Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA"— Zapis prezentacji:

1 WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

2 Wartość przedsiębiorstwa
Wartość netto aktywów rzeczowych Składniki materialne PRZEDSIĘBIORSTWA WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWO Składniki niematerialne Wartość firmy

3 Wartość przedsiębiorstwa
To samo przedsiębiorstwo dla różnych nabywców może przedstawiać zupełnie inną wartość, co wynika z różnych sposobów wykorzystania firmy jako narzędzia generowania dochodu.

4 Wartość przedsiębiorstwa
Proces kształtowania maksymalnej wartości dla właścicieli koncentruje się na: Przepływach środków pieniężnych, Wartości dodanej dla właścicieli, Całkowitym zwrocie dla akcjonariuszy.

5 Wartość przedsiębiorstwa
Miernikami pozwalającymi na określenie wartości dodanej przedsiębiorstwa są: MVA EVA

6 Wartość przedsiębiorstwa
MVA = V – Ksk MVA = P*n – Ksk

7 Wartość przedsiębiorstwa
EVA = EBIT*(1-T) – WACC*Ksk lub EVA = NOPAT – WACC*Ksk

8 Przesłanki wyceny przedsiębiorstwa
Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzno-zewnętrzne - Przyjęcie nowych udziałowców do spółki, - Określenie wymiaru podatków, - Kupno – sprzedaż przedsiębiorstwa, - Połączenie przedsiębiorstw, - Zabezpieczenie pożyczek,

9 Klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstwa
Metody wyceny Metody majątkowe Metody niekonwencjonalne Metody mieszane Metody dochodowe

10 Metody majątkowe Metoda wartości księgowej bazuje na zaksięgowanym majątku przedsiębiorstwa. Wycena tą metodą polega na ustaleniu na podstawie zapisów księgowych wartości wszystkich środków trwałych i obrotowych będących własnością przedsiębiorstwa i pomniejszeniu ich o wielkość zobowiązań. Wm = A – K0

11 Metody majątkowe Metoda wartości odtworzeniowej – wyznacza wartość majątku przedsiębiorstwa poprzez określenie wartości nakładów koniecznych do poniesienia w celu odtworzenia w danym momencie czasowym majątku identycznego lub podobnego pod względem strukturalno – rzeczowym.

12 Metody majątkowe Metoda wartości likwidacyjnej – traktuje wartość przedsiębiorstwa, jako wielkość możliwych do uzyskania wpływów netto w sytuacji sprzedaży poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa lub jego całości.

13 Metody majątkowe – zalety i wady
- prostota, - powiązanie z bilansem, - możliwość porównania z wartością ustaloną za pomocą innych metod, - oparcie wyceny na wartościach historycznych, które mogą istotnie odbiegać od aktualnych wartości rynkowych, - arbitralny charakter ustalania wartości niektórych pozycji bilansowych, co może wypaczyć wynik wyceny,

14 Metody dochodowe Opierają się na szacunku przyszłych, przewidywanych korzyści, jakich może oczekiwać właściciel.

15 Metody dochodowe - Miara dochodowości przedsiębiorstwa,
- Horyzont projekcji dochodów, - Oszacowanie stopy dyskontowej.

16 Metody dochodowe Wśród metod dochodowych wyróżnia się:
Metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, Metodę zdyskontowanych zysków,

17 Metody dochodowe Podział strumienia dochodów na dwie części tj.:
zaktualizowanej wartości przepływów pieniężnych, zdyskontowanej wartości rezydualnej.

18 Metody dochodowe Oszacowanie wartości rezydualnej wymaga:
- Podjęcia decyzji odnośnie tego, kiedy zastosować uproszczony model wyceny, - Rozstrzygnięcia, który z modeli wyceny wybrać.

19 Metody dochodowe Krótszy horyzont czasowy prognozy wpływa na zwiększenie udziału wartości rezydualnej w wartości ogółem.

20 Przykład Przy 4 letnim horyzoncie prognozy wartość rezydualna BRE Banku stanowi 82 % ogólnej wartości przedsiębiorstwa. Jeśli horyzont wydłużyłoby się do 25 lat, to przy tej samej wartości przedsiębiorstwa udział wartości rezydualnej spada do 29 %.

21 Wniosek Ustalony czas trwania wyraźnie oznaczonego okresu prognozy jest ważny, ale nie wpływa on na wartość przedsiębiorstwa, lecz jedynie na podział wartości przedsiębiorstwa między wyraźnie oznaczony okres prognozy i okres kontynuacyjny.

22 Metody dochodowe - W krajach o ustabilizowanej gospodarce przyjmuje się przeciętnie 7-8 letni okres prognozowania,

23 Metody dochodowe W oparciu o poziom dochodów osiągniętych w ostatnim roku prognozy ustala się wartość rezydualną stosując różne formuły. Najczęściej jednak wykorzystywane są dwa modele

24 Metody dochodowe – zalety i wady
- Wiarygodność uzyskanych wyników, - Źródło informacji o tym, jakich korzyści może spodziewać się potencjalny nabywca. - Trudności w oszacowaniu wartości dochodowej, - Uzależnienie przewidywanych przyszłych przepływów pieniężnych od wielu niepewnych czynników,

25 Metody mieszane Metody majątkowo – dochodowe, w których wychodzi się z założenia, iż wartość przedsiębiorstwa uzależniona jest zarówno od posiadanego majątku, jak i zdolności do generowania dochodu.

26 Metody mieszane Ze względu na swą prostotę i łatwość weryfikacji danych, metody mieszane znalazły zastosowanie w wielu krajach

27 Metody mieszane Jest to podstawą podziału metod mieszanych na dwie grupy: Metody oparte na wartości średniej: - metoda niemiecka, - metoda szwajcarska, Metody z zyskiem dodatkowym, jako źródłem wartości reputacji: - metoda anglosaksońska, - metoda zakupu rocznego, - metoda stuttgarcka.

28 Metody mieszane W metodzie niemieckiej wartość wycenianych przedsiębiorstw stanowi średnią arytmetyczną metody dochodowej i majątkowej

29 Metody mieszane W metodzie szwajcarskiej mocniej akcentuje się zdolność do generowania zysków

30 Metody mieszane Metoda anglosaksońska: W = M+(Z-r*M)*at

31 Metody mieszane Metoda stuttgarcka: W = M+5r*(D-M) /(1+5r)

32 Metody mieszane Są najbardziej obiektywnymi metodami wyceny wartości przedsiębiorstwa.

33 Wycena przedsiębiorstw - podsumowanie
W praktyce gospodarczej konieczne jest stosowanie kilku metod, które reprezentowałyby różne podejścia do wyceny przedsiębiorstwa.

34 Wycena przedsiębiorstw - podsumowanie
W warunkach polskich wymaga się, aby w procesie wyceny wykorzystano co najmniej dwie spośród: - Metody opartej na zdyskontowanych przepływach pieniężnych, - Metody opartej na wartości odtworzeniowej, - Metody opartej na wartości aktywów netto.


Pobierz ppt "WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google