Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektami"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektami
Wykład 8

2 Biznes plan projektu

3 Metoda biznes planu polega na ustaleniu progu rentowności przy danych kosztach oraz przychodach projektowanego działania

4 Etapy tworzenia planu biznesu
określenie ekonomicznych potrzeb i możliwości realizacji planowych przedsięwzięć na podstawie badań marketingowych opracowanie szczegółowych parametrów techniczno-ekonomicznych realizacji przedsięwzięcia zaprojektowanie metodyki umożliwiającej zastosowanie odpowiedniej metody działania

5 Elementy biznesplanu opis przedsięwzięcia
plan marketingowy – punktem wyjścia jest opis otoczenia: klientów i konkurencji plan funkcjonowania – sposób produkcji, dostawcy, zapasy, transport, zatrudnienie i szkolenie personelu

6 plan zarządzania – szanse i zagrożenia, silne i słabe strony
plan finansowania – źródła i sposoby finansowania, koszty według rodzajów, przewidywane dochody, rachunek wyników

7 Zadania biznes planu pozyskanie partnerów do współpracy i udziału w finansowaniu przedsięwzięcia narzędzie zarządzania dla menedżerów przedsiębiorstwa – ukazanie kierownictwu silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń ze strony otoczenia, środków i sposobów koniecznych do realizacji założonych celów przekazanie zestawu informacji o firmie do potencjalnych inwestorów, jednostek współpracujących i udziałowców

8 Szczegółowa struktura biznes planu

9 Wstęp pozycja firmy na rynku, dotychczasowe osiągnięcia oraz zarząd
produkt (usługa), potencjalni nabywcy, źródła przewagi konkurencyjnej docelowy rynek, jego rozmiary oraz perspektywy wzrostu krótko i długookresowe cele firmy oraz strategie umożliwiające ich realizację potrzebne środki do osiągnięcia określonych celów oraz korzyści dla inwestorów z tytułu udzielenia pożyczki

10 Opis firmy podstawowe dane o przedsiębiorstwie (nazwa, adres, regon, rodzaj działalności, forma prawna) opis lokalizacji przedsiębiorstwa dane o właścicielu lub udziałowcach informacje na temat załogi (ilość zatrudnionych, wiek, płeć, staż pracy, wykształcenie, związki zawodowe) opis struktury organizacyjnej dane o osobach współpracujących z firmą (konsultanci, doradcy) informacje o radzie nadzorczej informacje o zaciągniętych kredytach i ich zabezpieczeniach

11 Informacje o kierownictwie
wykształcenie doświadczenie w sektorze osiągnięte sukcesy zawodowe awanse i kariera umiejętności organizacyjne zakres obowiązków i odpowiedzialności dotrzymywanie zobowiązań finansowych wobec firm współpracujących

12 Opis produktu (przedsięwzięcia)
rodzaj produktu główne cechy i zalety produktu wskazanie przewag konkurencyjnych produktu koszt jednostkowy produktu cena produktu zysk jednostkowy posiadane patenty i znaki towarowe zapewnienie jakości produktu usługi posprzedażne lub gwarancyjne możliwości ulepszeń i modyfikacji produktu planowana wielkość produkcji

13 Opis procesu produkcyjnego
rodzaj procesu produkcyjnego poszczególne fazy procesu produkcyjnego niezbędne środki produkcyjne aktualne oraz przyszłe zdolności produkcyjne planowany stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych normy techniczne i technologiczne kontrola jakości oraz serwis gwarancyjny sezonowość sprzedaży, produkcji, podaży surowców

14 Informacje marketingowe o:
nabywcy (segmenty nabywców, czynniki decydujące o zakupach, wielkość i częstotliwość zakupów) dostawcy (skala dostaw, formy rozliczeń) konkurencji (nasilenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora) zasadach ustalania cen produktów planie reklamy i promocji produktów (segmentacja nabywców, sposoby docierania i koszty) przewidywanych kanałach dystrybucji

15 Finanse koszty sprzedaż rachunek zysków i strat
rachunek przepływów gotówki bilans dane o sprzedaży i prognoza sprzedaży analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych

16 Czynniki ryzyka należy przedstawić wszystkie możliwe do przewidzenia czynniki ryzyka oraz działania podejmowane w celu ich minimalizacji

17 Harmonogramy prezentowanie zamierzeń które mają zapewnić osiąganie planowanych celów określenie czasu realizacji poszczególnych działań rozwój zdolności produkcyjnej, sprzedaży, kształtowania się kosztów, zysków, inwestycji oraz spłaty zadłużenia

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie projektami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google