Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejski Obszar Funkcjonalny Trójmiasta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejski Obszar Funkcjonalny Trójmiasta"— Zapis prezentacji:

1 Miejski Obszar Funkcjonalny Trójmiasta
Rada Metropolitalna Zatoki Gdańskiej Gdańsk, 17 kwietnia 2013 r.

2 Kryteria wyznaczania MOF wg MRR
Kryteria wypracowane przez zespół złożony z przedstawicieli MRR; MTBiGM; samorządów województw Wskaźniki funkcjonalne: oparte o powiązania rdzenia MOF z obszarami przylegającymi (liczba osób dojeżdżających do pracy, liczba „przemeldowań” z rdzenia ośrodka na obszary przylegające); Wskaźniki społeczno-gospodarcze: mierzące społeczno-gospodarczy aspekt urbanizacji (udział pracujących w zawodach pozarolniczych, liczba podmiotów gospodarczych, udział podmiotów gospodarczych w usługach wyższego rzędu); Wskaźniki morfologiczne: mierzące gęstość zaludnienia oraz liczbę nowych mieszkań oddawanych do użytku.

3 Delimitacja MOF Trójmiasta wg MRR
SŁABE STRONY: brak analizy zmienności poszczególnych wskaźników; statyczne podejście do delimitacji, oparte na danych pochodzących z różnych lat, często bardzo odległych od siebie np. dane z NSP 2002 i z Banku Danych Lokalnych z 2011; nie uwzględnienie w nich kontekstu uwarunkowań przestrzennych;

4 Miejskie Obszary Funkcjonalne – przyjęte założenia
Miejski Obszar Funkcjonalny - miasto wraz z jego strefą zewnętrzną, która poprzez gęstą sieć powiązań tworzy z miastem funkcjonalnie „jeden organizm” - intensywnych powiązań i relacji. Podstawą wyznaczania miejskich obszarów funkcjonalnych były metody bezpośrednie, tzn. takie, które dotyczą faktycznie występujących ciążeń, w przeciwieństwie do wielu studiów delimitujących zasięg w oparciu tylko o metody pośrednie (np. nasilenie procesów suburbanizacji, nasycenie gmin podmiotami gospodarczymi itp.). Należą do nich powiązania: migracyjne (druki meldunkowe), rynku pracy (identyfikacja na podstawie NIP płatnika i ubezpieczonego), dojazdów do liceów ogólnokształcących (adresy uczniów), komunikacyjne (natężenie połączeń bezpośrednich i czas dojazdu w godzinach szczytu), dostępność transportowa (ma charakter zmienny).

5 Miejskie Obszary Funkcjonalne – przyjęte założenia
Dla delimitacji MOF przyjęto kilka założeń porządkujących badanie i pozwalających na rozstrzygającą decyzję w procesie delimitacji: MOF są obszarami rozłącznymi (dany obszar może być tylko w jednym MOF), tam, gdzie następowałoby przenikanie różnych FOM, wyznacza się jeden MOF o charakterze aglomeracji, MOF ma charakter ciągły (nie może otaczać gmin, które nie są jego częścią), MOF obejmuje gminy w całości (kryterium administracyjne), MOF nie jest tożsamy ze strefą oddziaływania – zasięgiem funkcji ponadregionalnych np. nauki, szkolnictwa wyższego, kultury wysokiej.

6 Powiązania migracyjne i procesy suburbanizacji rezydencjonalnej (1)
W 2007 roku napływ ludności z Gdańska, Gdyni i Sopotu o poziomie przekraczającym 5‰ odnotowano w 15 gminach strefy podmiejskiej; W 2010 roku napływ ludności z Gdańska, Gdyni i Sopotu o poziomie przekraczającym 5‰ odnotowano w 14 gminach strefy podmiejskiej; Źródło: Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego, 2012

7 Powiązania migracyjne i procesy suburbanizacji rezydencjonalnej (2)
Wyodrębnione jako gminy o najbardziej intensywnych procesach suburbanizacji: bardzo wysokie wartości dodatniego salda migracji (pow. 9‰); i/lub aktywności budowlanej (pow. 35 nowych budynków mieszkalnych na 1000 budynków istniejących). Źródło: Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego, 2012

8 Powiązania w zakresie dojazdów do pracy (1)
Dojeżdżający do pracy w Trójmieście na 1000 pracujących mieszkańców gminy

9 Powiązania w zakresie dojazdów do pracy (2)
powyżej 3000 dojeżdżających 1500 – 3000 dojeżdżających 500 – 1500 dojeżdżających poniżej 500 dojeżdżających

10 Powiązania w zakresie dojazdów do pracy (3)
dojeżdżający do pracy na 1000 pracujących mieszkańców gminy

11 Powiązania w zakresie dojazdów do szkół
Granice stref dojazdów, które są zarazem obszarami obsługi w zakresie ogólnokształcącego szkolnictwa ponadgimnazjalnego wyznaczono na podstawie dominującego kierunku dojazdów do szkół z każdej gminy.

12 Powiązania miast w systemie komunikacji publicznej (1)
Analizując wskaźnik powiązań dla miast, trzeba podkreślić dominującą rolę Gdańska i Gdyni w systemie przewozów pasażerskich. Źródło: Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego, 2012

13 Czas dotarcia komunikacją publiczną do Gdańska
Tylko miejscowości powiatów gdańskiego oraz części kartuskiego, tczewskiego mają dobrą czasową dostępność do Gdańsk, odpowiada to obszarowi posiadającemu bezpośrednie powiązaniach komunikacją publiczną z Gdańskiem.

14 Dostępność przestrzenna i dostępność transportowa

15 Delimitacja obszarów obsługi miast (1)
Obszary obsługi miast na poziomie regionalnym Obszary obsługi miast na poziomie powiatowym ZASIĘGI OBSŁUGI OŚRODKÓW ≠ OBSZARY FUNKCJONALNE

16 Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego WP, 2009; Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego, 2012

17 JST - członkowie inicjatyw metropolitalnych na tle Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

18 Wszystkie dokumenty i informacje związane ze
Strategią Rozwoju Województwa _Pomorskiego 2020, Regionalnymi Programami Strategicznymi oraz przygotowaniami do nowej perspektywy dostępne są na stronie: W prezentacji wykorzystano: Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego, 2009; Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego, 2012; Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2011.


Pobierz ppt "Miejski Obszar Funkcjonalny Trójmiasta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google