Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZESŁANKI KONKURENCYJNOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZESŁANKI KONKURENCYJNOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 PRZESŁANKI KONKURENCYJNOŚCI
POWIATU ŚWIECKIEGO r.

2 OBRAZ STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

3 Prognozowane zmiany liczby ludności w latach 2010-2030
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

4 Wskaźnik przedsiębiorczości (podmioty REGON/10 tys.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

5 Stopa bezrobocia (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

6 Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

7 Udział województw w tworzeniu PKB kraju

8 Dynamika Produktu Krajowego Brutto w 2009 r. (2007=100%)

9 Atrakcyjność inwestycyjna województw
Źródło: Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego, CARiL, Warszawa 2011 r.

10 Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach (na 1 mieszkańca) w latach 2008-2010
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych,

11 Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca w 2010 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

12 OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU ŚWIECKIEGO

13 Powiat świecki na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego

14 Powiat świecki

15 Powierzchnia (km2) świecki – 8,4 % ogółu powierzchni województwa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

16 Użytkowanie gruntów Źródło: Urząd Marszałkowski w Toruniu, Biuro Geodety Województwa, stan na 2011 r.

17 Lesistość (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

18 Powierzchnia i struktura użytków rolnych (ha)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

19 Gleby najwyższych klas bonitacyjnych (I-III)
Powiat świecki Obszary występowania gleb klas I – III

20 Liczba ludności świecki – 4,7% ogółu ludności województwa
świecki – 7,6% ogółu ludności powiatów ziemskich Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

21 Udział ludności wiejskiej w ogólnej liczbie ludności powiatu (%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

22 Zmiany liczby ludności w latach 2000-2010 (liczby bezwzględne)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

23 Zmiany liczby ludności (lata 2000-2010)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

24 Przyrost naturalny w latach 2000-2010 (liczba osób)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

25 Saldo migracji w 2010 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

26 Liczba podmiotów gospodarczych (REGON wg rodzajów działalności)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

27 Wskaźnik przedsiębiorczości (REGON / 1000 mieszkańców)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, lata

28 Podmioty gospodarki narodowej w sektorach: przemysł, budownictwo, usługi na 1000 mieszkańców w 2010 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych 2010

29 Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

30 Produkcja sprzedana przemysłu w 2010 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

31 Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (zł)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

32 Stopa bezrobocia (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

33 Udział ludności korzystającej z pomocy społecznej
(% ludności w wieku produkcyjnym) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

34 Udział ludności wiejskiej obsługiwanej przez sieć wodociągową (%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

35 Udział ludności wiejskiej obsługiwanej przez sieć kanalizacyjną (%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

36 Udział ludności ogółem obsługiwanej przez sieć gazową (%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

37 Gęstość sieci drogowej w 2010 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

38 Liczba lekarzy na 1000 mieszkańców
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

39 Udział dzieci objętych opieką przedszkolną wśród dzieci w wieku 3-6 lat (w %)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

40 Liczba miejsc noclegowych w obiektach turystycznych zbiorowego zakwaterowania – z wyłączeniem miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

41 Powierzchnia zasiewów zbóż i upraw przemysłowych (ha)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

42 Pogłowie bydła i trzody chlewnej (szt.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

43 Udział indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni pow. 15 ha
w ogólnej liczbie gospodarstw (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

44 Wydatki inwestycyjne wg gmin w 2011 roku (zł)
Źródło: RIO

45 Wielkość dofinansowania środkami UE w latach 2007-2011 wg kluczowych programów operacyjnych (zł)
Źródło: Urząd Marszałkowski, Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi

46 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PRZESŁANKI KONKURENCYJNOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google