Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja dla Rodziców Sześciolatek w szkole. Zmiana w ustawie o systemie oświaty uchwalona 27 stycznia 2012 r. przedłuża o dwa lata - do września 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja dla Rodziców Sześciolatek w szkole. Zmiana w ustawie o systemie oświaty uchwalona 27 stycznia 2012 r. przedłuża o dwa lata - do września 2014r."— Zapis prezentacji:

1 Informacja dla Rodziców Sześciolatek w szkole

2 Zmiana w ustawie o systemie oświaty uchwalona 27 stycznia 2012 r. przedłuża o dwa lata - do września 2014r. okres, w którym to rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko sześcioletnie edukacji szkolnej.

3 Dzieci urodzone w 2006 i 2007 roku odpowiednio od 1 września 2012 r. i 1 września 2013 r. realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na wniosek rodziców zostają objęte obowiązkiem szkolnym lub są przedszkolakami (w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) są uczniami

4 Dzieci urodzone w 2006 i 2007 roku odpowiednio od 1 września 2012 r. i 1 września 2013 r. Sześciolatek w szkole podstawowej jest przedszkolakiem, jeżeli chodzi do oddziału przedszkolnego w szkole jest uczniem, jeżeli chodzi do I klasy

5 Dzieci urodzone w roku 2006 i 2007, które zgodnie z decyzją rodziców nie rozpoczną nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2012r. i 2013r.będą miały obowiązek kontynuowania edukacji przedszkolnej.

6 W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, dla dzieci sześcioletnich, które – zgodnie z wolą rodziców - będą kontynuowały wychowanie przedszkolne, nauczyciele opracują lub dostosują programy wychowania przedszkolnego uwzględniając potrzeby rozwojowe sześciolatka oraz wcześniej zdobytą przez dzieci wiedzę i umiejętności.

7 Jeśli dziecko rozpocznie 1 września 2012 r. naukę w szkole, to będzie się uczyło według nowej podstawy programowej, dostosowanej do indywidualnego rozwoju każdego dziecka.

8 Sześciolatek w szkole Szkoła zapewni budowanie pomostu pomiędzy doświadczeniami przedszkolnymi i szkolnymi, minimalizację kontrastów między przedszkolem i szkołą, przekształcenie środowiska szkolnego tak, by dzieci odbierały je jako otwarte i przyjazne, wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowej sytuacji,

9 Sześciolatek w szkole Szkoła zapewni przyjazny klimat umożliwiający adaptację do warunków funkcjonowania szkoły, opiekę przyjaznych, dobrze przygotowanych nauczycieli, opiekę w świetlicy, dobór programów nauczania dostosowanych do możliwości uczniów, warunków społecznych i bazy.

10 Sześciolatek w szkole Szkoła zapewni wybór podręczników i pomocy dydaktycznych umożliwiających efektywną i atrakcyjną dla dziecka realizację podstawy programowej twórcze metody pracy z dzieckiem, wyposażenie sali sprzyjające nauce i zabawie, naukę języka obcego i zajęcia pozalekcyjne, rozwój zdolności i zainteresowań dziecka,

11 Sześciolatek w szkole NAUCZYCIEL E będą współpracować z nauczycielami przedszkola, zapoznają się z diagnozą swoich uczniów i ich środowiskiem, stworzą własny programu nauczania lub wybiorą odpowiedni dla swoich uczniów, właściwie zorganizują czas pracy i odpoczynku,

12 Sześciolatek w szkole NAUCZYCIELE zadbają o bezpieczną i twórczą atmosferę, zainteresują dzieci tematem, zorganizują zabawy i zajęcia, które oddziaływać będą na wszystkie zmysły, pozwolą dziecku doświadczać, poznawać i zrozumieć otaczający je świat,

13 Sześciolatek w szkole NAUCZYCIELE Będą stosować aktywizujące formy działania: integracyjne, służące lepszemu współdziałaniu, pozwalające zapomnieć o stresie, dyskusyjne, uczące rozwiązywania problemów, negocjowania i argumentowania,

14 Sześciolatek w szkole NAUCZYCIELE Będą rozwijać: twórcze myślenie kreatywność, zdolność do obrazowego myślenia. Będą stosować: różnorodne metody nauczania: dramę, inscenizację, pantomimę, różnorodne formy plastyczne.

15 Sześciolatek w szkole NAUCZYCIELE Będą planować czynności swoje i dziecka w czasie i przestrzeni poprzez: zabawę, prace użyteczne, kontakty okolicznościowe, spacery i wycieczki, uroczystości, zajęcia dydaktyczne,

16 Sześciolatek w szkole NAUCZYCIELE Będą stosować aktywizujące formy działania: integracyjne, służące lepszemu współdziałaniu, pozwalające zapomnieć o stresie, dyskusyjne, uczące rozwiązywania problemów, negocjowania i argumentowania.

17 W podjęciu decyzji o rozpoczęciu przez dziecko sześcioletnie edukacji szkolnej pomoże Państwu: 1. Informacja o poziomie przygotowania dziecka do edukacji szkolnej, przekazana przez nauczyciela przedszkola.

18 2. Obserwacja własnego dziecka i sprawdzenie czy: w zakresie umiejętności społecznych: porozumiewa się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonuje w zabawie i sytuacjach zadaniowych. ma wykształtowane czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne, ma rozwiniętą mowę, zna i rozumie siebie i własne otoczenie,

19 jest sprawne fizycznie, dba o bezpieczeństwo własne oraz innych, przejawia zainteresowania sztuką, przejawia zainteresowania techniczne i konstrukcyjne, rozumie istotę zjawisk atmosferycznych, ma poszanowanie dla świata roślin i zwierząt, przejawia zainteresowania matematyką, jest gotowe do nauki czytania i pisania.

20 Dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej: potrafi wyobrazić sobie co było wcześniej i co będzie później (zna pojęcia czasowe wczoraj, jutro), posiada orientację w schemacie ciała i w przestrzeni (potrafi wskazać prawą, lewą rękę, rozumie treść poleceń typu: zaznacz w lewym górnym rogu, określa położenie przedmiotów nad, pod, na),

21 Dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej: jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych (ubieranie, rozbieranie, mycie, potrzeby fizjologiczne, właściwe zachowanie przy stole podczas posiłków), oraz w sytuacji zadaniowej (wykazuje inicjatywę, podejmuje próby poradzenia sobie z trudnością, jest zainteresowane osiągnięciem celu, stara się dokończyć pracę),

22 Dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej: dba o bezpieczeństwo własne i innych (bezpiecznie porusza się po drodze, rozumie jak zachować się w sytuacji zagrożenia, wie gdzie można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić), jest sprawne pod względem ruchowym i manualnym (łapie piłkę, buduje z drobnych klocków, lepi z plasteliny, poprawnie trzyma ołówek, posługuje się nożyczkami).

23 Dlaczego warto, by sześciolatek rozpoczął naukę w szkole? Odroczenie obowiązku szkolnego to wydłużenie edukacji szkolnej Odpowiednia stymulacja rozwoju - stały postęp, kształtowanie samodzielności. Program dostosowany do możliwości dziecka, szkoła gotowa na przyjęcie sześciolatków. Zgodnie z nową podstawą programową w szkole zachowane są proporcje pomiędzy nauką w ławce, a nauką poprzez zabawę.

24 Dlaczego warto, by sześciolatek rozpoczął naukę w szkole? Jak najwcześniejsze objęcie dziecka zorganizowaną edukacją zapewnia mu szybszy rozwój, wcześniejsze odkrywanie jego talentów i korygowanie ewentualnych deficytów. W większości krajów europejskich naukę podejmują dzieci sześcioletnie i młodsze np.: od 4. roku życia w Irlandii Północnej i Luksemburgu; od 5. roku życia w Anglii, Holandii, Szkocji, Walii, na Łotwie i na Węgrzech; od 6. roku życia w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Niemczech, na Litwie i we Włoszech.

25 Sześciolatek w szkole Szkoła: Daje Szansę na nowe przyjaźnie. Wykorzystuje naturalny zapał dziecka do zdobywania nowych umiejętności. Rozwija samodzielność, odpowiedzialność.

26 Szkoły realizując programy rządowe: Radosna szkoła, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych, tworzą lepsze warunki do pracy z młodszym uczniem.

27 Zapisując swoje dziecko do szkoły warto zwrócić uwagę na: Sale lekcyjne, które powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do internetu, gry i zabawki dydaktyczne, biblioteczkę itp.

28 Przed zapisaniem swojego dziecka do szkoły warto zapytać o: liczebność klasy – najlepiej, aby liczyła nie więcej niż 26 uczniów przewidziane formy pracy pozalekcyjnej i opiekę świetlicową organizację zajęć: > korekcyjno-wyrównawczych dla uczniów, którzy mają szczególne potrzeby (np. wada wymowy, wada postawy) lub mają trudności w sprostaniu wymaganiom szkoły > rozwijających szczególne zdolności i zainteresowania uczniów.

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja dla Rodziców Sześciolatek w szkole. Zmiana w ustawie o systemie oświaty uchwalona 27 stycznia 2012 r. przedłuża o dwa lata - do września 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google