Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Leonardo da Vinci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Leonardo da Vinci"— Zapis prezentacji:

1 Program Leonardo da Vinci
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Program Leonardo da Vinci Umowa dwustronna VETPRO

2 Umowa o odbycie wyjazdu VETPRO w ramach programu Leonardo da Vinci
Przed rozpoczęciem pobytu za granicą beneficjent zobowiązany jest podpisać umowę z uczestnikiem; Wzór umowy o odbycie wyjazdu wraz z załącznikami: > Projekty Mobilności > Konkurs 2011 > Kontraktowanie i zarządzanie 2011; Zawartość umowy: Warunki umowy; Warunki ogólne; Program pracy VETPRO.

3 Warunki umowy Cel finansowania;
Czas trwania umowy – data rozpoczęcia i zakończenia wymiany w kraju przyjmującym; Wysokość dofinansowania – utrzymanie i podróż; Warunki płatności – 80%-20%; Raport końcowy; Konto bankowe; Obowiązujące prawo i jurysdykcja sądowa; Data i podpis uczestnika i beneficjenta.

4 Warunki ogólne Odpowiedzialność Rozwiązanie umowy Ochrona danych
Kontrole i Audyty

5 Program pracy VETPRO Integralna część umowy dwustronnej;
Zawiera: I. Dane uczestnika, II. Opis proponowanego programu szkolenia za granicą (dni wymiany, godziny, opis działań, monitoring, wykorzystywanie wyników); III. Zobowiązanie zaangażowanych stron – podpisany przez uczestnika, organizację wysyłającą i przyjmującą; Uzgodniony pomiędzy instytucją wysyłającą, instytucją przyjmującą oraz uczestnikiem; Wspólny dla wszystkich uczestników wymiany lub zindywidualizowany w zakresie treści wymiany w zależności od potrzeb uczestników;

6 Zasady przygotowania umowy dwustronnej
Sporządzona dla każdego uczestnika, przed rozpoczęciem wymiany; Sporządzona wg wzoru Komisji Europejskiej w 2 egzemplarzach; Przygotowana w języku polskim, dodatkowo możliwe przygotowanie umowy w języku obcym; Niedopuszczalne wykreślanie zapisów w umowie, w przypadku, gdy jakikolwiek zapis umowy nie ma zastosowania – należy zachować jego treść w oryginale umowy z zaznaczeniem – nie dotyczy; Dopuszczalne rozbudowanie umowy o artykuły, których uregulowanie jest ważne z punktu widzenia beneficjenta.

7 Opcjonalne zapisy: „Beneficjent zapewni na rzecz uczestnika transport z/do miejsca odbywania wymiany (podać nazwy miejscowości i kraje oraz środek transportu), którego koszt na jednego uczestnika wynosi … EUR”; „Beneficjent przekaże uczestnikowi środki na koszty utrzymania według poniższej specyfikacji: - kwota … EUR zostanie przekazana przez Beneficjenta na konto indywidualne uczestnika zgodnie z Art. 6 umowy - kwota … EUR zostanie przekazana przez Beneficjenta indywidualnie uczestnikowi za pokwitowaniem przez obie strony”; „Beneficjent przekaże na rachunek bankowy instytucji przyjmującej (podać nazwę i adres instytucji przyjmującej oraz konto bankowe) kwotę ... EUR na pokrycie kosztów utrzymania uczestnika/uczestników, która obejmuje koszty (wymienić): noclegów w terminie (wymienić) oraz wyżywienia (wymienić liczbę posiłków i dni, w których zostały opłacone)”

8 Opcjonalne zapisy c.d.: Jeżeli nie wnioskowali Państwo o maksymalne stawki na utrzymanie można zmienić zapis w następujący sposób: „Ostateczna kwota dofinansowania wynosi zgodnie z wnioskowanym budżetem … EUR na uczestnika na … tygodnie.” „Uczestnik zobowiązuje się do wykupienia polisy ubezpieczeniowej w ramach środków otrzymanych na utrzymanie (pakiet podstawowy OC, NW, KL) na okres wyjazdu objęty umową oraz przedstawienia jej do wglądu, na życzenie Beneficjenta przed rozpoczęciem wymiany”; „Beneficjent zobowiązuje się do wykupienia polisy ubezpieczeniowej (pakiet podstawowy OC, NW, KL: polisa indywidualna lub zbiorcza-imienna) na okres wyjazdu objęty umową na rzecz uczestnika z środków przyznanych uczestnikowi na utrzymanie i przekazanie jej uczestnikowi przed wyjazdem. W takim przypadku uczestnikowi zostaną wypłacone środki na utrzymanie pomniejszone o kwotę wynikającą z tytułu zakupu polisy ubezpieczeniowej”.

9 Dziękuję za uwagę alicja.pietrzak@frse.org.pl


Pobierz ppt "Program Leonardo da Vinci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google