Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Panel I Wyniki ekonomiczne a wyniki księgowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Panel I Wyniki ekonomiczne a wyniki księgowe"— Zapis prezentacji:

1 Panel I Wyniki ekonomiczne a wyniki księgowe
Model sprawozdawczości finansowej według projektu IASB/FASB Koncepcja wyniku całościowego Kierunki ewolucji systemu rachunkowości Założenia modelu sprawozdawczości finansowej IASB/ FASB Pomiar wyniku całościowego w projekcie sprawozdania finansowego IASB/ FASB

2 1. Koncepcja wyniku całościowego
Szerokie definicje kosztów i przychodów przyjęte przez prawo bilansowe, Przez koszty i straty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli (art. 3 ust. 1 pkt.31). Przez przychody i zyski rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększania wartości aktywów, albo zmniejszania wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli (art. 3 ust. 1 pkt.30)

3 Zysk = Kapitał t2 - Kapitał t1 50 = 1050 - 1000
Aktywa Zobowiązania Kapitał własny Koszty i straty Sp Sp 100 100 150 150 100 1 150 SK Przychody i zyski Zysk = Kapitał t Kapitał t1 =

4

5 1. Koncepcja wyniku całościowego
Kapitał własny wynosi 10 mln zł. Raportowany zysk netto 300 tys., co oznacza rentowność 3 %. Gdyby ten sam kapitał zainwestować w bezpieczne obligacje Skarbu Państwa zysk byłby 4,5 % (450 tys.). Czy akcjonariusz osiągnął zysk 300 tys. (jak wskazuje sprawozdanie finansowe), czy poniósł stratę 150 tys. (utracone korzyści).

6 2. Kierunki ewolucji systemu rachunkowości
1. Coraz więcej w księgach szacunków, prognoz i przewidywań, 2. Powstaje pytanie: czy w ogóle ująć dane zjawisko (np. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego) i w jakiej kwocie? 3. Ujawniają się koszty i przychody będące rezultatem realnych transakcji (kupno, sprzedaż, zużycie) oraz stanowiące wyraz zdarzeń przyszłych i niepewnych (np. rezerwy),

7 2. Kierunki ewolucji systemu rachunkowości
4. Powstają wyniki cząstkowe o różnym prawdopodobieństwie ich realizacji, 5. Następuje ograniczenie sprawdzalności informacji (odejście od kosztu historycznego), ma rzecz wzrostu ich użyteczności (przyjęcie za podstawę wyceny wartości godziwej), 6. Rośnie rola polityki rachunkowości.

8 2. Kierunki ewolucji systemu rachunkowości
Kryterium podziału: źródła ponoszenia kosztów i strat 1. Koszty i straty pierwotne: - amortyzacja, - usługi obce, - zużycie materiałów, - wartość sprzedanych towarów, - zużycie energii obcej, - odsetki i różnice kursowe - wygrodzenia (zrealizowane). 2. Koszty publicznoprawne: - podatki (w tym dochodowe, akcyzowy, VAT nie rozliczany), - narzuty na wynagrodzenia, - inne (ZFŚS, PFRON). 3. Koszty i straty naliczane z mocy prawa bilansowego: - odpisy z tytułu utraty wartości aktywów, - rezerwy, - rozliczenia międzyokresowe bierne, - przeszacowanie inwestycji, - odsetki i różnice kursowe naliczone na moment bilansowy.

9 2. Kierunki ewolucji systemu rachunkowości
A. Transakcje ciągłe A.1. Przychody z transakcji ciągłych A.2. Koszty transakcji ciągłych A.3. Zysk/strata na transakcjach ciągłych (A.1-A.2) B. Transakcje jednorazowe B.1. Przychody z transakcji jednorazowych B.2. Koszty transakcji jednorazowych B.3. Zysk/strata na transakcjach jednorazowych (B.1-B.2) C. Wynik na transakcjach ciągłych i jednorazowych (A.3.± B.3) D. Operacje z mocy prawa bilansowego D.1. Przychody naliczone na mocy prawa bilansowego D.2. Koszty naliczone z mocy prawa bilansowego D.3. Zysk/strata na operacjach dokonanych z mocy prawa bilansowego (D.1-D.2) E. Operacyjny wynik netto (C+/-D.3) F. Operacje kapitałowe (inne niż wpłaty właścicieli i wypłaty na ich rzecz) F.1. Przychody odnoszone wprost na kapitał F.2. Koszty odnoszone wprost na kapitał F.3. Zysk/strata na operacjach kapitałowych (F.1-F.2) G. Wynik całościowy (E+/-F.3) H. Koszt kapitału I. Dodatnia/ujemna EVA (G-H)

10 3. Założenia modelu sprawozdawczości finansowej IASB/ FASB
Zakres sprawozdania Obie Rady uzgodniły, iż na pełne sprawozdanie finansowe składają się następujące elementy: 1) bilans (w projekcie: sprawozdanie z sytuacji finansowej – statement of financial position), 2) rachunek zysków i strat (w projekcie: sprawozdanie z całkowitych dochodów – statement of comprehensive inocome), 3) rachunek przepływów pieniężnych (w projekcie: sprawozdanie z przepływów pieniężnych- statement of cash flow), 4) zestawienie zmian w kapitale własnym (w projekcie – sprawozdanie ze zmian w kapitale – statement of changes in equity).

11 3. Założenia modelu sprawozdawczości finansowej IASB/ FASB
2. Odbiorcy informacji i cel sprawozdania W analizowanej propozycji przyjęto, że celem sprawozdawczości finansowej jest dostarczenie informacji, która będzie przydatna obecnym i przyszłym inwestorom, pożyczkodawcom oraz innym wierzycielom przy podejmowaniu decyzji. Zakłada się, że wskazani użytkownicy zainteresowani są przede wszystkim kwotami, horyzontem czasowym i niepewnością przyszłych przepływów pieniężnych oraz tym, jak postrzeganie jednostki, co do jej potencjalnych możliwości generowania przepływów – wpłynie na ceny akcji, a także wartość wyemitowanych papierów dłużnych. Drugim kierunkiem wykorzystania informacji jest ocena pracy zarządu.

12 3.Założenia modelu sprawozdawczości finansowej IASB/ FASB
Sprawozdanie z sytuacji finansowej Sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z przepływów pieniężnych działalność gospodarcza aktywa i zobowiązania z działalności operacyjnej działalności inwestycyjnej przychody i koszty z działalności operacyjnej inwestycyjnej przepływy pieniężne z działalność finansująca aktywa finansujące zobowiązania finansujące przychód z tytułu aktywów finansujących koszty z tytułu zobowiązań przepływy pieniężne z aktywów przepływy pieniężne ze zobowiązań finansujących podatki dochodowe podatki dochodowe z działalności kontynuowanej (działalność gospodarcza i finansująca) działalność zaniechana działalność zaniechana po potrąceniu podatku inne całkowite dochody po potrąceniu podatku Kapitał własny

13 4. Pomiar wyniku całościowego w projekcie sprawozdania finansowego IASB/ FASB
Działalność gospodarcza Działalność operacyjna Przychody ze sprzedaży segmentu A segmentu B Łącznie przychody ze sprzedaży Koszt wytworzenia wyrobów sprzedanych zużycie materiałów robocizna koszty pośrednie – amortyzacja koszty pośrednie – transport koszty pośrednie – inne programy emerytalne Łącznie koszt wytworzenia wyrobów sprzedanych zysk brutto Koszty sprzedaży reklama wynagrodzenia przeterminowane należności Łącznie koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu amortyzacja badania i rozwój odsetki od zobowiązań leasingowych Łącznie koszty ogólnego zarządu zysk/strata netto ze sprzedaży (zysk brutto – łączne koszty sprzedaży – łączne koszty ogólnego zarządu)

14 Pozostałe koszty/przychody operacyjne
udział w zysku jednostki X zysk/strata ze sprzedaży środków trwałych zrealizowane zyski z zabezpieczeń przepływów pieniężnych strata na sprzedaży należności utrata wartości firmy Łącznie pozostałe koszty/przychody operacyjne Wynik na działalności operacyjnej (zysk/strata netto ze sprzedaży ± pozostałe koszty/przychody operacyjne) Działalność inwestycyjna przychody z dywidend zysk ze sprzedaży papierów wartościowych udział w zysku jednostki Y Łącznie przychody działalności inwestycyjnej Wynik na działalności gospodarczej (wynik na działalności operacyjnej ± wynik z działalności inwestycyjnej) Działalność finansująca przychody z tytułu odsetek koszty odsetkowe wyniki z działalności finansującej Wynik na działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem (wynik na działalności gospodarczej ± wynik działalności finansującej) Podatek dochodowy działalności kontynuowanej Wynik netto na działalności kontynuowanej

15 Działalność zaniechana
Strata na działalności zaniechanej Korzyści podatkowe na działalności zaniechanej Wynik na działalności zaniechanej Zysk/strata netto (wynik na dz. kontynuowanej ± wynik na dz. zaniechanej) Inne całkowite dochody Niezrealizowane zyski na papierach wartościowych przeznaczonych do sprzedaży (inwestycyjnych) Nadwyżka z aktualizacji wyceny Przeliczenie na walutę prezentacji – jednostki zależne Przeliczenie na walutę prezentacji – jednostki stowarzyszone Niezrealizowane zyski na operacjach zabezpieczających przepływy pieniężne Łącznie inne całkowite dochody Wynik całościowy (zysk/strata netto ±inne całkowite dochody)

16 4. Pomiar wyniku całościowego w projekcie sprawozdania finansowego IASB/ FASB
Wynik całościowy (zmiany wartości aktywów i zobowiązań z podmiotami nie będącymi właścicielami) Element memoriałowy wyniku Składniki memoriałowe obejmujące przeszacowania Powtarzające się przeszacowania wartości Pozostałe zmiany Składniki memoriałowe nie będące przeszacowaniami Zmiana gotówki (element kasowy wyniku)


Pobierz ppt "Panel I Wyniki ekonomiczne a wyniki księgowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google