Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie warunków dla współdziałania nauki i gospodarki jako element polityki innowacyjnej samorządu województwa Toruń, 9 grudnia 2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie warunków dla współdziałania nauki i gospodarki jako element polityki innowacyjnej samorządu województwa Toruń, 9 grudnia 2010r."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie warunków dla współdziałania nauki i gospodarki jako element polityki innowacyjnej samorządu województwa Toruń, 9 grudnia 2010r.

2 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Priorytet 2 Stworzenie efektywnego systemu współpracy pomiędzy sferami gospodarki i nauki Stworzenie efektywnego systemu współpracy pomiędzy sferami gospodarki i nauki jest kluczowym warunkiem skuteczności działań proinnowacyjnych. System ten winien spowodować większe zainteresowanie przedstawicieli nauki rozwiązywaniem konkretnych problemów występujących w gospodarce. Musi także wpłynąć na zwiększenie otwartości przedsiębiorstw na kontakty z nauką. Ta synergia udrożni proces wprowadzania do praktyki gospodarczej efektów badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Do funkcjonowania systemu niezbędny jest rozwój potencjału rzeczowego i ludzkiego oraz zmiany organizacyjne w instytucjach sektora badawczo-rozwojowego

3 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Współpraca powinna być realizowana poprzez wzajemną wymianę doświadczeń w ramach prowadzonej praktyki naukowej i gospodarczej. Sektor B+R powinien ponadto rozszerzyć działania identyfikujące potrzeby przedsiębiorstw i włączać się w procesy komercjalizacji zainicjowanych przedsięwzięć. Konieczne działania: - organizowanie praktyk i staży (nauka - przemysł), - wspomaganie kampanii reklamowych marek i produktów, - utworzenie regionalnego centrum wzornictwa przemysłowego, - stworzenie systemu doskonalenia pracowników przedsiębiorstw przez sektor badawczo-rozwojowy, - stworzenie systemu monitorowania potrzeb przedsiębiorstw przez sektor B+R.

4 Wnioski z przeprowadzonych badań
Zdecydowana większość przedsiębiorców nie odczuwa potrzeby współpracy z instytucjami B+R. W większym stopniu potrzebę takiej współpracy dostrzegają przedsiębiorstwa bardziej rozwinięte. Ograniczeniami w nawiązywaniu przez sektor MŚP współpracy z sektorem nauki i B+R w regionie są: Brak środków finansowych, Nieznajomość oferty regionalnych instytucji B+R, Uogólnione przekonanie, że ich oferta jest nieatrakcyjna.

5 Rekomendacje Stworzenie portalu prezentującego informacje na temat działających w regionie instytucji B+R i ich oferty oraz umożliwiającego zgłaszanie przez przedsiębiorstwa zapotrzebowania na prace z zakresu B+R Organizowanie doraźnych oraz stałych forów umożliwiających kontakt pomiędzy przedstawicielami sektora przedsiębiorstw a przedstawicielami sfery B+R Wykorzystanie do stymulowania popytu na innowacje instrumentów wsparcia finansowego skierowanego zarówno do przedsiębiorców jak i do instytucji B+R Organizowanie staży pracowników naukowych i doktorantów w przedsiębiorstwach, w celu nawiązywania lub wzmacniania kontaktów MŚP z uczelniami.

6 Działania podejmowane przez Samorząd Województwa

7 ROLĄ SAMORZĄDU JEST INTEGRACJA DZIAŁAŃ I STWORZENIE WARUNKÓW DO BUDOWY SYSTEMU INNOWACJI

8 Finansowanie systemu współpracy pomiędzy sferą gospodarki i nauki
Działanie 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel: zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu Działanie 5.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Cel: wykorzystanie potencjału nauki i jednostek B+RT dla wzrostu konkurencyjności regionu

9 Poddziałanie 8.2.1 POKL Przykładowe typy projektów:
Staże i szkolenia praktyczne dla: Pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, Pracowników naukowych w przedsiębiorstwach Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out) Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym

10 Poddziałanie 8.2.1 POKL - Projekty innowacyjne
Temat: Rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej jako formy kształtowania innowacyjnych kadr nowoczesnej gospodarki oraz rozwiązania w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych przez przedsiębiorców. Termin składania wniosków: 17 grudnia 2010 godz. 13:30 Projekt musi zakładać wypracowanie modelu współpracy uczelni wyższych z sektorem przedsiębiorczości w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz komercjalizacji wyników prac badawczych. Projekt musi zakładać wypracowanie modelu współpracy uczelni wyższych z sektorem przedsiębiorczości w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz komercjalizacji wyników prac badawczych. Stworzenie modelu współpracy uczelni wyższych, jednostek badawczych, jednostek badawczo-rozwojowych z przemysłem zwiększy szansę na transfer wiedzy oraz zastosowanie wyników prac badawczych w procesach przemysłowych zachodzących w przedsiębiorstwach. Opracowanie modelu pozwoli zwiększyć efektywność działań podejmowanych na rzecz transferu wiedzy i przeniesienie innowacji pomiędzy obszarem B+R do przedsiębiorstw.

11 Poddziałanie 8.2.2 Typy projektów:
Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym Stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa

12 Projekt- Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji
Cel: identyfikacja warunków rozwoju potencjału innowacyjnego w regionie na rzecz aktualizacji RSI, wsparcie rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między nauką a biznesem w zakresie innowacji oraz transferu technologii, upowszechnianie współpracy przedsiębiorców, środowisk naukowych i administracyjnych na rzecz innowacji.

13 Spotkania środowiskowe
Spotkania przedstawicieli nauki, biznesu, administracji Służą konfrontacji działań prowadzonych przez różne podmioty w województwie kujawsko-pomorskim, wymianie dobrych praktyk, mają na celu także nawiązanie współpracy przedstawicieli nauki i gospodarki

14 Budowa Internetowej Platformy Innowacji
System informatyczny, który umożliwi wymianę informacji o projektach i przedsięwzięciach innowacyjnych, realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (między sektorem nauki, biznesu i administracji) System ma na celu kojarzenie nauki z biznesem (przedsiębiorcy z odpowiednim naukowcem). 14

15 Działanie 5.4 RPO Przykładowe typy projektów:
Projekty mające na celu transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy obejmujące wyposażenie w środki i zasoby związane z tworzeniem i rozwojem powiązań kooperacyjnych realizowane w ramach współpracy przedsiębiorstw oraz instytucji B+RT Projekty obejmujące roboty i wyposażenie w środki i zasoby związane z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur wsparcia na rzecz inkubacji i rozwoju naukowo-technologicznego, w tym inkubatory przedsiębiorczości tworzone przy udziale jednostek naukowo-badawczych, parki przemysłowe, itp. Wdrożenie wyników prac B+RT, w tym opracowanie wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych

16 Realizowane projekty z działania 5.4
Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności przy UTP w Bydgoszczy Przedmiot projektu utworzenie sieci laboratoriów badawczych w obszarze nauk technicznych i przyrodniczych w ramach struktur organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy wzmocnienie potencjału ilościowego i jakościowego uczelni w zakresie infrastruktury badawczej, umożliwiającego prowadzenie badań na rzecz otoczenia gospodarczego na najwyższym poziomie naukowym Zakres projektu modernizacja i adaptacja pomieszczeń na jednostkach UTP zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej i wyposa- żenia dla 28 laboratoriów (od 2010 roku do 2013 roku)

17 Realizowane projekty z działania 5.4
Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu Przedmiot projektu budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu, poprzez stworzenie infrastruktury badawczo-naukowej dla badań mających znaczenie aplikacyjne oraz dla przyciągania, stabilizacji oraz rozwoju kadry badawczej o najwyższych kwalifikacjach, warunkujących rozwój gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego. zakup aparatury badawczo-naukowej wraz z wyposażeniem dla specjalistycznych laboratoriów w ramach czterech wybranych projektów badawczych: - Genomika funkcjonowania w badaniach biologicznych i biomedycznych, - Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych „BioSep”, - Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki, - Neuroobrazowanie, neuropsychologia i neurobiologia funkcji poznawczych.

18 Działanie 5.4 RPO Najbliższy konkurs zostanie ogłoszony w grudniu 2010r. Maksymalna wartość projektów celowych wynosi do tys. zł Alokacja finansowa na konkurs 5 mln zł Konkurs przeprowadzony zostanie dwuetapowo z wykorzystaniem procedury preselekcji Wstępnej oceny dokona Zespół ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

19 Wojewódzki Fundusz Badań Naukowych
Cel: wspieranie badań, które w istotny sposób wpływać będą na rozwój regionu. Celem jest również zacieśnienie współpracy sektora nauki z gospodarką. Odbywać się to będzie poprzez stosowanie instrumentów zachęcających naukowców do podejmowania prac badawczych i rozwojowych zgodnie z potrzebami przedsiębiorców. Dotacje na projekty celowe dla ośrodków naukowo- badawczych realizujących badania ważne z punktu widzenia rozwoju województwa

20 Wojewódzki Fundusz Badań Naukowych
Kwota: 15 mln zł na lata Beneficjenci: ośrodki badawczo-naukowe, które prowadzą badania na rzecz rozwoju regionu Wartość projektu badawczego wynosić będzie do zł.

21 Vouchery innowacyjne Wprowadzenie voucherów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, za który będą mogli kupić usługi badawczo-rozwojowe. Voucher ma być narzędziem inicjującym współpracę między sektorami biznesu i nauki, co przyczyni się do podnoszenia innowacyjności w regionie i przyspieszy transfer wiedzy. Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców będzie podmiotem zarządzającym przedsięwzięciem w trakcie jego realizacji i po jego zrealizowaniu, do czego powoła wyodrębnioną komórkę organizacyjną.

22 Vouchery innowacyjne Konkursy będą organizowane w 2011 i w 2012 roku.
Rodzaje voucherów: voucher badawczy na pierwszy kontakt z jednostką naukową voucher badawczy na rozwój współpracy badawczo- rozwojowej

23 Voucher badawczy na pierwszy kontakt z jednostką naukową
przeznaczony na zainicjowanie kontaktu przez mikro, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w regionie kujawsko-pomorskim z wykonawcą -jednostką naukową poprzez zakup usługi/usług badawczo-rozwojowych; o ten typ vouchera mogą starać się wyłącznie MŚP, które nie korzystały do dnia złożenia wniosku z usług jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych; maksymalna wartość wsparcia w postaci vouchera to 25 000,00 zł; wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; realizacja usługi i jej rozliczenie finansowe może obejmować maksymalnie okres 8 miesięcy; wnioskodawca może korzystać z tego typu vouchera tylko jednokrotnie.

24 Voucher badawczy na rozwój współpracy badawczo-rozwojowej
przeznaczony na zakup usługi/usług badawczo-rozwojowych przez mikro, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w regionie kujawsko-pomorskim od wykonawcy – jednostki naukowej; przeznaczony dla wnioskodawców, którzy prowadzili już współpracę z jednostką naukową w zakresie usług badawczo-rozwojowych; maksymalna wartość wsparcia w postaci vouchera to 50 000,00 zł; wielkość wsparcia może wynosić do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; realizacja usługi i jej rozliczenie finansowe może obejmować maksymalnie okres 12 miesięcy; wnioskodawca może korzystać z tego typu vouchera jednokrotnie.

25 Kryteria oceny merytorycznej
Kryteria oceny merytorycznej będą preferować Wnioskodawców przedstawiających do oceny projekty spełniające założenia: realizacja współpracy z jednostką naukową posiadającą siedzibę/filię/oddział i prowadzącą działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; realizacja prac badawczo-rozwojowych prowadzących do zainicjowania lub rozwoju współpracy z innymi przedsiębiorcami lub jednostkami badawczo-rozwojowymi w ramach powiązania kooperacyjnego (w tym klastra); realizacja prac badawczo-rozwojowych w ramach branż kluczowych dla gospodarki regionalnej określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2015; realizacja prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania nowych produktów/produktu i procesów/procesu.

26 Dziękuję za uwagę Anna Fladrowska
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydział Rozwoju i Innowacji Tel


Pobierz ppt "Tworzenie warunków dla współdziałania nauki i gospodarki jako element polityki innowacyjnej samorządu województwa Toruń, 9 grudnia 2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google