Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPIS PLANU FINANSOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPIS PLANU FINANSOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 OPIS PLANU FINANSOWEGO

2 OPIS PLANU FINANSOWEGO
1. Cel opracowania Należy krótko określić, jakim celom ma służyć tworzony plan finansowy 2. Założenia ogólne prognozy finansowej Sporządzona prognoza finansowa opiera się na następujących ogólnych założeniach: funkcjonowanie przedsiębiorstwa — zakłada się, że przedsiębiorstwo kontynuuje działalność …………….. (, forma prawna) założenie co do kontynuowania działalności w tej samej branży lub wskazanie planowanych zmian w tym zakresie; horyzont czasowy prognozy — prognozą objęty jest okres od …….. do …….. roku;

3 OPIS PLANU FINANSOWEGO
2. Założenia ogólne prognozy finansowej cd. prognozowane wartości —Określenie czy prognoza jest sporządzana w cenach zmiennych czy stałych, oraz brutto czy netto (bez podatku VAT); oczekiwana stopa inflacji — przyjęto, iż w analizowanym okresie roczne stopy inflacji będą kształtować się na następującym poziomie:… założenie o stopie podatku założenie o kursach walut i podstaw ich prognozy

4 OPIS PLANU FINANSOWEGO
3. Nakłady inwestycyjne i amortyzacja Określenie wielkości planowanych nakładów (potrzeby inwestycyjne) W przypadku inwestycji wieloletnich, w których trudno określić precyzyjne daty wydatkowania warto przyjąć założenie o tym, że wszystkie zakupy inwestycyjne w danym okresie dokonywane są równomiernie w trakcie analizowanego okresu (tj. roku) Określić jakie metody i stawki przyjęto dla poszczególnych grup aktywów i dla nich sporządzić plan amortyzacji Określić już na tym etapie planowane źródła sfinansowania nakładów

5 OPIS PLANU FINANSOWEGO
4. Prognoza przychodów operacyjnych 4.1. Założenia dotyczące prognozy przychodów A. W pierwszej kolejności należy określić źródła przychodów i ich rodzaje oraz określić zakres sezonowości (lub stwierdzić jej brak). Przykład: Podstawą prognozy przychodów były: podpisane umowy (na jaki okres), przychody w poprzednich okresach z wszystkich źródeł, plany i przewidywania Zarządu dotyczące przyszłych okresów.

6 OPIS PLANU FINANSOWEGO
przeszła, bieżąca oraz przewidywana sytuacja na rynku w opinii kierownictwa oraz na podstawie publikacji prasowych (prasa ogólnoekonomiczna i specjalistyczna) B. Należy skonfrontować prognozowaną sprzedaż ze zdolnościami produkcyjnymi wynikającymi z planowanych nakładów inwestycyjnych C. Na końcu powinna się znaleźć informacja o przyjętej strukturze przychodów w planie (np. produkcja, usługi, pozostałe)

7 OPIS PLANU FINANSOWEGO
4.2. Wyniki prognozy przychodów Należy przedstawić w formie tabelarycznej 5. Prognoza kosztów operacyjnych 5.1. Założenia dotyczące prognozy kosztów Określenie podstawy planowania kosztów: np.: Jako podstawę do planowania przyjęto wartość kosztów zrealizowanych w …… roku. Należy uwzględnić problem zmiany technologii Konieczne jest określenie kosztów zmiennych i stałych. W ramach kosztów zmiennych konieczna jest prognoza przyszłych kosztów jednostkowych.

8 OPIS PLANU FINANSOWEGO
5.1. Założenia dotyczące prognozy kosztów, cd.: Należy określić, w jakim stopniu do prognozy posłużyły wartości kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo w ubiegłym okresie oraz określić założenia co do ich kształtowania wynikające z nowych rozwiązań technologicznych, Należy przedstawić zakładane zmiany cen poszczególnych grup kosztów w stosunku do inflacji, Szczegółowo przedstawić sposób szacowania wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników 5.2. Wyniki prognozy kosztów

9 OPIS PLANU FINANSOWEGO
6. Prognoza pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Prognoza tych kategorii wymaga dokładnego zapoznania się ze specyfiką dotychczas występujących w przedsiębiorstwie zdarzeń gospodarczych. Najczęściej przyjmuje się w ujęciu realnym ten sam poziom tych pozycji co w roku ubiegłym, korygując je o pozycję, które z jakiś przyczyn nie wystąpią lub będą w innej wysokości niż w latach ubiegłych. Często chodzi o takie pozycje jak: przychody związane z rozwiązaniem odpisów aktualizujących należności odpisy aktualizujące należności (koszty) zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych

10 OPIS PLANU FINANSOWEGO
7. Harmonogram obsługi źródeł finansowania (na przykładzie kredytu) Określić rodzaj, wartość i przeznaczenie kapitałów obcych, których pozyskanie planuje się w związku z realizowanym projektem wraz z charakterystyką w zakresie: Stopy oprocentowania Sposobu spłaty rat kapitału i odsetek Wysokości prowizji bankowych

11 OPIS PLANU FINANSOWEGO
8. Prognoza przychodów i kosztów finansowych Należy między innymi powołać się na harmonogram obsługi kredytu czy leasingu 9. Prognoza podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym Należy przedstawić ewentualne różnice pomiędzy księgowym wynikiem brutto a podstawą opodatkowania. W przypadku niektórych jednostek przepisy mogą zwalniać z płacenia podatku lub jego części.

12 OPIS PLANU FINANSOWEGO
10. Założenia dotyczące prognozy zapotrzebowania na kapitał obrotowy Zmiany stanu kapitału obrotowego netto określane są na podstawie zmian stanów zapasów, należności, zobowiązań oraz rozliczeń międzyokresowych. Stan poszczególnych składników kapitału obrotowego wyznaczany jest przy użyciu wskaźników rotacji w dniach. Często przyjmuje się założenie, że wszystkie wskaźniki rotacji będą kształtować się w całym okresie objętym prognozą na poziomie z „okresu bazowego”. Jeśli jest inaczej (sezonowość), to należy to uwzględnić.

13 OPIS PLANU FINANSOWEGO
11. Wyniki prognozy zestawień finansowych Przedstawić w załącznikach: Rachunek wyników pro forma Rachunek przepływów pieniężnych pro forma Bilans pro forma

14 OPIS PLANU FINANSOWEGO
11. Ocena opłacalności inwestycji Założenia dotyczące wartości likwidacyjnej Prognoza wolnych przepływów pieniężnych (tabela) Prognoza kosztu kapitału Wyniki oceny opłacalności inwestycji (tabela) wraz z interpretacją

15 OPIS PLANU FINANSOWEGO
12. Analiza wrażliwości (tabela) Określenie najistotniejszych czynników ryzyka (na podstawie wcześniejszych symulacji) Przedstawienie wpływu jednostkowych zmian tych czynników na podstawowe zmienne wynikowe projektu (średniej wartości przepływów operacyjnych, NPV, IRR)

16 OPIS PLANU FINANSOWEGO
13. Analiza scenariuszy Określenie podstawy do zmian parametrów z bazowej wersji planu Przedstawienie łącznego wpływu zmian tych parametrów na wyniki (zestawienia pro forma w załącznikach oraz ocena opłacalności w tabelach) Wnioski końcowe


Pobierz ppt "OPIS PLANU FINANSOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google