Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowe doświadczenia w ochronie oznaczeń graficznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowe doświadczenia w ochronie oznaczeń graficznych"— Zapis prezentacji:

1 Krajowe doświadczenia w ochronie oznaczeń graficznych
DR GRZEGORZ RUSSAK POLSKA IZBA PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO

2 Krajowe doświadczenia w ochronie oznaczeń graficznych
Unia Europejska to związek państw i regionów o ogromnej różnorodności dziedzictwa kulturowego w tym kulinarnego. To bogactwo różnorodności jest w Europie ogromnie doceniane, wykorzystywana a co bardzo ważne chronione. Konsekwentnie podejmowane są działania aby Europejskie systemy identyfikacji i ochrony wypracowane przez dziesiątki lat i zastosowane w nich rozwiązania rozszerzyć na inne części świata.

3 Krajowe doświadczenia w ochronie oznaczeń geograficznych
Na Europejskim rynku wewnętrznym, żywność o bardzo wysokiej specyficznej dobrowolnej jakości posiada dziś znaczny udział w ogólnym wolumenie sprzedaży, szczególnie w krajach starej Unii i według założeń wspólnej polityki rolnej ma rosnąć.

4 c.d. sektor produkcji żywności naturalnej wysokiej dobrowolnej jakości najczęściej tradycyjnej jest, jak pokazują liczne przykłady najlepszym sposobem na skuteczne promowanie państw, regionów jak i konkretnych nawet małych miejscowości turystycznych, budowanie marki.

5 c.d Odkąd żywność podlega wymianie to szczególnie ta która jest poszukiwana i ma renomę na rynku jest podrabiana, fałszowana.

6 Potrzebne są sposoby jej ochrony
Hasło oryginalność pod ochroną znakomicie oddaje sens prawa europejskiego dotyczącego ochrony nazw pochodzenia produktów które zostają uznane po spełnieniu wymagań i akceptacji przez Komisje Europejska do dziedzictwa kulturowego całej Europy i jako takie są specjalnie promowane i znakowane.

7 Sposoby ochrony „Chroniona Nazwa Pochodzenia”
„Oznaczenie Geograficzne” „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność”.

8

9 Sposoby ochrony Oprócz systemu europejskiego każdy kraj ma prawo do tworzenia własnych krajowych systemów jakościowych (podkreślających jakość ale nie chroniących geograficznych nazw)

10 Lista Produktów Tradycyjnych
W Polsce od 2005 roku istnieje i prowadzona jest Lista Produktów Tradycyjnych. Za prowadzenie listy odpowiedzialny jest samorząd lokalny (Marszałkowie Województw) oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy udziale samorządu gospodarczego – Izby zrzeszającej producentów regionalnej i lokalnej żywności. Od Lipca 2005 roku, kiedy to pierwszy produkt został wpisany na Listę, Lista ta zwiększyła się do ponad 230 pozycji. Na Listę wpisywane są produkty, których metoda wytwarzania została przekazana przynajmniej z pokolenie na pokolenie (tj. minimum 25 lat).

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Ochrona i promocja poprzez wspólny znak towarowy gwarancyjny

22 Wspólny znak towarowy gwarancyjny

23 Wspólny znak towarowy gwarancyjny – druga strona

24 Charakterystyka produktów w systemie „Jakość Tradycja”
Charakterystyki produktów wyróżnianych Znakiem: Surowce naturalne: z gospodarstw ekologicznych gospodarstw o półintensywnym systemie produkcji stosujących dobrą praktyką rolniczą i dobrą praktykę hodowlaną z wyłączeniem GMO Produkty muszą charakteryzować się: tradycyjnym składem; lub tradycyjnym sposobem wytwarzania szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny charakter szczególną jakością lub reputacją odróżniającą ją od produktów należących do tej samej kategorii.

25 Co wyróżniamy w systemie „Jakość Tradycja”
Produkty Rolne Środki Spożywcze Napoje spirytusowe ( zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Europy 2082/92 i 2081/92 oraz Rozp. Rady 1576/89

26 Założenia i cele systemu „Jakość Tradycja”
Wyróżnianie na rynku produktów wytworzonych z naturalnych surowców i produkowanych tradycyjnymi metodami. Produkty takie posiadają cechy charakterystyczne wymienione powyżej Produkty takie są produkowane w sposób umożliwiający monitorowanie pochodzenia surowców użytych do produkcji oraz monitorowanie odbiorców pośrednich produktu. Nadzór nad procesem produkcji sprawują jednostki certyfikujące akredytowane zgodnie z normą PN-EN i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 Kto może ubiegać się o znak „Jakość Tradycja”
System jest otwarty O prawo do używania Znaku dla produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego, zwanego dalej produktem, mogą ubiegać się producent lub producenci tego samego produktu.

28 Kto decyduje o nadaniu znaku „Jakość Tradycja”
O prawie do używania Znaku decyduje Kapituła Znaku Jakościowego „Jakość, Tradycja” W skład Kapituły wchodzi: 4 przedstawicieli Izby 4 przedstawicieli Związku Województw RP 3 niezależnych ekspertów wybieranych wspólnie przez Zarząd Izby i Zarząd Związku Województw RP

29 Jak działa Kapituła? Kapituła działa na podstawie regulaminu ustanowionego przez Zarząd Izby i Związek Województw RP

30 CERTYFIKAT!!! Producent lub producenci przed rozpoczęciem posługiwania się Znakiem są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją. Certyfikat zgodności, o którym mowa wydaje jednostka certyfikująca akredytowana zgodnie z normą PN-EN w zakresie umożliwiającym sprawdzenie zgodności ze specyfikacją i upoważniona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

31

32 Grzegorz Russak


Pobierz ppt "Krajowe doświadczenia w ochronie oznaczeń graficznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google