Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowane przez KE zmiany w polityce spójności na okres 2014-20 (wstępne informacje) Bruksela, 8 września 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowane przez KE zmiany w polityce spójności na okres 2014-20 (wstępne informacje) Bruksela, 8 września 2011."— Zapis prezentacji:

1 Planowane przez KE zmiany w polityce spójności na okres (wstępne informacje) Bruksela, 8 września 2011

2 Polityka spójności 2014-2020 w WRF – kwestie finansowe
336 mld euro i 40 mld euro z Connecting Europe Facility (całą kwotę wlicza się do cappingu 2,5 % PKB i koperty narodowej) 25% dla ESF i min. alokacje dla celów -25%/40%/52%, 1/3 dla Funduszu Spójności (w tym 10 mld euro w CEF) nowy cel dla regionów przejściowych – 75-90% PKB śr. UE 5% rezerwy wykonania

3 Cele i zasady PS 2 cele („goals”) – rozwój/development (obecny 1 i 2) oraz współpraca/cooperation (obecny cel 3) kwalifikowalność geograficzna: mniej rozwinięte poniżej 75% PKB, przejściowe 75-90% PKB, bardziej rozwinięte powyżej 90% PKB; Fundusz Spójności – 90% DNB na poziomie PC cel współpraca/cooperation – podział jak obecnie na 3 komponenty możliwe przesuwanie do 2% między kategoriami potencjalne korekty za nieprzestrzeganie zasady dodatkowości; wzmocniona zasada partnerstwa (przygotuje „European code of good practice”)

4 Strategiczne programowanie -WRS
Wspólne Ramy Strategiczne dla 5 funduszy zawierają m.in.: analizę strategicznych potrzeb inwestycyjnych z punktu widzenia UE oraz istniejących strategii makroreg., analizę zintegrowanego podejścia dla obszarów miejskich, wiejskich i innych terytoriów, mechanizmy koordynacji między funduszami przyjmowane przez RUE+PE w 3 miesiące po wejściu w życie rozporządzeń, 6 miesięcy na ew. zmianę kontraktów i programów w przypadku zmiany WRS

5 Strategiczne programowanie - kontrakt
Kontrakt partnerski PC - KE dotyczy okresu i obejmuje 5 funduszy zawiera m.in.: uzasadnienie dla wybranych celów tematycznych (thematic objectives), oczekiwane rezultaty dla tych celów, strategiczne inwestycje per PO, opis celów pośrednich (milestones) per PO, spis niewypełnionych warunków ex ante z terminami ich realizacji, opisy PO, opis działań dla zapewnienia zintegrowanego podejścia dla obszarów miejskich, wiejskich i innych terytoriów, ocenę zdolności instytucjonalnych, założenia co do dodatkowości itp. przedstawiany przez PC razem z projektami PO (w ciągu 3 miesięcy od WRS) 6 miesięcy dla KE na przyjęcie (3 miesiące na zgłoszenie uwag)

6 Programowanie - programy operacyjne
PO – fakultatywnie możliwe programy wielofunduszowe; alternatywa: cross-financing – 5% PO określa m.in.: osie priorytetowe dla każdego celu tematycznego (w przypadku ESF w ramach 1 osi można łączyć więcej niż 1 cel tematyczny) i uzasadnienie dla nich, na poziomie priorytetu i podpriorytetu: główne priorytety inwestycyjne, szczegółowe cele, wskaźniki rezultatu i produktu, kat. interwencji; niewypełnione ex ante warunki z terminami ich realizacji, cele pośrednie (milestones), listę dużych projektów (jej zmiana wymaga zgody KE), ew. strategiczne inwestycje, koordynacja z innymi funduszami, działania dla zapewnienia zintegrowanego podejścia, identyfikacja obszarów objętych zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi, rozwojem lokalnym itp. co do zasady: 1 priorytet – 1 fundusz – 1 priorytet tematyczny KE ma 6 miesięcy na zatwierdzenie PO mniejsze zmiany w PO (bez konsekwencji fin.) zatwierdzane tylko decyzją KM PO

7 Programowanie - wspólne plany działania
wspólny plan działania (joint action plan) – „mini PO” obejmujący szereg projektów realizowanych przez 1 beneficjenta; zatwierdzany przez KE w 6 miesięcy min. wielkość publicznego wkładu – 10 mln euro zawiera uzgodnione wskaźniki produktu i rezultatu, cele pośrednie (milestones), założenia implementacyjne itp. monitorowany i ew. modyfikowany decyzja komitetu sterującego uproszczone rozliczanie, kontrola osiągniętych produktów, rezultatów, celów pośrednich

8 Wzmocniony wymiar terytorialny
wymiar miejski: opis zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego w kontrakcie, a w PO - lista miast objętych zintegrowanymi planami rozwoju i rewitalizacji, wraz z indykatywną alokacją(min. 5% EFRR dla miast) KE, w porozumieniu z PC, ustali listę miast do platformy rozwoju miejskiego (urban development platform) finansowanej z pomocy technicznej KE m.in. dla wymiany doświadczeń (ok. 300 miast, po max 20/PC), ujęta w kontrakcie rozwój lokalny: wspierany przez EFRR, ESF oraz fundusz rolny i rybacki oparty na lokalnych grupach rozwoju (partnerzy publiczni i prywatni z udziałem nie większym niż 50%), na konkretnym obszarze objętym programem partnerstwa, wsparty zintegrowaną strategią adresującą lokalne potrzeby i potencjały zintegrowane inwestycje o charakterze terytorialnym (ITI)

9 Koncentracja tematyczna
11 celów tematycznych, podzielonych na priorytety inwestycyjne minimalna koncentracja dla regionów mniej rozwiniętych regiony mniej rozwinięte min. 6% EFRR na gospodarkę niskowęglową (OZE, efektywność energetyczna w MŚP i budynkach publicznych, smart grids, promocja strategii niskowęglowych dla obszarów miejskich), regiony przejściowe i bardziej rozwinięte: min. 20% EFRR na gospodarkę niskowęglową min. 30% EFRR na badania, rozwój i innowację (mazowieckie: 20%) min. 30% EFRR na wsparcie MŚP (mazowieckie: 20%)

10 Koncentracja tematyczna - EFRR
Priorytety inwestycyjne: 1.B&R i innowacje 2. ICT 3. wsparcie dla MSP 4. gospodarka niskowęglowa 5. działania związane z adaptacją do zmian klimatu i zarządzania ryzykiem 6. w ramach działań związanych ze zrównoważonym rozwojem – jak w F. Spójności w punkcie 3 oraz dodatkowo ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego 7. transport: TEN-T, drugo- i trzeciorzędne połączenia z TEN-T, zrównoważona mobilność/transport miejska 8. przedsiębiorczość i jej mobilność 9. inkluzja społeczna, w tym inwestycje w infrastrukturę zdrowia i społeczną oraz fizyczna i gospodarczą regenerację zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich.

11 Koncentracja tematyczna – Fundusz Spójności
w ramach wsparcia dla low carbon economy: OZE, efektywność energetyczna w MŚP, efektywność energetyczna w budynkach publicznych, efektywność energetyczna w mieszkalnictwie, smart grids, strategie niskowęglowe dla obszarów miejskich działania związane z adaptacją do zmian klimatu i zarządzania ryzykiem w ramach działań związanych ze zrównoważonym rozwojem: gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa w celu spełnienia wymogów prawa UE, bioróżnorodność, ochrona powierzchni ziemi, działania w celu polepszenia środowiska miejskiego w transporcie – TEN-T, mechanizmy na rzecz przyjaznego środowisku transportu (w tym wdrożenie systemu opłat), koleje także poza TEN-T, czysty transport publiczny

12 Warunkowość ex-ante lista warunków określona w zał. do rozporządzenia:
warunki przypisane do poszczególnych obszarów tematycznych (konieczne wypełnienie tylko tych, które dotyczą obszarów wspieranych), np.: narodowa lub regionalna strategia dotycząca smart specialisation (BiR), zapewnienie pokrycia kosztów, w tym środowiskowych zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE (gospodarka wodno-ściekowa) SEA (strategiczna ocena oddziaływania na środowisko) dla planów i strategii transportowych warunki horyzontalne, np. efektywne wdrożenie strategii promocji równości płci poprzez w szczególności: system zbierania danych w rozbiciu na płeć, zapewnienie udziału podmiotu zajmującego się problematyką gender przy monitorowaniu i ocenie wsparcia efektywne wdrożenie art. 9 i 33 konwencji NZ dot. praw osób niepełnosprawnych przy składaniu programu albo potwierdzenie wypełnienia albo plan działań zapewniający wypełnienie nie później niż do końca 2016 r. Przy zatwierdzaniu programu Komisja może zawiesić część lub wszystkie płatności pośrednie do czasu wypełnienia warunku

13 Ocena wykonania ocena wykonania (performance review) w 2017 i 2019 r. w oparciu o cele pośrednie (milestones) zdefiniowane na poziomie priorytetu/podpriorytetu niewykonanie celu na koniec 2016 skutkuje rekomendacjami dla danego państwa członkowskiego rezerwa wykonania na poziomie UE jest podzielona proporcjonalnie na części odpowiadające osiom priorytetowym. Państwa członkowskie dostają kwotę odpowiadającą wszystkim osiom priorytetowym, które osiągnęły założone na koniec 2018 r. cele pośrednie (milestones). Państwa członkowskie alokują tę kwotę na te priorytety lub w inny sposób. kwoty dotyczące priorytetów, które nie osiągnęły celów pośrednich (milestones) na koniec 2018 r. oraz kwoty anulowane w związku z zasadą n+2 podzielone pomiędzy programy, które mają największy wkład w cele EU2020 , w zależności także od propozycji wykorzystania dodatkowych środków

14 Instrumenty finansowe
jako równorzędna do dotacji forma wsparcia (także – kombinacja dotacji i instrumentu finansowego) – szczegółowe przepisy w rozporządzeniu wykonawczym zakres obszarowy praktycznie nieograniczony, instrumenty możliwe także dla Funduszu Spójności 3 formy: instrumenty na poziomie UE (z poziomem dofinansowania 100%, bez konieczności kontroli na miejscu i audytu) instrumenty realizowane wg wystandaryzowanych zasad na zasadach krajowych możliwość refundacji w momencie wkładu do funduszu maksymalnie kwoty przewidywanej na wypłaty dla ostatecznych odbiorców przez 2 lata (w przypadku instrumentów na poziomie UE – bez ograniczenia 2 lat) konieczność przenaczania na cele PO przez 10 lat po zamknięciu

15 Inne kwestie - główna dyskusja po PREZ PL
duże projekty: obowiązkowo na liście w PO, oprócz tego podobnie do obecnych zasad; w decyzji KE dodatkowo wskaźniki postępu rzeczowego i finansowego, oraz wymóg podpisania pierwszego kontraktu na roboty w ciągu 2 lat coroczne spotkania z KE poświęcone poszczególnym PO, od 2016 poziom dofinansowania na priorytecie: 75% dla wszystkich regionów w Polsce (zarówno dla mniej rozwiniętych, jak i phasing-out w ramach kategorii przejściowej) + 10 pp jeśli cały priorytet w formie instrumentów finansowych projekty generujące dochód: możliwość zamiast luki wykorzystania ryczałtowego (flat rate) obniżenia dla danej kategorii projektów, wysokość którego określona w rozporządzeniu wykonawczym niekwalifikowane: projekty skończone przed złożeniem do IZ wniosku o dofinansowanie, VAT, zakup ziemii pow. 10% lub w EFS, IZ i IC akredytowana przez instytucje akredytującą, można zrezygnować z IC

16 Inne kwestie - główna dyskusja po PREZ PL
zaliczka 2,5% rocznie (do 2022 r.) koniec roku rozliczeniowego – 30 czerwca. KE refunduje tylko 90% płatności pośrednich od razu – pozostałe, po annual clearance zachowana kumulacja maksymalna płatności pośrednich i zaliczek na poziomie 95% zasada n+2, z wyjątkiem pierwszego roku (kwota podzielona pomiędzy pozostałe lata), bez wyjątków dla dużych projektów

17 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Planowane przez KE zmiany w polityce spójności na okres 2014-20 (wstępne informacje) Bruksela, 8 września 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google