przepływów gotówkowych analizowanej inwestycji.

7 Metody zestawiania przepływów pieniężnych
Moduł: Zarządzanie Finansami Metody zestawiania przepływów pieniężnych METODA BEZPOŚREDNIA polega na uwzględnianiu wszystkich przepływów środków pieniężnych o charakterze wpływów i wypływów (źródła i wykorzystanie środków pieniężnych lub wpływy i wypływy środków pieniężnych) METODA POŚREDNIA oparta jest na zysku netto Opracowanie: mgr Magdalena Kisielewska

8 Metoda pośrednia Korekta zysku netto
koszty  wydatki (+) wydatki  koszty (-) przychody  wpływy (-) wpływy  przychody (+)

9 STRUMIEŃ GOTÓWKI NETTO W FAZIE URUCHOMIENIA PROJEKTU: w tej fazie występują trzy grupy wydatków, a mianowicie wydatki kapitałowe, wydatki na kapitał pracujący netto oraz wydatki pozostałe. STRUMIEŃ GOTÓWKI NETTO W FAZIE EKSPLOATACJI PROJEKTU: w czasie operacyjnego życia inwestycji podstawowymi składnikami strumienia gotówki są przychody, operacyjne wydatki gotówki, podatki oraz zmiany w kapitale pracującym netto. STRUMIEŃ GOTÓWKI NETTO W FAZIE LIKWIDACJI PROJEKTU: Jeśli jest to możliwe, to w fazie kończącej okres eksploatacji obiektu inwestycyjnego sprzedaje się majątek firmy, a więc majątek trwały w postaci maszyn, urządzeń, budynków, gruntu i pozostałego wyposażenia, oraz majątek obrotowy, przede wszystkim zapasy, a także stara się pozyskać należności oraz uregulować zobowiązania, w tym zobowiązania krótkoterminowe w stosunku do dostawców materiałowe i innych elementów dotychczas wykorzystywanych w prowadzonej działalności.

10 Strumień gotówki netto w fazie uruchomienia inwestycji

11 Schemat obliczania strumienia gotówki netto w fazie eksploatacji projektu

12 Składniki strumieni gotówki netto fazy likwidacji przedsięwzięcia inwestycyjnego

13 METODA UPROSZCZONA szacowania przepływów pieniężnych polega na szacowaniu różnic wpływów i wydatków na podstawie treści ekonomicznej takiego wyniku odejmowania. Różnica taka w przybliżeniu równa się sumie zysku netto i amortyzacji pomniejszonej o wydatki inwestycyjne i skorygowanej zmianą stanu środków obrotowych w części finansowej kapitałem własnym (kapitał pracujący - wzrost jego wartości zmniejsza różnicę wpływów i wydatków). Można też spotkać propozycje uproszczenia tej formuły, np. przez pominięcie zmian kapitału pracującego, a nawet pominięcie inwestycji restytucyjnych.

14 Metoda uproszczona zysk netto + amortyzacja – wydatki inwestycyjne
+ dopłaty wspólników +/– zmiana kapitału pracującego +/– zaciągnięcie/spłata zadłużenia - dywidenda wypłacona +/- emisja/umorzenie akcji

15 Porównanie metody bezpośredniej i pośredniej

16 GŁÓWNE ELEMENTY DO ZAPAMIĘTANIA:
CEL I PRZYDATNOŚĆ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWU SRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLASYFIKACJA TRANSAKCJI W RAMACH SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PODSTAWOWE PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH DLACZEGO ZYSK NETTO RÓŻNI SIĘ OD PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO DZIAŁAŃ INWESYCYJNYCH ORAZ FINANSOWYCH DLACZEGO I W JAKI SPOSÓB NIEGOTÓWKOWE DZIAŁANIA INWESTYCYJNE I FINANSOWE SĄ UJAWNIANE W SPRAWOZDANIU Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

17 Kapitał pracujący (ang. working capital)
Zapasy Należności krótkoterminowe Gotówka Zobowiązania bieżące

18 Sposoby prognozowania KP
Prognozowanie bezpośrednie % sprzedaży wskaźniki rotacji ...

19 Zasady budowy wzorów na wskaźniki rotacji
LICZNIK wielkość przeciętna (stan przeciętny) dla roku (miesiąca, kwartału – liczba dni dla danego okresu oczywiście się zmienia) MIANOWNIK wielkość za cały okres (strumień), do którego odnosimy licznik

20 Gotówka koszty operacyjne – przeciętny poziom gotówki ma nam wystarczyć na bieżące pokrycie kosztów zakupu materiałów, kosztów usług, podatków, płac i ubezpieczeń itp. Należności wartość sprzedaży – poziom należności jest bezpośrednio związany z dokonaną sprzedażą

21 Zapasy materiałów koszty zużycia materiałów i ewentualnie koszty bezpośrednie związane z zakupem Zapasy towarów koszty zakupionych towarów

22 Zapasy produkcji w toku/ wyrobów gotowych
koszty bezpośrednie ich wytworzenia dla produkcji masowej lub koszty operacyjne Zobowiązania koszty operacyjne plus ewentualne bieżące raty płatności kredytu i bieżące odsetki przychody operacyjne

23 +Δ kapitału pracującego =  CF -Δ kapitału pracującego =  CF
Kapitał pracujący a CF +Δ kapitału pracującego =  CF -Δ kapitału pracującego =  CF


Pobierz ppt "Zestawianie przepływów pieniężnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google