Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Projekt systemowy realizowany przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Projekt systemowy realizowany przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Projekt systemowy realizowany przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

3 3 Dolnośląski Program Stypendialny – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych – projekt realizowany przez: WYDZIAŁ EDUKACJI I NAUKI W ramach: Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekt systemowy

4 4 Najważniejsze założenia Dolnośląskiego Programu Stypendialnego – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych: Okres realizacji projektu: 01.04.2008 r. – 30.06.2015 r. Obszar realizacji projektu: Województwo Dolnośląskie Nazwa projektodawcy: Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Budżet projektu na lata 2008 – 2015: 8 051 749,00 PLN EFS: 6 843 986, 65 PLN BP: 1 086 986, 11 PLN BWD: 120 776, 24 PLN

5 5 Do kogo skierowany jest projekt ? Wsparciem w ramach programu stypendialnego zostaną objęci uczniowie: szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnieni w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Największe bariery, jakie pojawiają się w rozwoju edukacyjnym uczniów to bariery: finansowa i terytorialna. Ze względu na nie, uzdolnieni uczniowie zamieszkujący na tych terenach mają ograniczone możliwości rozwijania swoich uzdolnień np. poprzez udział w dodatkowych zajęciach, konkursach i olimpiadach. Mają również ograniczony dostęp do dóbr kultury, które w znaczny sposób rozwijają młodzież intelektualnie. W związku z tym, w staraniach o uzyskanie stypendium preferowani będą uczniowie zamieszkujący gminy wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców.

6 6 Cele projektu: - stworzenie warunków równych szans uczniom pochodzącym z terenów wiejskich i małych miast oraz ograniczenie istniejących barier edukacyjnych, -wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej, -umożliwienie rozwoju edukacyjnego uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, napotykającym bariery (głównie materialne) w rozwoju edukacyjnym, -promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych przyczyni się do ich dalszego rozwoju intelektualnego, -podniesienie potencjału regionu w zakresie edukacji poprzez promocję uczniów wybitnych, -wsparcie stypendialne stworzy dodatkowe możliwości zdobywania wiedzy (zakup dodatkowej literatury, udział w konkursach i olimpiadach), uczestnictwo w dodatkowych zajęciach i kursach specjalistycznych.

7 7 Rok szkolny 2008/2009: W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o przyznanie wsparcia stypendialnego złożono 1224 wnioski, w tym 149 wniosków wpłynęło po upływie wyznaczonego terminu (15 października 2008 r.). Stypendium otrzymało 213 uczniów z dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każdy ze stypendystów otrzymał pomoc w wysokości 200, 00 zł miesięcznie. Stypendium zostało przyznane na okres od września 2008 r. do sierpnia 2009 r. Każdy stypendysta posiadał swojego nauczyciela opiekuna, którego zadaniem było sprawowanie opieki merytorycznej w zakresie indywidualnej ścieżki rozwoju edukacyjnego, opracowanej w porozumieniu z uczniem. Nauczyciel opiekun za związane z tą funkcją obowiązki otrzymał wynagrodzenie w wysokości 20% stypendium ucznia (wg kalkulacji miesięcznej).

8 8 Rok szkolny 2009/2010: O stypendium ubiegać się mogą uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: 1.Spełniający łącznie następujące warunki: a). zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego i uczęszczają do dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, b). pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych, określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (1008,00 zł oraz 1166,00 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne), c). uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, obliczoną na podstawie świadectwa końcowego lub promocyjnego z roku szkolnego 2008/2009, na poziomie nie niższym niż 4,65 (gimnazja) lub 4,55 (szkoły ponadgimnazjalne),

9 9 d). posiadają opracowaną przez nauczyciela – opiekuna ścieżkę edukacyjną na rok szkolny 2009/2010. oraz przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: a). z trzech dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub z przedmiotów technicznych uzyskali średnią ocen na poziomie minimum - 4,60 (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) lub 4,70 (uczniowie gimnazjów), obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, b). w roku szkolnym 2008/09 uzyskali tytuł laureata lub finalisty przynajmniej jednego z konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez kuratora oświaty na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, lub uczestniczyli w przynajmniej jednym takim konkursie, c). w roku szkolnym 2008/09 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub turnieju ogólnopolskiego, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

10 10 Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, lub uczestniczyli w takiej olimpiadzie lub turnieju ogólnopolskim, d). ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej przeprowadzonego w roku 2009 otrzymali co najmniej 38 punktów, e). z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum zdawanego w roku 2009 otrzymali co najmniej 46 punktów. Nabór wniosków stypendialnych trwał do 15 października 2009 r. Wpłynęło około 1200 wniosków. W tej chwili wnioski są poddawane ocenie formalnej. Wsparciem stypendialnym zostanie objętych około 330 uczniów. Otrzymają oni pomoc w wysokości 300, 00 zł miesięcznie. Stypendium zostanie przyznane na okres od września 2009 r. do sierpnia 2010 r.

11 11 Oczekiwane efekty realizacji projektu w latach 2008 -2015: - liczba uczestników projektu, którzy otrzymają stypendia: 2911 uczniów, - utworzenie strony internetowej projektu, - zorganizowanie 2 konferencji (inaugurującej i podsumowującej projekt), - zorganizowanie 22 spotkań informacyjno – szkoleniowych, - powstanie prezentacji multimedialnej na zakończenie realizacji projektu, - pomoc w rozwijaniu uzdolnień uczniów, - zapobieganie wykluczeniu społecznemu i motywacja do rozwijania własnych zdolności, - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez możliwość finansowania nauki w lepszej szkole, - stworzenie szansy na równy start młodzieży wiejskiej i z małych miast w stosunku do młodzieży z dużych miast,

12 12 - wzrost wybieralności przedmiotów ścisłych na egzaminie maturalnym, - wzrost średniej ocen uczniów objętych programem na zakończenie nauki w danym typie szkoły, - kontynuowanie nauki przez gimnazjalistów w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się maturą oraz przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na wyższych uczelniach, - rozwój umiejętności pozwoli na lepsze funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy (dzięki zdobyciu ponadprzeciętnych umiejętności).

13 13 System Wspierania Uzdolnień – zDolny Śląsk : 10 lat temu stworzono system, w którym określono zadania Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Przede wszystkim polegają one na zapewnieniu środków finansowych na realizację zadań w obszarze programu, na stypendia dla najzdolniejszych, na organizację konkursów zDolnego Ślązaka Gimnazjalisty, zDolnego Ślązaczka i Nauczyciela zDolnego Ślązaka, na prowadzenie form doskonalenia zawodowego. Zdaniem wybitnego pedagoga Davida Lewisa: Każdy człowiek rodzi się zdolny […]. Każde dziecko przejawia niemalże nieograniczoną ciekawość świata i wrodzoną potrzebę odkrywania wszystkiego, co znajduje się w jego otoczeniu, a tylko do nas należy podjęcie działań umożliwiających rozwój tych zdolności.

14 14 W celu wspierania rozwoju uzdolnień, co roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego planuje w budżecie środki na funkcjonowanie: Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień m.in. w formie dotacji przedmiotowej dla Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla najbardziej uzdolnionej młodzieży. W bieżącym roku łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosi 250 000 zł. Podobną wysokość środków przewiduje się również w roku 2010.

15 15 Bardzo dziękuję za udział w spotkaniu Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej programu www.stypendiapokl.dolnyslask.pl Wydział Edukacji i Nauki Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław Siedziba: ul. Ostrowskiego 9, 1 piętro Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 16


Pobierz ppt "1. Projekt systemowy realizowany przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google