Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście aktualizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście aktualizacji"— Zapis prezentacji:

1 Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście aktualizacji
Rozwój Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 ŁÓDZKIE 2020 Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

2 ISTOTA STRATEGII SRWŁ 2020 POLITYKA HORYZONTALNA POLITYKA
WYKORZYSTANIE UNIKALNYCH POTENCJAŁÓW ROZWOJOWYCH REGIONU ORAZ WSPIERANIE PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH TERYTORIALNIE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POLITYKA HORYZONTALNA Obszary miejskie i wiejskie Obszary funkcjonalne POLITYKA TERYTORIALNO-FUNKCJONALNA Obszary strategicznej interwencji wynikające z założeń polityki państwa Obszary strategicznej interwencji wynikające z polityki rozwoju województwa łódzkiego Spójność gospodarcza Spójność społeczna Spójność przestrzenna

3 POLITYKA TERYTORIALNO-FUNKCJONALNA
realizowana na terenie: OBSZARÓW MIEJSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH ADRESOWANA DO WSZYSTKICH PODMIOTÓW FUNKCJONUJĄCYCH W WYZNACZONYCH OBSZARACH OPARTA NA WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W CELU TWORZENIA I REALIZACJI PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH WYKORZYSTUJĄCA EFEKT SYNERGII W PROCESACH ROZWOJU PROWADZĄCA DO ZMNIEJSZENIA SKALI POLARYZACJI I WŁĄCZENIA SŁABSZYCH EKONOMICZNIE GMIN W PROCESY ROZWOJU

4 Polityka terytorialno - funkcjonalna
Obszary funkcjonalne – obszary strategicznej interwencji wynikające z polityki rozwoju województwa ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY ZAGŁĘBIE GÓRNICZO - ENERGETYCZNE BEŁCHATÓW – SZCZERCÓW - ZŁOCZEW ZAGŁĘBIE CERAMICZNO - BUDOWLANE OPOCZNO - TOMASZÓW MAZOWIECKI OBSZAR ROZWOJU INTENSYWNEGO ROLNICTWA OBSZARY TURYSTYCZNE DOLIN RZECZNYCH PILICY, WARTY I BZURY kierunki współpracy ponadregionalnej

5 ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY
Cel strategiczny SPÓJNY, DYNAMICZNY I KONKURENCYJNY OBSZAR ROZWOJU FUNKCJI METROPOLITALNYCH, WSPÓŁTWORZĄCY KRAJOWY SYSTEM METROPOLII, WPISUJĄCY SIĘ W PROCES ROZWOJU BIPOLARNEGO UKŁADU METROPOLITALNEGO ŁÓDŹ – WARSZAWA ORAZ BAZUJĄCY NA INTENSYWNEJ WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

6 ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY
według dr hab. Prof. PAN Przemysława Śleszyńskiego

7 ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY według programu Urban Audit GUS
Kryteria programu Urban Audit GUS rdzeń – miasta powyżej 50 tys. Mieszkańców LUZ (Szersze Strefy Miejskie) gminy z których ponad 15% pracujących dojeżdża do rdzenia

8 ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY zestawienie różnych metod delimitacji

9

10 Strategiczne kierunki działań: Wspieranie działalności związanych z rozwojem przemysłów kreatywnych, szczególnie w oparciu o unikatowy potencjał wyższych uczelni artystycznych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, w zakresie sztuki i kultury, w tym przemysłu filmowego i muzycznego, mediów, wzornictwa i projektowania. Wspieranie działań na rzecz stworzenia sieci współpracy środowiska akademickiego dla kreowania kierunków nauczania o znaczeniu krajowym i międzynarodowym zgodnych z istniejącymi i przyszłymi potrzebami metropolitalnego i regionalnego rynku pracy. Wspieranie rozwoju sfery B+R na rzecz nowoczesnych technologii. Wzmacnianie istniejącej bazy instytucji kultury wyższej. Wspieranie wydarzeń kulturalnych o randze krajowej i międzynarodowej. Wspieranie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w strefach śródmiejskich miast, szczególnie dziedzictwa poprzemysłowego. Wspieranie działań na rzecz budowania zintegrowanych produktów turystycznych opartych na walorach kulturowych i atrakcyjności środowiska przyrodniczego. Wspieranie działań na rzecz rozwoju funkcji targowo-wystawienniczej, kongresowej, widowiskowej i sportowej.

11 Wspieranie działań na rzecz stworzenia zintegrowanego węzła komunikacyjnego o znaczeniu
krajowym i międzynarodowym. Wspieranie działań na rzecz usprawnienia systemu komunikacji wewnętrznej w ŁOM poprzez utworzenie zintegrowanego, multimodalnego systemu transportu publicznego. Wspieranie inicjatyw / przedsięwzięć na rzecz zawiązania systemowej współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju bipolarnego układu metropolitalnego Łódź – Warszawa, opartego na współpracy międzyregionalnej, szczególnie w zakresie rozwoju zaawansowanej gospodarki wiedzy i innowacji (Środkowoeuropejski Klaster Zaawansowanych Technologii, Środkowoeuropejski Klaster Tekstylno–Odzieżowy, Klaster Farmaceutyczno- Medyczny, Klaster Przemysłów Kreatywnych, Środkowoeuropejska Platforma Usług Logistycznych, Balneologia).

12 KONCEPCJA KSZTAŁTOWANIA ZWIĄZKÓW FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH ŁOM. 2003
KONCEPCJE I STUDIA DOTYCZĄCE ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO PROWADZONE W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO KONCEPCJA KSZTAŁTOWANIA ZWIĄZKÓW FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH ŁOM. 2003 STUDIUM POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH OBSZARÓW METROPOLITALNYCH WARSZAWY I ŁODZI. ANALIZA MOŻLIWOŚCI WZMACNIANIA WZAJEMNYCH WIĘZI. 2007 STUDIUM ROZWOJU ŁOM. 2012

13

14

15 ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY
Etapy działania Etap 1 PROJEKTY KIERUNKOWE 2020 Etap 2 ANALIZY BADAWCZE badanie Delphi, analiza SWOT, STEEPVEL, metoda ekspercka Etap 3 ŚCIEŻKI ROZWOJU OBSZARU METROPOLIRALNEGO

16 ŁÓDZKIE 2020 Łódź 7 grudnia 2012 r.


Pobierz ppt "Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście aktualizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google