Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności"— Zapis prezentacji:

1 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
8 listopad 2009 r.

2 UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

3 UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
BENEFICJENT UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI Producent rolny – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która została wpisana do ewidencji producentów oraz wytwarza produkty uczestniczące w systemach jakości żywności ZAREJESTROWANE

4 UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
Cel działania UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI 1. Poprawa jakości produkcji produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, 2. Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości, 3. Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości. Wspierane systemy jakości żywności WSPÓLNOTOWE: System Chronionych Nazw Pochodzenia Zaakceptowane lub rozpatrywane: brynza podhalańska, oscypek, podkarpacki miód spadziowy, wiśnia nadwiślanka, karp zatorski, miód drahimski, „miód z Sejneńszczyzny”, lub „miód z Łóździej”, śliwka szydłowska, fasola wrzawska, redykołka

5 2. System Chronionych Oznaczeń Geograficznych
Zaakceptowane lub rozpatrywane: wielkopolski ser smażony, andruty kaliskie, rogal świętomarciński, miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich, kiełbasa lisiecka, „truskawka kaszubska”, suska sechleńska, miód kurpiowski, fasola korczyńska, jabłka łąckie, obwarzanek krakowski 3. System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności Zaakceptowane lub rozpatrywane: staropolski miód pitny czwórniak, staropolski miód pitny trójniak, staropolski miód pitny dwójniak, staropolski miód pitny półtorak, olej rydzowy, pierekaczewnik, kiełbasa myśliwska, kabanosy, kiełbasa jałowcowa 4. Produkcja ekologiczna

6 KRAJOWE: Integrowana produkcja (IP) 24 gatunki
w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity Dz.U. Nr 133, poz. 849 z 2008 r.) oraz rozporządzenie MRiRW z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. Nr 178, poz z 2004 r. z późniejszymi zmianami) 24 gatunki Produkty integrowanej produkcji (IP) obejmują wyłącznie nieprzetworzone produkty pochodzenia roślinnego dla których zostały opracowane i zaakceptowane metodyki produkcji integrowanej. Przygotowane metodyki obejmują następujące produkty: agrest, borówka wysoka, brzoskwinia i morela, buraki ćwikłowe, cebula, gruszki, jabłka, kalafior, kapusta głowiasta, malina, marchew, ogórek gruntowy, ogórek spod osłon, papryka, pomidory pod osłonami, porzeczka czarna i czerwona, sałata pod osłonami, śliwki, truskawki, wiśnie, ziemniaki oraz kukurydza, pomidor gruntowy oraz rzepak

7 JAKOŚĆ TRADYCJA System obejmuje produkty:
wyprodukowane przy użyciu naturalnych surowców, pochodzące z gospodarstw ekologicznych lub stosujących Dobrą Praktykę Rolniczą i Dobrą Praktykę Hodowlaną z wyłączeniem GMO, Surowce użyte do produkcji muszą być w pełni identyfikowalne

8 JAKOŚĆ TRADYCJA Cel działania:
Wyróżnienie produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. zachowanie wyższych standardów jakościowych i cech wyjątkowych produktu

9 JAKOŚĆ TRADYCJA Produkty charakteryzujące się:
tradycyjnym składem lub tradycyjnym sposobem wytwarzania, szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny charakter. szczególną jakością lub reputacją odróżniającą je od produktów należących do tej samej kategorii. W przypadku produktów produkcji podstawowej dodatkowym wymogiem jest tradycyjna rasa lub tradycyjna odmiana. Za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 r. Ponadto, za tradycyjny uważa się produkt, który posiada co najmniej 50-letnią historię wytwarzania.

10 JAKOŚĆ TRADYCJA Kontrola jakości
Producent używający znaku jakościowego obowiązany jest poddawać swoje produkty kontroli, która gwarantuje zgodność metody wytwarzania produktu z deklaracją złożoną we wniosku, - Producenci zobowiązani są do określenia częstotliwości kontroli, jej zakresu oraz prowadzenia dokumentacji, która zapewnia identyfikowalność surowca i produktu, Producent jest zobowiązany do posiadania certyfikatu zgodności, który potwierdza wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją, - Nadzór nad procesem produkcji sprawują jednostki certyfikujące akredytowane zgodnie z normą PN-EN i upoważnione przez MRiRW.

11 JAKOŚĆ TRADYCJA Otwartość systemu
do systemu mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy w kraju i za granicą, - Kryterium przyjęcia do systemu danego produktu jest jego jakość, Uczestnictwo w systemie jest dobrowolne

12 JAKOŚĆ TRADYCJA Zasady funkcjonowania systemu
Wniosek o udzielenie prawa do używania znaku składa rolnik, producent rolny, przetwórca do Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, O prawie do używania Znaku decyduje Kapituła Znaku Jakościowego „Jakość Tradycja”, Prawo do używania Znaku jest odpłatne, - Kapituła pozbawia producenta prawa do używania Znaku w przypadku braku spełnienia warunków użytkowania znaku.

13 2. Inne krajowe systemy jakości – wprowadzane w kolejnych latach ......
System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności zł/rok/gosp.  Rolnictwo ekologiczne zł/rok/gosp. Integrowana produkcja zł/rok/gosp. Jakość Tradycja zł/rok/gosp. Płatność udzielana będzie na gospodarstwo przez max 5 lat Poziom wsparcia Powyższe kwoty obejmują maksymalne stawki wsparcia dla producenta uczestniczącego w danym systemie wsparcia. PRODUCENT ROLNY OTRZYMUJE WSPARCIE NA PODSTAWIE KOSZTÓW RZECZYWIŚCIE PONIESIONYCH – udokumentowanych fakturami, !!!!!!! NIE WLICZAMY PODATKU VAT

14 UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
Jak to będzie funkcjonowało w IP Maksymalna kwota wsparcia – PLN/rok/gosp. W tym koszty związane z: składkami na rzecz grup producentów (stowarzyszenia, KR, spółdzielnie, grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów, organizacje producentów), które w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku realizują IP – jeżeli dołączy stosowane oświadczenie zakup publikacji, pułapek feromonowych i lepowych nie może przekroczyć kwoty 750 PLN Kwota PLN obejmuje wszystkie produkty łącznie

15 UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
Co obejmują koszty kwalifikowane Koszty kontroli, po których wydaje się certyfikaty poświadczające stosowanie IP, Wydatki na uzyskanie zaświadczeń o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych, Koszty zakupu publikacji, poświęconych prowadzeniu upraw zgodnie z zasadami IP, pułapek feromonowych i lepowych do monitorowania poziomu występowania szkodników.

16 UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
ILE MOŻE WYNOSIĆ MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA NA 1 ROK/gospodarstwo System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności  Rolnictwo ekologiczne Integrowana produkcja (wszystkie produkty) Jakość Tradycja Nie może przekroczyć kwoty EURO

17 Ogłoszenie Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków
ZASADY FUKCJONOWANIA - zmiana Ogłoszenie Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków 14 dni 80 mln Euro. Wniosek „o przyznanie pomocy” z załącznikami O/R ARiMR Wnioski przyjmowane do wykorzystania 110% limitu środków – 100 mln Euro (koniec następnego dnia roboczego po ogłoszeniu Prezesa ARiMR) Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły do wyczerpania środków (nie przewidziano kopert rocznych)

18 UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
Wnioski złożone do 5.161 wniosków NABÓR WNIOSKÓW od 15 kwietnia 2009 r. Wnioski złożone do 7.230 wniosków

19 Decyzja o przyznaniu pomocy
ZASADY FUKCJONOWANIA Forma wypłaty – roczne płatności obejmujące okres kolejnych 12 mies, liczone od dnia: - wydania certyfikatu, świadectwa... - zgłoszenia do WIORIN zamiaru prowadzenia IP 60 dni Decyzja o przyznaniu pomocy Wniosek o przyznanie pomocy O/R ARiMR 2 3 4 5 ZAŁĄCZNIKI: 1. Kopia zgłoszenia do WIORIN zamiaru prowadzenia IP złożonego nie wcześniej niż 9 mies. przed dniem złożenia wniosku Składamy wniosek o płatność 60 dni Decyzja o WYPŁACIE pomocy 90 dni od zakończenia okresu pomocy WNIOSEK o płatność ZAŁĄCZNIKI: 1. Oświadczenie, że należy do GRUPY PROD. (zał 1) 2. Kopia Certyfikatu IP (w okresie za który jest składany wniosek o płatność), 3. Kopie dowodów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów

20 UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
Liczba wspieranych gospodarstw w latach 2007 – 2013 = Średnio w roku ok gospodarstw Będzie mniejsza ilość

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google