Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki rozwoju Województwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki rozwoju Województwa"— Zapis prezentacji:

1 Kierunki rozwoju Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w kontekście projektów innowacyjnych Toruń

2 Tło i przesłanki realizacyjne
Wydłużenie średniej długości życia Poprawa przeciętnego stanu zdrowia Spadek wskaźnika urodzeń Kurczenie się zasobów pracy Problem starzejącego się społeczeństwa Niekorzystny (niski) wskaźnik aktywności zawodowej 50+ Wątpliwa wydolność systemu zabezpieczeń społecznych – emerytalnych oraz systemu finansów publicznych Brak praktycznego stosowania strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, koncepcji CSR Nieskuteczne rozwiązania na poziomie ustawodawstwa krajowego

3 Tło i przesłanki realizacyjne
Polityka rynku pracy, efekt wypychania w połowie lat 90-tych, rozwiązania systemowe (zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne) jako doraźna stabilizacja rynku pracy Obecnie podejmowane próby ograniczania przywilejów emerytalnych skutkujące wydłużaniem okresu aktywności zawodowej Większa koncentracja na wachlarzu instrumentów skierowanych do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie Niskie bądź nieaktualne kwalifikacje zawodowe pracowników z grupy 50+ Słabo rozwinięty system kształcenia ustawicznego Stereotypy nt. pracowników 50+ oraz dyskryminacja ze względu na wiek Postawy bierności pracowników 50+

4 Rynek Pracy Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata: Woj
Rynek Pracy Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata: Woj. Kuj-pom: Polska: 2008r. – 55,6 % 2008r. – 59,2% 2009r. – 56,8 % 2009r. – 59,3% „Najwyższy wzrost odsetka pracujących zanotowano w woj. Kujawsko-pomorskim i śląskim” Dane statystyczne a komentarz pozostawie ekspertom, Komentarze z publikacji analiza woj. … Sytuacja na kujawsko- pomorskim rynku pracy jest niekorzystna w porównaniu do kraju. Wskaźniki dotyczące bezrobocia w regionie są wyższe niż w pozostałych województwach, natomiast wskaźniki zatrudnienia niższe. ,8

5 Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64: „Polska należy do krajów o najniższym poziomie zatrudnienia osób starszych” 2008r. – 31,6% 2009r. – 32,3 % Woj. Kuj-pom.: 2008r. – 28,6% 2009r. -26,7% 2007r. - 26,4% Malta – niżej, problem starzejącego się społeczeńśtwa wsparcie grupy wiekowej 45 +, Najniższy po śląskim 26,6 Kuj-pom 2007r. 26,4%

6 Wskaźnik zatrudnienia kobiet: Woj. kuj-pom
Wskaźnik zatrudnienia kobiet: Woj. kuj-pom. – 48,9% Polska – 52,8% Zatrudnienie osób młodych: Woj. kuj-pom. – 28,4 Polska – 26,8%

7 Problem Bezrobocia: Stopa bezrobocia wg BAEL : Polska: 2009r
Problem Bezrobocia: Stopa bezrobocia wg BAEL : Polska: 2009r. - 8,2% 2008r. – 7,1% Najwyższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: świętokrzyskie (10,9%), kujawsko-pomorskie (10,4%) oraz zachodniopomorskie (10,3%) BAEL badanie aktywności ekonomicznej ludności, Światowy kryzys społeczno gospodarczy

8 Położenie pomiędzy dużymi roawijającymi się metropoliami szanse czy zagrożenie

9 Polska: + 2,4 p.p Kujawsko-pomorskie: + 2,5 p.p
Największy wzrost Pomorze 3,6 p.pl We wrześniu 15,1

10

11 Najwyższe bezrobocie osób z wyższym wykształceniem w p
Najwyższe bezrobocie osób z wyższym wykształceniem w p. toruńskiem a najniższe w p. grudziądzkim

12 INTEGRACJA SPOŁECZNA: Zagrożenie ubóstwem relatywnym: Polska: 2005r
INTEGRACJA SPOŁECZNA: Zagrożenie ubóstwem relatywnym: Polska: 2005r. - 21% 2008r. – 17% Woj..Kuj-pom.: 2007r. – 20,1% 2008r.- 22,9% 2009r. – 18,4 % Województwo kujawsko-pomorskie wyróżnia największy spadek wskaźnika, (w odniesieniu do 3 granic ubóstwa: minimum egzystencji1, relatywna2 i ustawowa3 granica ubóstwa)1 Ustalane przez IPiSS uwzględnia jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia. 2 50% średnich miesięcznych wydatków gospodarstw domowych. 3 Kwota, która zgodnie z ustawą uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej. Należy pamiętać, iż ustawowa granica ubóstwa w 2007 i 2008 roku była taka sama i wynosiła 477 PLN dla gospodarstwa 1 osobowego i PLN dla gospodarstwa 4 osobowego (2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 14 lat).

13 Obciążenie instytucji pomocy społecznej (liczba klientów pomocy społ
Obciążenie instytucji pomocy społecznej (liczba klientów pomocy społ. przypadającej na 1 pracownika socjalnego). Polska: 2008r. – r

14 Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie na 1 tys
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie na 1 tys. ludności (wg. województw na 2009) Polska: 2008r. – r. - 56

15 Średnia dla Polski: 10,2 - cel na 2013 – 9,8%, (wzrost 0 0,1 p
Średnia dla Polski: 10,2 - cel na 2013 – 9,8%, (wzrost 0 0,1 p.p w UE o 0,9 p.p.

16 Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw Odsetek osób w wieku 25-64, które uczą się lub dokształcają: Polska: 4,7% UE 27: 9,5% „Brak istotnego oddziaływania interwencji ze środków EFS na upowszechnienie kształcenia ustawicznego” W latach ,7 – 5,1 , wartość docelowa 10% , zastąpienie funduszy przedsiębiorstw i osób pracujących.

17 Chcielibyśmy wprowadzić „Moda” na kształcenie ustawiczne, zaszczepić bakcyla „life long lerning” ,
Jak wskazują statystyki niski udział osób starszych (zdecydowaliśmy się oglosić konkurs „pilotoażowy” w ramach oraz wysoki udzial z wyższym wykształceniem (konkurs dla osób z wykształćeniem średnim oraz osób niepełnosprawnych). Jak wskazują dane liczną grupą objątą wsparciem stanowią pracownicy administracji odrębny konkurs dla przedsiębiorców Coraz liczniejsza grupa przedsiębiorców.

18 Jeden z najniższych udziałów osób pracujących z wykształceniem wyższym (opole, wielkopolska),
Największy spadek udziału osób z wykształceniem zasadniczym.

19 Przemysł 26%, usługi 62%, rolnictwo 12, Największy wzrost w sektorze usług zanotowano w woj. Kujawsko-pomorskim oraz świętokrzyskim jednakże w woj. Kuj-pom zanotowano spadek w sektorze rolnictwa (1,8 p.p

20 Zasoby ludzkie w obszarze nauki i technologii
odsetek osób zatrudnionych w sferze B+R w ogólnej liczbie ludności aktywnej zawodowo, odsetek zatrudniony w sferze B+R w ogólnej liczbie pracujących, HRST core (zasoby ludzkie w obszarze nauki i technologii) – odsetek osób posiadających wykształcenie wyższe naukowo techniczne i zatrudnionych w sektorze B+R w stosunku do populacji regionu Wskaźnik związany w dużej mierze z innowacyjnością przedsiębiorstw Pierwsze dwa wskaźniki spadek o 0.9p.p wskażnik HRST dla odmiany wzrósł o 1,3 p.p (jeden z największych) Wskaźnik HRST – najniższy w Polsce i wynosi 6,5% dla porównania w Małopolsce 9,3% a w Londynie 22,1%

21 Struktura przedsiębiorstw i przedsiębiorczości
Najwięcej wyrejestrowanych z REGON podmiotów 135, największa różnica zarejestrowanych i wyrejestrowanych podmiotów 47, zminiejszenie aktywności gospodarczej mieszkańców.

22 EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.
Najniższy w europie 44,4 –w większości krajów UE wynosi ponad 70% od 2005 liczba przedszkoli oraz dzieci w przedszkolach cały czas wzrasta. Najniższe wartości osiągnieto w woj. Kujawsko-Pomorskim jednakże celem strategicznym jest zwięszenie odsetka dzieci w wieku 3-5 na obszarach wiejskich !! Kuj-pom nie jest ostatni. Drugi w polsce poziom wskaźnika za 2010 !!

23 Poziom wykształcenia ludności Zwiększenie udziału ludności w wieku lat wg poziomu wykształcenia: średnie oraz wyższym, w ogólnej liczbie ludności w tym wieku Poziom wykształcenia ludności jest wskaźnikiem w dużym stopniu obrazującym potencjał do rozwoju. Niestety odsetek osób z wykształćeniem wyższym był w woj. Kuj-pom jeden z niższych. Odsetek osób, które zakończyły edukację na poziomie średnim zawodowym oraz policealnym był w owjewóztwie kuj-pom najniższy.

24 Realizowane projekty innowacyjne
Tematy: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy – Starostwo Powiatowe w Toruniu Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+ 50+ doświadczenie – Caritas Polska MENTORING 50+: innowacyjne wykorzystanie potencjału dojrzałych pracowników dla rozwoju zasobów ludzkich – Fundacja Pro Europa

25 Rekomendowane do dofinansowania projekty innowacyjne
Tematy: Rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej jako formy kształtowania innowacyjnych kadr nowoczesnej gospodarki oraz rozwiązania w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych przez przedsiębiorców inLAB-innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innnowacyjnej gospodarki WKP – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Proces dydaktyczny ukierunkowany na efekty uczenia się, w tym kształtujący kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów INTELIGENTNY ROZWÓJ DROGĄ DO SUKCESU I KARIERY - Excellence Consulting Pietrasińscy sp.j.

26 Projekty innowacyjne – Priorytet VI
Tematy: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.(6 mln) Szczegółowe informacje na stronie: Zakładka: projekty innowacyjne

27 Projekty innowacyjne – Priorytet VII
Tematy: Poszukiwanie skutecznych metod zapewniania trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej (3 mln) Szczegółowe informacje na stronie: Zakładka: innowacyjne i ponadnarodowe

28 Projekty innowacyjne – Priorytet VIII
Tematy: (1) Poszukiwanie metod zwiększenia zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych na rzecz wzmocnienia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw. (10 mln) (2) Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie. (7 mln) (3) Dostosowanie przedsiębiorstw i ich pracowników do funkcjonowania w warunkach gospodarki niskoemisyjnej i oszczędzającej zasoby. (7 mln) Alokacja: 24 mln zł

29 Projekty innowacyjne – Priorytet IX
Tematy: (1) Nowe modele doradztwa edukacyjnego / zawodowego ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji ogólnych (kluczowych) i zawodowych. (7 mln) (2) Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. (7 mln) (3) Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego.(7 mln) Alokacja: 21 mln zł

30 Dziękuję za uwagę Milena Skopińska Wydział Zarządzania EFS
Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwo Kujawsko-Pomorskie 30 30


Pobierz ppt "Kierunki rozwoju Województwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google