Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikowalność wydatków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikowalność wydatków"— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikowalność wydatków
01 Departament Wdrażania RPO

2 Podstawa prawna Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. (rozporządzenie ogólne) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. (rozporządzenie wykonawcze) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. (rozporządzenie ogólne) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. (rozporządzenie ogólne) 02 Departament Wdrażania RPO

3 Powyższe wytyczne zostały opracowane na podstawie:
Podstawa prawna Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz Lista wydatków kwalifikowalnych, która stanowi załącznik VI do Uszczegółowienia RPO. Powyższe wytyczne zostały opracowane na podstawie: art. 26 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz z późn. zm.) Krajowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania (MRR/H/8(3)11/2007) z dnia 22 listopada 2007 r. – dostępne na stronie 03 Departament Wdrażania RPO

4 Wydatek kwalifikowalny - to wydatek poniesiony przez beneficjenta (lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych wskazany w umowie o dofinansowanie) w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wytycznych oraz Listą wydatków kwalifikowalnych, które stanowią załącznik VI do Uszczegółowienia RPO, który kwalifikuje się do refundacji ze środków RPO WK-P w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu. . 04 Departament Wdrażania RPO

5 są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu,
Wydatkami kwalifikowalnymi są wydatki, które jednocześnie: są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, zostały dokonane zgodnie z obowiązującym prawem są zgodne z umową o dofinansowanie projektu, zostały prawidłowo zaksięgowane i udokumentowane, 6) zostały faktycznie poniesione – jedyny wyjątek to koszty związane z wkładem niepieniężnym lub amortyzacją. . 05 Departament Wdrażania RPO

6 Wkład niepieniężny wniesiony na rzecz projektu przez beneficjenta w postaci dóbr lub usług, za które nie dokonano płatności, stanowi koszt kwalifikowalny przy założeniu, że: polega na wniesieniu nieruchomości, urządzeń lub materiałów (surowców), badań, pracy wysoko kwalifikowanej lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy; jego wartość może zostać w niezależny sposób wyceniona oraz jeśli zaistnieje taka konieczność – zweryfikowana. . 06 Departament Wdrażania RPO

7 Koszty amortyzacji aktywów kwalifikują się do współfinansowania:
jeżeli odpisy amortyzacyjne dotyczą aktywów, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywane do jego wdrażania, kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu, w przypadku środków trwałych, wydatki poniesione na ich zakup nie zostały zgłoszone jako wydatki kwalifikowalne, ani też zakup środka trwałego nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w ciągu 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu środka trwałego na potrzeby projektu. 07 Departament Wdrażania RPO

8 Jedynie wydatek faktycznie poniesiony (tj
Jedynie wydatek faktycznie poniesiony (tj. wydatek faktycznie zrealizowany w znaczeniu kasowym - jako rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego beneficjenta) może być uznany za kwalifikowalny. Jedyny wyjątek to koszty związane z wkładem niepieniężnym lub amortyzacją w zakresie, w jakim zgodnie z Wytycznymi mogą być uznane za kwalifikowalne. Wydatek faktycznie poniesiony powinien być poparty fakturą z oznaczoną datą zapłaty lub dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej wraz z potwierdzeniem płatności na rzecz wykonawcy w postaci wyciągu z rachunku bankowego. 08 Departament Wdrażania RPO

9 Podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy nie podlega zwrotowi w oparciu o przepisy o podatku od towarów i usług (nie jest możliwe jego odzyskanie przez beneficjenta). VAT podlegający odzyskaniu nie będzie uważany za kwalifikowalny, nawet jeśli nie został faktycznie odzyskany przez beneficjenta. 09 Departament Wdrażania RPO

10 Początek okresu kwalifikowalności wydatków dla RPO WK-P to:
Okres kwalifikowania wydatków to okres w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne. Początek okresu kwalifikowalności wydatków dla RPO WK-P to: dzień złożenia wniosku w przypadku pomocy de minimis data potwierdzenia przez IZ RPO WK-P w formie pisemnej (na podstawie uprzednio dokonanej analizy wniosku o dofinansowanie), że projekt kwalifikuje się do objęcia pomocą publiczną Koniec okresu kwalifikowalności wydatków dla RPO WK-P to dzień 30 czerwca 2015 r. 10 Departament Wdrażania RPO

11 Szczegółowe kategorie wydatków kwalifikowalnych
w projekcie 11 Departament Wdrażania RPO

12 Prace przygotowawcze:
przeprowadzanie prac studialnych, ekspertyz niezbędnych do realizacji inwestycji objętych projektem, przygotowanie dokumentacji technicznej, przygotowanie biznes planu, przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko, przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanie dokumentacji przetargowej. 12 Departament Wdrażania RPO

13 zakup nieruchomości (zarówno niezabudowanej jak i zabudowanej),
Prace inwestycyjne: zakup nieruchomości (zarówno niezabudowanej jak i zabudowanej), przygotowanie terenu pod budowę (prace budowlano-montażowe, prace wykończeniowe, instalacyjne), zakup i instalacja, amortyzacja środków trwałych, wydatek poniesiony na adaptację pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych, koszt leasingu finansowego, operacyjnego i zwrotnego, koszty osobowe (związane z realizacją projektu) pracowników oddelegowanych do jego prowadzenia, koszt promocji projektu, inne wydatki uznane przez IZ RPO WK-P na wniosek beneficjenta za niezbędne do realizacji projektu. 13 Departament Wdrażania RPO

14 Dziękuję za uwagę Kontakt: Tel: (056) , (056) 14 Departament Wdrażania RPO


Pobierz ppt "Kwalifikowalność wydatków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google