Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOKUMENTY FINANSOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOKUMENTY FINANSOWE."— Zapis prezentacji:

1 DOKUMENTY FINANSOWE

2 Faktura VAT Dokument stwierdzający dokonanie sprzedaży.
Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur: Osoby prawne Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej Osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności

3 Faktura VAT Od obowiązku wystawiania faktur VAT istnieją wyjątki:
Nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, chyba że osoby te zażądają udokumentowania transakcji fakturą (ale: wtedy obowiązek zarejestrowania transakcji za pomocą kasy rejestrującej – fiskalnej). Nie ma jednolitego wzoru faktury.

4 FAKTURA VAT elementy faktury: data dokonania sprzedaży
cena jednostkowa bez podatku podstawa opodatkowania stawka i kwota podatku kwota należności dane dotyczące podatnika dane dotyczące nabywcy (art. 106 ust. 1, Ustawy o podatku od towarów i usług) określenie numeru identyfikacyjnego opis operacji określenie w jednostkach naturalnych data sporządzenia dowodu (art. 21 ust. 1, Ustawy o rachunkowości)

5 Faktura VAT Zasady wystawiania fakur VAT Elementy faktury:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Elementy faktury: Imiona i nazwiska lub nazwy (bądź nazwy skrócone) sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy Numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy Dzień, miesiąc i rok (lub miesiąc i rok) dokonania sprzedaży Data wystawienia i numer kolejny faktury Nazwa towaru lub usługi Jednostka miary Ilość sprzedanych towarów lub wyświadczonych usług

6 Faktura VAT Cena jednostkowa towaru (usługi) bez kwoty podatku (tj. cena jednostkowa netto) Wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto) Stawki podatku Suma wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku Wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu Kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażona cyframi i słownie

7 FAKTURA VAT Fakturę VAT wystawia zazwyczaj sprzedawca dóbr lub usług.
Nie ma obowiązku podpisywania faktury VAT (ani przez wystawcę, ani przez odbiorcę). Wyjątek: faktury wystawiane przez nabywców towarów i usług. Faktury sprzedaży muszą mieć kolejne numery od początku do końca roku kalendarzowego. Faktura VAT musi zostać wystawiona nie później niż w ciągu 7 dni od daty sprzedaży. W fakturach VAT musi być zachowana chronologia dat (wystawienia faktur). Nie można anulować faktur, w szczególnych przypadkach można pomyłkową fakturę sprzedaży przekreślić i dostarczyć oryginał z kopią oraz pismem wyjaśniającym anulowanie.

8 Rodzaje faktur faktura VAT MP
Rodzaj faktury wystawianej przez małych podatników, którzy dokonali wyboru kasowej metody rozliczania VAT Elementy faktury VAT MP: Jak przy zwykłej fakturze Oznaczenie „Faktura VAT-MP” Termin płatności należności Oznaczenie „Faktura VAT-MP” niezbędne jest również w przypadku wystawienia przez małego podatnika faktury potwierdzającej otrzymanie części lub całości zapłaty przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

9 Rodzaje faktur faktura VAT MP
Szczególne oznaczenie faktur „MP” jest związane ze specyficznymi zasadami odliczania podatku naliczonego z nich wynikającego. W przypadku nabycia towarów lub usług udokumentowanych fakturą z oznaczeniem „MP”, podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze w rozliczeniu za miesiąc, w którym: Uregulował część należności na rzecz małego podatnika rozliczającego się metodą kasową Uregulował w całości należność na rzecz małego podatnika rozliczającego się metodą kasową Przypada 90. dzień od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi

10 Rodzaje faktur pozostałe dokumenty traktowane jako faktury VAT
Za fakturę uznaje się również: Bilety jednorazowe, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeżeli zawierają dane: Nazwę i NIP sprzedawcy Numer i datę wystawienia biletu Odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km Kwotę należności wraz z podatkiem Kwotę podatku Dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej, jeżeli zawierają następujące dane: Nazwę i NIP sprzedawcy i nabywcy

11 Rodzaje faktur pozostałe dokumenty traktowane jako faktury VAT
Dokumenty dotyczące usług bankowych i ubezpieczeniowych zwolnionych od podatku, jeżeli zawierają takie dane, jak: Określenie usługodawcy i usługobiorcy Numer kolejny i datę ich wystawienia Nazwę usługi Kwotę, której dotyczy dokument Dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, jeżeli zawierają następujące dane: Nazwę i NIP sprzedawcy Numer kolejny i datę wystawienia Nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata Kwotę należności wraz z podatkiem Kwotę podatku Rachunki wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur VAT

12 Rodzaje faktur pozostałe dokumenty traktowane jako faktury VAT
Możliwość odliczenia podatku VAT dają: Bilety jednorazowe Dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej Dokumenty dotyczące usług bankowych i ubezpieczeniowych zwolnionych od podatku, Dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi Warunek: zostały sporządzone przez czynnych podatników VAT posiadających NIP oraz zawierają wszystkie wymagane dane.

13 Rodzaje faktur e-faktura
Możliwe jest przekazywanie, jak również przechowywanie dokumentów podatkowych pomiędzy podatnikami VAT w formie elektronicznej. Podstawowy warunek: uprzednie wyrażenie zgody przez odbiorcę faktury. Faktury będą mogły być wystawiane a także przesyłane nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym odbiorca faktury dokonał akceptacji. Wycofanie akceptacji = utrata prawa do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

14 Rodzaje faktur e-faktura
Autentyczność pochodzenia faktury, a także integralność jej treści musi być zagwarantowana: Bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu Poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) Nie dopuszczalne jest podpisywanie faktur za pomocą zwykłego podpisu elektronicznego. Dokumenty w formie elektronicznej muszą być przechowywane w sposób umożliwiający, na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną tym organom do tych faktur. Istotne jest również zapewnienie czytelności tych faktur. Faktury przesyłane w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez ich wystawcę oraz odbiorcę w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również czytelność przez cały okres ich przechowywania.

15 Różnice w kwotach brutto na paragonie fiskalnym i fakturze VAT
Podmioty świadczące usługi w zakresie handlu i gastronomii mogą wyliczać podatek należny jako iloczyn wartości dostawy (wartość brutto) i stawki: 18,03 % - dla towarów i usług objętych stawką 22 % 6,54 % - dla towarów i usług objętych stawką 7 % 2,91 % - dla towarów i usług objętych stawką 3 % W oparciu o tą zasadę zaprogramowana jest kasa rejestrująca, a kwota podatku wyliczana jest od wartości sprzedaży brutto z większą dokładnością matematyczną: np. przy stawce 22 % - 18, Ponieważ sprzedaż towaru prowadzona jest w cenach detalicznych (brutto), to tak musi być też dokumentowana (tak działa kasa rejestrująca). Obliczanie podatku VAT na fakturze musi być więc dokonywane od ceny detalicznej towaru.

16 Różnice w kwotach brutto na paragonie fiskalnym i fakturze VAT
Podatnicy stosujący jako ceny sprzedaży umowne ceny brutto, wystawiają faktury VAT w następujący sposób: Jako cenę jednostkową wykazuje się cenę brutto, a zamiast wartości sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto. Kwota podatku obliczana jest według wzoru: KP = (WB x SP) / (100 + SP) Sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe.

17 FAKTURA VAT Jeżeli anulowanie faktury występuje po okresie rozliczeniowym (dot. podatku VAT), konieczne jest przygotowanie korekty deklaracji VAT, wraz z pismem wyjaśniającym (wyjaśnieniem nie może być informacja, iż nabywca nie zapłacił za dobro / usługę). Jeżeli wystawiamy fakturę na dobro / usługę o stawce VAT innej niż 22 %, na fakturze musi znaleźć się numer PKWiU. Sprzedaż towarów i usług dla osób fizycznych musi być zarejestrowana na kasie fiskalnej w dniu sprzedaży. Sprzedaż niektórych usług jest zwolniona z rejestracji na kasie fiskalnej zgodnie z rozporządzeniem z dnia Sprzedaż za granice musi być udokumentowana zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług art. 27.

18 FAKTURY VAT (zakupy) Faktury na zakup towarów lub usług powinny być opisane czego dotyczą (lub jakiej sprzedaży dotyczą). Od r. nie ma kosztów reprezentacji (tj. np. usługi gastronomiczne i konsumpcyjne nie są kosztem uzyskania przychodów). Przy zakupach z terenów Unii Europejskiej na fakturze musi być podany NIP unijny nabywcy i odbiorcy, przy zakupach z innych krajów towar trzeba zgłosić do Urzędu Celnego i do faktury dołączyć dokument SAD. Kserokopie faktur oraz faktury pro forma nie są dokumentami księgowymi.

19 NOTA KORYGUJĄCA Za pomocą noty korygującej koryguje się dane identyfikacyjne nabywcy dóbr lub usług (tj. nazwa, adres, NIP). Za pomocą noty korygującej nie wolno korygować wszystkich danych nabywcy. Wystawcą noty korygującej jest odbiorca faktury.

20 FAKTURA VAT KORYGUJĄCA
Faktura VAT korygująca służy do dokonania korekty danych innych niż dane identyfikacyjne nabywcy do faktury VAT (sprzedaży) – tj. kwoty z faktury VAT (sprzedaży). Faktury VAT korygujące muszą posiadać kolejne numery (od początku do końca roku kalendarzowego). Numeracja faktur VAT korygujących jest odrębna od faktur VAT (sprzedaży). Datą wystawienia faktury VAT korygującej jest data bieżąca. Na fakturze VAT korygującej mogą znaleźć się kwoty ujemne. Faktura VAT korygująca musi być podpisana przez obie strony (tj. odbiorcę i wystawcę).

21 UMOWA - ZLECENIE Jest umową cywilną regulowaną przez Kodeks Cywilny (art ). Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Stronami umowy są Zleceniodawca i Zleceniobiorca. Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki (które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia). Jeżeli kilka osób dało lub przyjęło zlecenie wspólnie, ich odpowiedzialność względem drugiej strony jest solidarna. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie (ale: musi zwrócić przyjmującemu zlecenie poczynione wydatki i uiścić część wynagrodzenia odpowiadającą dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę). Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie (ale: gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, jest odpowiedzialny za szkodę).

22 UMOWA - ZLECENIE Podstawą do wypłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie zlecenia jest rachunek do umowy – zlecenie. Rachunek do umowy – zlecenie wystawiany jest przez zleceniobiorcę. Na rachunku do umowy – zlecenie powinny znaleźć się takie dane Zleceniobiorcy jak: Imię i nazwisko, adres zamieszkania PESEL, NIP Urząd Skarbowy, pod który podlega Zleceniobiorca Na rachunku do umowy zlecenie powinna znaleźć się deklaracja Zleceniobiorcy, co do jego statusu. Oświadczenie, że zleceniobiorca nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Oświadczenie, że zleceniobiorca jest studentem (poniżej 26 roku życia) / prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu opłaca składki na ubezpieczenia społeczne / jest zatrudniony w innym zakładzie pracy i osiąga przynajmniej minimalne wynagrodzenie.

23 UMOWA - ZLECENIE Obowiązek: dołączanie kserokopii aktualnej legitymacji studenckiej, jeżeli Zleceniobiorcą jest student. Z wynagrodzeniem na podstawie umowy – zlecenie wiąże się konieczność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (obowiązek ten jest zróżnicowany w zależności od statusu zleceniobiorcy). STUDENT do 26 roku życia – nie ma obowiązku opłacania ubezpieczeń społecznych, ani ubezpieczenia zdrowotnego OSOBA PROWADZĄCA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (ale o innym zakresie działalności – inne PKD od przedmiotu umowy-zlecenie) – obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne PRACOWNIK innego zakładu pracy (przy czym jego wynagrodzenie jest równe lub wyższe od minimalnego wynagrodzenia) – obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne PRACOWNIK własny lub innego zakładu pracy (jeżeli jego wynagrodzenie jest niższe od minimalnego, tj. 936 zł) – obowiązek opłacenia wszystkich ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego (ale: ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne) BEZROBOTNY – obowiązek opłacenia wszystkich ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego (ale: ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne)

24 UMOWA - ZLECENIE Koszty uzyskania przychodu: 20 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych: 19 % Stawka ubezpieczenia zdrowotnego: 9,00 % (z czego 7,75 % odliczane jest od podatku) Inne ubezpieczenia: Ubezpieczenie emerytalne – 9,76 % (zleceniodawca) i 9,76 % (zleceniobiorca) Ubezpieczenie rentowe – 6,50 % (zleceniodawca) i 6,50 % (zleceniobiorca) Ubezpieczenie wypadkowe (jeżeli miejscem wykonywania zlecenia jest Zakład Pracy) – 1,80 % (zleceniodawca) Fundusz Pracy – 2,45 % (zleceniodawca) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10 %

25 Pracujący / Własna działalność
UMOWA - ZLECENIE Umowa zlecenie Student Pracujący / Własna działalność (1) Wynagrodzenie brutto 1500 (2) Koszty uzyskania przychodu 20 % 300 (3) Dochód (1) - (2) 1200 (4) Składka na ubezp zdrowotne 9 % x (1) 135 (5) Podatek dochodowy 19 % x (3) 228 112 (6) Wynagrodzenie netto (1) - (4) - (5) 1272 1253

26 Różnice między umową o pracę, a umową zlecenie
Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o pracę można zawrzeć tylko z osobą fizyczną Umowa zlecenie także z podmiotem mającym osobowość prawną Obowiązek osobistego świadczenia pracy Zleceniodawca (jeżeli nie ma w umowie odpowiedniego zastrzeżenia) może powierzyć wykonanie zlecenia innej osobie Zawsze odpłatna Świadczenie usługi na podstawie tej umowy może być bezpłatne Podporządkowanie organizacyjne, obowiązek realizowania poleceń przełożonego, praca w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę Nie istnieje stosunek podporządkowania, zleceniobiorca realizuje tylko wskazówki co do sposobu realizacji zlecenia Ryzyko gospodarcze zawsze obciąża pracodawcę Ryzyko ponosi osoba wykonująca usługę (z reguły) Sprawy sporne z pracodawcą rozpoznaje sąd pracy Sprawy sporne ze zleceniodawcą rozstrzygają sądy cywilne

27 UMOWA O DZIEŁO Jest umową cywilną (regulowaną przez Kodeks Cywilny, art ). Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Stronami umowy o dzieło jest Zamawiający i Przyjmujący zamówienie. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie dzieła jest fakt przekazania dzieła oraz rachunek do umowy o dzieło. Rachunek do umowy o dzieło wystawiany jest przez przyjmującego zamówienie. Na rachunku do umowy o dzieło powinny znaleźć się takie dane przyjmującego zamówienie jak: Imię i nazwisko, adres zamieszkania PESEL, NIP Urząd Skarbowy, pod który podlega Wykonawca

28 UMOWA O DZIEŁO Z wynagrodzeniem na podstawie umowy o dzieło nie wiążą się żadne składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, poza przypadkiem: Gdy na podstawie umowy o dzieło, dzieło wykonuje dla Zakładu Pracy jego pracownik (zatrudniony na podstawie umowy o pracę) W przypadku przekazania do wykonania dzieła własnemu pracownikowi, z wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, opłacamy wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne).

29 UMOWA O DZIEŁO Koszty uzyskania przychodu: 20 % lub 50 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych: 19 % Stawka ubezpieczenia zdrowotnego: 9,00 % (z czego 7,75 % odliczane jest od podatku) Inne ubezpieczenia: Ubezpieczenie emerytalne – 9,76 % (zleceniodawca) i 9,76 % (zleceniobiorca) Ubezpieczenie rentowe – 6,50 % (zleceniodawca) i 6,50 % (zleceniobiorca) Ubezpieczenie wypadkowe (jeżeli miejscem wykonywania zlecenia jest Zakład Pracy) – 1,80 % (zleceniodawca) Fundusz Pracy – 2,45 % (zleceniodawca) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10 %

30 UMOWA O DZIEŁO KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU
20 % - w przypadku wykonywania dzieł, które nie wiążą się z przeniesieniem praw autorskich do tego dzieła 50 % - w przypadku dzieł, które wiążą się z przeniesieniem praw autorskich (np. stworzenie programu komputerowego i przekazanie firmie)

31 UMOWA O DZIEŁO Umowa o dzieło koszty uzyskania przychodu: 20 %
Umowa o dzieło koszty uzyskania przychodu: 20 % koszty uzyskania przychodu: 50 % (1) Wynagrodzenie brutto 1500 (2) Koszty uzyskania przychodu 20 % % 300 750 (3) Dochód (1) - (2) 1200 (4) Składka na ubezp. zdrowotne 9 % x (1) (5) Podatek dochodowy 19 % x (3) 228 143 (6) Wynagrodzenie netto (1) - (4) - (5) 1272 1357

32 UMOWA O PRACĘ Umowę o pracę (tj. stosunek pracy) reguluje Kodeks Pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Umowa o pracę może zostać zawarta: na czas nieokreślony na czas określony na czas wykonania określonej pracy na okres próbny

33 LISTA PŁAC Dokument finansowy zawierający wynagrodzenia pracowników firmy. Składniki listy płac: wynagrodzenie zasadnicze (wypłacane w kwocie, akordowo, godzinowo, ryczałtowo) różnego rodzaju dodatki (np. za pracę uciążliwą czy szkodliwą, za dodatkowe kwalifikacje, za doświadczenie, staż pracy) premie i nagrody (premie regulaminowe, uznaniowe) wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wynagrodzenie za czas przestoju odprawy, nagrody jubileuszowe

34 POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO
Dokument kierujący pracownika w celu odbycia podróży służbowej poza miejscowość w której znajduje się stałe miejsce pracy. Określa termin i miejsce podróży. Wystawiający polecenie wyjazdu służbowego określa w nim cel podróży służbowych miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz środek transportu właściwy dla odbycia takiej podróży. Z tytułu podróży służbowej pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę przysługują diety oraz zwrot kosztów: przejazdów z miejscowości stałego miejsca pracy bądź z miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem, noclegów bądź ryczałty za nocleg, dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu, innych udokumentowanych wydatków. Rozliczenie kosztów poniesionych w trakcie wyjazdu służbowego następuje na podstawie „Rachunku kosztów podróży”.

35 POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO
Dieta stanowi ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży służbowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania. Przy obliczaniu diet stosuje się następujące zasady: jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości jeżeli podróż służbowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: do 8 godzin – przysługuje połowa diety, ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości. Dieta nie przysługuje za czas delegowania do miejscowści pobytu stałego lub czasowego pracownika. Jeżeli pracownik ma zapewnione wyżywienie, dieta nie przysługuje.

36 POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO
Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem ulgi przysługującej pracownikowi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20 % diety. Ryczałt nie przysługuje, jeżeli pracownik nie ponosi kosztów dojazdów albo odbywa podróż służbową pojazdem samochodowym (służbowym lub prywatnym). Za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie przysługuje pracownikowi zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem bądź fakturą VAT. Pracownikowi, któremu w czasie podróży służbowej nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150 % diety. Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.

37 DRUKI IPS http://www.pity.pl/druki/ http://www.infor.pl/druki
bezpłatny program z różnego rodzaju formularzami niezbędnymi w prowadzeniu firmy (US, ZUS, GUS, finansowo-księgowe, przelewy, bankowe, sądowe, pracownicze, KRUS, środowiskowe, PFRON itd.) program jest oparty o moduły (można pobrać tylko te niezbędne w pracy)


Pobierz ppt "DOKUMENTY FINANSOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google