Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy rachunkowości – cz. 3. spec. zarządzanie nieruchomościami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy rachunkowości – cz. 3. spec. zarządzanie nieruchomościami"— Zapis prezentacji:

1 Elementy rachunkowości – cz. 3. spec. zarządzanie nieruchomościami
Dr Ewa Spigarska

2 Ustawa o rachunkowości
Bilans

3 Ustawa o rachunkowości
Rachunkowość w Polsce jest regulowana ustawowo: ustawa o rachunkowości z dnia 24 września (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami)

4 Ustawa o rachunkowości
Spółki prawa handlowego i prawa cywilnego oraz inne osoby prawne (z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego), Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej euro (w przeliczeniu na złotówki),

5 Ustawa o rachunkowości
Jednostki sektora publicznego (np. państwowe jednostki budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego).

6 Ustawa o rachunkowości
Dodatkowo, podmiotami rachunkowości mogą być inne jednostki jeśli wyrażą taką wolę

7 Pojęcie aktywów Zasoby majątkowe mogą być zaliczone do aktywów danego podmiotu jeśli: są przez ten podmiot kontrolowane, Powstały w wyniku wcześniejszych zdarzeń (np. zakup, własna produkcja, darowizna itp.), przyniosą w przyszłości korzyści ekonomiczne, mają wiarygodnie określoną wartość wyrażoną w pieniądzu.

8 Sprawozdania finansowe
Stanowią efekt końcowy systemu rachunkowości. Są końcowym etapem procesu pomiaru działalności gospodarczej.

9 Cel sprawozdania finansowego (H. R. Anton)
Podstawowym celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie informacji do decyzji ekonomicznych.

10 Sprawozdanie finansowe obejmuje
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

11 Jednostki, których sprawozdanie podlega obowiązkowi ogłoszenia
Dodatkowo sporządzają: Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Rachunek przepływów pieniężnych.

12 Sprawozdanie finansowe
Sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.

13 Sprawozdanie finansowe
Roczne zatwierdzone sprawozdania finansowe większych, kontynuujących działalność jednostek podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Polskim B.

14 Sprawozdanie finansowe
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania w tym wypadku poprzedza zbadanie przez biegłego rewidenta.

15 Bilans BILANS TO SPRAWOZDANIE FINANSOWE BĘDĄCE ZESTAWIENIEM WARTOŚCI ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH (AKTYWÓW) ORAZ ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA (PASYWÓW).

16 Bilans BILANS PREZENTUJE STANY AKTYWÓW I PASYWÓW NA OKREŚLONY DZIEŃ.

17 Aktywa Aktywa mówią o sytuacji majątkowej podmiotu w danym dniu. Stanowią realną stronę bilansu.

18 Aktywa Aktywa trwałe (długoterminowe)
Majątek firmy, który fizycznie jest wykorzystywany w jednostce powyżej jednego roku obrotowego Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) To składniki majątkowe, które w ciągu jednego roku zamienią się na środki pieniężne

19 Aktywa obrotowe Środki pieniężne → Materiały (zaopatrzenie)
(windykacja) ↓ ↓ (produkcja) Należności ← Produkty gotowe (sprzedaż)

20 Pasywa To informacja o źródłach finansowania majątku spółki.
2 źródła finansowania: Kapitały własne (kapitał właścicieli firmy) Kapitały obce (zobowiązania).

21 Bilans BILANS SPORZĄDZANY JEST WEDŁUG ZASAD I WZORU OKREŚLONEGO PRZEZ USTAWĘ

22 Wymogi formalne bilansu
PRAWIDŁOWY BILANS ZAWIERA: OZNACZENIE PODMIOTU KTÓREGO DOTYCZY OKREŚLNIE DNIA NA KTÓRY JEST ON SPORZĄDZONY NAZWY POSZCZEGÓLNYCH AKTYWÓW I PASYWÓW WRAZ Z ICH WARTOŚCIAMI WYRAŻONYMI W ZŁOTYCH PODSUMOWANIA GRUP AKTYWÓW I PASYWÓW PODPISY OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA SPORZĄDZENIE I ZATWIERDZENIE DATĘ SPORZĄDZENIA.

23 Bilans uproszczony UPROSZCZONĄ WERSJĘ BILANSU MOGĄ SPORZĄDZAĆ PODMIOTY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWA Z PONIŻSZYCH WARUNKÓW: ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE MNIEJSZE NIŻ 50 OSÓB SUMA AKTYWÓW NIE WIĘKSZA NIŻ 2 MLN EURO PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY ORAZ OPERACJI FINANSOWYCH NIE WIĘKSZY NIŻ 4 MLN EURO

24 Data sporządzenia bilansu
BILANS SPORZĄDZANY JEST NA DZIEŃ: KOŃCZĄCY ROK OBROTOWY ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI UPADŁOŚCI LUB LIKWIDACJI ZMIANY FORMY PRAWNEJ PODMIOTU PODZIAŁU PODMIOTU PRZEJĘCIA PODMIOTU POŁĄCZENIA PODMIOTÓW

25 Zasady sporządzania bilansu
Równowagi bilansowej Aktywa = Pasywa Aktywa = Kapitał własny + Zobowiązania

26 Zasady sporządzania bilansu
Ciągłości bilansowej bilans zamykający rok obrotowy jest jednocześnie bilansem otwierającym rok następny; w kolejnych okresach stosuje się te same sposoby wyceny

27 Zasady sporządzania bilansu
Rzetelnej wyceny wykazane składniki bilansowe odpowiadają stanowi rzeczywistemu

28 Zasady sporządzania bilansu
Ostrożnej wyceny określa sposób podejścia do wyceny składników bilansowych – nie można zawyżać ich wartości.

29 Zasady sporządzania bilansu
ujęte w ciągu roku obrotowego składniki majątku wycenione w cenach faktycznie za nie zapłaconych (cena nabycia) lub kosztach ich wytworzenia należy wycenić na dzień bilansowy uwzględniając obniżenie ich wartości wynikające z: stopniowego zużycia (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne) utraty ich wartości rynkowej (udziały, akcje, wyroby, towary) obniżenia wartości użytkowej (zapasy).

30 Roczny raport spółki (Annual Report)
Roczny raport Sprawozdanie > spółki finansowe

31 Zawartość rocznego raportu spółki
Sprawozdania finansowe Dodatkowe opisowe raporty Inne materiały ilustrujące działalność (np. sprawozdanie prezesa spółki, sprawozdanie zarządu, sprawozdanie o pracownikach, skrócone wyniki finansowe spółki za kilka lat)


Pobierz ppt "Elementy rachunkowości – cz. 3. spec. zarządzanie nieruchomościami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google